Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gdańska Szkoła Wyższa

Gdańska Szkoła Wyższa

Rok założenia: 2002

przejdź do spisu treści

Szkoła przyjazna studentom, oferująca solidną wiedzę

Misją Gdańskiej Szkoły Wyższej jest wykształcenie kadr na miarę potrzeb nowoczesnego państwa i regionu — kadr umiejących funkcjonować nie tylko w strukturach lokalnych, ale i w najszerzej pojętych ramach zjednoczonej Europy. Efektem kształcenia jest wyposażenie absolwentów we wszechstronne umiejętności i kompetencje niezbędne w życiu zawodowym, oparte na wiedzy teoretycznej, ale i obszernej praktyce. Uczelnia przygotowuje swoich absolwentów do wykonywania różnorodnych zadań administracyjnych, pedagogicznych i inżynierskich, rozwiązywania złożonych problemów ekonomicznych, społecznych i technicznych zarówno w wymiarze lokalnym, jak i w skali globalnej.
Kolejne lata rozwoju naszej Uczelni cechować będzie tworzenie nowej jakości w kształceniu, badaniach naukowych i współpracy z otoczeniem. Będzie to realizowane nowoczesnymi metodami i obejmie nowe obszary tematyczne, odpowiadające potrzebom zmieniającego się rynku pracy, który jest odbiciem współczesnego regionu, kraju oraz świata.

Dysponując potencjałem dydaktycznym oraz wiedzą na temat rynku pracy kształcimy studentów głównie na kierunkach interdyscyplinarnych (np. administracja, kryminologia, zarządzanie i inżynieria produkcji), na wszystkich poziomach edukacji wyższej — licencjata, inżyniera, magistra i na studiach podyplomowych. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy od nowego roku akademickiego planujemy uruchomienie dwóch nowych kierunków: prawno-biznesowego oraz zdrowie publiczne. Oferujemy studia w trybie stacjonarnym, niestacjonarnym i e-learningowym.

Gdańska Szkoła Wyższa kształtuje swą ofertę edukacyjną pod kątem regionalnego rynku pracy i potrzeb pomorskich instytucji, a także dba o rozwój i promowanie nauki wśród mieszkańców Pomorza i okolic. Działania te realizowane są w różnych formach, jak np. współpraca w zakresie działalności Biura Karier, studenckich praktyk zawodowych, cykliczne konferencje i seminaria naukowe o problematyce regionalnej oraz udział w organizowanych targach pracy czy targach edukacyjnych.

W Gdańskiej Szkole Wyższej najważniejsi są Studenci. Dlatego staramy się zapewnić przyjazną atmosferę, stabilne opłaty oraz szeroko rozbudowany system stypendialny. W zabytkowym budynku z czasów napoleońskich mieszczą się nowocześnie wyposażone sale, przystosowane również dla osób niepełnosprawnych. Dzięki profesjonalnej kadrze dydaktycznej, składającej się w większej części z praktyków, dajemy możliwość zdobycia rzetelnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w pracy zawodowej, a także działalności społeczno-politycznej i kulturalnej.

Gdańska Szkoła Wyższa powstała w 2002 r., początkowo (do 2011 r.) pod nazwą Gdańska Wyższa Szkoła Administracji. Do 2016 r. Uczelnia zlokalizowana była na terenie byłego ośrodka szkoleniowego PKP w Gdańsku Stogach, tuż przy samej plaży.

Obecnie kampus Uczelni, o powierzchni terenu 0,9 ha, stanowi okazały 3- kondygnacyjny, odrestaurowany budynek zabytkowej reduty koszarowej (cały obiekt wpisany jest do rejestru zabytków), fragmentarycznie otoczony zabytkowym murem. Kampus zlokalizowany jest u szczytu Biskupiej Górki, w dzielnicy Gdańska Śródmieście. W trosce o bezpieczeństwo studentów teren Uczelni jest zamknięty oraz objęty całodobowym monitoringiem i ochroną.


Gdańska Szkoła Wyższa jest doskonale skomunikowana


SKM (Szybka Kolej Miejska) przystanek SKM „Gdańsk Śródmieście” — 5 minut pieszo
Tramwaj — 5 minut pieszo
linie nr 4, 11: przystanek „Węzeł Groddecka”
linie nr 2, 3, 6, 7: przystanek „Śródmieście SKM”
linie nr 8, 9: przystanek „Okopowa”

Samochód

wjazd od skrzyżowania al. Armii Krajowej i ul. Biskupiej.
Na terenie kampusu GSW dwa bezpłatne parkingi dla studentów

 

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA (6-semestralne)

Moduły:

 • Administracja publiczna
 • Administrowanie informacją
 • Administracja zdrowia publicznego
 • Zarządzanie w Administracji

(specjalność na Prawie w biznesie wykładane w języku angielskim)

* w organizacji))

Specjalności:

 • Kryminalistyka
 • Patologie społeczne

Specjalności:

 • Logistyka handlu i spedycja
 • Logistyka i organizacja produkcji

Specjalności:

 • Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa
 • Zarządzanie usługami publicznymi

(studia w języku angielskim)

* w organizacji

* w organizacji

Specjalność:

 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną

STUDIA INŻYNIERSKIE (7-semestralne)


Moduły:

 • Informatyka w zarządzaniu
 • Inżynieria budownictwa
 • Inżynieria ochrony środowiska
 • Mechatronika - Inżynieria produkcji
 • Logistyka i zarządzanie transportem

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (4-semestralne)


Moduły:

 • Administracja
 • Zarządzanie
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

(3 semestralne dla osób z dyplomem inżyniera i 4 semestralne dla osób tytułem licencjata)

Moduły:

 • Zarządzanie logistyką
 • Odnawialne źródła energii
 • Inżynieria zarządzania
 • Zarządzanie jakością
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

* w organizacji

* w organizacji

MANAGEMENT * (studia w języku angielskim)

* w organizacji


STUDIA PODYPLOMOWEKliknij aby pobrać informator ze szczegółowym opisem kierunków studiów


Kierunki studiów oferowane w Filii GSW w Tczewie

 • Kierunek Administracja
 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Kierunki studiów oferowane w Filii GSW w Braniewie

 • Administracja (I stopnia)

Jakość nauczania


Gdańska Szkoła Wyższa wprowadziła system ECTS, który ma na celu stworzenie uregulowań prawnych i organizacyjnych dotyczących studiów oraz ujednolicenie sposobu studiowania i oceniania studentów w Europie. Intensywne prace Zespołu Podnoszenia Jakości Kształcenia zaowocowały opracowaniem Systemu weryfikacji efektów kształcenia studentów stanowiącego integralną część Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia w Gdańskiej Szkole Wyższej. Biuro Karier i Zespół Podnoszenia Jakości Kształcenia systematycznie monitorują rozwój karier zawodowych absolwentów oraz przedstawiają wnioski mające wpływ na rozwój Uczelni, dostosowującej swój profil kształcenia do zmieniającego się rynku pracy.

Program Erasmus+

Gdańska Szkoła Wyższa posiada Kartę Erasmusa dla szkolnictwa wyższego (Erasmus Charter for Higher Education). Uczestnictwo w programie Erasmus+ wpływa na zwiększenie mobilności studentów, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracyjnych.

e-Learning, organizacja zjazdów

Programem wychodzącym naprzeciw zapotrzebowaniu słuchaczy jest forma e-learning. W tym trybie zaledwie 40% zajęć odbywa się metodą tradycyjnych konsultacji i egzaminów, reszta poprzez MS Teams (w ramach uczelnianej Platformy Office 365 GSW). Pozwala to na dowolny wybór czasu do nauki, większe urozmaicenie nauki dzięki zastosowaniu multimediów i niewerbalnej prezentacji materiału, przyswojenie wiedzy we własnym tempie oraz wielokrotne odtwarzanie materiałów.

W trosce o czas, wygodę i jakość nauki na studiach niestacjonarnych zajęcia dydaktyczne odbywają się wyłącznie w soboty i niedziele, zwykle dwa razy w miesiącu, co umożliwia dogodne połączenie studiów z pracą zawodową, a godziny zajęć (między 8:15 a 18:35) pozwalają swobodnie korzystać z komunikacji miejskiej przy dojazdach na zajęcia. Dziekanat, kwestura oraz biblioteka są dostępne dla studentów podczas zjazdów.

Niezmienność czesnego, system stypendialny

Gdańska Szkoła Wyższa zapewnia stałość opłat – daje gwarancję każdemu studentowi, że czesne nie wzrośnie i opłaty pozostaną niezmienne do końca studiów, a dodatkowo rozbudowany system stypendialny daje możliwość zmniejszenia ponoszonych kosztów. Inną formą udogodnień dla studentów są ułatwienia dla osób z niepełnosprawnością: nie tylko dostosowanie architektoniczne budynku, ale i specjalne klawiatury, słuchawki.

Nowe kierunki studiów

Władze GSW we współpracy z pracodawcami dbają o otwieranie nowych, atrakcyjnych kierunków i specjalności, zgodnych z potrzebami rynku pracy, a także o zapewnienie przyswojenia przez studentów nie tylko rozległej wiedzy teoretycznej, ale i zdobycie praktyki – temu służą między innymi specjalistyczne laboratoria i pracownie.

Specjalną ofertą jest projektowanie ścieżki kariery naukowej – możliwość specjalistycznego kształcenia w konkretnym kierunku, na wszystkich etapach zdobywania wiedzy: od pierwszego stopnia (licencjat/inżynier), przez drugi stopień (magister), aż po studia podyplomowe.


przejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA


Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych) oraz w wydziałach zamiejscowych w: Tczewie, Olsztynie i Słupsku. 

Studia II stopnia (magisterskie), zaoczne, 4 semestry, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecz­nych)


Moduły w ramach kierunku


Administracja publiczna

NAUCZYSZ SIĘ: organizować zamówienia publiczne / zarządzać budżetem i finansami publicznymi / stosować w praktyce prawo administracyjne i prawo Unii Europejskiej / wykorzystywać metody nowoczesnej administracji w postępowaniach administracyjnych

MOŻESZ PRACOWAĆ W: administracji rządowej / strukturach samorządowych / administracji specjalnej / administracji prywatnej / placówkach kulturalnych / organach partii politycznych / instytucjach krajowych / przedsiębiorstwach współpracujących z krajami UE.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Ustrój administracji publicznej RP
 • Gospodarka komunalna
 • Samorząd lokalny w Polsce i Europie
 • Kontrola administracji
 • Prawo samorządu regionalnego
 • Etyka pracowników administracji publicznej
 • Organizacja zamówień publicznych
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady uzupełniające
Administracja Europejska

NAUCZYSZ SIĘ: stosować w praktyce standardy, reguły i przepisy funkcjonowania instytucji UE / wyszukiwać przepisy prawa administracyjnego pozwalające na bezkonfliktową współpracę podmiotów polskich i zagranicznych. 

MOŻESZ PRACOWAĆ W: instytucjach krajowych i zagranicznych / firmach współpracujących z organami UE.

Administrowanie informacją

NAUCZYSZ SIĘ: wyszukiwać informacje prawa administracji / tworzyć bazy informacji / zarządzać informacją administracyjno-prawną.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: strukturach administracji rządowej i samorządowej / instytucjach państwowych / jako menedżer, researcher lub broker informacji.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Wyszukiwanie i ocena informacji prawnej oraz administracyjnej (pojęcie informacji administracyjnej i prawnej, podstawy informatyki prawniczej, źródła informacji tradycyjne i nowoczesne – w tym internet, komercyjne serwisy i produkty informacyjne, problematyka kwalifikacji uzyskanych danych)
 • Gromadzenie informacji prawnej i administracyjnej (projektowanie systemów informacyjnych i ocena już istniejących, problematyka gromadzenia danych i przeszukiwania baz danych)
 • Prezentacja informacji prawnej i administracyjnej. Wykorzystanie rozmaitych technologii multimedialnych przez menedżera informacji
 • Prawo informatyczne i informacyjne
 • Prawo ochrony danych osobowych w pracy menedżera informacji
 • Użytkownicy informacji (komunikacja z klientami i pracodawcami)
 • Etyka pracowników menedżerów informacji
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady uzupełniające
Administracja zdrowia publicznego

NAUCZYSZ SIĘ: korzystać z regulacji prawnych dotyczących placówek zdrowia / znajdować i oceniać informacje o promocji i edukacji zdrowotnej / rozwiązywać potencjalne konflikty z poszanowaniem praw pacjenta, jak i pracownika.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: sektorach ochrony, opieki i promocji zdrowia / instytucjach ubezpieczenia społecznego / prywatnym sektorze usług medycznych. 

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Podstawy zdrowia publicznego
 • Podstawy organizacji i zarządzania placówkami ochrony zdrowia
 • Podstawy prawne działalności instytucji związanych z ochroną zdrowia
 • Podstawy ubezpieczeń zdrowotnych i społecznych
 • Prawo medyczne
 • Pomoc i polityka społeczna i zdrowotna
 • Ochrona środowiska
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady uzupełniające
Bezpieczeństwo Publiczne

NAUCZYSZ SIĘ: zarządzać zasobami ludzkimi i materialnymi w sytuacjach kryzysowych / współpracować z przedstawicielami organów nadrzędnych oraz odpowiednich służb / pełnić różne role w zespole: zarówno sprawnie wykonywać polecenia lidera, jak i samodzielnie oceniać kompetencje poszczególnych członków grupy, przydzielać im zadania i konsekwentnie egzekwować ich wykonanie.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: centrach zarządzania kryzysowego / komórkach zajmujących się bezpieczeństwem / jednostkach i służbach porządku publicznego.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Odpowiedzialność organów administracji za bezpieczeństwo publiczne
 • Prawne aspekty bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie bezpieczeństwem publicznym
 • Rodzaje zagrożeń i sposób ich rozpoznawania
 • Regulacje funkcjonowania służb mundurowych
 • Wspólnotowa polityka bezpieczeństwa
 • Seminarium dyplomowe
 • Wykłady uzupełniające
Zarządzanie w Administracji

NAUCZYSZ SIĘ: wykorzystywać w praktyce aktualną wiedzę z dziedziny prawa i administracji oraz z zakresu funkcjonowania instytucji publicznych / stosować narzędzia i instrumenty w zakresie zarządzania / współpracować zarówno w dużej grupie, w zespole kilkuosobowym, jak i samodzielnie wykonywać powierzone zadania.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: jednostkach rządowych i samorządowych / urzędach miejskich i gminnych / administracji lokalnej / instytucjach współpracujących ze strukturami UE / pomocy społecznej / jednostkach i służbach porządku publicznego.


Umiejętności


Absolwent studiów licencjackich na kierunku administracja będzie biegle orientować się w przepisach określających kompetencje i regulujących organizację i uprawnienia organów administracji publicznej na wszystkich szczeblach jej działania. Ze względu na to, że współczesna administracja to nie tylko podmioty realizujące władcze funkcje państwa, ale także instytucje wykonujące funkcje zlecone państwa, absolwent pozna i nauczy się posługiwać obowiązującymi przepisami prawa administracyjnego.


Możesz pracować w:


 • strukturach samorządowych
 • administracji prywatnej
 • placówkach kulturalnych
 • organach partii politycznych
 • instytucjach krajowych
 • przedsiębiorstwach współpracujących ze strukturami UE.

Poznaj opłaty za studia


przejdź do spisu treści

Bezpieczeństwo wewnętrzne


Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata, o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w GdańskuCel studiów

Celem studiów pierwszego stopnia na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie absolwentów do rozwiązywania problemów związanych z bezpieczeństwem publicznym, ekonomicznym, politycznym, zdrowotnym czy militarnym.

Wybierając ten kierunek, zyskasz specjalistyczną wiedzę z dziedziny nauk o bezpieczeństwie, a także nauczysz się analizować i prognozować zagrożenia oraz rozwiązywać problemy z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa. Zdobędziesz umiejętności w zakresie postępowania w przypadku sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych czy bezpośredniego zagrożenia państwa. Staniesz się ekspertem/ekspertką w zakresie regulacji bezpieczeństwa wewnętrznego i państwowego, zarządzania kryzysowego i cyberprzestępczości. Twoja wiedza i kompetencje umożliwią Ci profesjonalne uczestnictwo w działaniach jednostek, organizacji i instytucji publicznych funkcjonujących w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.

Możliwości zatrudnienia

Studia pierwszego stopnia na kierunku "Bezpieczeństwo wewnętrzne" przygotowują do pracy w:

 • administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego i centrach zarządzania kryzysowego,
 • Policji, Żandarmerii Wojskowej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego czy Centralnym Biurze Antykorupcyjnym,
 • sektorze prywatnym jako m.in.: specjalista z zakresu ochrony informacji niejawnych, analityk, specjalista z zakresu ochrony infrastruktury krytycznej i planowania kryzysowego czy specjalista z zakresu ochrony osób i mienia.

Wybrane przedmioty dla kierunku

 • Teoria bezpieczeństwa
 • Siły zbrojne RP
 • Zarządzanie systemami bezpieczeństwa
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne UE
 • Zwalczanie przestępczości
 • Ochrona danych osobowych i informacji niejawnych
 • Bezpieczeństwo międzynarodowe XX-XXI w.
 • Prawo karne materialne
 • Bezpieczeństwo w komunikacji powszechnej i transporcie
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Podstawy bezpieczeństwa gospodarczego
 • Postępowanie karne

Specjalności w ramach kierunku

Poniższe moduły/specjalności studenci wybierają w trakcie trwania studiów – obowiązuje wówczas minimalna liczba osób, aby utworzyć specjalność. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów

Zarządzanie kryzysowe

 • Zarządzanie procesami decyzyjnymi w zarządzaniu kryzysowym
 • Komunikacja w sytuacjach kryzysowych
 • Funkcjonowanie państwa w stanach nadzwyczajnych
 • Podmioty wykonawcze w systemie zarządzania kryzysowego
 • Logistyka w zarządzaniu kryzysowym
 • Zarządzanie ryzykiem w sytuacjach kryzysowych
 • Współpraca cywilno-wojskowa w zarządzaniu kryzysowym

Bezpieczeństwo publiczne i cyberbezpieczeństwo

 • Bezpieczeństwo publiczne i jego ochrona
 • Przestępczość komputerowa oraz patologie w cyberprzestrzeni
 • Zorganizowana przestępczość gospodarcza
 • Ochrona osób i mienia, obiektów i obszarów
 • Ochrona i bezpieczeństwo e-biznesu
 • Technologie sieciowe
 • Zagrożenia i zwalczanie przestępczości transgranicznej

Poznaj opłaty za studia


przejdź do spisu treści

KRYMINOLOGIA


Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, 6 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

Jako pierwsza uczelnia niepubliczna w Trójmieście oferujemy kierunek KRYMINOLOGIA

Absolwent studiów licencjackich na kierunku kryminologia posiądzie rzetelną wiedzę o człowieku, społeczeństwie i prawie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwolą absolwentowi zrozumieć zjawiska społeczne związane z przestępczością i patologią. Przygotują do skutecznego wykonywanie zadań na stanowiskach związanych z szeroko rozumianym porządkiem publicznym oraz w instytucjach związanych z wymiarem sprawiedliwości.


Moduły w ramach kierunku


Kryminalistyka

NAUCZYSZ SIĘ: stosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozowania trendów przestępczości / w praktyce stosować taktykę i techniki kryminalistyczne / w porozumieniu z organami nadrzędnymi stosować prewencję kryminalną.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: Policji / Straży Miejskiej / służbie więziennej / służbie kuratorskiej / ośrodkach resocjalizacyjnych / centrach pomocy rodzinie / organizacjach pozarządowych / biurach detektywistycznych / kancelariach prawnych / kancelariach radcowskich / straży granicznej / zespołach i sztabach zarządzania kryzysowego / pionach administracji publicznej odpowiedzialnych za bezpieczeństwo wewnętrzne / strukturach ABW, CBA, BOR.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Prawo policyjne
 • Taktyka i technika kryminalistyczna
 • Prewencja kryminalna
 • Czynności operacyjno-rozpoznawcze
 • Techniki mediacyjne
 • Seminarium dyplomowe
Patologie społeczne

NAUCZYSZ SIĘ: rozpoznawać zjawisko patologii społecznej oraz nazywać i klasyfikować jego poszczególne stopnie zaawansowania i rodzaje / we współpracy z odpowiednimi służbami uczestniczyć w opracowywaniu planów prewencyjnych, mających zapobiegać narastaniu zjawisk patologicznych / samodzielnie wyszukiwać, selekcjonować, analizować dane z dziedziny patologii społecznych i przeciwdziałania im, oraz wyciągać i przedstawiać wynikające z nich wnioski.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: Policji / Straży Miejskiej / służbie więziennej / służbie kuratorskiej / ośrodkach resocjalizacyjnych / centrach pomocy rodzinie / organizacjach pozarządowych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Resocjalizacja
 • Pomoc społeczna
 • Postępowanie w sprawach nieletnich
 • Przemoc w rodzinie
 • Seminarium dyplomowe
Moduł penitencjarny

NAUCZYSZ SIĘ: wyjaśniać ogólnie zjawisko przestępczości oraz nazywać i klasyfikować jego poszczególne rodzaje / stosować różnorodne metody i techniki w procesie weryfikacji hipotez badawczych dotyczących m.in. uwarunkowań przestępczości, ryzyka wiktymizacyjnego oraz diagnozować trendy przestępczości / potwierdzać wiedzę teoretyczną w praktyce.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: Policji / Straży Miejskiej / służbie więziennej / służbie kuratorskiej / ośrodkach resocjalizacyjnych / organizacjach pozarządowych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Prawo penitencjarne
 • Pedagogika penitencjarna
 • Zarządzanie kryzysowe
 • Prewencja kryminalna
 • Techniki mediacyjne
 • Seminarium dyplomowe
Cyberbezpieczeństwo

NAUCZYSZ SIĘ:

 • podstaw programowania, co ułatwi Ci zrozumienie zjawiska cyberprzestępczości
 • najważniejszych kwestii związanych z cyberbezpieczeństwem, aby zapewnić bezpieczne funkcjonowanie instytucji w otoczeniu cyfrowym
 • podstaw informatyki śledczej, które pozwolą Ci zdobyć umiejętność zabezpieczania oraz odzyskiwania danych
 • zasad ochrony danych osobowych i prywatności w cyberprzestrzeni
 • zabezpieczenia systemów informatycznych, aplikacji i sieci komputerowych

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • służbach mundurowych
 • instytucjach informatycznych
 • sektorach związanych z bezpieczeństwem informacji
 • organizacjach pozarządowych
 • organizacjach samorządowych
 • małych i średnich przedsiębiorstwach
 • korporacjach

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Podstawy programowania
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Cyberprzestępczość
 • Podstawy informatyki śledczej (zabezpieczenie, odzyskiwanie i analiza danych)
 • Ochrona danych osobowych i prywatności w cyberprzestrzeni
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Tworzenie aplikacji internetowych

Możesz pracować w:


 • Policji
 • straży miejskiej
 • Straży Granicznej
 • służbie więziennej i kuratorskiej
 • ośrodkach resocjalizacji
 • powiatowych centrach pomocy rodzinie
 • organizacjach pozarządowych.

Poznaj opłaty za studiaprzejdź do spisu treści

Logistyka


Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata, o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w GdańskuSylwetka absolwenta

Posiądziesz praktyczną wiedzę z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości. Zrozumiesz istotę podejścia systemowego i procesowego w logistyce, poznasz zasady sterowania przepływami informacji, środków finansowych, zasobów ludzkich i materialnych oraz obsługi klienta.

Będziesz dysponować menedżerską wiedzą na temat urządzeń transportu wewnętrznego i manipulacji, infrastruktury transportowej i logistycznej, zintegrowanych systemów transportowo-logistycznych oraz środków transportu zewnętrznego. Wiedza w tym zakresie będzie wzbogacona o praktyczne umiejętności stosowania nowoczesnych technik i metod menedżerskich oraz korzystania z narzędzi informatycznych.

Będziesz potrafić umiejętnie wykorzystać zdobytą wiedzę do identyfikowania, analizowania i doskonalenia systemów i procesów logistyczno-transportowych. Będziesz przygotowany/przygotowana do samodzielnego podejmowania decyzji, a także krytycznej oceny działań własnych, jak i Twojego przedsiębiorstwa. Posiądziesz umiejętności komunikacyjne, negocjacyjne i motywacyjne niezbędne w zarządzaniu procesami fizycznego przepływu towarów.

Będziesz miał/miała również kompetencje pretendujące Ciebie do zajmowania operacyjnych stanowisk kierowniczych, charakterystycznych dla sektora TSL. Będziesz kreatywny/kreatywna ze świadomością ustawicznego kształcenia zawodowego. Będziesz umiejętnie zarządzać swoim czasem oraz posiadanymi zasobami ludzkimi, technicznymi, finansowymi i informacyjnymi. Posiądziesz zdolności niekonwencjonalnego działania w zakresie zarządzania procesami logistyczno-transportowymi. Będziesz gotów/gotowa do współpracy w środowiskach zróżnicowanych kulturowo i językowo, które ze względu na globalizację są często poszukiwaną przez pracodawców cechą u pracowników.

Będziesz znać język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiądziesz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu kierunku kształcenia.

Dzięki wszechstronnemu wykształceniu w zakresie nauk o zarządzaniu i jakości, wzbogaconemu o wiedzą w zakresie ekonomii i finansów, będziesz przygotowany/przygotowana do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zatrudnienia w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach transportowych, firmach spedycyjnych, centrach dystrybucyjno-logistycznych, jednostkach gospodarczych i administracyjnych, w których wymagana jest wiedza logistyczna.

Specjalności w ramach kierunku

Poniższe moduły/specjalności studenci wybierają w trakcie trwania studiów – obowiązuje wówczas minimalna liczba osób, aby utworzyć specjalność. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów

Logistyka handlu i spedycja

Uzyskasz przygotowanie do realizacji zadań polegających na organizowaniu transportu towarów eksportowanych i importowanych oraz przewożonych wewnątrz kraju. Będziesz mieć umiejętności i wiedzę, która umożliwia Tobie udział w realizacji planów sprzedażowych podmiotów gospodarczych, w tym poprzez utrzymywanie kontaktów ze stałymi partnerami handlowymi oraz pozyskiwanie nowych klientów.

Wybrane przedmioty w grupie specjalnościowych

 • Prawo podatkowe
 • Ekonomika handlu
 • Systemy i infrastruktura transportu
 • Spedycja i centra logistyczne
 • Techniki i promocja sprzedaży
 • Prawo i ubezpieczenia w transporcie
 • Company Image Creating (Kreowanie wizerunku firmy)

To mogą być Twoje zadania zawodowe po ukończeniu tej specjalności

 • opracowywanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów,
 • organizowanie wyładunku towarów lub załadunku ich do samochodów, wagonów, samolotów,
 • sporządzanie umów z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnianie sposobów i miejsc dostarczenia ładunku,
 • prowadzenie rozliczeń cła, wypełnianie druków celnych,
 • prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • prowadzenie rozliczeń wysyłki towarów,
 • prowadzenie korespondencji z klientami,
 • pozyskiwanie nowych klientów,
 • tworzenie ofert handlowych,
 • negocjowanie umów i warunków handlowych,
 • realizowanie planów sprzedażowych,
 • proponowanie działań usprawniających sprzedaż,
 • sporządzanie dokumentacji dotyczącej sprzedaży,
 • koordynowanie i realizowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji,
 • koordynowanie procesów transportowych,
 • nadzorowanie i sporządzanie dokumentacji procesów logistycznych,
 • nadzorowanie i monitorowanie procesów logistycznych z dostawcami i odbiorcami organizacji w łańcuchu dostaw,
 • monitorowanie i analizowanie wskaźników, parametrów oraz ocena ryzyka w łańcuchu dostaw,
 • kreowanie nowych i optymalizowanie istniejących rozwiązań w obszarze logistyki,
 • zapewnianie optymalnych i terminowych działań wszystkich funkcji logistycznych w organizacji.

Logistyka i organizacja produkcji

Będziesz przygotowany/przygotowana do realizacji zadań związanych procesami zaopatrzenia, transportu i magazynowania, do rozwiązywania problemów i zadań logistycznych, w tym poprzez projektowanie systemów i procesów logistycznych zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji. Będziesz potrafić zarządzać specjalistycznymi funkcjami logistycznymi oraz wykorzystywać systemy informatyczne w zarządzaniu logistyką w przedsiębiorstwach przemysłowych i usługowych oraz w celu kierowania przedsiębiorstwem logistycznym. Umiejętnie zrealizujesz zadania związane z organizacją i planowaniem produkcji w zakładzie, w tym polegające na planowaniu zadań produkcyjnych dla zakładu, wydziałów oraz dla poszczególnych stanowiskach roboczych.

Wybrane przedmioty w grupie specjalnościowych

 • Logistyka i eksploatacja systemów produkcyjnych
 • Systemy klasy ERP w zarządzaniu przedsiębiorstwami
 • Zarządzanie ryzykiem w logistyce
 • Przemysł i gospodarka 4.0
 • Zarządzanie zapasami i magazynami
 • Zarządzanie wiedzą
 • Lean Management (Odchudzone zarządzanie)

To mogą być Twoje zadania zawodowe po ukończeniu tej specjalności

 • projektowanie organizacji procesów pomocniczych, obsługowych i produkcyjnych,
 • opracowywanie harmonogramów i koordynowanie spływu części i wyrobów,
 • uzupełnianie i doskonalenie bazy normatywnej do celów organizacji produkcji,
 • badanie skuteczności stosowanych form organizacji produkcji i opracowywanie informacji (sprawozdań) w tym zakresie,
 • śledzenie i badanie tendencji i kierunków rozwoju form organizacji produkcji.
 • planowanie poszczególnych operacji (zadań) na stanowiskach roboczych z uwzględnieniem obciążenia stanowisk i zachowania pożądanych terminów wykonania zadań,
 • nadzorowanie poprawności prowadzenia urządzeń planistycznych,
 • opracowywanie informacji planistycznych o obciążeniach i terminach spływu robót,
 • planowanie dostaw materiałowych na stanowiska robocze i analizę zabezpieczenia materiałowego,
 • prowadzenie działań z zakresu Przemysłu/Gospodarki 4.0,
 • planowanie odbioru wyrobów ze stanowisk roboczych,
 • analizowanie zgodności przebiegu produkcji z planami i jej koordynowanie.
 • nadzorowanie przebiegu produkcji,
 • zajmowanie się planowaniem techniczno-ekonomicznym w zakładzie,
 • kontrolowanie efektywnego i ekonomicznego przepływu towarów, produktów i surowców, w tym optymalizowanie kosztów transportu, podejmowanie decyzji logistycznych oraz rozwiązywanie problemów logistycznych,
 • projektowanie systemów logistycznych oraz zarządzanie i doskonalenie procesów logistycznych,
 • mapowanie procesów związanych z łańcuchem dostaw,
 • opracowywanie procedur i rozwiązań technicznych pozwalających na zwiększenie produktywności operacji w łańcuchu dostaw,
 • zapewnianie, organizowanie i sprawowanie nadzoru nad środkami i procesem transportu w firmie, w tym rozwijanie i wdrażanie nowych narzędzi do analizy operacji logistycznych,
 • podejmowanie działań na rzecz prawidłowej obsługi w zakresie dostaw materiałów, surowców, części zamiennych lub produktów gotowych, w tym monitorowanie i analizowanie efektywności łańcucha dostaw,
 • kreowanie nowych rozwiązań i optymalizowanie istniejących w obszarze logistyki (zaopatrzenia, przepływu i dystrybucji towarów, produktów, surowców i dokumentów),
 • kształtowanie i wymiarowanie przepływu materiałów i informacji w układach transportowo-magazynowych, zakładowych i międzyzakładowych systemach logistycznych,
 • analizowanie i okresowe ocenianie jakości i kosztów usług magazynowo-transportowych oraz opracowywanie ich modernizacji,
 • organizowanie współpracy poszczególnych rodzajów transportu, jak również korelacji w zakresie jednego środka transportu,
 • koordynowanie pracy magazynu i służb zaopatrzenia oraz współpraca z dostawcami i klientami firmy,
 • współpraca z centrami logistycznymi,
 • sprawowanie nadzoru nad przepływem dokumentacji magazynowo-transportowej, w tym kompletowanie i przekazywanie wszystkich dokumentów sprzedaży oraz zapewnianie prawidłowego obiegu dokumentacji,
 • opracowywanie raportów obejmujących analizy w zakresie kosztu i czasu dostaw, jak również związane z tym ryzyka, możliwości i ograniczenia.

Typowe miejsca pracy absolwentów oraz możliwość kontynuacji kształcenia

Możliwości zatrudnienia dla absolwenta studiów na kierunku "Logistyka" są niezwykle szerokie. Będziesz mógł/mogła podjąć pracę w każdym przedsiębiorstwie i instytucji, w której występuje konieczność optymalizacji gospodarowania (wykorzystywania zasobów, ich zabezpieczania i przechowywania). Do zadań logistyka należy m.in. planowanie, organizowanie, kierowanie i kontrola przemieszczania się określonych zasobów (towarów, usług, informacji) od producenta (hurtownika, sprzedawcy, usługodawcy) do klienta (przedsiębiorcy, konsumenta) z wykorzystaniem informacji płynących z rynku w celu optymalizacji korzyści wynikających z wymiany dla wszystkich jej uczestników. Znaczenie osób przygotowanych do realizacji zadań z zakresu logistyki w warunkach gospodarki rynkowej rośnie niepomiernie.

Poniżej zaprezentowano – z posiłkowym (odpowiednim) zastosowaniem rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania – przegląd wybranych stanowisk, na których może podjąć pracę absolwent kierunku "Logistyka":

 • specjalista do spraw logistyki
 • specjalista ds. organizacji i planowania produkcji,
 • specjalista ds. zaopatrzenia, transportu i magazynowania,
 • specjalista do spraw doskonalenia organizacji,
 • specjalista do spraw organizacji i rozwoju przemysłu,
 • specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu,
 • specjalista transportu wewnętrznego i magazynowania,
 • specjalista do spraw marketingu i handlu,
 • spedytor.

Poznaj opłaty za studia


przejdź do spisu treści

Pedagogika

Studia pierwszego I stopnia licencjackie na kierunku "Pedagogika" w specjalności "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną". Studia dzienne, zaoczne, online (zdalne) lub w GdańskuSpecjalność

Studia pierwszego stopnia w ramach specjalności: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną.

Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów, specjalności wybierane są w trakcie trwania studiów (obowiązuje minimalna liczba osób).

Cel studiów

Celem studiów licencjackich na kierunku "Pedagogika" w specjalności "Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza z terapią pedagogiczną" jest przygotowanie absolwenta do pracy na rzecz jednostek, rodzin, środowisk i grup społecznych, potrzebujących różnorodnych form wsparcia wychowawczego, profilaktycznego, terapeutycznego lub resocjalizacyjnego.

Wyposażony w konkretne umiejętności praktyczne o charakterze warsztatowym, absolwent studiów będzie mógł skutecznie realizować zawód pedagoga opiekuńczo-wychowawczego zarówno w ramach organizacyjnych placówek opiekuńczo-wychowawczych i resocjalizacyjnych, jak i w warunkach środowiska otwartego (pozainstytucjonalnego).

Nauczysz się:

 • organizować czas podopiecznym (w każdym przedziale wiekowym) z wykorzystaniem zasad metodyki i dydaktyki, diagnozowania, planowania, organizowania, realizowania i ewaluacji zarówno procesu opiekuńczo-wychowawczego, jak i terapeutycznego,
 • współpracować z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,
 • wspomagać wychowanków w nauce oraz sprawach życiowych i rozwojowych.

Możesz pracować jako:

 • pedagog w placówkach wychowania pozaszkolnego
 • wychowawca w placówkach opiekuńczo-wychowawczych
 • wychowawca w ośrodkach adopcyjno-opiekuńczych
 • wychowawca w centrach pomocy rodzinie oraz ośrodkach pomocy społecznej itp.

Poznaj opłaty za studia


przejdź do spisu treści

KIERUNEK PRAWO W BIZNESIE


Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, trwające 6 semestrów, o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)


Cel studiów


Celem studiów licencjackich na kierunku prawo w biznesie jest kształcenie specjalistów posiadających kompetencje w zakresie prawa, poparte rzetelną wiedzą ekonomiczną. Efektem kształcenia ma być wypromowanie absolwentów wyposażonych w wiedzę i umiejętności niezbędne do realizacji czynności doradczych i podejmowania rozstrzygnięć w zakresie wsparcia i rozwoju procesów zachodzących w otoczeniu prawnym i gospodarczym.


Umiejętności


Absolwent posiądzie rzetelną wiedzę, umiejętności i kompetencje z dziedziny prawa, a także zarządzania, ekonomii i finansów. Unikalny i interdyscyplinarny program studiów umożliwia zdobycie umiejętności analizy i oceny wzajemnych interakcji między czynnikami o charakterze prawnym, ekonomicznym i finansowym, wpływających na sytuację organizacji czy konkretnej instytucji. Dzięki temu będzie miał potencjał intelektualny i umiejętności, aby wypełniać zadania eksperckie w procesie doradztwa podmiotom gospodarczym – zadania, które są istotnym, a wręcz zasadniczym elementem współczesnej, konkurencyjnej rzeczywistości rynkowej.


Możliwości zatrudnienia


 • instytucje finansowe (działające na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym),
 • przedsiębiorstwa o zróżnicowanym profilu działalności (od sektora małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także działające w otoczeniu międzynarodowym),
 • jednostki administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach,
 • kancelarie radcowskie,
 • firmy consultingowe,
 • organizacje publiczne i pozarządowe w kraju i za granicą (w tym fundacje i organizacje pożytku publicznego),
 • samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty


 • Podstawy prawoznawstwa
 • Mikro- i makroekonomia
 • Podstawy organizacji i zarządzania
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Publiczne prawo gospodarcze
 • Prawo cywilne w obrocie gospodarczym
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Podatki i prawo podatkowe
 • Finanse przedsiębiorstw
 • Bankowość i ubezpieczenia
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
 • Postawy statystyki i ekonometrii
 • Analiza ekonomiczno-finansowa
 • Przedsiębiorczość gospodarcza
 • Organizacja zamówień publicznych
 • Public relations
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

Poznaj opłaty za studiaprzejdź do spisu treści

Zarządzanie (I stopnia i II stopnia)


Zapraszamy na studia I stopnia (licencjackie), dzienne, zaoczne lub online, trwające 3 lata, o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w GdańskuCel studiów

Zdobędziesz wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych dziedzin. Będzie to dotyczyć istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji, a także sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Opanujesz umiejętności krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania. Będziesz również potrafił/potrafiła ocenić wpływ otoczenia na te zjawiska oraz podejmować decyzje zarządcze, w tym również operacyjne. Przyswoisz sobie umiejętności organizowania pracy zespołowej, kierowania małymi zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Dzięki temu będziesz przygotowany/przygotowana do pracy na stanowiskach specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym (też w administracji publicznej). Będziesz również gotowy/gotowa do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, zwłaszcza w sektorze MSP.

Możliwości zatrudnienia

 • Specjalista do spraw zarządzania
 • Specjalista do spraw doskonalenia organizacji
 • Kierownik/właściciel zakładu usługowego
 • Specjalista do spraw konsultingu
 • Animator gospodarczy do spraw przedsiębiorczości
 • Animator gospodarczy do spraw rozwoju regionalnego
 • Pozostali specjaliści do spraw administracji i rozwoju
 • Pozostali kierownicy do spraw obsługi biznesu i zarządzania

Specjalności w ramach kierunku

Poniższe moduły/specjalności studenci wybierają w trakcie trwania studiów – obowiązuje wówczas minimalna liczba osób, aby utworzyć specjalność. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów

Zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa

Będziesz przygotowany/przygotowana do realizacji zadań związanych z planowaniem rozwoju organizacji (zwłaszcza MSP – małych i średnich przedsiębiorstw) oraz nadzorowaniem i monitorowaniem realizacji rozwoju. Będziesz w stanie wybierać metody i narzędzia doskonalenia organizacji w celu osiągnięcia założonych wyników. Sporządzisz prognozy i analizy dotyczące procesów oraz zaraportujesz wyniki. Zyskasz umiejętność analizowania bieżących raportów, dostarczających informacji niezbędnych do podjęcia właściwych decyzji (gospodarczych, menedżerskich), koordynowania projektów oraz przeprowadzania weryfikacji końcowych rezultatów wdrożonych udoskonaleń. Uzyskasz również umiejętności przygotowania do inicjowania i promocji rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz świadczenia pomocy przedsiębiorcom w podejmowaniu lub rozwijaniu działalności gospodarczej.

Wybrane przedmioty w grupie specjalnościowych

 • Formy działalności gospodarczej i rejestracja przedsiębiorców
 • Bankowość i ubezpieczenia w działalności firmy
 • Metody i techniki zarządzania
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym
 • Podstawy rachunkowości zarządczej
 • Rachunkowość małych i średnich firm
 • Źródła finansowania MSP
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw MSP
 • Procesy przekształceń przedsiębiorstw
 • Finansowa ocena projektów inwestycyjnych
 • Innowacyjność w sektorze MSP
 • Plany i strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą
 • Tworzenie modeli biznesowych
 • Motywowanie i wynagradzanie personelu
 • Strategiczne planowanie marketingowe
 • Specjalnościowe praktyki zawodowe

To mogą być Twoje zadania zawodowe po ukończeniu tej specjalności

 • Opracowywanie planów rozwoju organizacji
 • Realizowanie planów rozwoju organizacji
 • Analizowanie istotnych wskaźników działalności organizacji w celu wskazania obszarów doskonalenia
 • Identyfikowanie problemów i poszukiwanie rozwiązań w celu doskonalenia organizacji
 • Doskonalenie istniejących procesów w celu minimalizacji kosztów działalności i wzrostu satysfakcji klientów
 • Przygotowywanie i wdrażanie narzędzi doskonalenia procesów
 • Doskonalenie procedur i instrukcji postępowania
 • Raportowanie z postępu prac nad projektami, inicjatywami oraz działaniami udoskonalającymi
 • Identyfikowanie potrzeb, inicjowanie działań, sugerowanie nowych pomysłów i strategii działania w zakresie dotyczącym rozwoju przedsiębiorstwa
 • Promowanie zmian społecznych i gospodarczych oraz wiedzy z zakresu przedsiębiorczości i innowacji
 • Udzielanie informacji, doradztwo w zakresie form działalności gospodarczej i usług wspomagających rozwój przedsiębiorczości
 • Poszukiwanie źródeł finansowania i partnerstwa dla realizacji podejmowanych projektów
 • Kojarzenie partnerów do podejmowania wspólnych przedsięwzięć przekraczających możliwości pojedynczych przedsiębiorstw
 • Weryfikowanie końcowych rezultatów wykonanych lub wspieranych projektów

Zarządzanie usługami publicznymi

Po tej specjalności posiądziesz umiejętności do inicjowania i promocji rozwoju regionalnego, pomagania jednostkom administracji terenowej, instytucjom proinnowacyjnym oraz przedsiębiorstwom, w podejmowaniu i realizacji inicjatyw związanych z rozwojem gospodarczym, infrastrukturalnym i społecznym jednostek samorządu terytorialnego.

Wybrane przedmioty w grupie specjalnościowych

 • Organy władzy publicznej i administracja rządowa w Polsce
 • Ekonomia sektora publicznego
 • Finanse publiczne
 • Zarządzanie w sektorze publicznym
 • Wybrane polityki publiczne
 • Gospodarka komunalna
 • Prawo i postępowanie administracyjne
 • Organizacja i funkcjonowanie jednostek samorządu terytorialnego
 • Procedury zamówień publicznych
 • Finanse jednostek samorządu terytorialnego
 • Marketing terytorialny
 • Zarządzanie przestrzenią i infrastrukturą publiczną
 • Rozwój i monitorowanie jakości usług publicznych
 • Deficyt budżetu i zadłużenie JST
 • Zasady, metody i techniki rachunkowości budżetowej i podatkowej
 • Strategie i programy rozwoju JST
 • Specjalnościowe praktyki zawodowe

To mogą być Twoje zadania zawodowe po ukończeniu tej specjalności

 • Identyfikowanie potrzeb, inicjowanie działań, sugerowanie nowych pomysłów i planów działania w zakresie dotyczącym rozwoju regionalnego
 • Współpraca z różnymi instytucjami w celu wyznaczenia ogólnych kierunków rozwoju jednostek samorządu terytorialnego
 • Mobilizowanie społeczności lokalnych pracujących na rzecz rozwoju socjalnego i gospodarczego regionu; promowanie walorów gospodarczych i innych
 • Inicjowanie, koordynowanie i nadzorowanie realizacji zadań oraz inwestycji związanych z rozwojem jednostek samorządu terytorialnego w poszczególnych dziedzinach
 • Rekomendowanie potencjalnych rozwiązań występujących problemów, ich planowanie oraz udzielanie pomocy przy organizacji i wdrażaniu zaplanowanych działań
 • Udzielanie informacji i konsultacji w zakresie usług wspomagających rozwój jednostek samorządu terytorialnego
 • Poszukiwanie źródeł finansowania i partnerstwa dla realizacji podejmowanych projektów
 • Kojarzenie partnerów do podejmowania wspólnych przedsięwzięć związanych z rozwojem regionu

Typowe miejsca pracy absolwentów oraz możliwość kontynuacji kształcenia

Koncepcja studiów na tym kierunku daje gwarancje ukształtowania przyszłego absolwenta przygotowanego do pracy na takich stanowiskach, jak:

 • kierownik średniego szczebla zarządzania,
 • specjalista z zakresu zarządzania jakością, marketingiem, logistyką projektami, produkcją, magazynem, transportem, sprzedażą, itp.,
 • specjalista w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz jednostkach administracji publicznej,
 • specjalista w organizacjach i na stanowiskach, w których wymagana jest wyspecjalizowana wiedza i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości.

Możesz znaleźć zatrudnienie m.in. w:

 • przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności (od sektora małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także działające w otoczeniu międzynarodowym),
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach,
 • instytucjach finansowych (działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym),
 • firmach consultingowych,
 • samodzielnie prowadzonej działalności gospodarczej z wykorzystaniem zdobytej wiedzy i umiejętności.

Możesz także kontynuować kształcenie na dowolnych studiach drugiego stopnia; szczególnie polecamy związane z naukami o zarządzaniu i jakości, naukami o polityce i administracji, a także na rozmaitych studiach podyplomowych.


Poznaj opłaty za studia


Zarządzanie (II stopnia)

 

Zapraszamy na studia II stopnia (magisterskie), zaoczne lub online, trwające 2 lata, o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku

Cel studiów

Po ukończeniu tych studiów przyswoisz sobie wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości oraz pokrewnych, dotyczącą istoty, prawidłowości i problemów funkcjonowania organizacji oraz sposobów skutecznego i efektywnego rozwiązywania tych problemów. Posiądziesz umiejętności: krytycznej analizy, interpretacji i oceny zjawisk i procesów zarządzania w różnej skali, oceny wpływu otoczenia na te zjawiska (procesy) oraz przygotowania i podejmowania decyzji zarządczych, zwłaszcza strategicznych. Będziesz w stanie wykorzystać w praktyce nabyte umiejętności organizowania pracy zespołowej i kierowania zespołami oraz skutecznego komunikowania się, negocjowania i przekonywania. Będziesz doskonale przygotowany/przygotowana do pracy na stanowiskach: specjalistycznych w systemie zarządzania, menadżerów średniego i wyższego szczebla, doradców i konsultantów w organizacjach o charakterze gospodarczym lub publicznym, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Rekomendowane zawody

 • Specjalista do spraw organizacji i rozwoju transportu
 • Spedytor
 • Specjalista do spraw logistyki
 • Kierownik przedsiębiorstwa spedycyjnego
 • Kierownik przedsiębiorstwa transportowego
 • Kierownik do spraw strategii i planowania
 • Kierownik / właściciel zakładu usługowego

Specjalności w ramach kierunku

Poniższe moduły/specjalności studenci wybierają w trakcie trwania studiów – obowiązuje wówczas minimalna liczba osób, aby utworzyć specjalność. Kandydat na studia zapisuje się na kierunek studiów

Zarządzanie usługami TSL

Będziesz przygotowany/przygotowana do realizacji zadań polegających na organizowaniu transportu (spedycji) towarów. Zdobędziesz umiejętności i wiedzę, która umożliwia Ci udział w realizacji planów sprzedażowych przedsiębiorstw, w tym poprzez utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z partnerami handlowymi.

Wybrane przedmioty w grupie specjalnościowych

 • Formy działalności gospodarczej i rejestracja przedsiębiorców
 • Bankowość i ubezpieczenia w działalności firmy
 • Metody i techniki zarządzania
 • Zarządzanie rozwojem regionalnym
 • Podstawy rachunkowości zarządczej
 • Rachunkowość małych i średnich firm
 • Źródła finansowania MSP
 • Strategie rozwoju przedsiębiorstw MSP
 • Procesy przekształceń przedsiębiorstw
 • Finansowa ocena projektów inwestycyjnych
 • Innowacyjność w sektorze MSP
 • Plany i strategie rozwoju przedsiębiorstw
 • Zarządzanie ryzykiem i zmianą
 • Tworzenie modeli biznesowych
 • Motywowanie i wynagradzanie personelu
 • Strategiczne planowanie marketingowe
 • Specjalnościowe praktyki zawodowe

To mogą być Twoje zadania zawodowe po ukończeniu tej specjalności

 • opracowywanie instrukcji wysyłkowych i materiałów informacyjnych dla klientów,
 • organizowanie wyładunku towarów lub załadunku,
 • sporządzanie umów z klientami, kontrahentami krajowymi i zagranicznymi, uzgadnianie sposobów i miejsc dostarczenia ładunku,
 • prowadzenie rozliczeń cła, wypełnianie druków celnych,
 • prowadzenie rozliczeń i rachunków ze spedytorami, klientami krajowymi i zagranicznymi,
 • prowadzenie rozliczeń wysyłki towarów,
 • prowadzenie korespondencji z klientami,
 • pozyskiwanie nowych klientów,
 • tworzenie ofert handlowych,
 • negocjowanie umów i warunków handlowych,
 • koordynowanie i realizowanie procesów zaopatrzenia, produkcji, magazynowania i dystrybucji,
 • koordynowanie procesów transportowych,
 • nadzorowanie i sporządzanie dokumentacji procesów logistycznych,
 • zapewnianie optymalnych i terminowych działań funkcji logistycznych w organizacji.

Zarządzanie organizacjami biznesowymi

Będziesz przygotowany/przygotowana do planowania, koordynacji i kontroli działania zakładu (przedsiębiorstwa) o różnym profilu działalności; opracujesz strategię organizacji; wykreujesz, wdrożysz i skontrolujesz realizację planów krótko-, średnio- i długoterminowych; będziesz mógł/mogła odpowiadać za kontakty i pozyskiwanie nowych klientów.

Wybrane przedmioty w grupie specjalnościowych

 • Kadry i płace w przedsiębiorstwie
 • Umowy w obrocie gospodarczym
 • Metody optymalizacji decyzji gospodarczych
 • Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa MSP
 • Systemy e-commerce
 • Praktyki specjalnościowe ZOB

To mogą być Twoje zadania zawodowe po ukończeniu tej specjalności

 • planowanie, nadzorowanie i koordynowanie działalności przedsiębiorstwa w zależności od profilu działalności,
 • planowanie, opracowanie i wdrażanie krótko- i średnio- oraz długoterminowych planów strategicznych działania, w tym sprawowanie nadzoru nad tworzeniem planów rozwoju działalności przedsiębiorstwa i przekładanie ich na działania operacyjne dla poszczególnych działów i pracowników przedsiębiorstwa,
 • uczestniczenie w opracowaniu budżetu przedsiębiorstwa,
 • tworzenie i nadzorowanie realizacji biznesplanów dotyczących projektów prowadzonych dla klientów przedsiębiorstwa,
 • sprawowanie bieżącego nadzoru nad pracą pracowników przedsiębiorstwa, w tym nad konsultantami, doradcami, itp., w zależności od profilu świadczonych przez zakład usług,
 • prowadzenie bieżącego monitoringu postępów realizacji usług zgodnie z założonymi celami i wskaźnikami finansowymi oraz harmonogramem,
 • prowadzenie dokumentacji świadczonych usług oraz bieżące raportowanie postępów w realizacji projektów na potrzeby klientów i zarządu,
 • pozyskiwanie kluczowych klientów i utrzymywanie kontaktów z kontrahentami,
 • zatrudnianie pracowników zgodnie z założeniami dotyczącymi rozwoju przedsiębiorstwa i wymaganiami kompetencyjnymi stosownie do profilu świadczonych usług, przydzielanie pracownikom zadań, motywowanie pracowników i kontrolowanie efektów ich pracy,
 • planowanie i kontrolowanie wykorzystania środków i zasobów przedsiębiorstwa,
 • reprezentowanie przedsiębiorstwa wobec instytucji zewnętrznych,
 • przygotowywanie raportów, sprawozdań, analiz i prezentacji z działalności przedsiębiorstwa dla zarządu oraz na potrzeby zewnętrzne,
 • stosowanie przepisów prawa, w tym z zakresu prawa pracy.

Typowe miejsca pracy absolwentów oraz możliwość kontynuacji kształcenia

Koncepcja kształcenia daje gwarancje ukształtowania Ciebie przygotowanego/przygotowanej do pracy na takich stanowiskach, jak: kierownik średniego lub wyższego szczebla zarządzania, specjalista z zakresu zarządzania jakością, marketingiem, logistyką, projektami, produkcją, magazynem, transportem, sprzedażą, itp., specjalista w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz jednostkach administracji publicznej; specjalista w organizacjach i na stanowiskach, w których wymagana jest wyspecjalizowana wiedza i umiejętności z zakresu nauk o zarządzaniu i jakości.

Można założyć, że będąc absolwentem tego kierunku, znajdziesz zatrudnienie m.in. w:

 • przedsiębiorstwach o zróżnicowanym profilu działalności (od sektora małych i średnich przedsiębiorstw aż po korporacje, także działające w otoczeniu międzynarodowym),
 • jednostkach administracji rządowej i samorządowej na wszystkich jej szczeblach,
 • instytucjach finansowych (działających na rynku bankowym, ubezpieczeniowym, kapitałowym i inwestycyjnym),
 • firmach consultingowych,
 • samodzielnie prowadząc działalność gospodarczą, wykorzystując zdobytą wiedzę i umiejętności.

Poznaj opłaty za studia


przejdź do spisu treści

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI


studia I stopnia (inżynierskie)

Studia I stopnia (inżynierskie), dzienne lub zaoczne, 7 semestrów, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich) oraz w wydziałach zamiejscowych w Tczewie i Słupsku

studia  II stopnia

Studia II (magisterskie), zaoczne, 3 lub 4 semestry, stopnia prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Inżynierskich)


Moduły w ramach kierunku


Informatyka w zarządzaniu

NAUCZYSZ SIĘ:

 • podstaw programowania
 • tworzenia baz danych
 • zastosowania nowoczesnych technologii internetowych do tworzenia aplikacji
 • pozyskiwania i implementowania gotowych rozwiązań informatycznych wspomagających zarządzanie, zabezpieczanie systemów informatycznych, aplikacji i sieci komputerowych

MOŻESZ PRACOWAĆ w:

 • podmiotach gospodarczych stosujących zintegrowane systemy informatyczne
 • instytucjach informatycznych
 • małych i średnich przedsiębiorstwach
 • korporacjach

Przedmioty specjalnościowe/uzupełniające:

 • Podstawy programowania
 • Bazy danych
 • Tworzenie aplikacji internetowych
 • Wybrane systemy informatyczne w zarządzaniu
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Biznes elektroniczny
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań chmurowych w biznesie
 • Bezpieczeństwo w sieci
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwe
Inżynieria budownictwa

NAUCZYSZ SIĘ: projektować obiekty budowlane z zastosowaniem technik komputerowych / nadzorować budowy, remonty i eksploatację obiektów budowlanych oraz konstrukcji inżynierskich.ch współpracujących z organami UE.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: biurach projektowych / firmach zajmujących się procesami budowlanymi.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Budownictwo ogólne
 • Materiały budowlane
 • Wytrzymałość materiałów
 • Mechanika budowli
 • Prawo budowlane
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
Inżynieria ochrony środowiska

NAUCZYSZ SIĘ: rozwiązywać problemy o charakterze projektowym, inwestycyjnym i eksploatacyjnym dotyczące urządzeń, instalacji oraz obiektów służących do kształtowania i ochrony środowiska / koordynować podczas realizacji projektu wzajemne oddziaływania wody, gruntu, powietrza i budowli inżynierskich.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: zakładach komunalnych / zakładach utylizacji i oczyszczalniach ścieków /ośrodkach badań i kontroli środowiska / przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji / przedsiębiorstwach gospodarki cieplnej /przedsiębiorstwach gazowniczych / jednostkach administracji państwowej i samorządowej, związanych z inżynierią i ochroną środowiska / służbach nadzoru sanitarnego i ochrony środowiska.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Ocena oddziaływania na środowisko
 • Ochrona przyrody i monitoring środowiska
 • Technologie w ochronie środowiska i chemia środowiska
 • Inżynieria utylizacji odpadów
 • Urządzenia ochrony środowiska
 • Niekonwencjonalne źródła energii
 • Recykling materiałów
 • Technologia wody i ścieków
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Ochrona przed hałasem i wibracjami
 • Techniki laserowe w technice i ekologii
Mechatronika

NAUCZYSZ SIĘ: efektywnie łączyć mechanikę precyzyjną z najnowszymi osiągnięciami elektroniki, oprogramowania CAD, CAM / łączyć elektronikę z mechaniką o robotach, automatyce i mikroprocesorach, samochodach, inteligentnych budynkach, technologiach ekologicznych.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: biurach projektowania systemów i układów mechatronicznych / zakładach o zautomatyzowanych i zrobotyzowanych procesach technologicznych / zakładach naprawczych urządzeń i systemów mechatronicznych / serwisach urządzeń i systemów mechatronicznych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Public relations
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Diagnostyka maszyn i urządzeń
 • Podstawy mechatroniki
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Urządzenia i systemy mechatroniczne
 • Podstawy sterowania i regulacji
 • Mechanika płynów
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Inżynieria produkcji

NAUCZYSZ SIĘ: rozpoznawać, diagnozować i rozwiązywać problemy gospodarowania materiałami produkcyjnymi / realizować podstawowe funkcje zarządzania procesami w organizacjach o charakterze gospodarczym / zarządzać parkiem maszynowym / optymalizować wykorzystanie materiału.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: podmiotach gospodarczych produkcyjnych / zespołach zajmujących się oceną wykorzystania potencjału parku maszynowego.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Zarządzanie strategiczne
 • Organizacja produkcji
 • Inżynieria wytwarzania
 • Podstawy elektrotechniki i elektroniki
 • Inżynieria systemów produkcyjnych
 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Public relations
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ekonomika i systemy jakości
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
Logistyka i zarządzanie transportem

NAUCZYSZ SIĘ: budować struktury organizacyjne dla zadań logistyki zarówno w firmach produkcyjnych, jak i TSL / realizować zadania logistyki i zarządzania transportem w podmiotach gospodarczych / zarządzać transportem w podmiotach TSL.

MOŻESZ PRACOWAĆ W: podmiotach TSL na stanowiskach kierowniczych / firmach komunikacji miejskiej / centrach logistycznych.

Przedmioty specjalnościowe / uzupełniające:

 • Ergonomia i organizacja pracy
 • Logistyka produkcji, zaopatrzenia i dystrybucji
 • Infrastruktura transportowa
 • Zarządzanie jakością i bezpieczeństwem
 • Podstawy konstrukcji i eksploatacji maszyn
 • Utrzymanie i eksploatacja pojazdów
 • Zarządzanie łańcuchami logistycznymi
 • Inżynieria transportowa

Umiejętności


Absolwent studiów inżynierskich na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji o profilu praktycznym, posiada szerokie umiejętności z obszaru zarządzania realizowanego w podmiotach gospodarczych oraz inżynierii produkcji w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Potrafi dokonać analizy sposobu funkcjonowania i ocenić istniejące rozwiązania organizacyjne, zarządcze oraz techniczne, w tym metody i koncepcje zarządzania, typy oraz formy organizacji produkcji, maszyny, urządzenia, obiekty, systemy, procesy i usługi. Potrafi dokonać identyfikacji i sformułować specyfikację zadań z zakresu organizacji, zarządzania i inżynierii, typowych dla zarządzania i inżynierii produkcji.


Możesz pracować w:


 • podmiotach gospodarczych produkcyjnych i usługowych
 • małych i średnich przedsiębiorstwach jako inżynier ds. zapewnienia jakości
 • instytucjach administracyjnych.

Poznaj opłaty za studia


przejdź do spisu treści

Centra dydaktyczne


Oferta edukacyjna


Filia GSW w Tczewie


Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Parkowa 1
Telefon:
58 530 01 29
696 023 554
Adres e-mail: tczew@gsw.gda.pl

 Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Tczewie mieści się w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1. Budynek duży, przestrzenny z wieloma pracowniami dydaktycz­nymi, bardzo dobrze wyposażonymi.

 • Kierunek Administracja
 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji

Filia GSW w Braniewie


Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Braniewie
14-500 Braniewo, ul. Wiejska 2
Telefon:  604 051 736
Adres e-mail:  braniewo@gsw.gda.pl

Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Braniewie mieści się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie przy ulicy Wiejskiej 2.

 • Administracja (I stopnia)


przejdź do spisu treści

STUDIA PODYPLOMOWE


Gdańska Szkoła Wyższa mając 20-letnie doświadczenie w kształceniu studentów oraz realizowaniu studiów podyplomowych, wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom związanym z kształceniem zdalnym, przygotowała ofertę studiów podyplomowych realizowanych w trybie stacjonarnym (zaocznym) oraz zdalnym (e-learningowym).

Mają Państwo do wyboru metodę standardowego realizowania zajęć na studiach podyplomowych podczas zjazdów weekendowych lub formę e-learningową realizowaną poprzez Platformę ClickMeeting GSW, umożliwiającą bezpośredni kontakt wykładowcy ze słuchaczem. Wszystkie zadania oraz materiały dydaktyczne są udostępniane poprzez Platformę Moodle GSW, a zaliczenia odbywają się zdalnie.

Gdańska Szkoła Wyższa oferuje studia na kilku kierunkach podyplomowych, tj.

Rekrutacja na studia podyplomowe

SZKOLENIA


Oferta szkoleń

 • Ślady kryminalistyczne i rzeczowe źródła dowodowe na miejscu przestępstwa
 • Śledczo-kryminalistyczne oględziny miejsca zbrodni. Fakty i mity
 • Audytor wewnętrznego systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Pełnomocnik systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

więcej


Oferta studiów I i II stopnia


Administracja (licencjackie)

studia pierwszego stopnia (licencjackie)
czas trwania: 6 semestrów
forma: stacjonarne (dzien­ne), niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)

Administracja (magisterskie)

studia drugiego stopnia (magisterskie)
czas trwania: 4 semestry
forma: niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)

Prawo w biznesie (również specjalność Language in Business and Law) NOWOŚĆ! 

studia pierwszego stopnia (licencjackie)
czas trwania: 6 semestrów
forma: stacjonarne (dzien­ne), niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)

uruchomiona nowa specjalność: Language in Business and Law
przedmioty specjalnościowe prowadzone w języku angielskim

Kryminologia

studia pierwszego stopnia (licencjackie)
czas trwania: 6 semestrów
forma: stacjonarne (dzien­ne), niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)

Pedagogika

studia pierwszego stopnia (licencjackie)
czas trwania: 6 semestrów
forma: stacjonarne (dzien­ne), niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (inżynierskie)

studia pierwszego stopnia (inżynierskie)
czas trwania: 7 semestrów
forma: stacjonarne (dzien­ne), niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)

Zarządzanie i inżynieria produkcji (magisterskie)

studia drugiego stopnia (magisterskie)
czas trwania: 3 lub 4 semestry
forma: niestacjonarne (zaoczne) lub e-studia (online)

Zarządzanie (licencjackie)

Studia w organizacji
czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne) oraz online

Zarządzanie (magisterskie)

Studia w organizacji
studia drugiego stopnia (licencjackie)
czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne (zaoczne) oraz online

Logistyka (licencjackie)

Studia w organizacji
studia pierwszego stopnia (licencjackie)
czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne) oraz online

Bezpieczeństwo wewnętrzne (licencjackie)

Studia w organizacji
studia pierwszego stopnia (licencjackie)
czas trwania: 3 lata
forma: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne) oraz online

Kryminologia i kryminalistyka (magisterskie)

Studia w organizacji
studia drugiego stopnia (magisterskie)
czas trwania: 2 lata
forma: niestacjonarne (zaoczne) oraz online


Studia podyplomoweKierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
kryminologia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Niestacjonarny
kryminologia i kryminalistyka II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
management I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
prawo w biznesie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Kursy na uczelni:

dla maturzystów

Główny adres uczelni


GSW w Gdańsku


Gdańska Szkoła Wyższa

80-875 Gdańsk, ul. Biskupia 24B
Gdańsk Śródmieście, Biskupia Górka
Rekrutacja: pokój A118 (parter, skrzydło prawe)
Telefony: 58 305 08 11, 58 305 08 12, 58 305 08 89
Adresy e-mail:
rekrutacja@gsw.gda.pl – Rekrutacja
gsw@gsw.gda.pl – Sekretariat
dziekanat@gsw.gda.pl – sprawy studenckie
biblioteka@gsw.gda.pl – Biblioteka
wydawnictwo@gsw.gda.pl – publikacje, sprawy naukowe

Studia pierwszego stopnia

 • Administracja
 • Kierunek – Prawo w biznesie
 • Kryminologia
 • Zarządzanie i inżynieria produkcji

Filii GSW w Tczewie


Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Tczewie
83-110 Tczew, ul. Parkowa 1
Telefon:
58 530 01 29
696 023 554
Adres e-mail: tczew@gsw.gda.pl

Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Tczewie mieści się w budynku Zespołu Szkół Technicznych w Tczewie przy ul. Parkowej 1. Budynek duży, przestrzenny z wieloma pracowniami dydaktycz­nymi, bardzo dobrze wyposażonymi.

 • Kierunek Administracja
 • Kierunek Zarządzanie i inżynieria produkcji


Filii GSW w Braniewie


Gdańska Szkoła Wyższa
Wydział Zamiejscowy w Braniewie
14-500 Braniewo, ul. Wiejska 2
Telefon:  604 051 736
Adres e-mail:  braniewo@gsw.gda.pl

Siedziba Wydziału Zamiejscowego w Braniewie mieści się w budynku Zespołu Szkół Budowlanych w Braniewie przy ulicy Wiejskiej 2.

 • Administracja (I stopnia)

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Studiuj PRAWO W BIZNESIE w Gdańskiej Szkole Wyższej GSW

Studia I stopnia (licencjackie), dzienne lub zaoczne, trwające 6 semestrów, o profilu praktycznym, prowadzone w siedzibie GSW w Gdańsku (Wydział Nauk Społecznych)

czytaj dalej

Powiązane artykuły

STUDIUJ W GDAŃSKIEJ SZKOLE WYŻSZEJ GSW

ZAPISZ SIĘ ZIMĄ! NA SEMESTR LETNI!

czytaj dalej

W przyszłym roku matura?

Gdańska Szkoła Wyższa organizuje kursy dla maturzystów, które mają za zadanie przygotowanie do egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym i rozszerzonym z języka polskiego, matematyki oraz języków obcych: angielskiego, niemieckiego, francuskiego i hiszpańskiego.

czytaj dalej

Gdańska Szkoła Wyższa zaprasza na studia na Wydziale Zamiejscowym w Kartuzach

Studia LICENCJACKIE i studia INŻYNIERSKIE

czytaj dalej

KRYMINOLOGIA w Gdańskiej Szkole Wyższej

Termin kryminologia pochodzi od łacińskiego słowa crimen (przestępstwo) oraz greckiego logos (nauka). Kryminologia zajmuje się osobą sprawcy przestępstwa, przyczynami jego czynu i warunkami społecznymi, w jakich go dokonał.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane