Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia I stopnia w Katowicach

Studia zapewniają uzyskanie wiedzy podstawowej i specjalistycznej niezbędnej do wykonywania zawodu w służbach BHP. Standardy europejskie wymagają od służb BHP wysokich kwalifikacji technicznych i najnowszej wiedzy specjalistycznej związanej ze stosowaniem norm w zakresie bezpieczeństwa pracy

Program studiów I stopnia inżynierskich
Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji
Specjalność: BHP
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH  

Program kształcenia na specjalności obejmuje m.in. zagadnienia związane z badaniem zagrożeń na poszczególnych stanowiskach pracy, zapobieganiem chorób zawodowych oraz wypadków przy pracy.

Absolwent będzie miał kompetencje do nadzoru nad warunkami pracy, szacowania ryzyka zawodowego oraz prowadzenia szkoleń. Będzie znał wytyczne w celu wdrażania dyrektyw i norm z zakresu bezpieczeństwa pracy określonych przez Komisję Europejską.

Studenci uzyskują Certyfikat Audytora Systemu Zarządzania BHP.

SPECJALNOŚĆ JEST REKOMENDOWANA PRZEZ STOWARZYSZENIE SŁUŻB BHP.

Studia spełniają wymagania stawiane pracownikom służb BHP, określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 2 listopada 2004. (Dz.U. nr 246 poz. 2468). Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy nakłada na każdego pracodawcę obowiązek zapewnienia w zakładzie pracy służby BHP.

Przedmioty kierunkowe

 • Podstawy zarządzania
 • Rachunkowość
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie jakością
 • Logistyka w przedsiębiorstwie
 • Nauka o materiałach
 • Grafika inżynierska
 • Mechanika techniczna
 • Projektowanie inżynierskie
 • Techniki i procesy wytwarzania
 • Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • Metrologia
 • Informatyka
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich

Przedmioty specjalnościowe

 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń
 • Elektrotechnika i zagrożenia elektryczne w środowisku pracy
 • Wentylacja i klimatyzacja
 • Zagrożenia fizyczne w środowisku pracy
 • Technologia chemiczna i zagrożenia chemiczne w środowisku pracy
 • Postępowanie powypadkowe
 • Zarządzanie bezpieczeństwem pracy
 • Toksykologia przemysłowa
 • Fizjologia pracy
 • Ergonomia
 • Zagrożenia biologiczne
 • Metodyka szkolenia bhp
 • Techniczne bezpieczeństwo pracy
 • Choroby zawodowe i profilaktyka
 • Praktyka
 • Seminarium dyplomowe

więcej...
 

Powiązane kierunki

ENERGETYKA - studia I stopnia

Celem kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy będą przygotowani w obszarach systemów energetycznych do pracy w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, inżynierów posiadających kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w różnych segmentach gospodarki, zarówno w charakterze pracownika etatowego jak i przedsiębiorcy podejmującego ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w swoim imieniu.

czytaj dalej

Psychokryminalistyka studia licencjackie w WSZOP

Studia z zakresu psychokryminalistyki mają charakter interdyscyplinarny. Na program składają się m.in. zagadnienia z takich obszarów kształcenia jak prawo karne, kryminalistyka, socjologia oraz psychologia zapewniające zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w Policji, sądach, ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, służbach interwencyjnych oraz w służbie więziennej.

czytaj dalej

Migracje w aspekcie bezpieczeństwa - studia II stopnia

Celem studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – Migracje w aspekcie bezpieczeństwa jest praktyczne przygotowanie wysokokwalifikowanych absolwentów do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa państwa (Policji, Straży Granicznej, ABW), w sztabach zarządzania kryzysowego oraz w służbach ratowniczych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie