Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Ochrona bioróżnorodności - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie inwentaryzacji populacji gatunków zagrożonych i ich siedlisk z wykorzystaniem współczesnych technik geoinformatycznych.

Wydział Leśny

studia stacjonarne pierwszego stopnia
Liczba semestrów - 6
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - nauki leśne
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - licencjat
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 180Ł
ączna liczba godzin zajęć - 2018


Zakres postępowania kwalifikacyjnego


Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki.Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe


Absolwent posiada wiedzę dotyczącą różnorodności organizmów oraz ich związków ze środowiskiem, procesów zachodzących w ekosystemach naturalnych oraz w układach przekształconych przez człowieka. Zna biologię i ekologię ważniejszych gatunków roślin i zwierząt oraz rozumie procesy przyrodnicze zachodzące na poziomie populacji, zbiorowisk, ekosystemów i krajobrazu. Potrafi rozpoznawać w terenie gatunki roślin, zwierząt i grzybów oraz identyfikować zbiorowiska roślinne, prowadzić monitoring stanu populacji i ich siedlisk, projektować zabiegi ochrony czynnej w sytuacjach wymagających tego typu ingerencji. Potrafi identyfikować zagrożenia dla dzikiej przyrody oraz jest gotowy do podejmowania skutecznych działań w celu utrzymania lub odtwarzania właściwego stanu populacji rzadkich gatunków oraz siedlisk przyrodniczych. Absolwent  posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie inwentaryzacji populacji gatunków zagrożonych i ich siedlisk z wykorzystaniem współczesnych technik geoinformatycznych.  Jest przygotowany  do prowadzenia działań edukacyjnych w plenerze oraz do dialogu i negocjacji w sytuacjach konfliktowych, w czym pomaga mu wiedza, umiejętności i kompetencje w zakresie socjologii i komunikacji społecznej oraz znajomość przepisów prawnych i umiejętność ich właściwego interpretowania. W trakcie studiowania buduje relacje i kontakty z osobami, które pasjonują się edukacją i przyrodą wynosząc wiedzę i inspiracje do przyszłych działań oraz konkretne umiejętności i narzędzia do wykorzystania we własnej praktyce. Zdobywając tytuł licencjata jest gotowy do podjęcia dalszych stopni studiów.

Program studiów
 

Powiązane kierunki

Gastronomia i catering dietetyczny

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego zarówno otwartego, jak i zamkniętego, w firmach cateringowych, jest także przygotowany do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej

Doradztwo i administracja rolnicza

Wykształcenie na kierunku doradztwo i administracja rolnicza pozwala na zatrudnienie w wielu instytucjach obsługujących rolnictwo, agrobiznes oraz odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich.

czytaj dalej

Winogrodnictwo i Enologia

Od semestru letniego na Uniwersytecie Rolniczym uruchomiona zostanie rekrutacja na nowy kierunek studiów II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa – Winogrodnictwo i Enologia. Jest to pierwszy w Polsce kierunek o takim profilu. Studia trwać będą 3 semestry (1,5 roku) i zakończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem magisterskim.

czytaj dalej

Etologia i psychologia zwierząt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, studia stacjonarne I stopnia

czytaj dalej

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ZAPRASZA!

NA STUDIA MAGISTERSKIE - WETERYNARIA

czytaj dalej

Browarnictwo i słodownictwo

studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie - profil praktyczny - trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane