Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

Ich celem jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent dziennikarstwa Akademii Ignatianum będzie przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza.

Student zdobywa także interdyscyplinarną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i autorskiego, marketingu i public relations, a także sztuki, kultury, etyki. Poznaje zasady budowania przekazu wizualnego w oparciu o techniki cyfrowe oraz zdobywa kompetencje w zakresie projektowania serwisów internetowych, projektowania dla marketingu, przygotowywania kampanii promocyjnych, kreatywnego realizowania prac artystycznych.

Absolwent kierunku jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego we wszystkich typach i rodzajach mediów masowych (prasa, radio, telewizja, Internet). Posiada wiedzę umożliwiającą kierowanie i zarządzanie w instytucjach medialnych. Absolwent uzyskuje także podstawowe umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną. Może także podjąć pracę w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, komórkach PR struktur administracyjnych, instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych i urzędach (w działach komunikacji, promocji), biurach rzecznika prasowego, biurach poselskich i sztabach wyborczych, instytucjach kultury, organizacjach non-profit.

Oferowane specjalności:

Studia I stopnia

 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Dziennikarstwo prasowe

Studia II stopnia

 • dziennikarstwo w mediach cyfrowych,
 • dziennikarstwo śledcze,
 • dziennikarstwo międzykulturowe.

DZIENNIKARSTWO RADIOWE

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • zdobędziesz doskonałą orientację we współczesnej przestrzeni radiowej
 • będziesz przygotowany do bycia dziennikarzem, publicystą bądź prezenterem radiowym
 • będziesz w profesjonalny sposób przygotowywał materiały do emisji radiowej
 • będziesz umiał gromadzić i archiwizować materiały audio
 • zdobędziesz wiedzę, która przygotuje cię do działalności w konkurencyjnym środowisku nadawców radiowych, w tym proponowanie ciekawych tematycznie i realizatorsko audycji, cykli itp.
 • będziesz posiadał orientację w zakresie prawa i etyki dziennikarskiej umożliwiające sprawne funkcjonowanie na rynku medialnym

GDZIE PODEJMIESZ PRACĘ:

Wraz z cyfryzacją mediów i postępem w przesyłaniu danych szybko zwiększają się możliwości technologiczne tworzenia stacji i sieci radiowych. Rośnie więc zapotrzebowanie na specjalistów dziennikarzy, publicystów czy prezenterów radiowych. Na absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej specjalizujących się w dziennikarstwie radiowym czekają stanowiska pracy w publicznych mediach oraz w prywatnych stacjach bądź sieciach radiowych, instytucjach nadzorujących działalność mediów w Polsce, specjalistycznych czasopismach dotyczących rynku mediów, w szczególności radiowego.

Będziesz mógł również pracować przy pozyskiwaniu i archiwizacji danych o charakterze audio czyli w takich instytucjach jak jednostki badawcze, archiwa, szkoły.

Umiejętności interpersonalne umożliwią Ci również pracę w sferze komunikacji społecznej, na przykład jako rzecznik w instytucjach lub firmach.

ABSOLWENT

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo radiowe na kierunku  dziennikarstwo i komunikacja społeczna Akademii Ignatianum w Krakowie posiada podstawową wiedzę, ukierunkowaną praktycznie, dotyczącą specyfiki dziennikarstwa radiowego oraz właściwych mu warsztatów dziennikarskich, publicystycznych i artystycznych. Wiedza ta pozwala mu na rozumienie otaczającego świata i procesów w nim zachodzących oraz na aktywne uczestnictwo w rozmaitych obszarach życia publicznego. Absolwentdziennikarstwa radiowego posiada podstawową wiedzę na temat procesów zmian, które zachodzą w języku i przekazie radiowym. Potrafi rozpoznać manipulację i propagandę językową w przekazie radiowym i właściwie jej przeciwdziałać zgodnie z normami prawnymi i etycznymi

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo radiowe zna zasady funkcjonowania radia jako medium przekazów informacyjnych, marketingowych i reklamowych. Potrafi także samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z radiową działalnością dziennikarską: informacyjną, promocyjną, marketingową i reklamową.

Absolwent specjalności dziennikarstwo radiowe posiada szereg umiejętności niezbędnych do pracy w redakcjach radiowych: przede wszystkim potrafi redagować i stosować podstawowe gatunki radiowe dziennikarskie, publicystyczne i artystyczne. Posiada umiejętności pozwalające mu na samodzielne poprowadzenie programu radiowego zgodnie ze specyfiką użytego w nim gatunku. Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo radiowe potrafi przygotować samodzielnie, merytorycznie i technicznie, radiowy serwis informacyjny, umie pracować z mikrofonem dynamicznym i pojemnościowym (w studio i w terenie), a także potrafi obsługiwać radiowy sprzęt nagrywający, realizować montaż z użyciem programu komputerowego.

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo radiowe potrafi także zgromadzić i wyselekcjonować oraz poddać analizie materiały potrzebne do przygotowania projektów badawczych.

Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i nabytym kompetencjom Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo radiowe jest przygotowany do pracy i pełnienia różnych funkcji w zespołach redakcji medialnych używających radiowych kanałów komunikacyjnych.

DZIENNIKARSTWO TELEWIZYJNE

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • zdobędziesz doskonałą orientację we współczesnej przestrzeni telewizyjnej
 • będziesz przygotowany do bycia dziennikarzem, publicystą bądź prezenterem telewizyjnym
 • będziesz w profesjonalny sposób przygotowywał materiały do misji telewizyjnej
 • będziesz umiał gromadzić i archiwizować materiały audiowizualne
 • zdobędziesz wiedzę, która przygotuje cię do działalności w konkurencyjnym środowisku nadawców telewizyjnych, w tym proponowanie ciekawych tematycznie i atrakcyjnych warsztatowo treści
 • nauczysz się pracy z kamerą oraz jako montażysta
 • posiądziesz wiedzę z zakresu marketingu i reklamy telewizyjnej
 • będziesz posiadał orientację w zakresie prawa i etyki dziennikarskiej umożliwiające sprawne funkcjonowanie na rynku medialnym

GDZIE PODEJMIESZ PRACĘ?

Wraz z cyfryzacją mediów zwiększa się radykalnie ilość i jakość przekazu audiowizualnego. Rośnie więc zapotrzebowanie na specjalistów dziennikarzy, publicystów czy prezenterów telewizyjnych. Na absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej specjalizujących się w dziennikarstwie telewizyjnym czekają stanowiska pracy  w publicznych mediach oraz w prywatnych stacjach telewizyjnych, instytucjach nadzorujących działalność mediów w Polsce, specjalistycznych czasopismach dotyczących rynku mediów, w szczególności telewizyjnego.

Będziesz mógł również pracować przy pozyskiwaniu i archiwizacji danych o charakterze audiowizualnych czyli w takich instytucjach jak jednostki badawcze, archiwa, szkoły.

Umiejętności interpersonalne umożliwią Ci również pracę w sferze komunikacji społecznej, na przykład jakorzecznik w instytucjach lub firmach.

Umiejętności warsztatowe pracy z kamerą i montażu pozwolą Ci świadczyć dowolne usługi związane z tworzeniem materiałów audiowizualnych, w tym reklamowych.

ABSOLWENT

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo telewizyjne na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Akademii Ignatianum w Krakowie posiada podstawową wiedzę, ukierunkowaną praktycznie, dotyczącą specyfiki dziennikarstwa telewizyjnego oraz właściwych mu warsztatów dziennikarskich i publicystycznych. Wiedza ta pozwala mu na rozumienie otaczającego świata i procesów w nim zachodzących oraz na aktywne uczestnictwo w rozmaitych obszarach życia publicznego. Absolwent dziennikarstwa telewizyjnego zna specyfikę prowadzenia telewizyjnych programów publicystycznych. Posiada także podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania telewizji jako medium przekazów informacyjnych, marketingowych i reklamowych.

Absolwent specjalności dziennikarstwo telewizyjne posiada szereg umiejętności niezbędnych do pracy w redakcjach telewizyjnych. Umie, m.in.: opracować materiały audiowizualne przeznaczone do emisji telewizyjnej, samodzielnie przygotować i zrealizować telewizyjne gatunki publicystyczne. Absolwent specjalności dziennikarstwo telewizyjne potrafi zrealizować montaż telewizyjny z użyciem komputerowego programu do montażu filmów. Potrafi pracować z kamerą w studio i w terenie a także umie realizować montaż telewizyjny z użyciem odpowiednich programów komputerowych do montażu.

Absolwent specjalności dziennikarstwo telewizyjne potrafi pozyskać i opracować informacje niezbędne do realizacji materiału telewizyjnego o wybranej tematyce (w tym sportowej, meteorologicznej). Umie samodzielnie poprowadzić program telewizyjny zgodnie ze specyfiką użytego w nim gatunku dziennikarskiego a także zanalizować, zinterpretować i oceniać przekazy telewizyjne.

Absolwent specjalności dziennikarstwo telewizyjne potrafi zgromadzić i wyselekcjonować oraz poddać analizie materiały potrzebne do przygotowania projektów badawczych.

Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i nabytym kompetencjom Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo telewizyjnejest przygotowany do pracy i pełnienia różnych funkcji w zespołach redakcji medialnych używających telewizyjnych kanałów komunikacyjnych.

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • zdobędziesz doskonałą orientację w przestrzeni nowoczesnych mediów komunikacyjnych opartych na najnowszych technologiach
 • będziesz w profesjonalny sposób dobierał i publikował treści dziennikarskie w mediach internetowych
 • będziesz przygotowany do merytorycznego współtworzenia dzienników internetowych i serwisów informacyjnych
 • poznasz zasady i możliwości zapewniania bezpieczeństwa przy dostępie do informacji w sieci
 • będziesz posiadał orientację w zakresie prawa i etyki dziennikarskiej umożliwiające sprawne funkcjonowanie na rynku medialnym

GDZIE PODEJMIESZ PRACĘ?

W dobie globalizacji rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy umiejętności tworzenia nowomedialnej rzeczywistości, wiedzę na temat nowoczesnych technologii, w tym technologii mobilnych, łączą z warsztatem dziennikarskim. Na absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej specjalizujących się w dziennikarstwie internetowym czeka praca w dziennikach i innych mediach oraz portalach internetowych, w firmach świadczących usługi przez drogą internetową. Będziesz mógł również pracować w wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, dziale promocji firm. Będziesz mógł pracować w zespołach prowadzących internetowe badania, brać udział w projektach związanych z badaniem internetu, sieci społecznościowych itp.

ABSOLWENT

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Akademii Ignatianum w Krakowie posiada podstawową wiedzę, ukierunkowaną praktycznie, dotyczącą specyfiki dziennikarstwa internetowego oraz właściwych mu warsztatów dziennikarskich i publicystycznych. Wiedza ta pozwala mu na rozumienie otaczającego świata i procesów w nim zachodzących oraz na aktywne uczestnictwo w rozmaitych obszarach życia publicznego. Absolwent potrafi rozpoznać zabiegi manipulacyjne i reagować na wszelkie przejawy łamania zasad bezpieczeństwa i dostępu do informacji w Internecie.

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe zna główne platformy społecznego komunikowania oraz rozumie ich wpływ na kształtowanie postaw społecznych. Posiada on podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania portali internetowych jako medium przekazów informacyjnych, marketingowych i reklamowych. Absolwent specjalności dziennikarstwo internetowe zna także zasady bezpieczeństwa  i dostępu do informacji w Internecie.

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe  potrafi korzystać z cyfrowych technologii informacyjnych oraz poruszać się w środowisku mediów internetowych. Potrafi on przygotować - merytorycznie i technicznie - internetowy serwis informacyjny, umie korzystać z platform social media (facebook, twitter, blogger) oraz potrafi odpowiednio wykorzystać je w pracy dziennikarza internetowego.

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe posiada szereg umiejętności niezbędnych do pracy w redakcjach portali internetowych. Potrafi m.in.: określić, wyselekcjonować i odpowiednio wykorzystać źródła informacji dziennikarskich, poprawnie posługiwać się podstawowymi gatunkami dziennikarstwa internetowego oraz edytować zdjęcia przeznaczone do publikacji w Internecie, przygotować a także realizować podstawowe internetowe gatunki publicystyczne.

Absolwent specjalności dziennikarstwo internetowe potrafi planować i realizować typowe projekty związane z internetową działalnością dziennikarską, promocyjną, marketingową i reklamową, a także zgromadzić i wyselekcjonować oraz poddać analizie materiały potrzebne do przygotowania projektów badawczych.

Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i nabytym kompetencjom Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowejest przygotowany do pracy i pełnienia różnych funkcji w zespołach redakcji medialnych używających internetowych kanałów komunikacyjnych.

DZIENNIKARSTWO PRASOWE

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • zdobędziesz doskonałą orientację we współczesnej przestrzeni prasowej
 • będziesz przygotowany do bycia dziennikarzem, publicystą, reporterem  bądź krytykiem prasowym
 • będziesz w profesjonalny sposób przygotowywał materiały do druku
 • będziesz umiał gromadzić i archiwizować materiały prasowe
 • zdobędziesz wiedzę, która przygotuje cię do działalności w konkurencyjnym środowisku wydawców prasowych, w tym proponowanie ciekawych tematycznie i atrakcyjnych warsztatowo treści
 • nauczysz się warsztatu fotografika
 • posiądziesz wiedzę z zakresu marketingu i reklamy w prasie
 • będziesz posiadał orientację w zakresie prawa i etyki dziennikarskiej umożliwiające sprawne funkcjonowanie na rynku medialnym

GDZIE PODEJMIESZ PRACĘ:

Wraz ze wzrostem możliwości wydawniczych i postępującą fragmentacją rynku pojawiło się coraz więcej nowych tytułów prasowych; dzienników, tygodników i innych periodyków i bardzo szerokim spektrum tematycznym. Duża część z nich istnieje również w wersji elektronicznej. Istnieje w związku z tym zapotrzebowanie na specjalistów dziennikarzy, publicystów czy reporterów.  Na absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej specjalizujących się w dziennikarstwie prasowym czekają stanowiska pracy redakcjach dzienników i czasopism, w domach mediowych i wydawnictwach.

Będziesz mógł również pracować w mediach społecznościowych, gazetach i periodykach lokalnych, stowarzyszeniowych etc.

Umiejętności interpersonalne umożliwią Ci również pracę w sferze komunikacji społecznej, na przykład jako rzecznik w instytucjach lub firmach.

ABSOLWENT

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo prasowe na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społecznaAkademii Ignatianum w Krakowie ma podstawową wiedzę, ukierunkowaną praktycznie, dotyczącą specyfiki dziennikarstwa prasowego oraz właściwych mu warsztatów dziennikarskich i publicystycznych. Wiedza ta pozwala mu na rozumienie otaczającego świata i procesów w nim zachodzących oraz na aktywne uczestnictwo w rozmaitych obszarach życia publicznego. Absolwent specjalności dziennikarstwo prasowe posiada wiedzę w zakresie tworzenia organów prasowych oraz funkcjonowania ich jako kanałów przekazów informacyjnych, marketingowych i reklamowych. Potrafi także redagować gazetę lokalną i środowiskową adresowaną do określonej grupy odbiorców

Absolwent dziennikarstwa prasowego posiada szereg umiejętności niezbędnych do pracy w redakcjach prasowych. Przede wszystkim potrafi redagować i stosować podstawowe gatunki prasowe dziennikarskie i publicystyczne (w tym reportaż), potrafi samodzielnie dotrzeć do informacji, krytycznie przeanalizować zebrany materiał, wyciągnąć wnioski, a następnie upublicznić opracowany materiał w formie odpowiednich gatunków dziennikarskich. Umie opracować recenzję tekstu literackiego, przedstawienia teatralnego oraz filmu, a także przeprowadzić wywiad z twórcą literackim, teatralnym oraz filmowym. Potrafi także samodzielnie pozyskiwać materiał fotograficzny, zgodnie z zasadami warsztatu fotograficznego dziennikarza prasowego. Absolwent dziennikarstwa radiowego potrafi zgromadzić i wyselekcjonować oraz poddać analizie materiały potrzebne do przygotowania projektów badawczych.

Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i nabytym kompetencjom Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo prasowe jest przygotowany do pracy i pełnienia różnych funkcji w zespołach redakcji medialnych używających prasowych kanałów komunikacyjnych.
 

Powiązane kierunki

Kognitywistyka informatyczna

Zadaniem studiów na kierunku Kognitywistyka informatyczna w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie jest przekazanie Absolwentom interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, informatyki i filozofii w celu rozumienia zasad funkcjonowania oraz posługiwania się systemami sztucznej inteligencji.

czytaj dalej

Marzysz, aby refleksyjnie i mądrze podchodzić do życia, ale nie wiesz jak?

Zapraszamy Cię na hybrydowe studia magisterskie "Filozofia jako droga do zintegrowanego samorozwoju"

czytaj dalej

Prawo i doradztwo w bizesie

Kierunek oferuje wysokiej jakości edukację łączącą głęboką wiedzę prawniczą z umiejętnościami menedżerskimi.

czytaj dalej

ARTETERAPIA - STUDIA II STOPNIA W KRAKOWIE

Studia dedykowane są osobom, które, dostrzegają terapeutyczny wymiar sztuki, są aktywne na polu społecznym, artystycznym i chcą łączyć swoją działalność w tym zakresie z działalnością pedagogiczną (wspomagającą rozwój człowieka, profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.).

czytaj dalej

Pedagogika

Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

czytaj dalej

Filozofia

Absolwent studiów I stopnia nabywa wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy wykształcenia filozoficznego: historii i metodologii filozofii, logiki, metafizyki, teologii naturalnej, ontologii, epistemologii, filozofii przyrody, etyki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz innych dyscyplin filozoficznych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane