Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Coaching i doradztwo filozoficzne

Absolwent studiów I stopnia na kierunku coaching i doradztwo filozoficzne jest wyposażony w wiedzę ogólnohumanistyczną, psychologiczną i filozoficzną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień z zakresu filozofii praktycznej oraz w umiejętności pozwalające na zastosowanie wiedzy w sytuacjach problemowych.


3-letnie studia o profilu ogólnoakademickim, prowadzące do tytułu zawodowego licencjata

Studia przygotowują absolwenta do realizacji zadań związanych z działalnością coachingową, doradczą i szkoleniową, z wykorzystaniem narzędzi analizy filozoficznej i metod mających swe źródła w tradycji filozoficznej.

Coaching (z ang. coaching – korepetycje, trenowanie) – interaktywny proces rozwoju, poprzez metody związane z psychologią, realizowaniem procesu decyzyjnego do zaspokajania potrzeb, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania, osiągnięcia celu.

Program przewiduje w toku studiów zapoznanie studentów z tradycyjnymi i współczesnymi nurtami filozofii praktycznej, szczególnie z nowoczesnymi filozoficznymi podejściami do wspierania rozwoju człowieka i organizacji, takimi jak np. philosophical consulting, philosophical counseling, logic-based therapy czy existential counseling.

Absolwenci kierunku będą mogli podjąć pracę między innymi jako:

  • doradcy filozoficzni;
  • coachowie kariery;
  • coachowie rozwoju osobistego;
  • coachowie biznesu;
  • pracownicy działu HR;
  • audytorzy etyczni;
  • specjalista do spraw kultury firmy.

Fresk „Szkoła Ateńska” Rafaela

Cechy charakterystyczne coachingu, jako dyscypliny:
jest dobrowolny
wyklucza jakąkolwiek dyrektywność np. ze strony coacha
pomaga ludziom uczyć się, a nie jest po to, by ich uczyć
jest zbudowany na bazie pytań
pobudza do myślenia
dokonuje się w atmosferze szacunku i pełnej akceptacji dla wartości klienta
prowadzi do świadomego dokonywania zmian
skupia się na osiąganiu celów 

Powiązane kierunki

Biznes elektroniczny

Dynamicznie rozwijające się technologie komputerowe, informacyjne oraz internetowe doprowadziły do rewolucji w gospodarce nadając jej nowy globalny wymiar określany mianem Biznesu Elektronicznego.

czytaj dalej

Geoinformatyka i techniki satelitarne

Absolwent będzie umiał samodzielnie zaprojektować i wykonać oprogramowanie wykorzystywane przez specjalistów, którzy w swojej pracy bazują na dostępnych informacjach przestrzennych, będzie również umiał odpowiednio dobrać i wykorzystać technologie GIS (systemów informacji przestrzennej).

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane