Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa

Rok założenia: 2002

przejdź do spisu treści

Szkoła przyjazna studentom, oferująca solidną wiedzę

Misją Gdańskiej Szkoły Wyższej jest troska o jakość kształcenia i wysokie kwalifikacje absolwentów właściwie przygotowujące do kariery zawodowej i pełnienia różnych ról społecznych. Podnoszenie poziomu i jakości uczenia się jest realizowane poprzez nieustanne aktualizowanie przekazywanej wiedzy w ślad za najnowszymi osiągnięciami nauki oraz poprzez współpracę z pomorskimi pracodawcami w zakresie ewaluacji programów studiów. Prowadzimy działalność edukacyjną od 19 lat i jesteśmy ekspertem w tej dziedzinie.

Dysponując potencjałem dydaktycznym oraz wiedzą na temat rynku pracy kształcimy studentów głównie na kierunkach interdyscyplinarnych (np. administracja, kryminologia, zarządzanie i inżynieria produkcji), na wszystkich poziomach edukacji wyższej — licencjata, inżyniera, magistra i na studiach podyplomowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy od nowego roku akademickiego planujemy uruchomienie dwóch nowych kierunków: prawno-biznesowego oraz zdrowie publiczne. Oferujemy studia w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i e-learningowym.

Gdańska Szkoła Wyższa kształtuje swą ofertę edukacyjną pod kątem regionalnego rynku pracy i potrzeb pomorskich instytucji, a także dba o rozwój i promowanie nauki wśród mieszkańców Pomorza i okolic. Działania te realizowane są w różnych formach, jak np. współpraca w zakresie działalności Biura Karier, studenckich praktyk zawodowych, cykliczne konferencje i seminaria naukowe o problematyce regionalnej oraz udział w organizowanych targach pracy czy targach edukacyjnych.

W Gdańskiej Szkole Wyższej najważniejsi są Studenci. Dlatego staramy się zapewnić przyjazną atmosferę, stabilne opłaty oraz szeroko rozbudowany system stypendialny. W zabytkowym budynku z czasów napoleońskich mieszczą się nowocześnie wyposażone sale, przystosowane również dla osób niepełnosprawnych. Dzięki profesjonalnej kadrze dydaktycznej, składającej się w większej części z praktyków, dajemy możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, a także działalności społeczno-politycznej i kulturalnej.

Gdańska Szkoła Wyższa powstała w 2002 r., początkowo (do 2011 r.) pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Do 2016 r. Uczelnia zlokalizowana była na terenie byłego ośrodka szkoleniowego PKP w Gdańsku Stogach, tuż przy samej plaży.

Obecnie kampus Uczelni, o powierzchni terenu 0,9 ha, stanowi okazały 3- kondygnacyjny, odrestaurowany budynek zabytkowej reduty koszarowej (cały obiekt wpisany jest do rejestru zabytków), fragmentarycznie otoczony zabytkowym murem. Kampus zlokalizowany jest u szczytu Biskupiej Górki, w dzielnicy Gdańska Śródmieście. W trosce o bezpieczeństwo studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.


Gdańska Szkoła Wyższa jest doskonale skomunikowana


SKM (Szybka Kolej Miejska) przystanek SKM „Gdańsk Śródmieście” — 5 minut pieszo
Tramwaj — 5 minut pieszo
linie nr 4, 11: przystanek „Węzeł Groddecka”
linie nr 2, 3, 6, 7: przystanek „Śródmieście SKM”
linie nr 8, 9: przystanek „Okopowa”

Samochód

wjazd od skrzyżowania al. Armii Krajowej i ul. Biskupiej.
Na terenie kampusu GSW dwa bezpłatne parkingi dla studentów


STUDIA LICENCJACKIE


Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)
w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie, Olsztynie i Słupsku

moduły w ramach kierunku:

 • Administracja publiczna
 • Administracja Europejska
 • Administrowanie informacją
 • Administracja zdrowia publicznego
 • Bezpieczeństwo Publiczne
 • Zarządzanie w Administracji

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

moduły w ramach kierunku:

 • Kryminalistyka
 • Patologie społeczne
 • Moduł penitencjarny
 • Moduł kuratorski
Zdrowie publiczne   NOWOŚĆ

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)


STUDIA INŻYNIERSKIE


Studia I stopnia (inżynierskie), dzienne lub zaoczne, 7 semestrów,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich)
w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie i Słupsku

moduły w ramach kierunku 

 • Informatyka w przemyśle
 • Inżynieria budownictwa
 • Inżynieria ochrony środowiska
 • Mechatronika
 • Inżynieria produkcji
 • Logistyka i zarządzanie transportem

STUDIA MAGISTERSKIE


Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 4 semestry,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecz­nych)

moduły w ramach kierunku 

 • Psychopedagogika pracy
 • Administracja
 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 3 lub 4 semestry,
prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich)

moduły w ramach kierunku:

 • Zarządzanie logistyką
 • Odnawialne źródła energii
 • Inżynieria zarządzania
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA PODYPLOMOWE


 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Master of Public Administration
 • Uwarunkowania i organizacja rolnictwa
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Strategia kryminalistyczna w zapobieganiu przestępczości
 • Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
 • Prawo medyczne
 • Prawo budowlane dla inżynierów.

Kliknij aby pobrać informator ze szczegółowym opisem kierunków studiów


Kierunki studiów oferowane w Filii GSW w Tczewie

 • Kierunek Administracja
 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunki studiów oferowane w Filii GSW w Olsztynie

 • Administracja (I stopnia)

Kierunki studiów oferowane w Filii GSW w Słupsku

 • Kierunek Administracja
 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunki studiów oferowane w Filii GSW w Braniewie

 • Administracja (I stopnia)

Jakość nauczania


Gdańska Szkoła Wyższa wprowadziła system ECTS, który ma na celu stworzenie uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących studiów oraz ujednolicenie sposobu studiowania i oceniania studentów w Europie. Intensywne prace Zespołu Podnoszenia Jakości Kształcenia zaowocowały opracowaniem Systemu weryfikacji efektów kształcenia studentów stanowiącego integralną część Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Biuro Karier i Zespół Podnoszenia Jakości Kształcenia systematycznie monitorują rozwój karier zawodowych absolwentów oraz przedstawiają wnioski mające wpływ na rozwój Uczelni, dostosowującej swój profil kształcenia do zmieniającego się rynku pracy.

Gdańska Szkoła Wyższa posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education). Uczestnictwo w programie Erasmus+ wpływa na zwiększenie mobilności studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych.

Programem wychodzącym naprzeciw zapotrzebowaniu słuchaczy jest forma e-learning. W tym trybie zaledwie 40% zajęć odbywa się metodą tradycyjnych konsultacji i egzaminów, reszta poprzez platformę Moodle. Pozwala to na dowolny wybór czasu do nauki, większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej prezentacji materiału, przyswojenie wiedzy we własnym tempie oraz wielokrotne odtwarzanie materiałów.

W trosce o czas, wygodę i jakość nauki na studiach niestacjonarnych zajęcia dydaktyczne odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele, zwykle dwa razy w miesiącu, co umożliwia dogodne połączenie studiów z pracą zawodową, a godziny zajęć (między 8:15 a 18:35) pozwalają swobodnie korzystać z komunikacji miejskiej przy dojazdach na zajęcia. Dziekanat, kwestura oraz biblioteka są dostępne dla studentów podczas zjazdów.

Gdańska Szkoła Wyższa zapewnia stałość opłat — daje gwarancję każdemu studentowi, że czesne nie wzrośnie i opłaty pozostaną niezmienne do końca studiów, a dodatkowo rozbudowany system stypendialny daje możliwość zmniejszenia ponoszonych kosztów. Inną formą udogodnień dla studentów są ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością: nie tylko dostosowanie architektoniczne budynku, ale i specjalne klawiatury, słuchawki.


przejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA


Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych) oraz w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie, Olsztynie i Słupsku. 

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecz­nych)


Moduły w ramach kierunku


Administracja publiczna

NAUCZYSZ SIĘ: organizować zamówienia publiczne / zarządzać budżetem i finansami publicznymi / stosować w praktyce prawo administracyjne i prawo Unii Europejskiej / wykorzystywać metody nowoczesnej administracji w postępowaniach administracyjnych

MOŻESZ PRACOWAĆ W: administracji rządowej / strukturach samorządowych / administracji specjalnej / administracji prywatnej / placówkach kulturalnych / organach partii politycznych / instytucjach krajowych / przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Ustrój administracji publicznej RP
 • Gospodarka komunalna
 • Samorząd lokalny w Polsce i Europie
 • Kontrola administracji
 • Prawo samorządu regionalnego
 • Etyka pracowników administracji publicznej
 • Organizacja zamówień publicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady uzupełniające
Administracja Europejska

NAUCZYSZ SIĘ: stosować w praktyce standardy, reguły i przepisy funkcjonowania instytucji UE / wyszukiwać przepisy prawa administracyjnego pozwalające na bezkonfliktową współpracę podmiotów polskich i zagranicznych. 

MOŻESZ PRACOWAĆ W: instytucjach krajowych i zagranicznych / firmach współpracujących z organami UE.

Administrowanie informacją

NAUCZYSZ SIĘ: wyszukiwać informacje prawa administracji / tworzyć bazy informacji / zarządzać informacją administracyjno-prawną.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: strukturach administracji rządowej i samorządowej / instytucjach państwowych / jako menedżer, researcher lub broker informacji.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Wyszukiwanie i ocena informacji prawnej oraz administracyjnej (pojęcie informacji administracyjnej i prawnej, podstawy informatyki prawniczej, źródła informacji tradycyjne i nowoczesne – w tym internet, komercyjne serwisy i produkty informacyjne, problematyka kwalifikacji uzyskanych danych)
 • Gromadzenie informacji prawnej i administracyjnej (projektowanie systemów informacyjnych i ocena już istniejących, problematyka gromadzenia danych i przeszukiwania baz danych)
 • Prezentacja informacji prawnej i administracyjnej. Wykorzystanie rozmaitych technologii multimedialnych przez menedżera informacji
 • Prawo informatyczne i informacyjne
 • Prawo ochrony danych osobowych w pracy menedżera informacji
 • Użytkownicy informacji (komunikacja z klientami i pracodawcami)
 • Etyka pracowników menedżerów informacji
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady uzupełniające
Administracja zdrowia publicznego

NAUCZYSZ SIĘ: korzystać z regulacji prawnych dotyczących placówek zdrowia / znajdować i oceniać informacje o promocji i edukacji zdrowotnej / rozwiązywać potencjalne konflikty z poszanowaniem praw pacjenta, jak i pracownika.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: sektorach ochrony, opieki i promocji zdrowia / instytucjach ubezpieczenia społecznego / prywatnym sektorze usług medycznych. 

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Podstawy zdrowia publicznego
 • Podstawy organizacji i zarządzania placówkami ochrony zdrowia
 • Podstawy prawne działalności instytucji związanych z ochroną zdrowia
 • Podstawy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
 • Prawo medyczne
 • Pomoc i polityka społeczna i zdrowotna
 • Ochrona środowiska
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady uzupełniające
Bezpieczeństwo Publiczne

NAUCZYSZ SIĘ: zarządzać zasobami ludzkimi i materialnymi w sytuacjach kryzysowych / współpracować z przedstawicielami organów nadrzędnych oraz odpowiednich służb / pełnić różne role w zespole: zarówno sprawnie wykonywać polecenia lidera, jak i samodzielnie oceniać kompetencje poszczególnych członków grupy, przydzielać im zadania i konsekwentnie egzekwować ich wykonanie.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: centrach zarządzania kryzysowego / komórkach zajmujących się bezpieczeństwem / jednostkach i służbach porządku publicznego.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Odpowiedzialność organów administracji za bezpieczeństwo publiczne
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Rodzaje zagrożeń i sposób ich rozpoznawania
 • Regulacje funkcjonowania służb mundurowych
 • Wspólnotowa polityka bezpieczeństwa
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady uzupełniające
Zarządzanie w Administracji

NAUCZYSZ SIĘ: wykorzystywać w praktyce aktualną wiedzę z dziedziny prawa i administracji oraz z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych / stosować narzędzia i instrumenty w zakresie zarządzania / współpracować zarówno w dużej grupie, w zespole kilkuosobowym, jak i samodzielnie wykonywać powierzone zadania.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: jednostkach rządowych i samorządowych / urzędach miejskich i gminnych / administracji lokalnej / instytucjach współpracujących ze strukturami UE / pomocy społecznej / jednostkach i służbach porządku publicznego.


Umiejętności


Absolwent studiów licencjackich na kierunku administracja będzie biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Ze względu na to, że współczesna administracja to nie tylko podmioty realizujące władcze funkcje państwa, ale także instytucje wykonujące funkcje zlecone państwa, absolwent pozna i nauczy się posługiwać obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.


Możesz pracować w:


 • strukturach samorządowych
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami UE.

Poznaj opłaty za studia


przejdź do spisu treści

KIERUNEK PRAWNO-BIZNESOWY


Studia I stopnia (licencjackie) prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)


Cel studiów


Celem studiów licencjackich na kierunku prawno-biznesowym jest kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym.


Umiejętności


Absolwenci studiów licencjackich na kierunku zdrowie publiczne w trakcie nauki zdobędą podstawową wiedzę związaną z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. Poznają definicje pojęć związanych ze zdrowiem czy zdrowym stylem życia. Umiejętnie poruszać się będą w meandrach krajowych i unijnych źródeł informacji oraz systemów monitorowania stanu zdrowia. Nauczą się samodzielnego oceniania skali problemów zdrowotnych oraz diagnozowania kluczowych dla zdrowia problemów. Praktyczny profil kształcenia pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie koordynowania programów zdrowotnych, promocji zdrowia i zarządzania jego ochroną. Umożliwi także zrozumienie relacji zachodzących między zdrowiem, jego ochroną a uwarunkowaniami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.


Możliwości zatrudnienia


 • instytucje finansowe (działające na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym),
 • przedsiębiorstwa o zróżnicowanym profilu działalności (od sektora małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także działające w otoczeniu międzynarodowym),
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach,
 • kancelarie radcowskie,
 • firmy consultingowe,
 • organizacje publiczne i pozarządowe w kraju i za granicą (w tym fundacje i organizacje pożytku publicznego),
 • samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty


 • Podstawy prawoznawstwa
 • Mikro- i makroekonomia
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Prawo cywilne w obrocie gospodarczym
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Podatki i prawo podatkowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Postawy statystyki i ekonometrii
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Przedsiębiorczość gospodarcza
 • Organizacja zamówień publicznych
 • Public relations
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Poznaj opłaty za studia


przejdź do spisu treści

KRYMINOLOGIA


Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

Jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Trójmieście oferujemy kierunek KRYMINOLOGIA

Absolwent studiów licencjackich na kierunku kryminologia posiądzie rzetelną wiedzę o człowieku, społeczeństwie i prawie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi zrozumieć zjawiska społeczne związane z przestępczością i patologią. Przygotują do skutecznego wykonywanie zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.


Moduły w ramach kierunku


Kryminalistyka

NAUCZYSZ SIĘ: stosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości / w praktyce stosować taktykę i techniki kryminalistyczne / w porozumieniu z organami nadrzędnymi stosować prewencję kryminalną.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: Policji / Straży Miejskiej / służbie więziennej / służbie kuratorskiej / ośrodkach resocjalizacyjnych / centrach pomocy rodzinie / organizacjach pozarządowych / biurach detektywistycznych / kancelariach prawnych / kancelariach radcowskich / straży granicznej / zespołach i sztabach zarządzania kryzysowego / pionach administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne / strukturach ABW, CBA, BOR.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Prawo policyjne
 • Taktyka i technika kryminalistyczna
 • Prewencja kryminalna
 • Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 • Techniki mediacyjne
 • Seminarium dyplomowe
Patologie społeczne

NAUCZYSZ SIĘ: rozpoznawać zjawisko patologii społecznej oraz nazywać i klasyfikować jego poszczególne stopnie zaawansowania i rodzaje / we współpracy z odpowiednimi służbami uczestniczyć w opracowywaniu planów prewencyjnych, mających zapobiegać narastaniu zjawisk patologicznych / samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, analizować dane z dziedziny patologii społecznych i przeciwdziałania im, oraz wyciągać i przedstawiać wynikające z nich wnioski.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: Policji / Straży Miejskiej / służbie więziennej / służbie kuratorskiej / ośrodkach resocjalizacyjnych / centrach pomocy rodzinie / organizacjach pozarządowych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Resocjalizacja
 • Pomoc społeczna
 • Postępowanie w sprawach nieletnich
 • Przemoc w rodzinie
 • Seminarium dyplomowe
Moduł penitencjarny

NAUCZYSZ SIĘ: wyjaśniać ogólnie zjawisko przestępczości oraz nazywać i klasyfikować jego poszczególne rodzaje / stosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozować trendy przestępczości / potwierdzać wiedzę teoretyczną w praktyce.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: Policji / Straży Miejskiej / służbie więziennej / służbie kuratorskiej / ośrodkach resocjalizacyjnych / organizacjach pozarządowych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Prawo penitencjarne
 • Pedagogika penitencjarna
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Prewencja kryminalna
 • Techniki mediacyjne
 • Seminarium dyplomowe
Moduł kuratorski

NAUCZYSZ SIĘ: przygotowywać projekty informacyjno-edukacyjne uwzględniające różne dziedziny życia społecznego / we współpracy z przedstawicielami odpowiednich służb uczestniczyć w opracowywaniu i wprowadzaniu w życie planów prewencyjnych, mających na celu zapobieganie zjawiskom przestępczym / rozpoznawać sytuacje potencjalnie konfliktogenne i w porę zapobiegać ich eskalacji z wykorzystaniem dostępnej wiedzy i umiejętności / identyfikować, określać i nazywać zjawiska przestępcze i patologiczne występujące w określonych grupach społecznych.

MOŻESZ PRACOWAĆ W:

Policji / służbie kuratorskiej / ośrodkach resocjalizacyjnych / centrach pomocy rodzinie / organizacjach pozarządowych / sądach.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Resocjalizacja
 • Psychologia sądowa
 • System pomocy ofiarom przestępstw
 • Techniki mediacyjne
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Seminarium dyplomowe

Możesz pracować w:


 • Policji
 • straży miejskiej
 • Straży Granicznej
 • służbie więziennej i kuratorskiej
 • ośrodkach resocjalizacji
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • organizacjach pozarządowych.

Poznaj opłaty za studiaprzejdź do spisu treści

ZDROWIE PUBLICZNE


Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)


Cel studiów


Zdrowy tryb życia, powszechna troska o stan naszego zdrowia a także opieka nad osobami starszymi czy wykluczonymi staje się nie tylko obowiązkiem, ale i potrzebą. Aby sprostać tym wszystkim wyzwaniom konieczne jest holistyczne postrzeganie zdrowia i czynników kształtujących, potrzebni są specjaliści kierujący i sprawnie zarządzający placówkami szeroko pojętej ochrony zdrowia.

Zdrowie publiczne to nowoczesny, interdyscyplinarny kierunek studiów adresowany do osób zajmujących się problematyką zdrowia wzbogaconą o informacje z zakresu między innymi prawa, pomocy społecznej, edukacji i promocji zdrowia, ochrony środowiska, nauk społecznych i ekonomii.

Praktyczny profil kształcenia pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności w zakresie koordynowania programów zdrowotnych, promocji zdrowia, zarządzania ochroną zdrowia. Profil studiów umożliwia zrozumienie relacji zachodzących między zdrowiem, jego ochroną a uwarunkowaniami środowiskowymi, społecznymi i ekonomicznymi.


Cel kształcenia


 • nabycie wiedzy i umiejętności pozwalających na podjęcie pracy w podmiotach związanych z ochroną zdrowia, promocją zdrowia;
 • przygotowanie do studiów drugiego stopnia na kierunku zdrowie publiczne.

Umiejętności


Absolwenci posiadają podstawową wiedzę związaną z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych. Definiują pojęcia związane ze zdrowiem, zdrowym stylem życia, znają krajowe i unijne źródła informacji i systemów monitorowania stanu zdrowia. Potrafią ocenić skale problemów zdrowotnych oraz zdiagnozować kluczowe dla zdrowia problemy.


Możesz pracować w:


 • publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej,
 • placówki nadzoru i inspekcji (m.in.: NFZ, PIS, IH),
 • zakłady opieki społecznej,
 • placówki opiekuńcze i pomocowe,
 • administracja publiczna,
 • ośrodki uzdrowiskowe i rekreacyjne, oferujące usługi wypoczynkowe,
 • domy dziecka, ośrodki resocjalizacji,
 • zakłady aktywności zawodowej,
 • instytucje zarządzające danymi medycznymi,
 • instytucje i organizacje promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej.
 • Moduły
 • organizacja i zarządzanie pomocą społeczną,
 • zarządzanie i organizacja ochroną zdrowia i danymi osobowymi,
 • zarządzanie i promocja zdrowego stylu życia,
 • zdrowie psychiczne i terapia uzależnień,
 • zarządzanie bezpieczeństwem żywności,
 • Wybrane przedmioty kierunkowe
 • prawo medyczne,
 • prawo żywnościowe,
 • ekonomika zdrowia,
 • system ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych,
 • promocja zdrowia i edukacja zdrowotna,
 • zarządzanie jakością ochrony zdrowia,
 • zarządzanie danymi medycznymi,
 • marketing i reklama usług zdrowotnych,
 • nauka o człowieku,
 • żywienie człowieka,
 • socjologia zdrowia,
 • opieka senioralna,
 • zdrowie środowiskowe.

przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


studia I stopnia (inżynierskie)

Studia I stopnia (inżynierskie), dzienne lub zaoczne, 7 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich) oraz w wydziałach zamiejscowych w Tczewie i Słupsku

studia  II stopnia

Studia II (magisterskie), zaoczne, 3 lub 4 semestry, stopnia prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich)


Moduły w ramach kierunku


Informatyka w przemyśle

NAUCZYSZ SIĘ: sterować produkcją / numerycznie modelować procesy technologiczne / analizować dane statystyczne / stosować systemy ekspertowe / nadzorować i monitorować tworzenie i przechowywaniebaz danych podmiotu.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: podmiotach gospodarczych stosujących zintegrowane systemy informatyczne / podmiotach zajmujących się analizą statystyczną danych z przemysłu.

Inżynieria budownictwa

NAUCZYSZ SIĘ: projektować obiekty budowlane z zastosowaniem technik komputerowych / nadzorować budowy, remonty i eksploatację obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich.ch współpracujących z organami UE.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: biurach projektowych / firmach zajmujących się procesami budowlanymi.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Budownictwo ogólne
 • Materiały budowlane
 • Wytrzymałość materiałów
 • Mechanika budowli
 • Prawo budowlane
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Inżynieria ochrony środowiska

NAUCZYSZ SIĘ: rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska / koordynować podczas realizacji projektu wzajemne oddziaływania wody, gruntu, powietrza i budowli inżynierskich.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: zakładach komunalnych / zakładach utylizacji i oczyszczalniach ścieków /ośrodkach badań i kontroli środowiska / przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji / przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej /przedsiębiorstwach gazowniczych / jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska / służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Ochrona przyrody i monitoring środowiska
 • Technologie w ochronie środowiska i chemia środowiska
 • Inżynieria utylizacji odpadów
 • Urządzenia ochrony środowiska
 • Niekonwencjonalne źródła energii
 • Recykling materiałów
 • Technologia wody i ścieków
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami
 • Techniki laserowe w technice i ekologii
Mechatronika

NAUCZYSZ SIĘ: efektywnie łączyć mechanikę precyzyjną z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, oprogramowania CAD, CAM / łączyć elektronikę z mechaniką o robotach, automatyce i mikroprocesorach, samochodach, inteligentnych budynkach, technologiach ekologicznych.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: biurach projektowania systemów i układów mechatronicznych / zakładach o zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesach technologicznych / zakładach naprawczych urządzeń i systemów mechatronicznych / serwisach urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Public relations
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń
 • Podstawy mechatroniki
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Podstawy sterowania i regulacji
 • Mechanika płynów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Inżynieria produkcji

NAUCZYSZ SIĘ: rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania materiałami produkcyjnymi / realizować podstawowe funkcje zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym / zarządzać parkiem maszynowym / optymalizować wykorzystanie materiału.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: podmiotach gospodarczych produkcyjnych / zespołach zajmujących się oceną wykorzystania potencjału parku maszynowego.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Organizacja produkcji
 • Inżynieria wytwarzania
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Inżynieria systemów produkcyjnych
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Public relations
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ekonomika i systemy jakości
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
Logistyka i zarządzanie transportem

NAUCZYSZ SIĘ: budować struktury organizacyjne dla zadań logistyki zarówno w firmach produkcyjnych, jak i TSL / realizować zadania logistyki i zarządzania transportem w podmiotach gospodarczych / zarządzać transportem w podmiotach TSL.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: podmiotach TSL na stanowiskach kierowniczych / firmach komunikacji miejskiej / centrach logistycznych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Logistyka produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji
 • Infrastruktura transportowa
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Utrzymanie i eksploatacja pojazdów
 • Zarządzanie łańcuchami logistycznymi
 • Inżynieria transportowa

Umiejętności


Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o profilu praktycznym, posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne, zarządcze oraz techniczne, w tym metody i koncepcje zarządzania, typy oraz formy organizacji produkcji, maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań z zakresu organizacji, zarządzania i inżynierii, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji.


Możesz pracować w:


 • podmiotach gospodarczych produkcyjnych i usługowych
 • małych i średnich przedsiębiorstwach jako inżynier ds. zapewnienia jakości
 • instytucjach administracyjnych.

Poznaj opłaty za studia


przejdź do spisu treści

Centra dydaktyczne


Oferta edukacyjna

GSW w Gdańsku


Gdańska Szkoła Wyższa

80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
Gdańsk Śródmieście, Biskupia Górka
Rekrutacja: pokój A118 (parter, skrzydło prawe)
Telefony: 58 305 08 11, 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 83 Infolinia Rekrutacji
Adresy e-mail:
rekrutacja@gsw.gda.pl – Rekrutacja
gsw@gsw.gda.pl – Sekretariat
dziekanat@gsw.gda.pl – sprawy studenckie
biblioteka@gsw.gda.pl – Biblioteka
wydawnictwo@gsw.gda.pl – publikacje, sprawy naukowe

Studia pierwszego stopnia

 • Administracja
 • Kierunek prawno-biznesowy
 • Kryminologia
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zdrowie publiczne

Studia drugiego stopnia

 • Administracja
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia podyplomowe, kursy, szkolenia

Studia podyplomowe

Kursy, szkolenia


Filii GSW w Tczewie


Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Parkowa 1
Telefon:
58 530 01 29
696 023 554
Adres e-mail: tczew@gsw.gda.pl

 Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Tczewie mieści się w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1. Budynek duży, przestrzenny z wieloma pracowniami dydaktycz­nymi, bardzo dobrze wyposażonymi.

 • Kierunek Administracja
 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Filii GSW w Olsztynie


Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Olsztynie
10-274 Olsztyn, ul. Jagiellońska 47
(dzielnica Olsztyn Zatorze)
Telefon: 89 533 04 29
Adres e-mail: gsw.olsztyn@gsw.gda.pl

Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 47 w dzielnicy Olsztyna Zatorze. Miejsce jest idealnie skomunikowane z centrum miasta i dworcem głównym PKP.

 • Administracja (I stopnia)

Filii GSW w Słupsku


Gdańska Szkoła Wyższa

Wydział Zamiejscowy w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 9
Dziekanat, rekrutacja: pokój nr 4 (lewe skrzydło)
Telefon: 59 841 47 45
Adres e-mail: slupsk@gsw.gda.pl

Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Słupsku mieści się przy ulicy Koszalińskiej 9, w budynku Zespołu Szkół Informatycznych (budynek byłej "Pomorzanki").

 • Kierunek Administracja
 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Filii GSW w Braniewie


Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Braniewie
14-500 Braniewo, ul. Wiejska 2
Telefon:  604 051 736
Adres e-mail:  braniewo@gsw.gda.pl

Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Braniewie mieści się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie przy ulicy Wiejskiej 2.

 • Administracja (I stopnia)

przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE


Gdańska Szkoła Wyższa mając 15-letnie doświadczenie w kształceniu studentów oraz realizowaniu studiów podyplomowych, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z kształceniem zdalnym, przygotowała ofertę studiów podyplomowych realizowanych w trybie stacjonarnym (zaocznym) oraz zdalnym (e-learningowym).

Mają Państwo do wyboru metodę standardowego realizowania zajęć na studiach podyplomowych podczas zjazdów weekendowych lub formę e-learningową realizowaną poprzez Platformę ClickMeeting GSW, umożliwiającą bezpośredni kontakt wykładowcy ze słuchaczem. Wszystkie zadania oraz materiały dydaktyczne są udostępniane poprzez Platformę Moodle GSW, a zaliczenia odbywają się zdalnie.

Gdańska Szkoła Wyższa oferuje studia na kilku kierunkach podyplomowych, tj.

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Master of Public Administration
 • Uwarunkowania i organizacja rolnictwa
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Strategia kryminalistyczna w zapobieganiu przestępczości
 • Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
 • Prawo medyczne
 • Prawo budowlane dla inżynierów.

Rekrutacja na studia podyplomowe

SZKOLENIA


Oferta szkoleń

 • Ślady kryminalistyczne i rzeczowe źródła dowodowe na miejscu przestępstwa
 • Śledczo-kryminalistyczne oględziny miejsca zbrodni. Fakty i mity
 • Audytor wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

więcej


Studiuj w

GDAŃSKU  ::  BRANIEWIE ::  OLSZTYNIE   ::   SŁUPSKU   ::   TCZEWIE

Kierunki studiów

STUDIA LICENCJACKIE

Administracja

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych) w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie, Olsztynie i Słupsku
moduły w ramach kierunku:

 • Administracja publiczna
 • Administracja Europejska
 • Administrowanie informacją
 • Administracja zdrowia publicznego
 • Bezpieczeństwo Publiczne
 • Zarządzanie w Administracji

Kierunek prawno-biznesowy  

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

Kryminologia

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)
moduły w ramach kierunku:

 • Kryminalistyka
 • Patologie społeczne
 • Moduł penitencjarny
 • Moduł kuratorski

Zdrowie publiczne 

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

STUDIA INŻYNIERSKIE

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia I stopnia (inżynierskie), dzienne lub zaoczne, 7 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich) w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie i Słupsku
moduły w ramach kierunku:

 • Informatyka w przemyśle
 • Inżynieria budownictwa
 • Inżynieria ochrony środowiska
 • Mechatronika
 • Inżynieria produkcji
 • Logistyka i zarządzanie transportem

STUDIA MAGISTERSKIE

Administracja

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecz­nych)
moduły w ramach kierunku:

 • Psychopedagogika pracy
 • Administracja
 • Zarządzanie
 • Finanse i rachunkowość

Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 3 lub 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich)
moduły w ramach kierunku:

 • Zarządzanie logistyką
 • Odnawialne źródła energii
 • Inżynieria zarządzania
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Master of Public Administration
 • Uwarunkowania i organizacja rolnictwa
 • Zarządzanie administracją publiczną
 • Zarządzanie placówkami oświatowymi
 • Zarządzanie projektami
 • Zarządzanie w ochronie zdrowia
 • Inspektor Ochrony Danych Osobowych
 • Strategia kryminalistyczna w zapobieganiu przestępczości
 • Pełnomocnik ds. bezpieczeństwa cyberprzestrzeni
 • Prawo medyczne
 • Prawo budowlane dla inżynierów

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   Magister Stacjonarny Niestacjonarny
kierunek prawno-biznesowy Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Magister Stacjonarny Niestacjonarny   |   Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
zdrowie publiczne Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

dla maturzystów

Główny adres uczelni


GSW w Gdańsku


Gdańska Szkoła Wyższa

80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
Gdańsk Śródmieście, Biskupia Górka
Rekrutacja: pokój A118 (parter, skrzydło prawe)
Telefony: 58 305 08 11, 58 305 08 12, 58 305 08 89, 58 305 01 83 Infolinia Rekrutacji
Adresy e-mail:
rekrutacja@gsw.gda.pl – Rekrutacja
gsw@gsw.gda.pl – Sekretariat
dziekanat@gsw.gda.pl – sprawy studenckie
biblioteka@gsw.gda.pl – Biblioteka
wydawnictwo@gsw.gda.pl – publikacje, sprawy naukowe

Studia pierwszego stopnia

 • Administracja
 • Kierunek prawno-biznesowy
 • Kryminologia
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji
 • Zdrowie publiczne

Studia drugiego stopnia

 • Administracja
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Studia podyplomowe, kursy, szkolenia

Studia podyplomowe

Kursy, szkolenia


Filii GSW w Tczewie


Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Parkowa 1
Telefon:
58 530 01 29
696 023 554
Adres e-mail: tczew@gsw.gda.pl

 Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Tczewie mieści się w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1. Budynek duży, przestrzenny z wieloma pracowniami dydaktycz­nymi, bardzo dobrze wyposażonymi.

 • Kierunek Administracja
 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Filii GSW w Olsztynie


Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Olsztynie
10-274 Olsztyn, ul. Jagiellońska 47
(dzielnica Olsztyn Zatorze)
Telefon: 89 533 04 29
Adres e-mail: gsw.olsztyn@gsw.gda.pl

Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Olsztynie mieści się przy ulicy Jagiellońskiej 47 w dzielnicy Olsztyna Zatorze. Miejsce jest idealnie skomunikowane z centrum miasta i dworcem głównym PKP.

 • Administracja (I stopnia)

Filii GSW w Słupsku


Gdańska Szkoła Wyższa

Wydział Zamiejscowy w Słupsku
76-200 Słupsk, ul. Koszalińska 9
Dziekanat, rekrutacja: pokój nr 4 (lewe skrzydło)
Telefon: 59 841 47 45
Adres e-mail: slupsk@gsw.gda.pl

Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Słupsku mieści się przy ulicy Koszalińskiej 9, w budynku Zespołu Szkół Informatycznych (budynek byłej "Pomorzanki").

 • Kierunek Administracja
 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Filii GSW w Braniewie


Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Braniewie
14-500 Braniewo, ul. Wiejska 2
Telefon:  604 051 736
Adres e-mail:  braniewo@gsw.gda.pl

Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Braniewie mieści się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie przy ulicy Wiejskiej 2.

 • Administracja (I stopnia)

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

STUDIUJ W GDAŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ GSW

ZAPISZ SIĘ ZIMĄ! NA SEMESTR LETNI!

czytaj dalej

W przyszłym roku matura?

Gdańska Szkoła Wyższa organizuje kursy dla maturzystów, które mają za zadanie przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

czytaj dalej

Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza na studia na Wydziale Zamiejscowym w Kartuzach

Studia LICENCJACKIE i studia INŻYNIERSKIE

czytaj dalej

KRYMINOLOGIA w Gdańskiej Szkole Wyższej

Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie