Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu


Wyższa Szkoła Prawa jest uczelnią niepubliczną o profilu praktycznym. Skupiamy się na rozwoju umiejętności pozwalających na odpowiednie przygotowanie do wybranego zawodu. Wspieramy studentów w rozwoju osobistym, znajdowaniu pasji zawodowych oraz zgłębianiu indywidualnych talentów. Nasza kadra akademicka składa się z wykwalifikowanych praktyków, którzy poza niezbędną wiedzą, chętnie dzielą się swoimi doświadczeniami zawodowymi.

Organizowane przez nas staże i praktyki, pozwalają studentom na zdobycie umiejętności praktycznych, co wiąże się ze skutecznym znalezieniem pracy zaraz po studiach. Oferujemy również możliwość poszerzania wiedzy, dzięki dodatkowym warsztatom, wykładom oraz wyjazdom studyjnym. Ponadto znajdujemy się w samym centrum miasta, dzięki czemu studenci mają dogodny dojazd z każdej strony Wrocławia.  

KSZTAŁCIMY W OPARCIU O NAJWYŻSZE STANDARDY NAUCZANIA:

 • Program studiów dostosowany jest do założeń Deklaracji Bolońskiej i zachowuje  standardy Unii Europejskiej.
 • Budujemy właściwe, oparte na wzajemnym zaufaniu, szacunku relacje pomiędzy Studentem a kadrą naukową oraz pracownikami administracyjnymi Uczelni.
 • Przywiązujemy dużą wagę do kwestii etycznych związanych z wykonywaniem zawodu prawnika, zarówno podczas zajęć, jak i spotkań z praktykami.
 • Dbamy o wysoką jakość badań naukowych
 • Wspieramy rozwój naukowy naszych pracowników badawczo-dydaktycznych oraz naszych studentów (m.in. dzięki funkcjonowaniu Koła Nauk Penalnych Liberum, Koła Naukowego Pactum, Kliniki Prawa czy możliwości uczestnictwa w wielu organizowanych przez Uczelnię konferencjach naukowych).
 • Studenci mają szansę uczestnictwa w symulacjach rozpraw, konkursach krasomówczych czy warsztatach tworzenia pism procesowych (to wszystko pozwala naszym studentom rozwijać swoje umiejętności już w trakcie studiów).

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu została utworzona dnia 28.08.2014 r. decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNU. 6010.1. 2014.5.MC, zyskując tym samym uprawnienia do prowadzenia kształcenia na pięcioletnich jednolitych studiach magisterskich na kierunku prawo.

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu została wpisana do Rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod numerem 377.

Założycielem Wyższej Szkoły Prawa jest Uczelnia Techniczno-Handlowa im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie.

WSP
powstaje w oparciu o dotychczasową działalność Wydziału Zamiejscowego we Wrocławiu Uczelni Techniczno-Handlowej i jest kontynuatorem wieloletniej tradycji, jaką niesie za sobą doświadczenie Założyciela.

ZATRUDNIAMY WYKWALIFIKOWANYCH PRACOWNIKÓW

 • Naszymi pracownikami są zarówno wybitni nauczyciele akademiccy w tym kadra profesorska, ale także praktycy będący specjalistami w swoich dziedzinach.
 • Prawo jest dziedziną nauki, która żyje i wiedza z jej zakresu wymaga ciągłej aktualizacji, dlatego umożliwiamy naszym pracownikom ciągłe doskonalenie się i wymianę doświadczeń w ośrodkach akademickich w Polsce i na świecie.
 • Wykorzystujemy doświadczenia praktyków
 • Dajemy możliwość poznania zawodów prawniczych „od kuchni” dzięki spotkaniom z osobami czynnie wykonującymi te zawody (sędziowie, prokuratorzy, notariusze itp.).
 • Dzięki elastycznemu planowi zajęć Studenci mogą odbywać staż, praktyki lub podjąć pracę zarobkową już w trakcie studiów.

KIERUNEK STUDIÓW

PRAWO

jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne

5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach prawniczych. Ukończenie studiów otwiera naszym Absolwentom drogę do ubiegania się o przyjęcie na wybraną aplikację: sędziowską, prokuratorską, adwokacką, notarialną, radcowską. Program studiów w Wyższej Szkole Prawa opiera się na przedmiotach prawniczych z podstawowych gałęzi i dziedzin prawa (np. prawo konstytucyjne, prawo karne, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo finansowe, prawo handlowe). Dodatkowo w programie przewidziano zajęcia interdyscyplinarne oraz uzupełniające, które wybierane są przez  Studentów zgodnie z ich indywidualnymi zainteresowaniami oraz przyszłymi zamierzeniami zawodowymi. Studenci mają możliwość wyspecjalizowania się w wybranych przez siebie dziedzinach. Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu na kierunku Prawo proponuje dwie specjalności:

  • Specjalność Prawo w funkcjonowaniu wymiaru sprawiedliwości pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności dotyczących rozstrzygania spraw karnych, rozstrzygania sporów cywilnych, udziału w postępowaniach mediacyjnych. Student przygotowywany jest do zawodu przez praktyków. Nabywa wiedzę rozwiązując kazusy prawne, bierze regularnie udział w symulacjach rozpraw sądowych, konkursach krasomówczych, w warsztatach z zakresu medycyny sądowo-lekarskiej i warsztatach z zakresu kryminalistyki.  Nabywa umiejętność tworzenia pism zarówno urzędowych, jak i procesowych. Poznaje działalność sądów, prokuratury, policji. Wybranie tej specjalności ukierunkowuje Studenta na wykonywanie w przyszłości zawodu sędziego, prokuratora, adwokata, notariusza, radcy prawnego, komornika.

  • Specjalność Obsługa prawna przedsiębiorców i konsumentów pozwala zdobyć wiedzę i umiejętności umożliwiające świadczenie usług prawnych na rzecz różnych podmiotów gospodarczych (osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i spółek). Specjalność  umożliwia prowadzenie poradnictwa i pomocy prawnej w zakresie uprawnień konsumentów oraz dochodzenia ich roszczeń. Student nabywa umiejętność sporządzania pism procesowych na rzecz przedsiębiorców oraz konsumentów. Absolwenci specjalności przygotowani są do prowadzenia własnej działalności gospodarczej i podejmowania samodzielnych decyzji na bazie prawniczej wiedzy.

   Wybranie tej specjalności ukierunkowuje Studenta na wykonywanie w przyszłości takich zawodów jak doradca prawny, mediator, negocjator, prawnik w korporacjach międzynarodowych, menedżer,  doradca w organizacjach pozarządowych, ekspert prawny firm ubezpieczeniowych i windykacyjnych, prawnik w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych.
Zajęcia w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu prowadzone są zarówno przez nauczycieli akademickich, jak i praktyków będących specjalistami w swoich dziedzinach (sędziów, prokuratorów, adwokatów, notariuszy, radców prawnych, jak i przedstawicieli biznesu). Wykładowcy stosując aktywne metody nauczania, angażują Studentów emocjonalnie, pobudzają ich zainteresowanie oraz motywację, uczą samodzielnego myślenia i działania.  Do najczęściej wykorzystywanych metod nauczania na studiach prawniczych w Wyższej Szkole Prawa należą: analiza orzecznictwa, praca z aktami, symulacje rozpraw sądowych,  rozwiązywanie kazusów, sporządzanie opinii prawnej, redagowanie umów cywilnoprawnych i gospodarczych, pisanie pism procesowych.

Studenci wiedzę prawniczą zdobywaną na zajęciach mają możliwość pogłębiać w praktyce poprzez realizację praktyk zawodowych. Uczelnia zapewnia Studentom udział w rozbudowanym programie praktyk i staży. Od 3 roku studiów każdy Student ma obowiązek realizowania 4 różnych praktyk zawodowych. Praktyki administracyjne, karnistyczne,  cywilistyczne i gospodarcze odbywają się w rekomendowanych instytucjach m.in. w organach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości, jak również w kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych i notarialnych.

KIERUNEK STUDIÓW

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

3-letnie studia pierwszego stopniana, stacjonarne i niestacjonarne

SPECJALNOŚĆ

KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA

Przestępczość w różnej swojej postaci towarzyszy człowiekowi od zawsze. Jednak z czasem zaczęła przybierać nowe i coraz bardziej niebezpieczne i skomplikowane formy. Obecnie wykrywanie sprawców przestępstw nie polega jedynie na wykonywaniu prostych czynności dochodzeniowo-śledczych i operacyjno-rozpoznawczych. Dziś niezbędna jest w tym celu specjalistyczna wiedza poznawcza z zakresu motywów postępowania osób dokonujących czynu zabronionego, jak i okoliczności jego popełnienia, ponieważ każda zbrodnia ma swoją logikę.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA STUDIACH

   • TECHNIKI ŚLEDCZE
   • PROFIL PRZESTĘPCY
   • ZABEZPIECZANIE MIEJSCA ZBRODNI
   • REKONSTRUKCJA ZDARZEŃ
   • BADANIE POSZLAK
   • DOKUMENTACJA CZYNNOŚCI KRYMINALISTYCZNYCH
   • ZASADY WSPÓŁPRACY RÓŻNYCH SŁUŻB W WALCE Z PRZESTĘPCZOŚCIĄ
   • BEZPIECZEŃSTWO PAŃSTWA

SPECJALNOŚĆ

CYBERBEZPIECZEŃSTWO

Z roku na rok wzrasta liczba użytkowników, korzystających z nowych technologii. Cyberprzestępczość to już nie tylko wirusy komputerowe, które mogą wpłynąć na jakość pracy naszego sprzętu. To także wyłudzenia, kradzież tożsamości, przejęcie konta bankowego i wiele innych nielegalnych działań. Społeczeństwo coraz bardziej jest zależne od technologii, a przez to narażone na nowe zagrożenia, które jeszcze parę lat temu nie istniały.

Jeżeli interesujesz się taką tematyką, chcesz zdobyć wiedzę z zakresu zwalczania i zapobiegania przestępczości internetowej, specjalność Cyberbezpieczeństwo na kierunku Biezpieczeństwo wewnętrzne jest właśnie dla Ciebie. 

Zajęcia praktyczne na tej specjalności prowadzone są przez specjalistów z branży IT, biegłych sądowych wykonujących opinie z zakresu badania cyfrowych dowodów, konsultantów bezpieczeństwa informacji czy policjantów z wydziałów zajmujących się zwalczaniem cyberprzestępczości.

Specjalność Cyberprzestępczość jest realizowana w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu w trybie dziennym oraz zaocznym.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA STUDIACH

   • PROGRAMOWANIE
   • INFORMATYKA ŚLEDCZA
   • OCHRONA PRAW AUTORSKICH
   • BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMÓW
   • KRADZIEŻE TOŻSAMOŚCI
   • ZAGROŻENIA W SIECI
   • SZYFROWANIE DANYCH
   • SYSTEMY OPERACYJNE

SPECJALNOŚĆ

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

We współczesnym świecie zagrożenia bezpieczeństwa państwa mają różnorodne oblicza, przyczyny oraz zasięg. Mogą one mieć charakter polityczny, militarny, ekonomiczny, społeczny czy też ekologiczny. W każdym z tych przypadków system organizacji państwa musi zmierzyć się z nie lada wyzwaniem logistycznym, organizacyjnym oraz finansowym. Aby temu podołać, niezbędne są jak najlepsze rozwiązania z zakresu zarządzania kryzysowego, a także wykwalifikowani specjaliści, którzy pod względem organizacyjnym sprostają każdemu zewnętrznemu lub wewnętrznemu zagrożeniu.

Gruntownie przygotowanie

Jeżeli interesuje Cię tematyka bezpieczeństwa państwa, a szczególnie zarządzania kryzysowego, a także identyfikowania, przeciwdziałania oraz minimalizowania wszelkich zagrożeń związanych z funkcjonowaniem państwa, wybierz studia I stopnia na specjalności Zarządzanie kryzysowe realizowane na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne.

Wyposażymy Cię w umiejętności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach zagrożenia państwa zarówno z przyczyn pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego. Przygotujemy Cię do podejmowania szybkich i zdecydowanych działań związanych z przeciwdziałaniem oraz reagowaniem na występowanie bezpośrednich zagrożeń dla państwa, a także nauczymy Cię podejmowania racjonalnych działań w zakresie rekonstrukcji jego infrastruktury krytycznej oraz wznawiania funkcjonowania obiektów użyteczności publicznej. Będziesz w stanie samodzielnie identyfikować oraz proponować rozwiązania dla skomplikowanych problemów towarzyszących bezpieczeństwu lokalnemu, regionalnemu oraz ogólnopaństwowemu.

Kariera zawodowa

Kończąc studia I stopnia na specjalności Zarządzanie kryzysowe, możesz wykorzystać zdobyte umiejętności jako specjalista pracujący m.in.:

   • w Policji,
   • w Straży Granicznej,
   • w Straży Miejskiej,
   • w Biurze Ochrony Rządu,
   • w Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
   • w Centrach Zarządzania Kryzysowego,
   • w strukturach administracji państwowej i samorządowej,
   • w różnorodnych formacjach mundurowych odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne naszego kraju.

Jako specjalista ds. zarządzania kryzysowego staniesz do walki z zagrożeniami politycznymi, gospodarczymi, militarnymi, społecznymi, ekologicznymi, zdrowotnymi, które mogą zagrozić prawidłowemu funkcjonowaniu państwa polskiego. Znajdziesz się na pierwszej linii frontu, strzegąc i gwarantując wszystkim obywatelom naszego kraju nienaruszalność terytorialną oraz stabilizację we wszystkich sferach ich życia.

KIERUNEK STUDIÓW

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE

Trzysemestralne studia II stopnia na kierunku 

Studia II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu mają na celu gruntowne i uniwersalnie przygotowanie absolwenta do pracy w różnego rodzaju formacjach mundurowych oraz instytucja związanych z szeroko pojętym bezpieczeństwem. Studia obejmują zagadnienia z zakresu funkcjonowania służb bezpieczeństwa i porządku publicznego, wojska, więziennictwa, a także sektora ochrony czy detektywistyki. Podczas studiów studenci poszerzą również swoją wiedzę dotyczącą organizacji systemów bezpieczeństwa oraz zarządzania nimi na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Poznają także zasady prowadzenia analiz dotyczących sektora bezpieczeństwa oraz strategie zwalczania zagrożeń dotyczących przestępczości, patologii społecznych czy terroryzmu.

Wybierając 3 - semestralne studia magisterskie Bezpieczeństwo wewnętrzne studenci zyskają także przygotowanie do organizowania doraźnej i planowej ochrony ludności przed zagrożeniami oraz nabędą umiejętności komunikowania społecznego w ramach przygotowania do etycznych zachowań i kreowania pozytywnego wizerunku służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo publiczne.

Studia magisterskie na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu realizowane są w ramach dwóch specjalności – Analiza kryminalna  oraz Kryminologia i kryminalistyka

ZAJĘCIA NA STUDIACH II STOPNIA PROWADZĄ MIĘDZY INNYMI:

 • były Komendant Główny Policji
 • były Dyrektor Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji
 • były uczestnik misji wojskowej PKW ISAF Afganistan
 • były Szef Zespołu Analiz Sekretarza Stanu MON
 • prokuratorzy Prokuratury Krajowej i Prokuratury Okręgowej
 • analityk kryminalny Wydziału Wywiadu Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • oficer Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Naczelnik Wydziału Techniki Kryminalistycznej Komendy Miejskiej Policji we Wrocławiu
 • Naczelnik Wydziału do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Kryminalnej Centralnego Biura Śledczego Policji – Zarząd we Wrocławiu

Co zyskasz:

 • tytuł magistra w 3 semestry
 • pogłębioną wiedzę z  zakresu bezpieczeństwa i prawa, z elementami nauk humanistycznych (historia i filozofia)
 • dyplom mający wpłym na możliwość awansu
 • możliwość zrealizować planów zawodowych zgodnie z wybraną ścieżką kariery

Gdzie możesz znaleźć zatrudnienie:

 • w Policji
 • Służbach Specjalnych 
 • Straży Granicznej 
 • Służbie Więziennej
 • Centrach Zarządzania Kryzysowego
 • Siłach Zbrojnych RP
 • w jednostkach samorządowych (wydziały bezpieczeństwa, zarządzania kryzysowego, zdrowia, ochrony ludności, obrony cywilnej na różnych szczeblach administracyjnych)

Zapraszamy na studia


Kierunki wykładane na uczelni:

bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
cyberbezpieczeństwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia i kryminalistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie kryzysowe I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Rekrutacja

ul. Św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
Telefon: +48 71 71 88 111

rekrutacja@prawowroclaw.edu.pl
http://prawowroclaw.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Kryminologia i kryminalistyka

Studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

czytaj dalej

Cyberbezpieczeństwo - studia pierwszego stopnia

3-letnie studia pierwszego stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

czytaj dalej

Zarządzanie kryzysowe - studia pierwszego stopnia we Wrocławiu

Podczas studiów zdobędziesz umiejętności z zakresu zarządzania w sytuacjach kryzysowych, klęsk żywiołowych oraz w sytuacjach zagrożenia państwa zarówno z przyczyn pochodzenia zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ - gdzie może Cię spotkać?

Internet daje wiele możliwości, niesie ze sobą również zagrożenia ...

czytaj dalej

DNI OTWARTE ONLINE W WYŻSZEJ SZKOLE PRAWA WE WROCŁAWIU

26-27 KWIETNIA

czytaj dalej

ZALETY STUDIOWANIA W WYŻSZEJ SZKOLE PRAWA

Wrocławska Wyższa Szkoła Prawa to uczelnia, której misją jest kształcenie studentów według najwyższych standardów.

czytaj dalej

Praca prawnika w dobie koronawirusa

Globalna pandemia koronawirusa zaciągnęła hamulec ręczny nie tylko w światowej gospodarce, ale i w wielu innych dziedzinach życia. Wpłynęła również na pracę sądów i prawników, wstrzymując bieg postępowań, mnożąc kolejkę spraw oraz utrudniając szerzej rozumiane świadczenie usług prawnych.

czytaj dalej

WYŻSZA SZKOŁA PRAWA WE WROCŁAWIU

na czołowych miejscach w najnowszych rankingach wydziałów prawa

czytaj dalej

PRAWO, KRYMINOLOGIA I KRYMINALISTYKA, CYBERPRZESTĘPCZOŚĆ, ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Poznaj ofertę Wyższej Szkoły Prawa we Wrocławiu

czytaj dalej

PRAWO we Wrocławiu. REKRUTACJA 2020

5-letnie jednolite studia magisterskie na kierunku Prawo w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu to gwarancja zdobycia solidnej wiedzy prawniczej oraz umiejętności niezbędnych do podjęcia pracy w zawodach prawniczych.

czytaj dalej

Klinika Prawa – Praktycznie wiesz więcej!

Klinika Prawa w Wyższej Szkole Prawa to zajęcia dla studentów, którzy chcą posiąść dodatkową, praktyczną wiedzę prawną. Dzięki praktycznemu podejściu do nauczania, uczestnicy workshopów mogą nabyć większą biegłość w sporządzaniu umów, rozwiązywaniu skomplikowanych sporów gospodarczych, handlowych lub cywilnych.

czytaj dalej

Dzień Otwarty w Wyższej Szkole Prawa we Wrocławiu

29 CZERWCA 2019

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane