Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Geoinformatyka - nowy kierunek studiów I stopnia na Politechnice Krakowskiej

Geoinformatyka - łączy zagadnienia informatyczne z geoinżynierią i hydroinżynierią

studia stacjonarne;
studia 3,5-letnie
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki 

Na nowym kierunku GEOINFORMATYKA kształceni będą specjaliści dysponujący praktyczną znajomością technik gromadzenia informacji o geosferach (tj. atmosferze, litosferze i hydrosferze) oraz technik przetwarzania cyfrowych geodanych (z zakresu geoinżynierii) i hydrodanych (z zakresu hydroinżynierii) jak również przygotowani do ich komputerowej wizualizacji, analizy i interpretacji.

W zakresie technik gromadzenia danych poznają oni i opanują nowoczesne techniki geodezyjne (m.in. teledetekcję i fotogrametrię) oraz nieinwazyjne techniki geofizyczne.

Przetwarzanie, wizualizację i analizę geodanych i hydrodanych umożliwi im stosowanie technik informatycznych należących do Data Science (tj. do inżynierii i analizy danych), do których zaliczyć można m.in. cyfrowe przetwarzanie sygnałów i obrazów, zaawansowane programowanie, zagadnienia bazodanowe w tym Big Data, systemy CAD i GIS, technologie internetowe.

Dlaczego Geoinformatyka?

 Kierunek GEOINFORMATYKA jako JEDYNY KIERUNEK STUDIÓW W POLSCE, łączy trzy obszary: 

  • kompleksowego i nieinwazyjnego gromadzenia informacji,
  • analizy procesów zachodzących we wszystkich trzech geosferach,
  • wykorzystania technik Data Science w analizie geodanych i hydrodanych.

Jako absolwent kierunku GEOINFORMATYKA poznasz pomiarowe techniki geodezyjno-geofizyczne, oraz opanujesz zagadnienia informatyczne stosowane do przetwarzania, wizualizacji i analizy geodanych i hydrodanych. Takie interdyscyplinarne wykształcenie znacząco zwiększa możliwości poszukiwania pracy. Uniwersalny charakter zajęć informatycznych zapewni Ci zdobycie wiedzy i umiejętności typowych dla studiów informatycznych, w 4 najważniejszych obszarach informatyki, tzn. programowanie, zagadnienia bazodanowe, komputerowe techniki wizualizacji i analizy danych, technologie internetowe, co pozwoli na zatrudnienie w firmach z branży IT. Dodatkowa wiedza i umiejętności zdobyte podczas pracy z geodanymi i hydrodanymi pozwolą na poszukiwanie pracy w wielu firmach geoinżynieryjnych i hydroinżynieryjnych, w których nie znajdą zatrudnienia typowi informatycy.     

Wskaźnik rekrutacyjny

Podstawą do przyjęcia na kierunek Geoinformatyka jest egzamin maturalny. Wskaźnik rekrutacyjny dla kandydatów, którzy zdawali egzamin maturalny ustala się według wzoru:

W = P albo W = 2R

gdzie: P i R oznaczają odpowiednio wynik procentowy, podany na świadectwie dojrzałości, uzyskany w części pisemnej egzaminu maturalnego na poziomie podstawowym albo rozszerzonym z jednego ze wskazanych przedmiotów:

  • Matematyka
  • Fizyka
  • Fizyka i astronomia
  • Informatyka
  • Geografia

Praktyki i praca

Studenci będą odbywać praktyki w bazie terenowej Polskiej Akademii Nauk koło Zakopanego. W ramach praktyk nauczą się projektowania i wykonywania pomiarów oraz przeprowadzą komputerowe przetwarzanie, wizualizację i analizę zgromadzonych geodanych i hydrodanych. W ten sposób poznają wszystkie etapy przygotowania typowego opracowania technicznego, które wykonuje się w każdej firmie z branży geoinżynieryjnej i hydroinżynieryjnej.

Absolwenci kierunku Geoinformatyka będą mogli znaleźć zatrudnienie jako twórcy i użytkownicy oprogramowania dla inżynierii i ochrony środowiska oraz nauk o Ziemi, w firmach geoinżynieryjnych i hydroinżynieryjnych, w firmach wykorzystujących środowisko CAD, jako programiści i użytkownicy baz danych geoprzestrzennych, jako projektanci i użytkownicy oprogramowania GIS. Nauczanie w 4 głównych obszarach informatyki pozwoli absolwentom na poszukiwanie pracy w firmach z branży IT i innych instytucjach zajmujących się gromadzeniem i zabezpieczaniem danych oraz ich dalszym przetwarzaniem, wizualizacją i analizą. Zajęcia z zakresu ekonomii i prawa ułatwią założenie i prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Dodatkowe informacje także na stronie wydziałowej: www.wisie.pk.edu.pl/rek/gi.
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane