Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Filozofia

Absolwent studiów I stopnia nabywa wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy wykształcenia filozoficznego: historii i metodologii filozofii, logiki, metafizyki, teologii naturalnej, ontologii, epistemologii, filozofii przyrody, etyki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz innych dyscyplin filozoficznych.

Posiada podstawową wiedzę o klasycznych i współczesnych nurtach filozoficznych, którą pogłębia w ramach wybranej przez siebie specjalizacji. Absolwent zna i rozumie historyczne konteksty powstania teorii filozoficznych. Zna i rozumie metaprzedmiotowe i przedmiotowe zależności między różnymi koncepcjami teoretycznymi. Zna i rozumie podstawowe problemy współczesnej cywilizacji. Zna ekonomiczne i kulturowe uwarunkowania różnych rodzajów działalności związanych z uzyskiwaną kwalifikacją. Rozumie w stopniu podstawowym zasady prowadzenia badań naukowych, które realizuje w ramach seminarium naukowego pod opieką promotora. Zna i rozumie podstawowe pojęcia i zasady ochrony własności intelektualnej oraz prawa autorskiego. Absolwent posługuje się językiem obcym przynajmniej na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Potrafi identyfikować podstawowe rodzaje stosowanych metod i argumentacji oraz przeprowadzać ich wewnętrzną i zewnętrzną krytykę. Posiada umiejętność interpretacji i tłumaczenia podstawowych tekstów filozoficznych. Absolwent zna różne tradycje religijne i kulturowe oraz związane z tym współczesne problemy dotyczące dialogu międzyreligijnego oraz międzykulturowego. Dostrzega wpływ wartości chrześcijańskich na rozwój kultury i cywilizacji europejskiej. Posiada podstawową wiedzę na temat prawidłowości funkcjonowania różnych typów struktur społecznych. Ma elementarną wiedzę na temat więzi społecznych i różnych prawidłowości, którym one podlegają, potrafi znaleźć dla nich rozwiązania respektujące zasady Katolickiej Nauki Społecznej. Potrafi planować i organizować prace zespołowe, w których prowadzone są badania naukowe pod kierunkiem opiekuna naukowego. Ponadto potrafi formułować plany dotyczące własnego samorozwoju, krytycznie ustosunkowując się do posiadanej przez siebie wiedzy. Studia filozoficzne wykształcają umiejętności racjonalnego i krytyczno - analitycznego myślenia. Uczą kompetencji i orientacji w różnych sektorach życia społecznego. Absolwent nabywa umiejętności w zakresie precyzyjnego wyrażania swoich myśli w mowie i piśmie. Dba o logiczną kulturę komunikowania i prowadzenia krytycznej dyskusji spełniającej standardy naukowe. Dostrzega rolę filozofii w kształtowaniu współczesnej cywilizacji europejskiej.

Absolwent studiów filozoficznych może podejmować pracę w różnego rodzaju instytucjach naukowych, oświatowych, kulturalnych i administracyjnych, w wydawnictwach, redakcjach. Praktyczne umiejętności nabyte podczas studiów umożliwiają absolwentowi pracę w różnego rodzaju przedsiębiorstwach, gdzie liczy się zdolność kreatywnego myślenia i rozwiązywania złożonych problemów. Jest gotów do inicjowania działań we współpracy z interesariuszami zewnętrznymi. Ma świadomość przestrzegania zasad etyki obowiązującej przy prowadzeniu badań naukowych. Absolwent jest gotów do kontynuowania edukacji na tym samym lub innym kierunku studiów. Posiada kompetencje do pełnienia różnorodnych ról społecznych oraz jest gotów do podjęcia pracy w dziedzinach, które nie wymagają określonych studiów zawodowych. Dostrzega konieczność ustawicznego pogłębiania swojej wiedzy w zakresie nauk humanistycznych i społecznych. Jest przygotowany do podjęcia studiów II stopnia.

SPECJALNOŚĆ: FILOZOFIA KLASYCZNA I WSPÓŁCZESNA

Absolwent posiada wiedzę o najważniejszych systemach i przedstawicielach filozofii klasycznej i współczesnej. Zna historyczne konteksty ich powstania, potrafi określić metody wykorzystywane w poszczególnych koncepcjach do uzasadnienia twierdzeń. Zna i rozumie określone zależności metaprzedmiotowe i przedmiotowe między różnymi teoriami. Zna i rozumie najważniejsze problemy współczesnej cywilizacji. Zna i rozumie wpływ ekonomii na kształt i rozwój szkolnictwa wyższego i nauki instytucjonalnej. Zna i rozumie podstawowe zasady prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem opiekuna naukowego. Specjalizacja wyrabia umiejętność krytycznego myślenia i analizowania tekstów z zakresu filozofii klasycznej i współczesnej. Absolwent wyróżnia się kulturą logiczną i odpowiedzialnością za komunikowane myśli w mowie i piśmie. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Potrafi komunikować się za pomocą specjalistycznej terminologii, potrafi także zasadnie bronić własnych opinii i dyskutować o nich. Docenia wartość różnych tradycji filozoficznych w kształtowaniu wizerunku współczesnej humanistyki. Umiejętnie rozpoznaje podstawowe przyczyny (ogólnokulturowe) współczesnego kryzysu filozofowania. Potrafi ujawniać fałszywe przesłanki i błędne sposoby rozumowania stojące za współczesną deprecjacją myślenia racjonalnego. Potrafi docenić rolę tradycji religijnej w kształtowaniu tak klasycznych, jak i współczesnych koncepcji filozoficznych. Wyraża gotowość uznania wartości nabytej wiedzy w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych. Posiada umiejętność rozeznawania potrzeb rynku pracy i elastycznego kształtowania swoich umiejętności w celu odpowiedzi na te potrzeby. Jest gotów do inicjowania współpracy z otoczeniem społecznym i biznesowym na rzecz określonej społeczności. Przygotowany jest do podejmowania odpowiedzialności za powierzone mu zadnia w zakresie prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej. Gotów jest do respektowania zasad etyki zawodowej. Wyraża gotowość do dbania o polskie dziedzictwo filozoficzne, które jest owocem współpracy wielu pokoleń myślicieli wywodzących się z różnych nurtów filozoficznych. Jest gotowy do ustawicznego poszerzania własnej wiedzy, kompetencji i umiejętności humanistycznych. Jest dobrze przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia na kierunku filozofia.

SPECJALNOŚĆ: ETYKA I COACHING

Absolwent specjalizacji etyka i coaching otrzymuje pakiet wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uwzględniający współczesne zapotrzebowanie zarówno na zawodowych filozofów, uczących w szkole czy pozostających w ramach systemu kształcenia akademickiego, jak również na pracowników różnych sektorów życia społecznego.

Absolwent posiada wiedzę z zakresu podstaw etyki i współczesnych dylematów etycznych. Zna i rozumie podstawowe narzędzia coachingowe oraz nabywa umiejętności stosowania ich w praktyce. Zna i rozumie podstawowe mechanizmy ekonomiczne wpływające na rozwój nauki instytucjonalnej. Ponadto zna i rozumie najważniejsze dylematy etyczne współczesnej cywilizacji. Absolwent posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Potrafi w specjalistycznym języku komunikować się z otoczeniem, brać udział w debatach problemowych oraz bronić własnych opinii. Dzięki pozyskanym kompetencjom społecznym absolwent jest odpowiednio przygotowany do pracy w szeroko rozumianym sektorze życia publicznego na styku polityki, gospodarki oraz mediów i kultury. Potrafi samodzielnie planować i organizować pracę badawczą prowadzoną pod kierunkiem opiekuna naukowego. Jest gotowy do podejmowania współpracy z otoczeniem społecznym i gospodarczym. Szczególnie zaś predysponowany jest do pracy w zawodzie doradcy etycznego i trenera osobistego (Critical thinking),  prowadzącego różnego rodzaju szkolenia z zakresu kompetencji etycznych, rozwoju indywidualnego, lub menadżera wspierającego od strony filozoficzno-etycznej zarządzanie zasobami ludzkimi w różnych typach organizacji. Otwarty charakter specjalizacji zachęca do dalszego poszerzania i pogłębiania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na studiach drugiego stopnia. 

SPECJALNOŚĆ: EDUKACJA ETYCZNA

Absolwent po ukończeniu specjalności nauczycielskiej edukacja etyczna zna i rozumie podstawową wiedzę psychologiczną i pedagogiczną, która dotyczy procesów rozwoju, socjalizacji, wychowania i nauczania - uczenia się. Zna i rozumie wiedzę z zakresu dydaktyki i szczegółowej metodyki działalności pedagogicznej popartą doświadczeniem w jej praktycznym wykorzystaniu. Posiada umiejętności i kompetencje niezbędne do kompleksowej realizacji dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zadań szkoły, w tym do samodzielnego przygotowania i dostosowania programu nauczania do potrzeb i możliwości uczniów. Potrafi uczyć się i doskonalić własny warsztat pedagogiczny z wykorzystaniem nowoczesnych środków i metod pozyskiwania, organizowania i przetwarzania informacji i materiałów. Umiejętnie komunikuje się przy użyciu różnych technik, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie dydaktyczno-wychowawczym oraz specjalistami wspierającymi ten proces. Potrafi okazywać wrażliwość etyczną, empatię i otwartość wobec osób doświadczających różnych problemów. Absolwent zna i rozumie zasady prowadzenia badań naukowych, w których uczestniczy pod kierunkiem opiekuna naukowego. Jest przygotowany do podejmowania odpowiedzialności etycznej za wyznaczone mu zadania w ramach prowadzonych badań naukowych. Jest przygotowany do realizowania zadań zawodowych (dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) wynikających z roli nauczyciela. Potrafi posługiwać się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. Gotowy jest do inicjowania działań angażujących otoczenie interesariuszy zewnętrznych na rzecz określonego sektora społecznego, zwłaszcza sektora edukacyjnego. Jest przygotowany do posługiwania się zróżnicowanymi metodami dydaktycznymi, uwzględniającymi poziom rozwoju grup docelowych. Jest przygotowany do nauczania etyki dzieci i młodzieży (poziom szkoły podstawowej) oraz do podejmowania różnego rodzaju przedsięwzięć edukacyjnych z zakresu etyki i filozofii (programy wychowawcze, warsztaty etyczne/filozoficzne, koła zainteresowań, edukacja etyczna/filozoficzna w ramach projektów edukacyjnych). Uwzględniając wrażliwość i rozwój poznawczy poszczególnych grup uczniowskich, potrafi twórczo projektować i prowadzić zajęcia lekcyjne, koła zainteresowań, warsztaty etyczne i filozoficzne oraz zajęcia przewidziane w ramach projektów edukacyjnych. W sposób kompetentny i dostosowany do możliwości percepcyjnych dzieci, przekazuje wiedzę i zaszczepia w uczniach szeroko rozumianą kulturę humanistyczną. Jest przygotowany do podejmowania działań wychowawczych wśród dzieci i młodzieży. Wyraża gotowość do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych zgodnych z uzyskanymi kwalifikacjami. 

SPECJALNOŚĆ: PHILOSOPHY FOR CONTEMPORARY CULTURE

Absolwent specjalności otrzymuje pakiet wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uwzględniający współczesne zapotrzebowanie zarówno na zawodowych filozofów, ale także na pracowników różnych sektorów życia społecznego i kulturalnego. Student posiada wiedzę o filozoficznych podstawach kultury europejskiej, potrafi docenić wkład filozofii do kultury, identyfikuje zależności między kształtowaniem się idei filozoficznych a zmianami w kulturze i w społeczeństwie. Docenia rolę tradycji religijnych, sztuki oraz nauki i technologii w kształtowaniu współczesnego sposobu myślenia. Posiada również narzędzia potrzebne do krytycznej analizy procesów zachodzących we współczesnej globalnej kulturze (rozumianej jako sfera interakcji religii, moralności, sztuki, nauki i technologii). Zdobywa wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne, które umożliwiają mu kreatywne uczestnictwo we współczesnej kulturze, w szczególności, aktywny filozoficzny namysł w jej ramach. Student jest wrażliwy na pluralizm kulturowy i religijny i potrafi wskazywać możliwości twórczej współpracy różnych perspektyw. Potrafi rozpoznać i ustosunkować się do współczesnego kryzysu kultury i filozofii. Ma zdolność krytycznej analizy filozoficznej tekstów i zjawisk z zakresu kultury współczesnej.

Student ma odpowiednie przygotowanie, aby właściwie rozpoznać potrzeby rynku pracy i elastycznie kształtować swoje umiejętności dostosowując się do stawianych mu wymagań.  Dzięki pozyskanym kompetencjom społecznym absolwenci są należycie przygotowani do pracy w szeroko rozumianym sektorze międzynarodowego i wielokulturowego życia publicznego usytuowanym na styku mediów i kultury oraz polityki i gospodarki. Jest gotów do inicjowania współpracy z otoczeniem społecznym i biznesowym. Absolwent tej specjalności może pracować w międzynarodowych mediach, zarówno tradycyjnych jak i elektronicznych i cyfrowych, korporacjach i organizacjach międzynarodowych i wielokulturowych. Student uświadamia sobie konieczność nieustannego poszerzania własnej wiedzy, kompetencji i umiejętności społecznych. Student jest przygotowany do podjęcia odpowiedzialności za powierzone mu zadnia w zakresie prowadzenia badań naukowych pod kierunkiem promotora pracy dyplomowej. Respektuje zasady etyki zawodowej. Otwarty charakter specjalizacji zachęca do dalszego poszerzenia i pogłębiania wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych na studiach drugiego stopnia. Absolwent posługuje się językiem angielskim na poziomie co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. W tym języku potrafi komunikować się za pomocą specjalistycznej terminologii, potrafi także zasadnie bronić własnych opinii i dyskutować o nich. 

Specyfika filozofii uprawianej w Akademii Ignatianum w Krakowie kształtowana jest przez tradycję filozofii klasycznej wypracowaną przez pokolenia wielkich filozofów, takich jak: Platon, Arystoteles, św. Tomasz z Akwinu, Kartezjusz, Kant i inni. Stale obecna jest również wielka i żywa po dziś dzień tradycja wielkich myślicieli jezuickich, nawiązujących do Franciszka Suareza, nazywanego ojcem filozofii jezuickiej. Przez filozofię klasyczną rozumiemy tutaj filozofię wielkich pytań dotyczących świata, człowieka i Boga.  Na podejmowane odwieczne pytania filozofii poszukujemy nowych odpowiedzi korzystając z tego, co oferuje dziś filozofia współczesna i różne dziedziny nauk. Nie podzielamy stanowisk, które radykalnie odgradzają filozofię od nauk przyrodniczych, społecznych i humanistycznych, jak również od kontekstu kulturowego i politycznego, w którym żyjemy. Dostrzegamy konieczność pokazywania ścisłych związków między teorią a praktyka. Chcemy naszym studentom przekazywać nie tylko abstrakcyjne teorie, ale też pewien sposób życia oparty na wartościach chrześcijańskich, które filozofia pozwala głębiej poznać i zrozumieć. Filozofia to nie tylko wiedza uprawiana zza biurka. Zgodnie ze swą nazwą jest poszukiwaniem mądrości, a mądrość to umiejętność bycia szczęśliwym. Dlatego ma ona kształtować kompetencje i sprawności w podejmowaniu praktycznych decyzji w życiu osobistym i społecznym.

W naszych filozoficznych dociekaniach staramy się łączyć wierność tradycji z wrażliwością na współczesne problemy zwłaszcza w zakresie szeroko rozumianej dziedziny życia społecznego. Stąd też mocno stawiamy na rozwój filozofii praktycznej, której rolę widzimy w penetrowaniu tych najbardziej dramatycznych obszarów ludzkiego życia, gdzie człowiek zmaga się z konfliktami i dylematami moralnymi. Staramy się pomóc młodemu człowiekowi w odpowiedzi na pytanie - jak dobrze żyć!

Dewizę uprawianej na Akademii Ignatianum w Krakowie filozofii można by wyrazić następująco: WIERNI FUNDAMENTOM NIE ZAŚ FUNDAMENTALIZMOWI. Daleka jest nam wizja uprawiania filozofii jako oblężonej twierdzy, gdzie bardziej niż racjonalne argumenty liczą się przywiązania do mistrzów, apologetyka dawno utrwalonych prawd i lęk przed tym, co przynosi współczesny świat. Budowana przez nas tradycja filozoficzna zawiera w sobie to wszystko, co jest wartościowe i dla tomizmu, fenomenologii i dla współczesnej filozofii analitycznej. Podejmujemy także dialog z tymi systemami filozoficznymi, które zajmują krytyczną postawę wobec myśli chrześcijańskiej. Kierujemy się przy tym ignacjańską czy jezuicką zasadą zwaną z łacińska praesupponendum, a polegającą na usiłowaniu ocalenia wypowiedzi drugiego. W każdym stanowisku zatem staramy się dostrzegać przede wszystkim to, co pozytywne, nie zamykając naturalnie oczu i na aspekty negatywne. Uznajemy za Arystotelesem, że nawet na błędnych koncepcjach można się czegoś nauczyć.

Filozofia, jaką proponujemy naszym studentom ma na celu doprowadzenie do pogłębienia kulturowej świadomości, tego, kim się jest, gdzie się żyje i dokąd się zmierza. Przekonani o niezmiennej wartości fundamentów myśli chrześcijańskiej chcemy wyrażać je za pomocą nowych form językowych dostrojonych do wrażliwości dzisiejszego odbiorcy. Wszystkich chętnych młodych ludzi zapraszamy do wspólnego filozofowania, które jest przygodą człowieka będącego nieustannie w drodze do poznania prawdy ostatecznej. 

Powiązane kierunki

Kognitywistyka informatyczna

Zadaniem studiów na kierunku Kognitywistyka informatyczna w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie jest przekazanie Absolwentom interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, informatyki i filozofii w celu rozumienia zasad funkcjonowania oraz posługiwania się systemami sztucznej inteligencji.

czytaj dalej

Marzysz, aby refleksyjnie i mądrze podchodzić do życia, ale nie wiesz jak?

Zapraszamy Cię na hybrydowe studia magisterskie "Filozofia jako droga do zintegrowanego samorozwoju"

czytaj dalej

Prawo i doradztwo w bizesie

Kierunek oferuje wysokiej jakości edukację łączącą głęboką wiedzę prawniczą z umiejętnościami menedżerskimi.

czytaj dalej

ARTETERAPIA - STUDIA II STOPNIA W KRAKOWIE

Studia dedykowane są osobom, które, dostrzegają terapeutyczny wymiar sztuki, są aktywne na polu społecznym, artystycznym i chcą łączyć swoją działalność w tym zakresie z działalnością pedagogiczną (wspomagającą rozwój człowieka, profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.).

czytaj dalej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

czytaj dalej

Pedagogika

Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane