Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Ochrona dóbr kultury i środowiska

Ochrona dóbr kultury i środowiska to studia interdyscyplinarne, które łączą zagadnienia z ochrony dóbr kultury i ochrony przyrody, co jest zalecane przez wiele międzynarodowych dokumentów jak i zaleceń UE w Polsce. Jest to kierunek unikatowy.

W ramach studiów przewidziane są liczne zajęcia terenowe w zabytkowych ogrodach i parkach, a także w konserwowanych zabytkach.

Absolwenci tego kierunku będą przygotowani do pracy w placówkach związanych z ochroną zabytków i przyrody, w samorządach różnego szczebla, a także w muzeach, służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim i związanych z ochroną przyrody, instytucjach public relation oraz fundacjach działających na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.

Program zajęć ODKiŚ obejmuje kilka bloków tematycznych z zakresu ochrony zabytków, środowiska, ochrony krajobrazu kulturowego. Są to m. in. przedmioty z historii sztuki, ochrony i konserwacji zabytków, historii ogrodów oraz kształtowania i ochrony krajobrazu.

Studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny

Sylwetka absolwenta licencjatu z ODKiŚ

Absolwent powinien posiadać wiedzę łączącą zagadnienia z ochrony dóbr kultury i ochrony przyrody, co jest zalecane przez wiele międzynarodowych dokumentów jak i zaleceń UE. Będą to przedmioty z zakresu historii sztuki – powszechnej i polskiej, konserwatorstwa, muzealnictwa, a także podstaw biologii i ochrony przyrody oraz kształtowania i ochrony krajobrazu. Kolejna grupa przedmiotów dotyczy umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy i aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej.

Absolwent powinien być przygotowany do pracy w placówkach związanych z ochroną zabytków i przyrody, a także w muzeach, służbach i przedsiębiorstwach prowadzących działalność o charakterze konserwatorskim i związanych z ochroną przyrody, instytucjach public relation oraz fundacjach działających na rzecz dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego. Absolwent powinien posiadać umiejętności kreowania i organizowania ochrony przyrody i dziedzictwa kulturowego w samorządach różnego szczebla oraz kształtowania opinii i postaw na rzecz ochrony przyrody i dóbr kultury. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia pracy w szkolnictwie – po ukończeniu specjalności nauczycielskiej (zgodnie ze standardami kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela).

Absolwent powinien znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umieć posługiwać się językiem specjalistycznym z zakresu kultury i sztuki. Absolwent powinien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

Limit przyjęć

Studia pierwszego stopnia, tryb stacjonarny - 60

Warunki rekrutacji

Warunki rekrutacji zgodne z wymogami Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rady Głównej Szkolnictwa Wyższego i identyczne jak w wypadku kierunku historia sztuki.
 

Powiązane kierunki

Archiwistyka i zarządzanie dokumentacją

Absolwent kierunku archiwistyka i zarządzanie dokumentacją posiada niezbędne umiejętności do pracy w archiwach historycznych, archiwach i instytucjach kościelnych oraz archiwach państwowych.

czytaj dalej

Człowiek w cyberprzestrzeni

Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego zaprasza na Interdyscyplinarne studia I stopnia

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane