Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Ichtiologia i rybactwo śródlądowe - NOWY KIERUNEK STUDIÓW

na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie


Rodzaj studiów:

Na kierunku ichtiologia i rybactwo śródlądowe prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie - 7 semestrów), które kończą się napisaniem pracy i  złożeniem egzaminu dyplomowego inżynierskiego oraz uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera.

Studia niestacjonarne I stopnia, realizowane są systemem 3-dniowych zjazdów, kilka razy w ciągu semestru.


Profil absolwenta:

Absolwent studiów I stopnia na kierunku ichtiologia i rybactwo śródlądowe posiada znajomość anatomii, fizjologii, genetyki i ekologii oraz środowiska życia ryb.

Zna systematykę tej grupy zwierząt i potrafi identyfikować występujące w Polsce gatunki.

Zna i wykorzystuje nowoczesne technologie chowu i hodowli ryb z uwzględnieniem technik sterowania rozrodem poszczególnych gatunków ryb i intensyfikacji produkcji. Posiada znajomość procesów zachodzących w środowisku wodnym i ma świadomość wpływu gospodarstw rybackich na ekosystemy. Zna nowoczesne, zrównoważone środowiskowo systemy akwakultury.

Zna podstawowe techniki połowu ryb, zasady budowy i działania narzędzi i urządzeń wykorzystywanych w gospodarstwach rybackich.

Zna zasady dobrostanu i higieny ryb. Potrafi ocenić zdrowotność ryb i dobrać właściwe metody prewencyjne i pielęgnacyjne. Potrafi zaplanować wielkość produkcji rybackiej oraz korzystać z zaawansowanych technik reprodukcji ryb w celach produkcyjnych i zarybieniowych, w tym w celu reintrodukcji i restytucji gatunków. Posiada wiedzę pozwalającą na doskonalenie materiału hodowlanego poprzez wykorzystanie metod biotechnologii. Posiada wiedzę na temat żywienia ryb oraz potrafi dobrać i zaplanować systemy żywienia dla poszczególnych gatunków i różnych poziomów intensyfikacji produkcji. Rozróżnia akwakulturę, gospodarkę rybacko-wędkarską oraz rybołówstwo jako odmienne segmenty rybactwa śródlądowego.

Potrafi dopasować model gospodarki rybackiej do specyfiki akwenu. Posiada gruntowną wiedzę na temat historycznego oraz obecnego rozsiedlenia poszczególnych gatunków ryb w wodach śródlądowych, w tym gatunków dwuśrodowiskowych. Zdobył podstawową wiedzę z zakresu budownictwa stawowego. Rozumie zagrożenia związane z nadmierną eksploatacją zasobów wodnych oraz zna środki poprawiające retencję wód. Zna prawne, w tym weterynaryjne uwarunkowania prowadzenia działalności rybackiej oraz zasady zrównoważonego korzystania z wód, ze szczególnym uwzględnieniem Ramowej Dyrektywy Wodnej i Dyrektywy Siedliskowej.

Posiada wiedzę z zakresu ekonomii szczegółowej rybactwa. Ma świadomość możliwości pozyskiwania wsparcia dla rybactwa ze środków Unii Europejskiej. Zna język obcy zgodnie z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.


Studia stacjonarne I stopnia (inżynierskie)

Celem kształcenia na studiach I stopnia kierunku ichtiologia i rybactwo śródlądowe jest wszechstronne przygotowanie absolwentów do pracy w zróżnicowanych gospodarstwach rybackich (karpiowych, pstrągowych, wylęgarniach i ośrodkach zarybieniowych), podmiotach użytkujących obwody rybackie i organach administracji publicznej.

Zakres przekazywanego wykształcenia został dobrany w taki sposób, aby absolwenci dysponowali najnowocześniejszą wiedzą oraz praktycznymi umiejętnościami w zakresie zrównoważonej akwakultury i rybactwa na wodach otwartych, w tym gospodarki rybacko-wędkarskiej, także w aspekcie planowanego rozwoju i dofinansowania tego sektora w Polsce i innych krajach Unii Europejskiej.

Kształcenie obejmuje zarówno podstawowe treści dotyczące biologii ryb i ich roli w ekosystemach wodnych, jak i specjalistyczne przedmioty poświęcone zaawansowanym technikom oraz biotechnologii wykorzystywanej w nowoczesnej akwakulturze. Perspektywy intensyfikacji produkcji rybackiej i optymalizacji wykorzystania zasobów wód śródlądowych prezentowane są w kontekście dbałości o stan zasobów wodnych i zachowanie właściwego funkcjonowania ekosystemów.

Program studiów kładzie szczególny nacisk na kształcenie praktyczne w Rybackiej Stacji Doświadczalnej (dysponującej kompleksem stawów o powierzchni ponad 20 ha lustra wody) będącej integralną częścią Katedry Ichtiobiologii i Rybactwa, gdzie odbywa się znaczna część zajęć. Studenci kierunku mają możliwość stałego obcowania z codzienną praktyką rybacką i uczestnictwa w zabiegach gospodarczych wchodzących w skład poszczególnych etapów cyklu produkcyjnego ryb karpiowatych i łososiowatych. Dodatkowym walorem są zajęcia terenowe prowadzone na małopolskich rzekach, w czasie których studenci zapoznają się z zasadami zrównoważonej gospodarki rybacko-wędkarskiej na wodach płynących.

Część przedmiotów prowadzona w laboratoriach pozwoli studentom nabyć umiejętności pracy laboratoryjnej przydatnej w biotechnologii akwakultury. Gwarantem wysokiej jakości kształcenia jest uznany dorobek naukowy pracowników dydaktycznych prowadzących zajęcia na kierunku, odzwierciedlający podejmowaną przez nich aktualną problematykę badawczą. Wykształcenie uzupełniają przedmioty kierunkowe do wyboru oraz przedmioty kształcenia ogólnego o charakterze ogólnoakademickim, w tym nowożytny język obcy.

W toku studiów na kierunku ichtiologia i rybactwo śródlądowe przewidziano dwie 4-tygodniowe praktyki zawodowe (po pierwszym i po drugim roku studiów) w gospodarstwach rybackich typu karpiowego i pstrągowego, polegające na wykonywaniu rutynowych czynności związanych z prowadzeniem gospodarstwa. Studenci mogą opcjonalnie odbywać praktyki zawodowe w Instytucie Ochrony Przyrody PAN, oczyszczalniach ścieków i stacjach uzdatniania wody.

W ramach programu studiów realizowane są (rozłożone na 30 tygodni i trwające jeden dzień w tygodniu), zajęcia praktyczne, głównie w Rybackiej Stacji Doświadczalnej. Zajęcia te umożliwiają studentom wdrożenie się w codzienne prace w gospodarstwie rybackim takie jak żywienie ryb, odłowy, przeprowadzanie tarła ryb w warunkach naturalnych i kontrolowanych, inkubacja ikry, zabiegi związane z właściwym utrzymaniem stawów, przygotowanie i naprawa sieci rybackich oraz innych narzędzi połowowych

Absolwenci uzyskują możliwości zatrudnienia w gospodarstwach rybackich, wylęgarniach, ośrodkach zarybieniowych i innych podmiotach związanych z rybactwem śródlądowym. Mają także możliwość znalezienia zatrudnienia w organach administracji publicznej i samorządowej, takich jak Regionalne Zarządy Gospodarki Wodnej, Urzędy Wojewódzkie, Urzędy Marszałkowskie, Inspektoraty Ochrony Środowiska, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a także w Polskim Związku Wędkarskim czy w placówkach ochrony przyrody.


Program kształcenia

Program studiów stacjonarnych I stopnia kierunku ichtiologia i rybactwo śródlądowe obejmuje następujące grupy przedmiotów:

przedmioty podstawowe i kształcenia ogólnego m. in.: technologia informacyjna, ekonomia, chemia, fizyka, statystyka matematyczna, hydrochemia, biochemia, język obcy,

przedmioty kierunkowe (obowiązkowe i fakultatywne) m. in.: genetyka ryb, anatomia ryb, systematyka ryb, embriologia ryb, ekologia, hydrobotanika, hydroekologia, wylęgarnictwo ryb, chów i hodowla ryb łososiowatych, chów i hodowla karpia, fizjologia i rozród ryb, biologia ryb, rybactwo rzeczne i jeziorowe, rybactwo śródlądowe na świecie, biotechnologia rozrodu ryb, technika połowów i sieciarstwo, bezkręgowce wodne, żywienie ryb, choroby ryb, ochrona wód, toksykologia wodna, prawo w rybactwie i ochronie środowiska, zarządzanie i marketing w gospodarce rybnej, ochrona krajobrazu, ocena i wykorzystanie mięsa ryb, podstawy hydrologii, budownictwo stawowe


Program kształcenia na studiach niestacjonarnych I stopnia odpowiada programowi studiów stacjonarnych na kierunku ichtiologia i rybactwo śródlądowe, a zasadnicza różnica sprowadza się do zmniejszonego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych z poszczególnych przedmiotów, ponieważ program ten zakłada większy wkład pracy własnej studentów studiów niestacjonarnych.

Dodatkowe informacje na temat kierunku ichtiologia i rybactwo śródlądowe zamieszczone są pod adresem: http://rybactwo.krakow.pl
 

Powiązane kierunki

Gastronomia i catering dietetyczny

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego zarówno otwartego, jak i zamkniętego, w firmach cateringowych, jest także przygotowany do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej

Doradztwo i administracja rolnicza

Wykształcenie na kierunku doradztwo i administracja rolnicza pozwala na zatrudnienie w wielu instytucjach obsługujących rolnictwo, agrobiznes oraz odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich.

czytaj dalej

Ochrona bioróżnorodności - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie inwentaryzacji populacji gatunków zagrożonych i ich siedlisk z wykorzystaniem współczesnych technik geoinformatycznych.

czytaj dalej

Winogrodnictwo i Enologia

Od semestru letniego na Uniwersytecie Rolniczym uruchomiona zostanie rekrutacja na nowy kierunek studiów II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa – Winogrodnictwo i Enologia. Jest to pierwszy w Polsce kierunek o takim profilu. Studia trwać będą 3 semestry (1,5 roku) i zakończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem magisterskim.

czytaj dalej

Etologia i psychologia zwierząt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, studia stacjonarne I stopnia

czytaj dalej

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ZAPRASZA!

NA STUDIA MAGISTERSKIE - WETERYNARIA

czytaj dalej

Browarnictwo i słodownictwo

studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie - profil praktyczny - trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane