Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Bezpieczeństwo i analiza informacji - studia w Collegium Civitas

Oferujemy studia w zakresie analizy informacji, cyberbezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu, szczególnie atrakcyjne dla osób planujących pracę na stanowisku analityka informacji w administracji publicznej, służbie cywilnej, ośrodkach analitycznych i biznesie.

Podczas zajęć studenci uczą się używania narzędzi analitycznych oraz uzyskują praktyczną wiedzę umożliwiającą ocenę zagrożeń w skali mikro i makro. Dzięki temu są w stanie analizować zjawiska wpływające na stabilność i bezpieczeństwo organizacji i firm z różnych sektorów gospodarki, a także na funkcjonowanie państwa.

Przy Collegium Civitas działa jedyne w Polsce Centrum Badań nad Terroryzmem, a także Instytut Analizy Informacji.

W programie m.in.:

 • metodologia i techniki analizy informacji
 • cyberbezpieczeństwo
 • planowanie i organizacja pracy zespołów analitycznych
 • analiza systemowa sytuacji kryzysowych i konfliktowych
 • analiza ryzyka
 • studia strategiczne

Wśród wykładowców znajdują się osoby zawodowo związane z pracą służb mundurowych, przeciwdziałaniem przestępczości, prawnicy, eksperci ds. bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu międzynarodowego, a także analitycy mający doświadczenie dydaktyczne zdobyte za granicą, m. in. dr Krzysztof Liedel, prof. Tomasz Aleksandrowicz, dr Paulina Piasecka, dr Katarzyna Maniszewska, Andrzej Mroczek, Grzegorz Cieślak, Witold Lewandowski.

ATUTY

 • Wśród wykładowców pracownicy służb mundurowych, prawnicy, eksperci ds. bezpieczeństwa i zwalczania terroryzmu
 • Zajęcia z zakresu metodologii analizy informacji, cyberbezpieczeństwa, planowania strategii kryzysowych i konfliktowych
 • Jedyne w Polsce Centrum Badań nad Terroryzmem
 • Praktyczne warsztaty z zakresu stosowania narzędzi analitycznych oraz oceny zagrożeń
 • Przygotowanie do pracy w charakterze analityka informacji w administracji publicznej, służbie cywilnej, ośrodkach analitycznych i biznesie 
Centrum Badań nad Terroryzmem Collegium Civitas (CBnT)
jest jednostką naukowo-badawczą działającą w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas. Gromadzi naukowców i ekspertów zajmujących się terroryzmem w kontekście swoich specjalizacji naukowych. Stanowi platformę wymiany poglądów, opinii, wyników badań i doświadczeń ludzi, którzy na zjawisko terroryzmu patrzą przez pryzmat stosunków międzynarodowych, socjologii, psychologii, sztuki wojennej, prawa wewnętrznego i międzynarodowego oraz politologii, bankowości, finansów, ekonomii, antropologii, kulturoznawstwa oraz wszystkich dziedzin, które mogą przyczynić się do zwiększenia sumy naszej wiedzy o terroryzmie i możliwościach przeciwdziałania mu.
Eksperci z CBnT prowadzą badania związane z terroryzmem międzynarodowym i przygotowują analizy, m. in. na zlecenie organów administracji rządowej – ich wyniki wykorzystywane są przez osoby podejmujące decyzje związane z planowaniem działań w zakresie przeciwdziałania zagrożeniom bezpieczeństwa i porządku publicznego. Centrum przygotowuje również analizy zagrożeń i ryzyka na zlecenie instytucji pozarządowych i prywatnych.
Zakres działań CBnT obejmuje również organizację konferencji, seminariów oraz spotkań z udziałem ekspertów, badaczy czy polityków.

W obszarze zainteresowań Centrum znajdują się między innymi następujące zagadnienia:
- definiowanie zagrożeń terrorystycznych,
- ewolucja współczesnego terroryzmu,
- psychologia terroryzmu,
- socjologiczne aspekty terroryzmu,
- przeciwdziałanie terroryzmowi,
- narzędzia zwalczania terroryzmu,
- ocena i analiza ryzyka,
- podstawy prawne zwalczania terroryzmu,
- prawa człowieka w kontekście zwalczania terroryzmu,
- zagadnienia związane ze środkami masowego przekazu,
- międzynarodowa współpraca w zwalczaniu terroryzmu.
Ośrodek Analizy Informacji
 Informacja jest istotnym zasobem strategicznym współczesnych gospodarek. Do jej wykorzystania niezbędne jest posiadanie odpowiednich kompetencji, wiedzy oraz świadomości, przekazywanych i kształtowanych w procesie edukacji. W związku z tym w ramach struktur organizacyjnych Collegium Civitas powołany został się Ośrodek Analizy Informacji. Zadaniem Ośrodka jest tworzenie oferty edukacyjnej, która umożliwi studentom studiów I i II stopnia, a także słuchaczom studiów podyplomowych i uczestnikom warsztatów zdobycie kwalifikacji w zawodzie analityka informacji, który daje takie właśnie umiejętności oraz prowadzenie badań w obszarze analizy informacji, zagrożeń informacyjnych i przeciwdziałania im. 

Swoje zadania Instytut realizuje poprzez funkcjonowanie trzech pracowni tematycznych: 

Pracownia Teorii Decyzji: podstawowy obszar zainteresowania badawczego i edukacyjnego Pracowni to zagadnienia analizy i wspomagania procesu podejmowania decyzji, podejmowania decyzji w warunkach ryzyka i niepewności, komputerowego wspomagania procesów decyzyjnych – w ujęciu interdyscyplinarnym, wykorzystującym narzędzia z obszaru kognitywistyki, psychologii, socjologii i politologii. W celu prowadzenia badań w tym zakresie oraz promowania wiedzy Pracownia nawiązuje współpracę z zewnętrznymi partnerami, a także prowadzi projekty badawcze i szkolenia oraz organizuje konferencje i seminaria we współpracy z zainteresowanymi organizacjami

Pracownia kryminologii stosowanej: skupia przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych, zainteresowanych diagnozowaniem przestępczości, jej uwarunkowaniami, sytuacją ofiar przestępstw, poczuciem bezpieczeństwa, mediacją karną oraz kształtowaniem polityki karnej. Działania pracowni mają na celu połączenie wiedzy kryminologicznej z praktyką, wypracowaniem dialogu i współpracy pomiędzy teoretykami a praktykami z dziedziny kryminologii i podejmowaniem inicjatyw w oparciu o wyniki badań kryminologicznych. Głównym celem pracowni jest prowadzenie projektów badawczych i szkoleń, oraz organizacja konferencji i seminariów, we współpracy z zainteresowanymi organizacjami.

Pracownia cyberbezpieczeństwa: przedmiotem działań podejmowanych w ramach funkcjonowania pracowni są zagadnienia polityk i strategii bezpieczeństwa państwa, organizacji prywatnych, biznesu i osób fizycznych w cyberprzestrzeni oraz promocja edukacji w tym zakresie. Dla realizacji tych celów Pracownia nawiązuje współpracę z zewnętrznymi partnerami na rzecz organizacji  przedsięwzięć edukacyjnych i promocyjnych, a także prowadzi projekty badawcze i szkolenia oraz organizuje konferencje i seminaria we współpracy z zainteresowanymi organizacjami. 

Powiązane kierunki

Marketing internetowy i e-commerce w Collegium Civitas

to praktyczne studia przyszłości wychodzące naprzeciw oczekiwaniom dynamicznie zmieniającego się sektora branży internetowej.

czytaj dalej

Nowe media i dziennikarstwo

Najlepszy w Polsce kierunek praktyczny w ocenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w „Konkursie o milion“.

czytaj dalej

Marketing, reklama i nowe media studia w Warszawie w Collegium Civitas

Interesujesz się marketingiem i reklamą? Chciałbyś planować strategie wizerunkowe dla uznanych, światowych marek?

czytaj dalej

Studia azjatyckie

Dlaczego XXI w. nazywamy wiekiem Azji? Jak koncepcja Nowego Jedwabnego Szlaku wpływa na równowagę sił między Wschodem a Zachodem? Czy azjatyckie demokracje w ogóle istnieją, i czym różnią się od europejskich?

czytaj dalej

Analityka danych, Big Data i kodowanie

Realizacja idei składających się na czwartą rewolucję przemysłową (Industry 4.0) skierowała współczesną gospodarkę na tory prowadzące ku powszechnemu stosowaniu technologii informacyjno-komunikacyjnych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane