Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Rok założenia: 1994 | Rektor: dr Jerzy Paweł Nowacki

PJATK czyli Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie jest jedną z najlepszych prywatnych uczelni w Polsce. Od lat kształci specjalistów w obszarze informatyki, zarządzania, kulturoznawstwa, architektury wnętrz, sztuki oraz projektowania graficznego. PJATK zajmuje czołowe pozycje w prestiżowych rankingach i wyróżniana jest zarówno przez studentów, wykładowców, jak i media. Absolwenci Polsko-Japońskiej należą do najlepiej zarabiających absolwentów uczelni wyższych.

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych stawia na edukację przez praktykę! Przyszłych specjalistów kształcimy ze świadomością współczesnego rynku pracy i perspektyw, które otwierają się przed absolwentami PJATK. Nasi wykładowcy kładą nacisk na praktyczne umiejętności, zajęcia mają charakter warsztatowy, a prace inżynierskie, licencjackie i magisterskie – projektowy. Nasi studenci tworzą aplikacje mobilne, systemy informatyczne do zarządzania, animacje, gry, mappingi czy sesje zdjęciowe. Dzięki umowom PJATK z firmami ArchiCad, Autodesk, Microsoft, SAP, SAS, Vmware, studenci mogą w trakcie studiów bezpłatnie korzystać z najnowocześniejszego oprogramowania.  

Studia w PJATK prowadzone są w języku polskim i angielskim. Uczelnia jest chętnie wybierana przez studentów z Polski, jak i z zagranicy. PJATK jest także jedynym w Polsce centrum egzaminacyjnym potwierdzającym znajomość języka japońskiego. W ciągu roku akademickiego odbywają się u nas warsztaty i pokazy z wykładowcami z uczelni zagranicznych (m.in. z Japonii, USA, Niemiec, Francji), a także spotkania z osobistościami ze świata sztuki i nowych technologii. Akademia współpracuje także z ponad trzydziestoma uczelniami technicznymi i artystycznymi z Europy i Japonii. Studenci mogą wziąć udział w wymianach międzyuczelnianych w ramach programu Erasmus+ czy programów wymiany ze szkołami wyższymi w Japonii. 

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych zwraca uwagę na dostosowywanie programów kształcenia do dynamicznie rozwijającego się rynku pracy. Współpracuje także z największymi polskimi i zagranicznymi firmami z branży informatycznej, technologicznej, telekomunikacyjnej, finansowej i medialnej. Pracodawcy biorą udział w organizowanych w PJATK targach pracy oraz nawiązują kontakt ze studentami od II roku studiów. Dane z ogólnopolskiego systemu Ekonomicznych Losów Absolwentów wskazują, że osoby z dyplomem informatyki PJATK plasują się w wśród najlepiej zarabiających absolwentów. Dyplom Polsko-Japońskiej jest mocnym punktem w CV naszych studentów.

Do dyspozycji studentów wszystkich kierunków są nowoczesne laboratoria, specjalistyczne pracownie informatyczne, graficzne, projektowe. Uczelnia udostępnia ponad 600 komputerów w 40 laboratoriach wyposażonych w unikalny sprzęt i najnowsze na rynku oprogramowanie. Dzięki umowom licencyjnym podpisanym z firmami z branży IT studenci mają stały dostęp do aktualizacji i najnowszych wersji oprogramowania.

Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w szesnastoosobowych grupach. W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Osoby przygotowujące swoje prace dyplomowe mają nieograniczony dostęp do specjalistycznych pracowni.

Kształcenie odbywa się także w laboratoriach multimedialnych, na które składają się: profesjonalne studio nagrań, laboratorium graficzne wyposażone w BlueBox, laboratorium do realizacji dźwięku, itp. Do dyspozycji studentów jest także profesjonalne studio fotograficzne, pracownie malarskie, pracownia grafiki warsztatowej, itp.

Przez cały tok studiów uczelnia zapewnia intensywną naukę języka angielskiego i fakultatywnie japońskiego. PJATK jest jedynym w Polsce oficjalnym centrum egzaminacyjnym umożliwiającym zdobycie obowiązującego na całym świecie certyfikatu z języka japońskiego. Istnieje także możliwość wyboru innego języka obcego na wyższych semestrach. Informacje dotyczące nauki języków obcych można znaleźć na stronie Studium Języków Obcych.

Cały kampus pokryty jest bezprzewodową siecią Wi-Fi umożliwiającą korzystanie z Internetu przy pomocy urządzeń mobilnych. Dodatkowo uczelnia jest członkiem konfederacji Eduroam, dzięki czemu studenci mogą korzystać z bezprzewodowego Internetu na wielu uczelniach na świecie.


OFERTA EDUKACYJNA 2023/2024

Informatyka - Wydział Informatyki

STUDIA I STOPNIA

Pierwszy etap nauki na Wydziale Informatyki PJATK to studia inżynierskie, które odbywają się w trzech trybach:

 • stacjonarnym - trzy i pół roku (studia w języku polskim lub angielskim)
 • niestacjonarnym - cztery lata (studia w języku polskim)
 • niestacjonarnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (internetowe) - cztery lata (studia w języku polskim lub angielskim)

Studenci uczęszczają na wykłady prowadzone dla całego roku oraz na powiązane z nimi ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne. Ćwiczenia i zajęcia laboratoryjne odbywają się w szesnastoosobowych grupach.

W trakcie zajęć w laboratoriach komputerowych każdy student ma do dyspozycji oddzielny komputer. Studenci wyższych lat korzystają ze specjalistycznych laboratoriów komputerowych dostosowanych do tematyki ich pracy dyplomowej.

Program nauczania podzielony jest na dwie części: 

 • nauczanie bazowe – jednolite dla wszystkich studentów
 • nauczanie specjalistyczne – zgodne z wybraną przez studenta specjalizacją.

Nauczanie bazowe obejmuje cztery pierwsze semestry na studiach dziennych lub sześć na studiach zaocznych. Student zdobywa tu podstawową wiedzę, która powinna być opanowana przez każdego absolwenta studiów inżynierskich na kierunku informatyka.

W ramach nauczania bazowego zapoznaje się między innymi z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Uczy się przede wszystkim programowania w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Otrzymuje także bazowe wykształcenie z matematyki, elektroniki, rachunkowości, ekonomii i prawa. 

W ramach nauczania specjalistycznego studenci wybierają specjalizacje, w jakich chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z kierunkami kształcenia, poznają między innymi takie języki programowania jak: Ruby, Ruby on Rails, C#, SQL.

Nauczanie specjalistyczne prowadzi do wykształcenia absolwentów z następujących dziedzin:

Nauczanie specjalistyczne akcentuje także zdobywanie praktycznych umiejętności pracy zespołowej, m.in. poprzez realizację określonych projektów.

STUDIA II STOPNIA

Wydział Informatyki PJATK oferuje naukę na studiach II stopnia - uzupełniających magisterskich, zarówno osobom, które ukończyły studia inżynierskie w PJATK,  jak i absolwentom studiów I i II stopnia innych uczelni.  Studia realizowane są w języku polskim (stacjonarne, niestacjonarne: zaoczne i internetowe) oraz w języku angielskim (stacjonarne).

Program nauczania jest dostosowany do jednolitego Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych uzyskiwanych przez studentów na różnych uczelniach (ECTS - European Credit Transfer System). Jest równiez systematycznie dostosowywany do bieżących trendów, technologii i wymagań rynkowych. W każdym semestrze studenci mają do zrealizowania pulę przedmiotów obowiązkowych, wykłady do wyboru oraz przedmioty specjalizacyjne. Dzięki takim rozwiązaniom studenci mają wpływ na swój rozkład zajęć. Wszystkie zajęcia zakończone zdanym egzaminem i zaliczeniem dają studentowi punkty kredytowe (ECTS). Zajęcia fakultatywne studenci mogą wybierać wyłącznie w ramach swojej specjalizacji. Tematyka prac magisterskich dostosowana jest do zainteresowań studenta.

PJATK oferuje studia II stopnia na kierunku informatyka w następujących trybach:

 • stacjonarnym 
 • niestacjonarnym
 • niestacjonarnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość (internetowe)

Absolwenci po zdanym egzaminie dyplomowym otrzymują tytuł magistra lub magistra inżyniera.

czytaj dalej...

Grafika - Wydział Sztuki Nowych Mediów

Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK powstał w 2005 roku we współpracy z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie. To unikalny w skali kraju wydział łączący zajęcia artystyczne z nauką wykorzystania nowoczesnych technologii informatycznych. W 2010 roku Wydział Sztuki Nowych Mediów PJATK, jako trzecia uczelnia w Polsce - obok ASP w Warszawie i Krakowie - został członkiem CUMULUS - międzynarodowego stowarzyszenia zrzeszającego najlepsze uczelnie artystyczne z całego świata. W 2017 roku Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych przyznała Wydziałowi SNM PJATK uprawnienia do nadawania stopnia doktora w dziedzinie sztuk plastycznych.

Kształcenie na Wydziale Sztuki Nowych Mediów na kierunku grafika odbywa się na następujących poziomach:

STUDIA I STOPNIA (licencjackie):

 • stacjonarne w języku polskim (dzienne) - 6 semestrów;
 • stacjonarne w języku angielskim (dzienne) - 6 semestrów;
 • niestacjonarnym w języku polskim (zaocznym) - 6 semestrów.

STUDIA II STOPNIA (magisterskie uzupełniające):

 • stacjonarne w języku polskim (dzienne) - 4 semestry;
 • stacjonarne w języku angielskim (dzienne) - 4 semestry;
 • niestacjonarnym w języku polskim (zaocznym) - 5 semestrów.

Warsztaty i kursy przygotowujące do uzyskania stopnia doktora sztuk pięknych

Kusy wspierające kandydatów do uzyskania stopnia doktora sztuk pięknych

Strona internetowa Wydziału Sztuki Nowych Mediów

Program nauczania realizowany na Wydziale Sztuki Nowych Mediów pozwala studentom otrzymać gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i podstawy edukacji artystycznej. Przedmioty informatyczne zawierają elementy takich dziedzin, jak: podstawy algorytmiki, obsługa komputerów, inżynieria oprogramowania, multimedia, tworzenie grafiki i animacji komputerowej, modelowanie trójwymiarowe. Wiedzę teoretyczną i praktyczną uzupełniają praktyczne umiejętności nabyte w laboratoriach informatycznych.

W zakresie sztuk plastycznych dużą wagę przywiązuje się do form wizualnych, dlatego też studenci studiują rysunek, kompozycję, malarstwo, animację klasyczną, fotografię i sztukę operatorską. Zapoznają się z realizacją krótkich form filmowych, a w szczególności efektów specjalnych wykonanych w technikach 3D i animacji komputerowej. Celem przedmiotów artystycznych jest uwrażliwienie studenta na plastykę. Na ten aspekt położono szczególny nacisk, ponieważ obraz jest najistotniejszym elementem zarówno w animacji komputerowej, jak i w grach komputerowych.

Studia na Wydziale Sztuki Nowych Mediów to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę ogólną i specjalistyczną z dziedzin:

 • edukacji artystycznej w zakresie sztuk plastycznych - studenci uzyskują kompleksową wiedzę w zakresie sztuk plastycznych. Poznają podstawowe zagadnienia dotyczące kompozycji, malarstwa, rysunku;

 • grafiki - program studiów obejmuje podstawowe pojęcia z grafiki projektowej, która w kształceniu studentów daje pojęcie poznawalności współczesnego języka projektowego na płaszczyźnie i w przestrzeni intermedialnej. Szczególny nacisk jest położony na zaznajomienie studentów z aplikacjami do tworzenia i projektowania oraz z zasadami przygotowania tak powstałych obrazów do dystrybucji różnymi kanałami przekazu;

 • informatyki - studenci otrzymują gruntowną wiedzę teoretyczną i metodyczną oraz nabywają praktyczne umiejętności w następujących dziedzinach: obsługa komputerów, multimedia, projektowanie stron internetowych, organizacja i kierowanie projektami, administrowanie systemami informatycznymi zarządzania, tworzenie przyjaznych użytkownikowi funkcjonalnych interfejsów graficznych i multimedialnych.

Program studiów:

STUDIA II STOPNIA 

Studenci studiów drugiego stopnia kierunku GRAFIKA otrzymają gruntowną wiedzę teoretyczną i praktyczną zarówno z wybranych dziedzin zastosowań technik komputerowych, jak i grafiki.

Zaproponowane w programie nauczania przedmioty informatyczne zawierają elementy z takich dziedzin jak: grafika multimedialna, grafika internetowa, techniki prezentacji multimedialnych, techniki druku cyfrowego, tworzenie animacji komputerowej (2D i 3D), modelowanie trójwymiarowe, muzyka i dźwięk w prezentacjach multimedialnych, efekty specjalne. Wiedza teoretyczna i praktyczna jest uzupełniana praktycznymi umiejętnościami nabytymi w specjalistycznych laboratoriach informatycznych.

W zakresie sztuk pięknych oraz projektowych w obszarze grafiki dużą wagę przywiązuje się do przekazania studentom gruntownej wiedzy pozwalającej na podejmowanie samodzielnych twórczych działań, dlatego też studenci poszerzą swoją wiedzę i umiejętności w zakresie rysunku i kompozycji, malarstwa i form ekspresji, projektowania graficznego, grafiki warsztatowej, projektowania alternatywnego, fotografii, grafiki wydawniczej i sztuki reklamy.

Program nauczania oparty jest na przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy na temat mechanizmów percepcji wzrokowej występujących zarówno w procesie tworzenia obrazów (wszelkich działań artystycznych w zakresie komunikacji wizualnej: rysunek, malarstwo sztalugowe, grafika komputerowa, projektowanie graficzne, cyfrowa reprodukcja poligraficzna, techniki multimedialne – film, video, animacje, dźwięk), jak i ich odbioru przez obserwatora, oraz na przekazywaniu i utrwalaniu wiedzy na temat kształtu, głębi, barwy, dźwięku i ruchu, jako tworzywa do tworzenia obrazów – języka komunikacji wizualnej.

Studia drugiego stopnia kierunku grafika na Wydziale Sztuka Nowych Mediów są prowadzone w systemie stacjonarnym (dziennym) oraz niestacjonarnym (zaocznym).

czytaj dalej...

Architektura Wnętrz - Wydział Sztuki Nowych Mediów

STUDIA I STOPNIA

Studia z Architektury Wnętrz na PJATK to połączenie sztuki plastycznej i architektonicznej z wiedzą o nowoczesnych mediach cyfrowych, multimediach i sztuce wizualnej.

Dzięki kadrze wybitnych pedagogów z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych poznasz zasady projektowania zarówno z wykorzystaniem nowoczesnych i zaawansowanych technologii, jak i projektowania na potrzeby rzemiosła przy wykorzystaniu prostych technik. W trakcie zajęć w pracowniach projektowania przykładamy dużą uwagę do praktycznego rozwiązywania i realizacji projektów.

Studiuj w trybie dziennym lub zaocznym na jednej z dwóch specjalizacji: projektowaniu wnętrz lub projektowaniu wystawiennictwa.

Nasi studenci poza nauką języka angielskiego mają możliwość wyboru dodatkowych zajęć z języka francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego lub niemieckiego, dzięki czemu po studiach mogą z powodzeniem działać i pracować w zespołach architektonicznych czy studiach designu zarówno w kraju, jak i za granicą.

Dzięki studiom na Architekturze Wnętrz możesz:

 • wykonywać zawód projektanta w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz,
 • projektować elementy przestrzeni architektonicznej oraz użyteczności publicznej
 • aranżować powierzchnie targowe i wystawowe,
 • projektować meble i elementy wystroju wnętrz.

Studia na kierunku architektura wnętrz to studia interdyscyplinarne dające gruntowną wiedzę, świadomość i kompetencje w tworzeniu otoczenia człowieka; łączące wiedzę z obszaru sztuk plastycznych, architektonicznych z wiedzą nowoczesnych mediów cyfrowych, multimediów i sztuk wizualnych. Studia realizowane są wyłącznie w języku polskim.

Oferta kształcenia PJATK na kierunku architektura wnętrz obejmuje siedmiosemestralne studia stacjonarne i ośmiosemestralne studia niestacjonarne – zaoczne. Po ich ukończeniu absolwenci uzyskują dyplom licencjata architektury wnętrz.

Studenci mają do wyboru dwie specjalizacje:

 • Projektowanie wnętrz
 • Projektowanie wystawiennictwa

Uzyskane kwalifikacje absolwenta - artystyczne, zawodowe i techniczne - są wynikiem sprawdzonego i wciąż doskonalonego programu studiów w akademiach sztuk pięknych w Polsce na wydziałach architektury wnętrz. Obejmują one specjalizacje w zakresie projektowania wnętrz, projektowania wystawiennictwa i projektowania mebli.

Po ukończeniu czwartego semestru studenci wybierają specjalizację i pod kierunkiem promotora tworzą projekt licencjacki. Równolegle do zajęć kierunkowych prowadzone są ćwiczenia z języka angielskiego oraz fakultatywne zajęcia z języka francuskiego, hiszpańskiego, japońskiego lub niemieckiego.

Nabyte umiejętności pozwolą absolwentom architektury wnętrz zarówno na samodzielną działalność, jak i na pracę w zespołach architektonicznych czy studiach designu w kraju i za granicą.

Kadra wybitnych pedagogów z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych, która tworzy Katedrę Architektury Wnętrz w PJATK czerpie ze swoich bogatych doświadczeń i przygotowuje studenta do wykonywania zawodu projektanta w zakresie aranżacji i projektowania wnętrz, projektowania elementów wykończenia i wyposażenia architektury, aranżacji targów i wystaw (wraz z prezentacją produktu i przekazem idei) oraz projektowania elementów wnętrz i mebli na poziomie wyższym zawodowym.

W programie studiów zawarte są zagadnienia z obszaru szeroko rozumianej sztuki stosowanej. Studenci poznają zarówno zasady projektowania z wykorzystaniem nowoczesnych i zaawansowanych technologii, jak i projektowania na potrzeby rzemiosła, przy wykorzystaniu prostych technologii. Zajęcia w pracowniach projektowania wnętrz, wystawiennictwa i mebla mają charakter praktycznego rozwiązywania zagadnień projektowych. Nacisk położony jest tu na realizacje techniczne.

Zajęciom projektowym z przedmiotów kierunkowych towarzyszą ćwiczenia i wykłady obejmujące następujące zagadnienia: architektoniczno – budowlane, konstrukcyjne i instalacyjne, realizacje techniczne, techniki wystawiennicze, zagadnienia ergonomii i psychofizjologii widzenia, problematyka światła i barwy oraz techniki komputerowe, komputerowe wspomaganie projektowania.

Zasadniczy nurt kształcenia w dziedzinie przedmiotów kierunkowych uzupełniony jest przez kształcenie plastyczne (rzeźba, rysunek, malarstwo). Umożliwia to studentom nabycie umiejętności stosowania różnych środków wyrazu, tj. budowania języka plastycznego zgodnie z zainteresowaniami i logiką kształtu.

Wprowadzenie do programu dydaktycznego malarstwa i rzeźby to stworzenie warunków do możliwie wszechstronnego rozwoju studenta i zaopatrzenie jego warsztatu w środki plastycznego wyrazu. Dzięki temu dziedzina projektowania nabiera pełnego wyrazu kulturowego.

Siedziba Katedry Architektury Wnętrz znajduje się na ulicy Siewierskiej 13 w Warszawie, gdzie powstały sale i pracownie przystosowane do potrzeb kierunku. W tym miejscu odbywają się wszystkie zajęcia.

Jak dostać się na studia?

Zobacz galerię z pracami naszych studentów

czytaj dalej...

Zarządzanie Informacją - Wydział Zarządzania Informacją

STUDIA I STOPNIA

Wydział Zarządzania Informacją powstał w 2003 roku i prowadzi studia inżynierskie na kierunku Zarządzanie Informacją.

Studia prowadzone są w dwóch trybach:

 • siedmiosemestralne studia w trybie stacjonarnym (dziennym)
 • ośmiosemestralne studia w trybie niestacjonarnym (zaocznym)

Wydział Zarządzania Informacją kształci inżynierów w zakresie efektywnego wykorzystywania szerokiej gamy narzędzi IT w zarządzaniu oraz przekazuje im umiejętności biegłego posługiwania się nowoczesnymi systemami informatycznymi, stosowanymi we współczesnym przedsiębiorstwie.

Studenci mają do wyboru następujące specjalizacje:

 • Zarządzanie projektami
 • Systemy wspomagania decyzji menedżerskich
 • Analiza biznesowa
 • E-commerce
 • Wdrożenia systemów IT

Podczas nauki studenci uzyskują szeroką wiedzę z zakresu zarządzania, ekonomii i informatyki. Szczególny nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności dotyczących sprawnej organizacji przedsiębiorstwa, kompetentnego zarządzania projektami oraz rozwiązywania różnorodnych problemów dotyczących funkcjonowania organizacji (wymagających zarówno kompetencji „twardych”, jak i „miękkich”).

Program studiów obejmuje zagadnienia z zakresu efektywnego wykorzystania zasobów informacyjnych, rzeczowych i finansowych, dostępnych w otoczeniu biznesowym przedsiębiorstwa. Służą temu zwłaszcza przedmioty poświęcone technikom podejmowania decyzji, doskonaleniu procesów biznesowych w przedsiębiorstwie, czy innowacyjnym zastosowaniom technologii informatycznych w zarządzaniu.

Absolwentów wyróżnia to, że oprócz wspomnianej kompleksowej wiedzy z dziedziny informatyki, zarządzania i ekonomii, posiadają umiejętność praktycznego zastosowania najnowszych metod i narzędzi informatyki w biznesie. Zajęcia z przedmiotów informatycznych prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnej bazy teleinformatycznej i najnowszych produktów software’owych, jakimi dysponuje Uczelnia, np. zintegrowanego systemu informatycznego SAP ERP wspomagającego zarządzanie przedsiębiorstwem oraz systemu SAP CRM służącego do zarządzania relacjami z klientami. Podczas zajęć nacisk kładziony jest na ćwiczenia praktyczne (np. zadania z rachunkowości rozwiązywane są przy zastosowaniu systemu Symfonia) oraz rozwiązywanie tzw. case studies. W trakcie ćwiczeń i realizacji prac projektowych studenci nabywają nie tylko kompetencje profesjonalne, ale także umiejętność myślenia systemowego, co jest przydatne w rozwiązywaniu problemów. Zdobywają także umiejętności pracy zespołowej, ważne dla efektywności działania i rozwoju innowacyjności we współczesnym przedsiębiorstwie.

Po ukończeniu studiów absolwenci są w pełni przygotowani do podjęcia studiów II stopnia, w tym studiów II stopnia na Wydziale Informatyki PJATK (w szczególności na specjalizacjach dotyczących stosowania narzędzi informatycznych w zarządzaniu) oraz na Wydziale Zarządzania Informacją.

Absolwenci Wydziału zatrudniani są w przedsiębiorstwach jako menedżerowie (w szczególności menedżerowie projektów, inżynierowie procesu/produktu) oraz jako specjaliści uczestniczący w projektowaniu i wdrażaniu systemów informatycznych w zarządzaniu. Są oni bardzo dobrze przygotowani zarówno do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i handlowych, jak i w instytucjach finansowych i administracji – wszędzie tam, gdzie wyniki funkcjonowania organizacji są zależne od efektywnego wykorzystania informacji oraz od wysokich kompetencji ludzi, którzy te informacje analizują i przetwarzają.

Absolwenci są również przygotowani do prowadzenia własnej działalności gospodarczej związanej z kierunkiem studiów.

STUDIA II STOPNIA

Wydział Zarządzania Informacją PJATK oferuje naukę na studiach drugiego stopnia - uzupełniających magisterskich, zarówno osobom, które ukończyły studia inżynierskie w PJATK (na Wydziałach Informatyki i Zarządzania Informacją), jak i absolwentom studiów I i II stopnia innych uczelni, w szczególności studiów kierunku Informatyka lub kierunków pokrewnych. Absolwenci innych kierunków będą zaproszeni do uzupełnienia niezbędnej wiedzy i umiejętności z zakresu posługiwania się technologiami informatycznymi w zarządzaniu podczas zajęć semestru „0”.

Studia realizowane są w języku polskim. Są to studia o profilu praktycznym, z których większość zajęć będzie prowadzona przez osoby z doświadczeniem zawodowym. Dziedzina wiodąca na studiach Zarządzanie informacją to „informatyka techniczna i telekomunikacja”, a uzupełniająca „nauki o zarządzaniu i jakości”.

Program nauczania jest dostosowany do jednolitego Europejskiego Systemu Transferu Punktów Kredytowych uzyskiwanych przez studentów na różnych uczelniach (ECTS - European Credit Transfer System). W każdym semestrze studenci mają do zrealizowania pulę przedmiotów obowiązkowych, wykłady do wyboru oraz przedmioty specjalizacyjne. Tematyka prac magisterskich dostosowana jest do zainteresowań studenta.

PJATK oferuje studia II stopnia na kierunku Zarządzanie informacją w następujących trybach:

 • stacjonarnym (studia trwają 3 semestry i realizowane są w godzinach popołudniowych i wieczornych w celu umożliwienia nauki z pracą zawodową);
 • niestacjonarnym – zaocznym (studia trwają 4 semestry i realizowane są w weekendy, w liczbie 8 zjazdów w semestrze).

Absolwenci po zdanym egzaminie dyplomowym otrzymują tytuł magistra lub magistra inżyniera.

Celem studiów jest pogłębienie wiedzy i umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych narzędzi infrastruktury IT oraz efektywnej analizy dużych zbiorów danych w środowisku biznesu.

Studenci mają do wyboru następujące specjalizacje:

 • Analiza biznesowa i zastosowania Big Data
 • Architektura systemów informatycznych

Podczas nauki studenci uzyskują specjalistyczną wiedzę z zakresu informatyki i zarządzania, w szczególności „na styku”: dział/zespół IT – klient biznesowy. Szczególny nacisk kładziony jest na wykształcenie umiejętności dotyczących sprawnego zarządzania systemami informatycznymi, zwinnego zarządzania projektami, szybkiego i sprawnego analizowania dużych zbiorów danych oraz sprawnej komunikacji, zarówno wewnątrz zespołu projektowego jak i z interesariuszami biznesowymi.

Program studiów obejmuje, między innymi, zagadnienia z zakresu programowania (Python od podstaw, fakultatywnie R), projektowania oprogramowania, testowania, inżynierii wymagań, planowania i implementacji infrastruktury baz danych, wytwarzania, integracji, testowania i utrzymywania rozproszonych systemów IT oraz narzędzi Big Data i rozwiązań Cloud Computing stosowanych w środowisku biznesu. Oprócz kursów z przedmiotów typowo „twardych”, prowadzone będą też zajęcia rozwijające wiedzę i umiejętności „miękkie”, takie jak: zwinne zarządzanie projektami informatycznymi (w ramach metodycznych Scrum i Agile PM), negocjacje, zarządzanie zmianą i konfliktem czy wystąpienia publiczne. Studenci zostaną też zaznajomieni z podstawami tworzenia start-upów IT, w tym z rodzajami dostępnych źródeł finansowania czy tworzeniem biznesplanu.

czytaj dalej...

Kulturoznawstwo - Wydział Kultury Japonii

STUDIA I STOPNIA

Wydział Kultury Japonii PJATK prowadzi studia licencjackie, których przedmiotem są język i kultura Japonii. Studia te, realizowane na kierunku kulturoznawstwo, mają profil podwójnie praktyczny. Po pierwsze, dają dobre przygotowanie językowe – opanowany w stopniu średniozaawansowanym język japoński, w węższym zakresie także koreański (można je realizować zarówno w wersji standardowej, jak i intensywnej-zaawansowanej). Po drugie, w trakcie zajęć o charakterze warsztatowym rozwijane są umiejętności korzystania z technik komputerowych i nowych mediów (obróbka obrazu, edytorstwo tekstu, prezentacje i projekty). Częścią programu są też praktyki zawodowe w wymiarze 960 godzin w ciągu trzech lat. Nauczanie jest prowadzone w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym (zaocznym).

Niezależnie od swego praktycznego profilu, studia mają charakter zdecydowanie humanistyczny. Program kulturoznawczy realizowany jest głównie w oparciu o materiał z zakresu kultury Japonii. Proponowane przedmioty dają w pierwszej kolejności pogłębioną znajomość dawnej kultury i jej form klasycznych, takich jak teatr, literatura, sztuki piękne, estetyka, religie i in. Równolegle studenci zapoznają się z dzisiejszym, nowoczesnym obliczem tego kraju. Wykładowcy (w tym rodowici Japończycy) prezentują najnowsze zjawiska w życiu kulturalno-społecznym, aktualne trendy w kulturze masowej i popularnej, obejmującej film, komiks, nowoczesne media, a także zapoznają z realiami życia, dając w sumie znajomość Japonii „od podszewki”. Na zajęciach o charakterze warsztatowym studenci rozwijają umiejętności, które znajdą zastosowanie w pracy zawodowej przy popularyzacji kultury – od wytwarzania japońskich przedmiotów artystycznych po aktorstwo w tradycyjnym teatrze.

Można powiedzieć, że równorzędne ukazanie japońskiej tradycji i nowoczesności – gdzie współczesność przedstawiana jest na tle szerokiej panoramy form dawnych – jest unikatową cechą studiów w PJATK. Dzięki harmonijnie skonstruowanemu programowi, łączącemu wiedzę teoretyczną z praktyką, absolwenci posiadają kwalifikacje, pozwalające na pracę zawodową w różnym charakterze w instytucjach o profilu społeczno-kulturalnym. Jako że w programie znajdują się także przedmioty ogólnohumanistyczne, licencjaci będą przygotowani do podjęcia studiów magisterskich na innych kierunkach (humanistycznych, społecznych, językowych).

czytaj dalej...


Studia I stopnia


 • studia licencjackie - stacjonarne
 • studia licencjackie - niestacjonarne
 • studia licencjackie - stacjonarne polskojęzyczne
 • studia licencjackie - stacjonarne anglojęzyczne
 • studia licencjackie - niestacjonarne
 • studia inżynierskie - stacjonarne polskojęzyczne
 • studia inżynierskie - stacjonarne anglojęzyczne
 • studia inżynierskie - niestacjonarne
 • studia inżynierskie - niestacjonarne przez internet polskojęzyczne
 • studia inżynierskie - niestacjonarne przez internet anglojęzyczne
 • studia licencjackie - stacjonarne
 • studia licencjackie - niestacjonarne
 • studia inżynierskie - stacjonarne polskojęzyczne
 • studia inżynierskie - stacjonarne anglojęzyczne
 • studia inżynierskie niestacjonarne

Studia II stopnia


 • studia magisterskie uzupełniające - stacjonarne (polsko i anglojęzyczne) i niestacjonarne
 • studia magisterskie uzupełniające - stacjonarne (polsko i anglojęzyczne), niestacjonarne i niestacjonarne przez internet
 • studia magisterskie uzupełniające - niestacjonarne

Studia III stopnia


 • studia doktoranckie
 • studia doktoranckie

Studia podyplomowe i kursy


 


Kierunki wykładane na uczelni:

architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
grafika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka społeczna II stopnia Niestacjonarny
informatyka w j. angielskim Inżynier Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
kulturoznawstwo Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie informacją Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

z zakresu studiów inżynierskich
Wprowadzenie do systemów informacyjnych
Systemy cyfrowe i podstawy elektroniki
Relacyjne bazy danych
Multimedia
języka japońskiego
Grafika komputerowa

Języki na uczelni:

japoński

Główny adres uczelni

 • Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych
  ul. Koszykowa 86, 02-008 Warszawa
 •  
 • Telefon: + 48 22 58 44 500
 • Fax: +48 22 58 44 501
 • Email: pjatk@pja.edu.pl
 • Strona: http://www.pja.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Po informatyce II stopnia w PJATK zarobisz najwięcej!

Skończyłeś/łaś informatykę I stopnia i zastanawiasz się co dalej? Jesteśmy pewni, że przekonamy cię do podjęcia studiów II stopnia w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych!

czytaj dalej

PJATK najlepszą niepubliczną uczelnią techniczną według rankingu Perspektywy 2023

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych po raz kolejny najlepszą niepubliczną uczelnią techniczną w Polsce według Rankingu Szkół Wyższych Perspektywy 2023!

czytaj dalej

MBA dla branży IT – REKRUTACJA

Jeśli chcesz podnieść swoje umiejętności na wyższy poziom, koniecznie zdobądź dyplom MBA! W PJATK wesprzemy Cię w tym naszym programem studiów informatycznych MBA, stworzonym we współpracy z Microsoft.

czytaj dalej

Myślisz o studiowaniu na PJATK?

Dzień Otwarty online 05.08.2022

czytaj dalej

Zarobki absolwentów PJATK - raport ministerstwa

Absolwenci informatyki, grafiki i architektury wnętrz z Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych są najlepiej opłacanymi pracownikami

czytaj dalej

Dzień Otwarty Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych 07.04.2022

Na Dzień Otwarty zapraszamy wszystkich chętnych!

czytaj dalej

Drzwi Otwarte ON-LINE w PJATK 29.06

Myślisz o studiach w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych, ale chcesz sprawdzić, jak wyglądają od środka?

czytaj dalej

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

organizuje kursy przygotowawcze dla kandydatów na studiana Wydziale Sztuki Nowych Mediów na kierunkach: grafika oraz architektura wnętrz. Uczelnia prowadzi też kursy przygotowawcze do matury rozszerzonej z matematyki oraz informatyki.

czytaj dalej

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

Zaprasza na dzień otwarty on-line - 8 września

czytaj dalej

NAJWYŻSZE ZAROBKI ABSOLWENTÓW PJATK

Absolwenci Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych należą do najlepiej zarabiających młodych specjalistów w Warszawie.

czytaj dalej

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

najlepszą techniczną uczelnią niepubliczną w rankingu „Perspektyw” 2019

czytaj dalej

MBA dla branży IT

to nowa inicjatywa Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych oraz Firmy Microsoft.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane