Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Inżynieria medyczna

Inżynieria medyczna jest kierunkiem studiów, łączącym w sobie wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowania w praktyce medycznej. Studia te stanowią uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny naukowe związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.

Studia stacjonarne
I stopnia (inżynierskie) -- profil praktyczny
Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej
Politechnika Rzeszowska

Wiedza i umiejętności absolwentów:

 • bezpieczna i skuteczna obsługa wysoce zinformatyzowanej aparatury medycznej,
 • codzienny nadzór techniczny nad aparaturą medyczną,
 • wiedza i umiejętności z zakresu technik stosowanych w warunkach kontaktu urządzeń mechanicznych z żywym organizmem,
 • wiedza i umiejętności z zakresu najnowocześniejszych trendów rozwojowych techniki medycznej, w tym komputerowego modelowania struktur anatomicznych,
 • umiejętność samokształcenia się i umiejętność wzbogacania swojej wiedzy w związku z nieustannym postępem naukowym i technicznym,
 • wiedza inżynierska z zakresu przedmiotów technicznych, w tym elektrotechniki, elektroniki, automatyki, robotyki, materiałoznawstwa i miernictwa,
 • znajomość podstawowych pojęć i technik medycznych,
 • dobre przygotowanie z zakresu nauk ścisłych,
 • umiejętność łączenia wiedzy teoretycznej z praktyczną, pozwalająca zrozumieć ograniczenia stosowanych metod badawczych, pomiarowych, diagnostycznych, a także pozwalająca właściwie ocenić uzyskane wyniki.

Wybrane możliwości zatrudnienia absolwentów:

 • przedsiębiorstwa produkujące aparaturę medyczną,
 • firmy komputerowe zajmujące się realizacją systemów  informatycznych wspomagających medycynę,
 • placówki służby zdrowia - przy obsłudze i serwisowaniu aparatury medycznej, w tym instytucje umożliwiające funkcjonowanie i powrót do zdrowia osobom po ciężkich wypadkach i chorobach,
 • instytucje badawczo-rozwojowe.

Zobacz plan studiów

Profil praktyczny

Punkty ECTS (punkty zdefiniowane w europejskim systemie akumulacji  i transferu punktów zaliczeniowych jako miara średniego nakładu pracy osoby uczącej się, niezbędnego do uzyskania zakładanych efektów uczenia się)  za zajęcia związane z praktycznym przygotowaniem zawodowym, obejmujące zajęcia praktyczne, kształtujące te umiejętności i kompetencje, w tym umiejętności uzyskiwane na zajęciach warsztatowych prowadzonych przez osoby posiadające doświadczenie zawodowe zdobyte poza uczelnią.

Zgodnie z przedstawionym planem studiów studenci kierunku inżynieria medyczna zobowiązani są odbyć łącznie 24-tygodniową  praktykę zawodową. Odbycie praktyki ma na celu poznanie specyfiki pracy inżyniera medycznego na różnych stanowiskach związanych z kierunkiem studiów zarówno w placówkach ochrony zdrowia jak i firmach produkcyjnych i usługowych umiejscowionych w obrębie obszarów gospodarki związanych z ochroną zdrowia. Praktyka ma umożliwić studentom zapoznanie się z funkcjonowaniem systemu i funkcjonowaniem placówek ochrony zdrowia, w tym: szpitali, ośrodków zdrowia, klinik i centrów diagnostycznych. Ma również zapewnić jak najlepsze wykorzystanie zdobytych podczas studiów umiejętności praktycznego stosowania zdobytej wiedzy oraz pomóc w płynnym przejściu do pracy zawodowej. Główne cele praktyk to: poznanie praktycznych zagadnień związanych z pracą na stanowiskach zgodnych z kierunkiem studiów, analiza własnych możliwości na rynku pracy, doskonalenie umiejętności organizacji pracy własnej i pracy zespołowej oraz doskonalenie umiejętności efektywnego zarządzania czasem, sumienności i odpowiedzialności za powierzone zadania, a także nawiązanie kontaktów zawodowych.

Obecnie Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej ma podpisane porozumienia z placówkami służby zdrowia Podkarpacia, w tym między innymi z Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym w Rzeszowie, Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Rzeszowie, Szpitalem Specjalistycznym Profamilia w Rzeszowie, Centrum Medycznym Medyk w Rzeszowie, NZOZ Poradnią Leczenia Osteoporozy i Chorób Narządu Ruchu w Stalowej Woli.
 

Powiązane kierunki

Inżynieria farmaceutyczna

Inżynieria farmaceutyczna to kierunek, który jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu inżynierii procesów wytwarzania wyrobów farmaceutycznych, parafarmaceutyków, suplementów diety, produktów weterynaryjnych i kosmetyków.

czytaj dalej

Transport - I stopnia i II stopnia

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnej pracy twórczej i menedżerskiej, zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach transportowych. Są przygotowani do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, a także w szeroko rozumianej strukturze zaplecza handlowo-obsługowo-naprawczego pracującego na rzecz komunikacji i transportu.

czytaj dalej

Lotnictwo i kosmonautyka - studia I i II stopnia

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka mają przygotować specjalistów o wykształceniu odpowiadającym potrzebom nowoczesnego przemysłu lotniczego oraz gałęzi pokrewnych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane