Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Prawo i doradztwo w bizesie

Kierunek oferuje wysokiej jakości edukację łączącą głęboką wiedzę prawniczą z umiejętnościami menedżerskimi.

Forma studiów: Stacjonarne
Poziom kształcenia: Pierwszego stopnia
Profil studiów: praktyczny
Języki wykładowe: polski
Limit miejsc: 70
Czas trwania: 6 semestrów (3 lata)

Informacje o kierunku


 • Studia prowadzone są w Instytucie Nauk o Polityce i Administracji na Wydziale Pedagogicznym
 • Zajęcia prowadzone są od poniedziałku do piątku
 • Program studiów
 • Opłata rekrutacyjna wynosi 85 zł
 • Czesne: studia bezpłatne

Opis kierunku


Kierunek prawo i doradztwo w biznesie oferuje wysokiej jakości edukację łączącą głęboką wiedzę prawniczą z umiejętnościami menedżerskimi. Ta innowacyjna propozycja jest odpowiedzią na wyzwania nowoczesnego biznesu, integrującą kluczowe aspekty prawa cywilnego, finansowego i nowoczesnych technologii z zarządzaniem strategicznym, ludźmi i projektami. Program studiów zakłada przekazanie studentom kompetencji niezbędnych do identyfikowania i rozwiązywania złożonych problemów prawnych i biznesowych. Absolwenci zyskają umiejętności analityczne niezbędne w podejmowaniu decyzji prawnych i biznesowych, oparte na nowoczesnych narzędziach, w tym na analizie danych, statystyce i arkuszach kalkulacyjnych. Kierunek Prawo i doradztwo w biznesie pozwoli na zdobycie wykształcenia wyróżniającego się interdyscyplinarnym podejściem, które integruje prawo, zarządzanie i ekonomię. Rezultatem tego będzie uzyskanie szerszej perspektywy oraz zestawu narzędzi niezbędnych do przeprowadzania dogłębnych analiz. Absolwenci kierunku są przygotowani do bycia liderami, którzy podejmują samodzielne i odpowiedzialne decyzje, opierając się na etyce zawodowej i wykorzystując nowoczesne technologie informatyczne. Dzięki praktycznym umiejętnościom nabytym podczas studiów, takim jak np. negocjacje prawnicze, komunikacja kryzysowa, i zarządzanie kryzysami i konfliktami, absolwent będzie przygotowany do pracy w dynamicznych i wymagających środowiskach, zarówno na stanowiskach prawniczych, jak i menedżerskich. Ten kierunek to także świetny punkt wyjścia do podjęcia studiów drugiego stopnia i studiów podyplomowych.


Zakres kształcenia


Rekrutacja na studia w UIK odbywa się na kierunek. Wyboru zakresu dokonuje się w trakcie trwania studiów, w określonych przez Instytut terminach i zasadach. 

Zakresy kształcenia:

 • Prawnik w organizacji
 • Doradca w sytuacjach kryzysowych
 • HR Business Partner

Sylwetka absolwenta


Absolwent zakresu kształcenia: Prawnik w organizacji

Absolwent tej ścieżki posiada szczegółową wiedzę na temat prawa pracy i prawnych aspektów funkcjonowania organizacji. Zna zasady ładu korporacyjnego i jest świadomy zagadnień związanych z ochroną własności intelektualnej oraz cyberbezpieczeństwem. Jest przygotowany do tworzenia i wdrażania procedur i regulacji wewnątrzorganizacyjnych, co czyni go niezbędnym elementem każdej nowoczesnej organizacji.

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:

 • w nowoczesnych organizacjach, zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym;
 • jako cenny członek działów prawnych korporacji, a także dla organów administracji publicznej, które dążą do zmodernizowania swoich operacji i zabezpieczenia przed zagrożeniami prawnymi i cybernetycznymi ze względu na wiedzę z zakresu prawa pracy, ładu korporacyjnego oraz cyberbezpieczeństwa;
 • jako doradca prawny;
 • jako specjalista ds. zgodności z przepisami prawa;
 • jako menedżer ds. regulacji wewnątrzorganizacyjnych, przyczyniając się do tworzenia i wdrażania procedur wewnętrznych, które są zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.
Absolwent zakresu kształcenia: Doradca w sytuacjach kryzysowych

Absolwent tej ścieżki jest specjalistą w zakresie zarządzania kryzysowego. Dzięki praktycznym umiejętnościom, takim jak pierwsza pomoc psychologiczna i komunikacja kryzysowa, jest w stanie efektywnie zarządzać sytuacjami kryzysowymi. Zna zasady analizy ryzyka i tworzenia procedur bezpieczeństwa, a jego kompetencje są nieocenione w sytuacjach wymagających szybkiego i efektywnego działania.

Absolwent tego zakresu może podjąć pracę:

 • w agencjach zarządzania kryzysowego;
 • w korporacjach lub instytucjach publicznych;
 • w urzędach zajmujących się zarządzaniem kryzysowym;

Abslowent dzięki umiejętnościom z zakresu pierwszej pomocy psychologicznej i komunikacji kryzysowej jest nieocenionym zasobem w sytuacjach wymagających szybkiego i efektywnego działania. Jego wiedza z zakresu analizy ryzyka i tworzenia procedur bezpieczeństwa może przyczynić się do zwiększenia gotowości na sytuacje kryzysowe i zminimalizowania negatywnych skutków potencjalnych zagrożeń w każdym typie organizacji.

Absolwent zakresu kształcenia: HR Business Partner

Absolwent tej ścieżki jest ekspertem w zarządzaniu zasobami ludzkimi. Posiada umiejętności z zakresu rekrutacji i selekcji pracowników, zarządzania wynagrodzeniami i świadczeniami, a także komunikacji wewnętrznej i zarządzania zmianą. Jest przygotowany do budowania relacji z klientem zewnętrznym i wewnętrznym, a jego kompetencje są kluczowe dla efektywnego zarządzania personelem.

 • jako ekspert w zarządzaniu zasobami ludzkimi może znaleźć pracę w działach HR korporacji, agencjach rekrutacyjnych lub instytucjach publicznych, które zmagają się z wyzwaniami związanymi z rekrutacją, retencją i rozwojem pracowników. Jego umiejętności z zakresu rekrutacji, zarządzania wynagrodzeniami i komunikacji wewnętrznej są kluczowe dla efektywnego zarządzania personelem, co może przyczynić się do zwiększenia satysfakcji pracowników, zadowolenia klientów i ogólnej efektywności organizacyjnej.

więcej...
 

Powiązane kierunki

Kognitywistyka informatyczna

Zadaniem studiów na kierunku Kognitywistyka informatyczna w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie jest przekazanie Absolwentom interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, informatyki i filozofii w celu rozumienia zasad funkcjonowania oraz posługiwania się systemami sztucznej inteligencji.

czytaj dalej

ARTETERAPIA - STUDIA II STOPNIA W KRAKOWIE

Studia dedykowane są osobom, które, dostrzegają terapeutyczny wymiar sztuki, są aktywne na polu społecznym, artystycznym i chcą łączyć swoją działalność w tym zakresie z działalnością pedagogiczną (wspomagającą rozwój człowieka, profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.).

czytaj dalej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

czytaj dalej

Pedagogika

Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

czytaj dalej

Filozofia

Absolwent studiów I stopnia nabywa wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy wykształcenia filozoficznego: historii i metodologii filozofii, logiki, metafizyki, teologii naturalnej, ontologii, epistemologii, filozofii przyrody, etyki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz innych dyscyplin filozoficznych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane