Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Biomedycyna

łączy w sobie kilka kierunków badawczych (medycynę, biologię molekularną, mikrobiologię, farmakologię, farmację i bioinformatykę) dostarczając instrumenty niezbędne do uczestniczenia w badaniach naukowych lub klinicznych, które koncentrują się na molekularnych podstawach powstawania i leczenia chorób.Poziom kształcenia: studia I stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 3 lata (6 semestrów)
Liczba godzin dydaktycznych: przedmioty obowiązkowe: 2088; przedmioty do wyboru: 1030
Liczba punktów ECTS: 180
Tytuł zawodowy: licencjat
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jako jedyna uczelnia w Polsce oferuje studia na kierunku biomedycyna.

Studia mają na celu dostarczenie wiedzy na temat struktury i funkcji ludzkiego organizmu, ze szczególnym uwzględnieniem roli procesów biologicznych i chemicznych zachodzących na poziomie komórkowym i molekularnym w warunkach zdrowia i choroby oraz wpływu na nie czynników genetycznych i środowiskowych. Program studiów przewiduje również zajęcia prowadzone w języku angielskim przez profesorów wizytujących m. in. Belgii, Kanady, Finlandii i USA.

Student zdobywa interdyscyplinarną wiedzę z zakresu m.in. anatomii, histologii, fizjologii, genetyki, biologii molekularnej, mikrobiologii i farmakologii pozwalającą na rozumienie metod stosowanych w badaniach naukowych, diagnostyce, leczeniu i monitorowaniu przebiegu chorób.

Umiejętności praktyczne oraz możliwość zdobycia certyfikatu pozwalającego na prowadzenie pracy ze zwierzętami laboratoryjnymi w obrębie Unii Europejskiej czynią absolwenta biomedycyny cenionym pracownikiem dla wielu pracodawców, związanych z medycyną i opieką zdrowotną.

Absolwent jest przygotowany do pracy w szkolnictwie wyższym, instytutach badawczych, przemyśle farmaceutycznym i firmach biotechnologicznych. Uzyskanie dodatkowego wykształcenia umożliwia zatrudnienie w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia czy w roli medycznego rzecznika patentowego.Poziom kształcenia: studia II stopnia
Forma studiów: stacjonarne
Czas kształcenia: 2 lata (4 semestry)
Liczba godzin dydaktycznych: przedmioty obowiązkowe: 890; przedmioty do wyboru: 330
Liczba punktów ECTS: 120
Tytuł zawodowy: magister
Warunki naboru na studia: www.rekrutacja.umlub.pl

Uniwersytet Medyczny w Lublinie rozpoczyna po raz pierwszy oraz jako pierwsza uczelnia w Polsce nabór na studia stacjonarne na kierunku biomedycyna 2-go stopnia.

Kto może być studentem studiów II stopnia?

Studentem studiów stacjonarnych na kierunku biomedycyna II stopień (studia magisterskie) może zostać osoba, która ukończyła studia licencjackie na kierunku biomedycyna lub osoba, która ma ukończone jednolite studia magisterskie na kierunku lekarskim, farmacji, analityki medycznej lub jednolite studia magisterskie na kierunku biotechnologia ze specjalnością medyczną.

Co wyróżnia te studia i dlaczego warto kontynuować naukę na II stopniu?

Kontynuacja studiów II stopnia na kierunku biomedycyna daje możliwość poznania najnowocześniejszych technik badawczych, prowadzenia badań na światowym poziomie, wyjazdów zagranicznych na staże i praktyki we wiodących laboratoriach i ośrodkach naukowych na całym świecie, pozyskiwania funduszy na nowatorskie badania w różnych dziedzinach medycyny, wdrażanie nowych leków do terapii chorób cywilizacyjnych, w tym nowotworowych. Po ukończeniu studiów absolwenci mają możliwość zatrudnienia się w krajowych i zagranicznych laboratoriach naukowych i jednostkach badawczo-rozwojowych, patentowania nowatorskich leków, wdrażania innowacyjnych procedur i protokołów terapeutycznych, itp. Studia te są unikatowymi w skali kraju, gdyż przygotowują absolwentów do ścisłej współpracy lekarzy i naukowców w zakresie diagnozowania, rozpoznawania potencjalnych zagrożeń szkodliwych dla zdrowia człowieka oraz przygotowywania najskuteczniejszych terapii w różnych chorobach.

Studia mają na celu wykształcenie przyszłych naukowców w dziedzinie nauk medycznych poprzez intensywne szkolenia naukowe oparte na zdobywaniu wiedzy, pozyskiwaniu i interpretacji nowych informacji oraz wykorzystaniu najnowocześniejszych technik badawczych.

Program stymuluje studentów do krytycznego myślenia i niezależności naukowej wymaganej do rozwiązania konkretnego problemu badawczego. Program zapewnia najnowszą wiedzę i niezbędne umiejętności praktyczne do prowadzenia kariery naukowej w dziedzinie medycyny. Najnowsze wiadomości dotyczą funkcjonowania ludzkiego ciała w zdrowiu i chorobie. Obejmuje to procesy na poziomie molekularnym, komórkowym, narządowym i organizmu oraz interakcje z czynnikami chemicznymi, fizycznymi i biologicznymi w środowisku. Program koncentruje się na zrozumieniu mechanizmów chorobowych na poziomie molekularnym, szczególnie w przypadku najczęstszych i powszechnych chorób, w celu opracowania przyszłych metod diagnozowania i leczenia tych chorób. Program zapewniając studentom naukę i różne szkolenia w środowisku akademickim (krajowym i zagranicznym), zorientowany jest na wysokiej jakości badaniach naukowych, które stymulują studentów intelektualnie, dając im jednocześnie wybór szerokiego wachlarza możliwości późniejszego zatrudnienia w przemyśle i centrach badawczych.

Jakie, dotychczas nie podejmowane na studiach I stopnia metody, aspekty wiedzy, przedmioty są realizowane w programie studiów II stopnia?

Na studiach II stopnia poruszane będą aspekty wiedzy dotyczące m.in. toksykologii i neurofarmakologii, a w szczególności aspekty wpływu substancji neuropsychoaktywnych na zachowanie się i rozwój organizmu ludzkiego. Na zajęciach z farmakokinetyki, studenci poznają różne losy leków w organizmie ludzkim, szlaki metabolicznej degradacji leków, aktywne metabolity i drogi eliminacji leków. Na nowoczesnych terapiach przeciwnowotworowych i komórkach macierzystych, studenci zdobędą wiedzę i umiejętności w zakresie poszukiwania nowoczesnych i innowacyjnych leków oraz terapii przeciwnowotworowych. Na zajęciach omawiających organizmy modelowe studenci będą poznawać modele doświadczalne różnych chorób człowieka u zwierząt, aby móc bezpośrednio badać i leczyć te choroby nowatorskimi i pionierskimi metodami i procedurami. Ponadto, studenci będą poznawać molekularne mechanizmy regeneracji narządów i tkanek człowieka, aby móc opracowywać najskuteczniejsze indywidualizowane terapie regeneracyjne, aby w przyszłości zastępować uszkodzone narządy i tkanki. Biostatystyka i bioinformatyka da przyszłym absolwentom możliwość wyciągania właściwych wniosków wynikających z wiedzy opartej na dowodach medycznych.

Student zdobywa zaawansowaną wiedzę w zakresie funkcjonowania organizmu człowieka zarówno w stanie zdrowia jak i choroby, prowadzącej do dysfunkcji narządów i układów. Ponadto, student nabywa wiedzę w zakresie molekularnych mechanizmów zachodzących na poziomie komórkowym i tkankowym w warunkach fizjologii i patologii. Dodatkowo nowoczesne i innowacyjne metody badawcze zapoznają studentów i przyszłych absolwentów z najnowszymi metodami stosowanymi w badaniach naukowych nad poszukiwaniem i pozyskiwaniem skutecznych leków oraz nowoczesnych terapii. Z kolei podstawowe przedmioty tj.: toksykologia, biostatystyka, bioinformatyka, neurofarmakologia, medycyna regeneracyjna i terapie komórkowe, mechanizmy nowotworzenia i nowoczesne terapie przeciwnowotworowe oraz organizmy modelowe w badaniach biomedycznych, dają ogólny wgląd w prowadzenie badań naukowych na najwyższym światowym poziomie.

Absolwent jest przygotowany na osobistą karierę pełną ekscytujących badań naukowych w laboratoriach akademickich, instytutach badawczych, przemyśle farmaceutycznym oraz firmach biotechnologicznych. Wielu absolwentów będzie miało możliwość przejścia na studia doktoranckie na Uniwersytecie lub w innych krajowych i międzynarodowych instytucjach badawczych, prowadząc badania naukowe dedykowane zwiększaniu wiedzy na temat zdrowia ludzkiego i znajdowaniu strategii zapobiegania i leczenia chorób. Wielu absolwentów będzie również mogło pracować w przemyśle biotechnologicznym wykonując zadania badawcze i pozyskując patenty, zajmując czołowe stanowiska kierownicze. Ponadto, uzyskanie gruntownego wykształcenia biomedycznego umożliwia zatrudnienie w administracji instytucji państwowych związanych z ochroną zdrowia.

Jakie konkretne kwalifikacje otrzymuje absolwent Biomedycyny? Co je odróżnia od studiów np. na Bioinżynierii czy na Mikrobiologii?

Kwalifikacje absolwentów po ukończeniu studiów II stopnia będą upoważniać absolwentów do prowadzenia badań naukowych we wszystkich prężenie rozwijających się dziedzinach i dyscyplinach medycyny, m.in. genetyki klinicznej, embriologii molekularnej oraz szeroko pojętej metabolomiki, proteomiki, transkryptomiki i genomiki. Biomedycyna kształtuje absolwentów do przyszłej pracy naukowej w różnych gałęziach medycyny. Biomedycyna przygotowuje absolwentów do zawodu naukowca dając możliwość aplikowania na studia doktoranckie i rozwijanie swej własnej kariery naukowej.

 

Powiązane kierunki

Lekarsko-dentystyczny

Studia przygotowują do sprawowania profesjonalnej opieki nad pacjentem, pracy w placówkach służby zdrowia, instytutach naukowo-badawczych oraz prowadzenia praktyki stomatologicznej.

czytaj dalej

Ratownictwo medyczne

Studia przygotowują do wykonywania zawodu ratownika medycznego udzielającego skutecznej pomocy ratowniczej w sytuacjach nagłego zagrożenia zdrowia lub życia.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane