Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Inżynieria naftowa i gazownicza

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: projektanci instalacji gazowych, elementów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego, pracownicy laboratoriów naftowych, pracownicy związani z obsługą wiertni naftowych i geotermalnych, projektanci i specjaliści z zakresu maszyn cieplnych, pracownicy organów nadzoru górniczego, pracownicy w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem i magazynowaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, kadra zarządzająca w spółkach gazowych i naftowych, pracownicy przedsiębiorstw prowadzących eksploatację złóż węglowodorów, pracownicy zakładów geotermalnych.

I STOPIEŃ
II STOPIEŃ
S. NIESTACJONARNE, S. STACJONARNE
DYSCYPLINA: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA, GÓRNICTWO I ENERGETYKA
Kierunek prowadzony przez Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu.
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

ABSOLWENT KIERUNKU POSIADA WIEDZĘ Z ZAKRESU

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu: podstawowych zagadnień matematyki, fizyki i chemii, zasad termodynamiki oraz podstawowych praw mechaniki płynów, podstawowych zagadnień z geologii, geologii naftowej, systemów energetycznych złóż węglowodorów oraz mechaniki górotworu, badań geofizycznych związanych z rozpoznaniem struktur geologicznych oraz procesem wiercenia, zagospodarowania złóż węglowodorów, w tym złóż niekonwencjonalnych, projektowania oraz realizacji eksploatacyjnych odwiertów wiertniczych oraz optymalizacji parametrów wiercenia, eksploatacji otworowej węglowodorów, projektowania zabiegów stymulacji wydobycia węglowodorów, modelowania eksploatacji złóż ropy naftowej i gazu ziemnego, systemów magazynowania i transportu ropy naftowej, projektowania i eksploatacji gazowych sieci przesyłowych oraz podziemnych magazynów gazu, technologii gazu skroplonego (LNG).

Ponadto absolwent studiów II stopnia posiada wiedzę z zakresu: przepływu jedno- i wielofazowego w ośrodku porowatym, użytkowania gazu ziemnego jako surowca energetycznego, wybranych zagadnień dotyczących konwencjonalnych i niekonwencjonalnych złóż gazu ziemnego, zaprojektowania schematu wydobycia oraz schemat separacji powierzchniowej gazu, zaawansowanych systemów wydobycia ropy naftowej, budowy i zastosowania numerycznych modeli eksploatacji złóż węglowodorów.

ABSOLWENT POTRAFI

Absolwent studiów I stopnia potrafi: wykorzystywać metody eksperymentalne i prawa termodynamiki oraz mechaniki płynów w opisie i analizie przebiegu procesów fizycznych i chemicznych, analizować i interpretować przekroje i mapy geologiczne różnego typu, wykonać ocenę wielkości zasobów złóż węglowodorów, przeprowadzić destylację ropy naftowej i zbadać właściwości otrzymanych produktów, wykonać podstawową interpretację wyników badań sejsmicznych i grawimetrycznych, skalkulować miary wartości pieniądza w czasie oraz obliczyć i ocenić wskaźniki efektywności przedsięwzięcia ekonomicznego w przemyśle naftowych i gazowniczym, określić podstawowe parametry przepływów w rurach i ośrodkach porowatych, zdefiniować pojęcie obiegu i sprawności energetycznej, I i II zasady termodynamiki oraz opisać zjawisko Joulea-Thomsona, przeprowadzić badanie zagęszczania gruntu metodą wibracyjną i wyznaczyć stopień zagęszczenia gruntu, dokonać obliczenia zasobów metodą bilansu masowego, ocenić warunki energetyczne złoża, ocenić dopływ wody do złoża, obliczyć zmiany wydajności odwiertu w czasie eksploatacji, zaprojektować i przeprowadzić obliczenia podstawowych parametrów separatora grawitacyjnego, zaprojektować proces eksploatacji złoża gazu ziemnego, zaprojektować gazociąg przesyłowy z tłoczniami gazu. Ponadto absolwent studiów II stopnia potrafi: przygotować projekty i prowadzić wiercenia naftowe pionowe, kierunkowe i poziome, przygotować projekty PMG i przeprowadzić symulacje komputerowe pracy PMG, projektować sieci gazowe przesyłowe i dystrybucyjne oraz elementy urządzeń i instalacji gazowych, sporządzić wykres PVT dla określonego składu płynu złożowego, projektować eksploatację zbiorników gazu skroplonego LNG, zbudować i stosować numeryczne modele eksploatacji złóż węglowodorów.

PRAKTYKI

Praktyki zawodowe trwają 4 tygodnie w czasie letniej przerwy na 4 semestrze studiów stacjonarnych I stopnia. Zakres praktyk obejmuje m.in. poznanie urządzeń wykorzystywanych w górnictwie naftowym, zapoznanie się z eksploatacją obiektów oraz gazowych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych, charakteru pracy i konserwacji instalacji gazowych, zapoznanie się z pracą podziemnych magazynów gazu. Do najważniejszych firm, z którymi współpracuje wydział należą m.in. GAZ-SYSTEM, spółki GK Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (w szczególności: Polska Spółka Gazownictwa, EXALO Drilling, Sanocki i Zielonogórski Oddział PGNiG), Grupa LOTOS oraz PKN ORLEN. Ponadto w trakcie studiów realizowane są wyjazdy terenowe na wiertnie, miejsca prac geoinżynieryjnych oraz obiekty sieci gazowej.

PERSPEKTYWY

Absolwenci kierunku mogą pracować jako: projektanci instalacji gazowych, elementów sieci przesyłowej i dystrybucyjnej gazu ziemnego, pracownicy laboratoriów naftowych, pracownicy związani z obsługą wiertni naftowych i geotermalnych, projektanci i specjaliści z zakresu maszyn cieplnych, pracownicy organów nadzoru górniczego, pracownicy w przedsiębiorstwach zajmujących się transportem i magazynowaniem ropy naftowej i gazu ziemnego, kadra zarządzająca w spółkach gazowych i naftowych, pracownicy przedsiębiorstw prowadzących eksploatację złóż węglowodorów, pracownicy zakładów geotermalnych.

MIEJSCA PRACY

Przedsiębiorstwa zajmujące się projektowaniem, produkcją i eksploatacją urządzeń i instalacji gazowych, operatorzy systemów gazowych, kopalnie ropy naftowej i gazu ziemnego oraz PMG, przedsiębiorstwa związane z usługami robót ziemnych i budowlanych w zakresie renowacji i wymiany gazociągów, przedsiębiorstwa wykonujące horyzontalne wiercenia kierunkowe HDD, zakłady zajmujące się handlem, logistyką i transportem paliw, w tym LNG, przedsiębiorstwa górnicze i geoinżynieryjne, biura projektowe, laboratoria badawcze i jednostki naukowe, firmy wiertnicze, organy administracji państwowej i samorządowej oraz jednostki nadzoru górniczego, rafinerie ropy naftowej.

INFORMACJE REKRUTACYJNE
 

Powiązane kierunki

Tworzywa i technologie motoryzacyjne

Absolwent studiów I stopnia potrafi: zaprojektować i wdrożyć proces wykonania komponentów motoryzacyjnych, dobrać i przygotować odpowiednie dla danego komponentu stopy metali lub materiały kompozytowe, optymalizować proces produkcji komponentów motoryzacyjnych zgodnie z nowoczesnymi metodami zarządzania jakością i wymaganiami normatywnymi, praktycznie zastosować różne technologie, w tym specjalne metody wytwarzania elementów dla motoryzacji i innych branż produkcji wielkoseryjnej

czytaj dalej

Ceramika - studia I i II stopnia w Krakowie

Studia na kierunku Ceramika przygotowują absolwentów do pracy we wszystkich branżach szeroko pojętego przemysłu ceramicznego i chemicznego, ale także w branży artystycznej o profilu projektowym, w firmach reklamowych zajmujących się wizualizacją i reklamą produktów, w zakładach zajmujących się konserwacją i rewitalizacją zabytków.

czytaj dalej

Nanoinżynieria materiałów

Absolwenci kierunku Nanoinżynieria Materiałów oprócz ogólnej wiedzy inżynierskiej uzyskują kompleksową wiedzę z zakresu fizyko-chemicznych podstaw nanotechnologii, modelowania numerycznego zjawisk zachodzących w nanoskali oraz procesów związanych z wytwarzaniem nanomateriałów czy materiałów funkcjonalnych, jak i badaniem ich własności.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane