Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM FINANSOWYM

Kierunek zdecydowanie wyróżnia się praktycznym charakterem. W ogólnym wymiarze 1320 godzin, 720 godzin przypada na zajęcia prowadzone przez praktyków z banku.

Studia 2 stopnia
O PROFILU PRAKTYCZNYM


Najbardziej atrakcyjny kierunek pod względem możliwości zdobycia doświadczenia praktycznego – jedyne studia dualne realizowane na UEP (ponad 50% zajęć jest prowadzone przez praktyków spoza UEP).
Każdy student tego kierunku podczas 2 letnich praktyk będzie zatrudniony w międzynarodowej instytucji finansowej na umowę o pracę na część etatu, co pozwoli zdobyć unikalne doświadczenie zawodowe a po skończeniu studiów legitymować się 2-letnim stażem pracy.

Kierunek na Wydziale Zarządzania UE w Poznaniu 
Forma studiów: stacjonarne
Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta: magister /studia drugiego stopnia

Studenci będą mieli możliwość zapoznania się z:

 • funkcjonowaniem instytucji bankowej, 
 • organizacją pracy wybranych działów, m.in. kredytowego, oceny ryzyka czy organizacji sprzedaży. 

Ponadto będą mieli okazję pracować indywidualnie lub w zespołach nad projektami aktualnie realizowanymi przez bank. Pod opieką merytoryczną wysoko wykwalifikowanych pracowników z doświadczeniem dydaktycznym, będą przygotowywani do samodzielnej analizy i oceny dokumentacji. 

Zajęcia z praktykami w toku studiów jak i zagadnienia prezentowane przez wykładowców akademickich pozwolą studentom nabyć praktyczne umiejętności rozmów z klientami, analizy i oceny dokumentacji, funkcjonowania w strukturach instytucji bankowych oraz posługiwać się nowoczesnymi narzędziami informatycznymi w codziennej pracy dla oceny ryzyka finansowego analizowanych przedsięwzięć. Absolwenci tego kierunku będą dysponowali w porównaniu z absolwentami kierunków ogólnoakademickich zdecydowanie większym doświadczeniem praktycznym i kompetencjami menedżerskimi.

4-semestralne studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym zapewniają zdobycie zaawansowanej wiedzy, wymianę doświadczeń z praktykami oraz nabycia praktycznych umiejętności potrzebnych w podejmowaniu decyzji menedżerskich.


Celem kształcenia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym, jest dostarczenie studentom specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności z zakresu zarządzania różnymi rodzajami ryzyka finansowego, w szczególności ryzykiem rynkowym, kredytowym i operacyjnym. W rezultacie absolwenci będą przygotowani do tego, aby stać się wysoko wykwalifikowanymi analitykami i menedżerami ryzyka potrafiącymi oceniać ryzyko i zarządzać nim zarówno w podmiotach sektora finansowego, jak i w podmiotach niefinansowych (produkcyjnych, usługowych i handlowych).

Zgodnie z zakładanymi efektami kształcenia na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym, absolwent posiądzie wiedzę niezbędną do zarządzania ryzykiem finansowym w zakresie:

 • finansów, 
 • ekonomii,
 • zarządzania.

Zaznajomi się także z metodami badań dotyczących finansowych aspektów funkcjonowania podmiotów gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem ryzyka. Nadto, będzie potrafił oceniać i prognozować ryzyko stosując metody ilościowe. W trakcie studiów absolwent pozyska także umiejętności tzw. „miękkie”, które pozwolą mu w przyszłości zarządzać zespołami ludzkimi. Warto podkreślić, że obszar problematyki omawianej w trakcie studiów na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Finansowym, w dużym stopniu pokrywa się z zagadnieniami egzaminacyjnymi pozwalającymi na uzyskanie certyfikatów: CRM (Certified Risk Manager) oraz PRM (Professional Risk Manager).

Typowymi miejscami pracy absolwentów kierunku Zarządzanie Ryzykiem Finansowym będą:

 • instytucje finansowe – banki, zakłady ubezpieczeń, towarzystwa funduszy inwestycyjnych, otwarte fundusze emerytalne, spółki leasingowe i faktoringowe, fundusze poręczeniowe i pożyczkowe,
 • niebankowe instytucje pośrednictwa kredytowego, finansowego i doradztwa finansowego,
 • działy zarządzania ryzykiem w firmach produkcyjnych, usługowych i handlowych,
 • spółki konsultingu gospodarczego i finansowego.

WYMAGANIA WSTĘPNE (OCZEKIWANE KOMPETENCJE KANDYDATA):

Oferta edukacyjna na kierunku Zarządzanie ryzykiem finansowym na II stopniu kształcenia jest skierowana do osób posiadających wiedzę o rynku bankowym, cechujących się silną motywacją i dążeniem do celu, logicznym myśleniem i umiejętnością rozwiązywania problemów a także zdolnościami komunikacyjnymi i interpersonalnymi.

Kandydaci na studia stacjonarne drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie Ryzykiem Finansowym powinni: 

 • mieć ukończone przynajmniej studia pierwszego stopnia i posiadać tytuł licencjata lub magistra 
 • wykazywać się znajomością języka angielskiego na poziomie B1 lub wyższym potwierdzoną certyfikatem (np. FCE). 
 • Preferowani są absolwenci kierunku Finanse i Rachunkowość, pierwszego stopnia lub pokrewnych, posiadający wiedzę i umiejętności z zakresu finansów. 

Powiązane kierunki

NADZÓR I KONTROLA nowość w ofercie studiów Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu UEP

Zdecyduj się na pierwszy w Polsce kierunek praktyczny prowadzony we współpracy z międzynarodową firmą audytorską EY Polska.

czytaj dalej

Aplikacje Internetu Rzeczy - kierunek międzyuczelniany

Kierunek Aplikacje Internetu Rzeczy (AIR) kształci wysokiej klasy specjalistów przygotowanych do stosowania najnowszych narzędzi informatycznych i komunikacyjnych, zarówno w kontaktach automatycznych (między urządzeniami), jak i do realizacji interfejsu człowiek-maszyna, w aplikacjach systemów „inteligentnych”, których podstawą jest filozofia Internetu Rzeczy oraz Internetu Usług.

czytaj dalej

Finanse, audyt i podatki

Specjalność finanse, audyt i podatki wychodzi naprzeciw potrzebom kształceniu uniwersyteckiemu i potrzebom praktyki gospodarczej, w zakresie finansów, ze szczególnym uwzględnieniem audytu i podatków.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane