Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińska


przejdź do spisu treści

jest jedyną publiczną uczelnią techniczną na Pomorzu Środkowym
i jedyną politechniką w województwie zachodniopomorskim


Oddziałuje na cały region i przyczynia się do jego dynamicznego rozwoju. Kształci obecnie studentów na dwudziestu pięciu nowoczesnych kierunkach studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych. Studenci zdobywają stopnie: licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz doktora.

Politechnika Koszalińska zlokalizowana jest w trzech kampusach przy ulicy: Kwiatkowskiego, Racławickiej i Śniadeckich. Cztery nowocześnie wyposażone domy studenckie – tworzące osiedle akademickie – znajdują się przy ulicy Rejtana. Dojazd do każdego kampusu zajmuje najwyżej kilka minut. Dogodne połączenia komunikacji miejskiej ułatwiają studentom sprawne przemieszczanie się między kampusem a osiedlem akademickim.

Niezwykłym atutem położenia Koszalina – na trasie ze Szczecina do Gdańska – jest bliskie sąsiedztwo wybrzeża bałtyckiego.
Z centrum miasta do nadmorskiego Mielna jest zaledwie 14 kilometrów.
Poza sezonem turystycznym pół godziny zajmuje dojazd do kurortów nadmorskich Kołobrzegu, Darłowa.

Na uczelni aktywnie działają rozmaite koła i organizacje studenckie, w tym między innymi klub tańca, Yacht Club, chór akademicki, grupy fotograficzne, redakcje gazet i portalu studenckiego. Samorząd studencki każdego roku organizuje juwenalia, które cieszą się niezwykłą popularnością wśród żaków.

Politechnika Koszalińska zapewnia bogato wyposażone pracownie i laboratoria. Udostępnia platformę e-learningową – zainteresowani znajdą na niej materiały przydatne w codziennej nauce. Studenci mogą odbywać trzymiesięczne płatne staże w przedsiębiorstwach, których profil działalności jest ściśle związany z kierunkami kształcenia.

Politechnika Koszalińska

oferuje studia stacjonarne (dzienne, bezpłatne) i niestacjonarne (zaoczne lub wieczorowe, w zależności od kierunku, gdzie wysokość opłat uzależniona jest od kierunku studiów):

I stopnia – trwają od 6 do 8 semestrów, kończą się nadaniem tytułu inżyniera lub licencjata (w zależności od kierunku),

II stopnia (dla absolwentów studiów I stopnia) – trwają od 3 do 4 semestrów i kończą się nadaniem tytułu magistra inżyniera lub magistra (w zależności od kierunku),

III stopnia (doktoranckie) – trwają 4 lata i kończą się nadaniem stopnia doktora,

podyplomowe – dla absolwentów studiów I i II stopnia.

Kształci obecnie studentów na 25 nowoczesnych kierunkach studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych. 


Instytut Wzornictwa


 • Architektura Wnętrz 
 • Wzornictwo

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


 • Budownictwo
 • Geodezja i Kartografia
 • Inżynieria Środowiska 

Wydział Elektroniki i Informatyki


 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Informatyka

Wydział Mechaniczny


 • Energetyka
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 • Transport
 • Zarządzanie

Wydział Nauk Ekonomicznych


 • Ekonomia
 • Finanse i Rachunkowość
 • Logistyka
 • Turystyka i Rekreacja
 • Zarządzanie

Wydział Humanistyczny


 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Europeistyka
 • Filologia (specjalności: filologia angielska, filologia niemiecka)

Wydział Technologii i Edukacji


 • Inżyniera Biomedyczna
 • Inżynieria Materiałowa
 • Mechatronika
 • Pedagogika

Wydział Przemysłu Drzewnego


 • Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia 
przyjmowani będą na następujące kierunki:

 • Architektura Wnętrz - tylko studia stacjonarne 
 • Budownictwo
 • Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna
 • Ekonomia
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Energetyka
 • Europeistyka
 • Filologia (specjalności: filologia angielska, filologia niemiecka)
 • Finanse i Rachunkowość
 • Geodezja i Kartografia
 • Informatyka
 • Inżyniera Biomedyczna - tylko studia stacjonarne
 • Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Środowiska
 • Logistyka
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Mechatronika
 • Pedagogika
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 • Transport
 • Turystyka i Rekreacja
 • Wzornictwo (tylko studia stacjonarne)
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kandydaci na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia 
przyjmowani będą na następujące kierunki:

 • Architektura Wnętrz (tylko studia stacjonarne)
 • Budownictwo 
 • Ekonomia
 • Elektronika i Telekomunikacja
 • Energetyka
 • Europeistyka
 • Finanse i rachunkowość
 • Geodezja i Kartografia 
 • Informatyka
 • Inżynieria Materiałowa
 • Inżynieria Środowiska 
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Mechatronika
 • Pedagogika 
 • Technologia żywności i żywienie człowieka
 • Wzornictwo (studia stacjonarne)
 • Zarządzanie
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kliknij aby pobrać Informator 2021/2022


przejdź do spisu treści

Instytut Wzornictwa 


Instytut Wzornictwa jest pierwszą placówką edukacyjną (i jedną z nielicznych w Polsce) prowadzącą swoją działalność na kierunku wzornictwo w uczelni technicznej – jednostką, której model strukturalno-organizacyjny oparty został na doświadczeniach i wzorcach uczelni Krajów Zachodnich i Stanów Zjednoczonych.

Aktualnie prowadzimy studia pierwszego i drugiego stopnia na kierunkach: WZORNICTWO i ARCHITEKTURA WNĘTRZ.

Posiadamy bogatą ofertę dydaktyczną w zakresie projektowych specjalizacyjnych pracowni::

 • projektowania produktu,
 • projektowania komunikacji wizualnej i grafiki użytkowej,
 • projektowanie publikacji (ilustracja/typografia),
 • projektowania mebla,
 • projektowania ubioru i kostiumu,
 • projektowanie biżuterii,
 • projektowanie małej architektury,
 • projektowanie architektury wnętrz,
 • projektowanie wystawiennictwa.

WZORNICTWO


(SPECJALNOŚĆ: WZORNICTWO LUB KOMUNIKACJA WIZUALNA)

Studia na kierunku Wzornictwo przygotowują studenta do projektowania produktów i komunikacji wizualnej, są studiami artystycznymi, kładącymi nacisk na społeczną misję. Kształcenie obejmuje zagadnienia związane z teorią projektowania, wiedzą o człowieku, wiedzą techniczną, ekonomiczną, czy technikami wspomagającymi projektowanie. Integralną częścią studiów I stopnia, są kursy z rysunku, malarstwa i rzeźby oraz plener i praktyki zawodowe.

Przyjęta przez Instytut koncepcja kształcenia na kierunku Wzornictwo zawarta jest w programie kształcenia. Studenci studiów I i II stopnia w toku kształcenia zdobywają wiedzę, umiejętności, kwalifikacje zawodowe, kształtują również odpowiednie postawy społeczne. Kluczowym elementem programu kształcenia są efekty przypisane wiedzy i umiejętnościom w zakresie pracowni projektowych odnoszącym się do prowadzonych badań, zróżnicowanych dla dwóch poziomów studiów.

Studenci I stopnia mają możliwość wyboru jednej z dwóch specjalności, wzornictwa przemysłowego i komunikacji wizualnej, przygotowany program kształcenia różni się jedynie w zakresie przedmiotów kierunkowych. Student ma możliwość wyboru kursów, które rozwijają jego indywidualne predyspozycje projektowe i zainteresowania w ramach  przedmiotów obieralnych. Wybór specjalności ściśle koresponduje z obszarem badań podejmowanych w ramach pracowni dyplomowej.

Założeniem kształcenia na studiach II stopnia kierunku Wzornictwo jest wyposażenie absolwenta w takie umiejętności, które pogłębią jego rozwój, przygotują do prowadzenia samodzielnej praktyki zawodowej, pracy w zespołach interdyscyplinarnych, podejmowania prac badawczych i organizacyjnych z zakresu wzornictwa.

Kierunek Wzornictwo kształci studentów w zakresie projektowania wzornictwa. Wymogiem studiów w tej  dyscyplinie jest umiejętność połączenia zdolności artystycznych i kreatywności ze znajomością wielu zagadnień z zakresu technologii, ergonomii, sztuk plastycznych i innych dziedzin wiedzy. Polem działania designera  jest wszystko co nas otacza począwszy od przedmiotów codziennego użytku, ubrań, biżuterii, poprzez meble, środki transportu, narzędzia i środowisko pracy, po koncepcje różnorodnych obiektów wykorzystujących najnowsze technologie i materiały. Projektowanie komunikacji wizualnej, w tym: systemów identyfikacji firm i marek, informacji wizualnej, stron internetowych, grafiki wydawniczej, plakatów, znaków, opakowań oraz wielu innych form wizualnego przekazu dostępnych we współczesnym świecie. Kierunek kształci studentów w systemie dwustopniowym. Studia licencjackie trwają siedem semestrów. W obowiązującej, zmodyfikowanej siatce studiów dla studentów pierwszego roku istnieje możliwość wyboru specjalności (wzornictwo przemysłowe lub komunikacja wizualna).

Absolwent studiów I stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku wzornictwo w specjalności wzornictwo przemysłowe lub komunikacja wizualna oraz tytuł zawodowy licencjata. Absolwenci studiów I stopnia mogą kontynuować naukę na trwających cztery semestry studiach II stopnia. Absolwent studiów II stopnia otrzymuje dyplom ukończenia studiów na kierunku wzornictwo w specjalności wzornictwo przemysłowe lub komunikacja wizualna oraz tytuł zawodowy magistra sztuki.

W zakres programu studiów I i II stopnia wchodzą następujące grupy przedmiotów: grupa treści podstawowych oraz grupa treści kierunkowych. W obrębie pierwszej grupy znajdują się m. in. przedmioty takie jak: intermedia, formy prezentacji produktu, marketing i zarządzanie, modelowanie cyfrowe, komputerowe wspomaganie projektowania, a także przedmioty teoretyczne związane z obszarem sztuki (np. teoria sztuki współczesnej, teoria i krytyka wzornictwa), uzbrajające absolwenta w kompetencje wspierające dalszy jego rozwój naukowy i zawodowy. Przedmioty artystyczne, mieszczą się w działalności Zakładu Projektowania Spekulatywnego skupiającego pracowników naukowo-dydaktycznych, prowadzących badania w innych dyscyplinach i obszarach nauki. W wybranej pracowni, w ramach tego zakładu, realizuje się zadania o charakterze badawczym, które można określić mianem alternatywnego projektowania, akcentującego ideę ponad aspekt użytkowy.

W grupie treści kierunkowych znajdują się przedmioty, które student może wybrać w ramach specjalności (projektowanie form przemysłowych, projektowanie komunikacji wizualnej) poprzez złożenie pisemnego zgłoszenia w dziekanacie na studiach I stopnia. Na poziomie studiów magisterskich w tej grupie znajdują się wyłącznie przedmioty obieralne z zakresu komunikacji wizualnej i wzornictwa przemysłowego, które mają wspomóc proces kreowania i rozwijania własnych zainteresowań oraz pomóc w realizacji tematów dyplomowych.

Dyplom licencjacki i dyplom magisterski studenci realizują u wybranego przez siebie promotora, który ustala z dyplomantem temat i zakres pracy rok przed zakończeniem studiów, zgodnie z obowiązującym regulaminem.


ARCHITEKTURA WNĘTRZ


Koncepcja kształcenia opiera się na przygotowaniu specjalistów w zakresie projektowania architektury wnętrz, ze szczególnym naciskiem na doskonalenie umiejętności praktycznych w tym zakresie. Kadra dydaktyczna oraz naukowo-dydaktyczna to w przewadze praktykujący projektanci, którzy pogłębiają swoje doświadczenie zawodowe poza uczelnią, a także aktywni naukowcy prezentujący w Polsce i za granicą efekty swoich działań teoretycznych i twórczych w formie publikacji, uczestnictwa na konferencjach i sympozjach, a także na wystawach zborowych i indywidualnych.

Program kształcenia uwzględnia złożoność dziedziny jaką jest architektura; kładzie nacisk na poznanie zagadnienia od strony nauk humanistycznych i technicznych, podkreślając, że architektura to treść i forma, której zaistnienie warunkuje technika, a akt twórczy podporządkowuje się zadanemu programowi funkcjonalnemu lub intencjonalnemu przesłaniu. Program przewiduje zarówno teoretyczne ujęcie zagadnienia, jak też ćwiczenia praktyczne pozwalające poznać sztukę projektowania architektonicznego. Założono rozpoznanie szerszego kontekstu zagadnienia jakim jest projektowanie architektoniczne odnosząc się do komunikacji wizualnej/ percepcji, urbanistyki, socjologii, kulturoznawstwa, psychologii architektury. Skala zagadnień stanowiących przedmiot rozważań teoretycznych i ćwiczeń praktycznych pozwala poznać detal architektoniczny, obiekty o różnej skali oraz ich układy w skali urbanistycznej w zróżnicowanych kontekstach przestrzennych.

W programie kształcenia w toku studiów podejmowane są zagadnienia związane z różnymi elementami i aspektami procesu projektowania architektonicznego. Punktem wyjścia jest przekonanie o wewnętrznych powiązaniach tych aspektów i elementów. Architektura przestrzeni/ struktury/ wnętrza doświadczana jest poprzez ruch w czasie i przestrzeni, powstaje dzięki technologii, jest przystosowana do programu i zgodna z kontekstem fizycznym i społecznym. Proces twórczego działania w przestrzeni rozpoczyna się od autora, pomysłodawcy proponowanych ingerencji i zmian, ewoluuje projektem i samym aktem kreacji obiektu przestrzennego oraz kontynuuje się dzięki odbiorcom istniejącego obiektu, ich doznaniom i pozyskiwanym w procesie odbioru doświadczeniom przestrzennym, prowadzonym analizom i badaniom.

Kreacja przestrzenna to proces i efekt tego procesu. Zaistnienie kreacji przestrzennej warunkują osoby twórcy i odbiorcy oraz związane z nimi odpowiednio: proces kreacji i proces odbioru.


przejdź do spisu treści

Wydział Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji


STUDIA I STOPNIA - INŻYNIERSKIE

Studia I stopnia (inżynierskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

 • Budownictwo (2 specjalności),
 • Inżynieria Środowiska (2 specjalności),
 • Geodezja i Kartografia (1 specjalność).

W zależności od kierunku, kształcenie może się odbywać na różnych specjalnościach uruchamianych na studiach I stopnia od 5 semestru studiów w zależności od liczby studentów (zgodnie z Uchwałą Rady Wydziału Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji z dnia 28.06.2016 r. w sprawie wyboru specjalności na studiach I i II stopnia, na Wydziale Inżynierii Lądowej, Środowiska i Geodezji).

Specjalności na kierunku Budownictwo (I stopień):

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI),
 • Budownictwo Drogowe (BD),

Specjalności na kierunku Inżynieria Środowiska (I stopień):

 • Sieci i Instalacje,
 • Technologia Wody, Ścieków i Odpadów,

Specjalność na kierunku Geodezja i Kartografia (I stopień):

 • Geodezja Gospodarcza.

Dodatkowe informacje dotyczące studiów inżynierskich

Nauka na studiach stacjonarnych trwa 7 semestrów, natomiast na studiach niestacjonarnych 9 semestrów (wyłącznie na kierunku Geodezja i Kartografia studia niestacjonarne trwają 8 semestrów).

Absolwenci studiów I stopnia otrzymują tytuł zawodowy inżyniera.

Absolwenci studiów I stopnia kierunków: Budownictwo i Inżynieria Środowiska zgodnie z ustawą "Prawo budowlane" posiadają wykształcenie, pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane.

STUDIA II STOPNIA - MAGISTERSKIE

Studia stopnia II (magisterskie, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym)

 • Budownictwo (2 specjalności),
 • Inżynieria Środowiska (3 specjalności),
 • Geodezja i Kartografia (1 specjalność).

W zależności od kierunku, kształcenie może się odbywać na różnych specjalnościach. Wymienione poniżej specjalności dotyczą studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.

Specjalności na kierunku Budownictwo (II stopień):

 • Konstrukcje Budowlane i Inżynierskie (KBI),
 • Budownictwo Drogowe (BD).

Specjalności na kierunku Inżynieria Środowiska (II stopień):

 • Sieci i Instalacje Sanitarne,
 • Technologia Wody, Ścieków i Odpadów,
 • Ogrzewnictwo, Ciepłownictwo i Klimatyzacja /wyłącznie stacjonarne/.

Specjalność na kierunku Geodezja i Kartografia (II stopień)

 • Geodezja Gospodarcza.

Dodatkowe informacje dotyczące studiów II stopnia

 • Nauka na studiach stacjonarnych trwa 3 semestry, natomiast na studiach niestacjonarnych 4 semestry.
 • Absolwenci studiów II stopnia otrzymują tytuł zawodowy magistra inżyniera.
 • Na studia II stopnia na kierunku Budownictwo mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Budownictwo.
 • Na studia II stopnia na kierunku Inżyniera Środowiska mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunków Inżynieria Środowiska i Ochrona Środowiska.
 • Na studia II stopnia na kierunku Geodezja i Kartografia mogą być przyjęci wyłącznie absolwenci studiów I stopnia kierunku Geodezja i Kartografia.
 • Absolwenci studiów II stopnia kierunków: Budownictwo i Inżynieria Środowiska zgodnie z ustawą "Prawo budowlane" posiadają wykształcenie, pozwalające ubiegać się o uprawnienia budowlane.
 • Po ukończeniu studiów II stopnia na kierunku Budownictwo lub Inżynieria Środowiska istnieje możliwość podjęcia nauki na studiach III stopnia (8 semestrów).

STUDIA III STOPNIA - DOKTORANCKIE

Studia stopnia III (doktoranckie)

 • Budownictwo,
 • Inżynieria Środowiska.

Dodatkowe informacje są dostępne na stronach Studiów Doktoranckich.


przejdź do spisu treści

Wydział Elektroniki i Informatyki


Na wydziale zatrudnionych jest 14 profesorów (w tym 8 z tytułem naukowym), 25 doktorów, 6 magistrów, 18 pracowników naukowo technicznych i administracyjnych (2016r.). Na Wydziale kształci się ponad 500 studentów na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i doktoranckich. Wydział ma uprawnienia do prowadzenia studiów magisterskich i inżynierskich na kierunkach Elektronika i Telekomunikacja oraz Informatyka oraz doktoranckich w dyscyplinach Elektronika i Informatyka. Organizacja studiów na Wydziale jest aktualnie zgodna z najbardziej nowoczesnymi tendencjami szkolnictwa wyższego Unii Europejskiej, a programy kształcenia są normowane według Krajowych Ram Kwalifikacji i europejskiego standardu ECTS.


Informatyka


Studia I stopnia (inżynierskie)

Stacjonarne - 3,5-letnie 
Niestacjonarne - 3,5-letnie 

Specjalności na studiach I stopnia

 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Informatyka w zarządzaniu
 • Inżynieria systemów i bazy danych
 • Inżynieria testów oprogramowania
 • Programowanie komputerów i sieci informatyczne
 • Programowanie systemów automatyki
 • Technologie internetowe i mobilne

Studia II stopnia (magisterskie)

Stacjonarne - 1,5-letnie 
Niestacjonarne - 1,5-letnie 

Specjalności na studiach II stopnia

 • Zastosowania systemów baz danych
 • Inteligentne systemy informacyjne
 • Systemy informatyki przemysłowej
 • Przetwarzanie informacji
 • Informatyczne systemy zarządzania
 • Rozproszone systemy informatyczne

Praca po studiach

 • jako administratorzy systemów i sieci komputerowych
 • jako programiści i automatycy,
 • specjaliści od wdrażania nowoczesnego oprogramowania komputerowego,
 • graficy komputerowi w mediach i wydawnictwach,
 • nauczyciele informatyki,
 • w ośrodkach badawczych i obliczeniowych,

Elektronika i Telekomunikacja


Studia I stopnia (inżynierskie)

Stacjonarne - 3,5-letnie
Niestacjonarne - 3,5-letnie 

Specjalności na studiach I stopnia

 • Optoelektronika
 • Systemy elektroniczne i telekomunikacyjne
 • Systemy automatyki

Studia II stopnia (magisterskie)

Stacjonarne - 1,5-letnie 
Niestacjonarne - 1,5-letnie 

Specjalności na studiach II stopnia

 • Systemy i sieci telekomunikacyjne
 • Elektronika użytkowa
 • Optoelektronika i fotoenergetyka
 • Elektronika systemów sterowania

Praca po studiach

 • jako specjaliści w firmach produkujących sprzęt elektroniczny i telekomunikacyjny,
 • u operatorów sieci telekomunikacyjnych i teleinformatycznych,
 • w przedsiębiorstwach projektowych z zakresu elektroniki i telekomunikacji,
 • w ośrodkach wykorzystujących specjalistyczną aparaturę elektroniczną,
 • w firmach projektujących podzespoły elektroniczne,

przejdź do spisu treści

Wydział Mechaniczny


Misją Wydziału Mechanicznego jest przewodzenie w rozwoju techniki, w zakresie inżynierii mechanicznej, automatyki, robotyki, mechatroniki i cybernetyki, energetyki, inwestycji i wdrożeń przemysłowych, zarządzania i inżynierii produkcji oraz techniki rolniczej i inżynierii żywności poprzez badania naukowe, kształcenie akademickie, upowszechnianie wiedzy, transfer technologii, a także współpracę międzynarodową, krajową i regionalną w zgodności z najlepszymi standardami międzynarodowymi i poziomem współczesnej cywilizacji.

Rekrutacja studia I-go stopnia

Kandydaci na studia I stopnia (studia inżynierskie) przyjmowani są na podstawie konkursu świadectw, w którym pod uwagę brane są wyniki z egzaminu maturalnego (nowa matura) lub egzaminu dojrzałości (stara matura). O przyjęciu na studia decyduje kolejność na listach kandydatów wg uzyskanej łącznej sumy punktów.

Punkty rekrutacyjne przyznawane są kandydatom zdającym na maturze przedmioty preferowane, tj.: matematyka, biologia, geografia, fizyka, chemia, informatyka, język obcy nowożytny, język polski.

Na podstawie łącznej liczby punktów tworzona jest lista rankingowa. Dla kandydatów, którzy uzyskali jednakową liczbę punktów o ostatecznej kolejności decyduje suma punktów z przedmiotów preferowanych. O przyjęciu na studia decyduje pozycja na liście rankingowej do wyczerpania limitu miejsc na danym kierunku studiów.

Kierunki kształcenia na studiach I stopnia

 • Energetyka
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 • Transport
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Rekrutacja studia II-go stopnia

Kandydaci na studia II stopnia (studia magisterskie) przyjmowani są na podstawie konkursu dyplomów studiów I stopnia.

Przy osiągnięciu przez kandydatów takiego samego wyniku konkursu dyplomów zostanie przeprowadzona dodatkowa kwalifikacja na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich ocen końcowych z egzaminów i zaliczeń uzyskanych przez kandydata na studiach I stopnia.

Oprócz dyplomu, kandydaci obowiązani są dostarczyć komisji rekrutacyjnej suplement do dyplomu lub indeks (w przypadku braku suplementu). Dla kandydatów, którzy ukończyli studia I stopnia na kierunku lub profilu innym niż wybrany kierunek lub profil studiów II stopnia, długość tych studiów zależna będzie od ustalonych różnic programowych. Szczegółowe zasady prowadzenia studiów II stopnia zawarte są w uchwale Rady Wydziału.

Kierunki kształcenia na studiach II stopnia

 • Energetyka
 • Mechanika i Budowa Maszyn
 • Technologia Żywności i Żywienie Człowieka
 • Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 

przejdź do spisu treści

Wydział Nauk Ekonomicznych


Wydział Nauk Ekonomicznych posiada doskonałą bazą dydaktyczną o łącznej powierzchni około 6000 metrów kwadratowych. Oprócz sal wykładowych i ćwiczeniowych Wydział dysponuje trzema laboratoriami komputerowymi i ośmioma pracowniami specjalistycznymi. W budynku istnieje księgarnia, punkty kserograficzne oraz bar dla studentów i pracowników.

Kierunki kształcenia na Wydziale Nauk Ekonomicznych:


Kierunek Ekonomia


We współczesnym świecie możliwości rozwoju zawodowego absolwentów Ekonomii są nieograniczone. Absolwenci posiadają umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu ekonomisty i potrafią podejmować optymalne decyzje w sytuacji zmieniającego się otoczenia gospodarczego.

Stacjonarne

 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)

Niestacjonarne

 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)

Specjalności

Studia I stopnia:

 • Ekonomika przedsiębiorstwa
 • Gospodarka regionalna i lokalna
 • Gospodarka publiczna
 • Ekonomika transportu i logistyka

Studia II stopnia

 • Ekonomia menedżerska
 • Gospodarka publiczna i samorządowa
 • Finanse i polityka pieniężna
 • Kapitał ludzki w biznesie
 • Rynek nieruchomości
 • Logistyka w biznesie

Zawody po studiach

 • ekonomista
 • doradca podatkowy
 • księgowy, kadrowiec, audytor, bankowiec
 • analityk i doradca finansowy
 • specjalista ds. zasobów ludzkich
 • menedżer w firmach sektora państwowego i prywatnego
 • specjalista ds. rynku nieruchomości
 • specjalista/menedżer logistyki
 • specjalista/menedżer działu transportu

Kierunek Finanse i Rachunkowość


Studia na kierunku Finanse i Rachunkowość kształcą specjalistów dla potrzeb gospodarki w zakresie finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, jednostek samorządu terytorialnego, instytucji finansowych i banków. Wiedza i umiejętności Absolwentów tego kierunku są cennym i poszukiwanym zasobem na rynku pracy.

Stacjonarne

 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)

Niestacjonarne

 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)

Specjalności

 • Finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
 • Finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego
 • Finanse i rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń
 • Podatki i doradztwo podatkowe

studia II stopnia 
stacjonarne i niestacjonarne

Specjalności 

 • menedżer finansowy; 
 • kadry i płace; 
 • sprawozdawczość, audyt i rewizja finansowa; 
 • doradztwo podatkowe; 
 • bankowość i ubezpieczenia 
 • doradca inwestycyjny na rynkach finansowych

Zawody po studiach

 • analityk finansowy, księgowy, audytor
 • specjalista rachunkowości
 • specjalista w jednostkach samorządu terytorialnego
 • specjalista w biurze konsultingowym
 • doradca podatkowy
 • specjalista zarządzania finansami
 • doradca finansowy i inwestycyjny

Kierunek Zarządzanie


Kierunek dla osób, które lubią organizować, planować i rozwiązywać problemy. Absolwenci potrafią kierować ludźmi, skutecznie komunikować się, negocjować i wcielać projekty społeczno‑ gospodarcze w życie. Wiedzą jak efektywnie zarządzać zasobami organizacji, a zdobytą wiedzę mogą wykorzystać przy prowadzeniu własnej działalności gospodarczej na szczeblach kierowniczych w różnych branżach.

Stacjonarne

 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)

Niestacjonarne

 • 3-letnie I stopnia (licencjackie)
 • 2-letnie II stopnia (magisterskie)

Specjalności

Studia I stopnia:

 • Zarządzanie przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie marketingowe
 • Biznes turystyczny
 • Zarządzanie projektami
 • Team Leader

Studia II stopnia

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Zarządzanie usługami
 • Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • Zarządzanie turystyką i eventami
 • Strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • Business Management (specjalność prowadzona w języku angielskim)

Zawody po studiach

 • menedżer
 • przedstawiciel handlowy
 • osoba prowadząca własną działalność gospodarczą
 • zarządca nieruchomości
 • doradca inwestycyjny
 • specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi
 • specjalista ds. marketingu i sprzedaży

Kierunek Turystyka i Rekreacja


Turystyka i Rekreacja to jeden z najbardziej atrakcyjnych kierunków studiów. Turystyczny charakter naszego regionu i jego dynamiczny rozwój stwarzają możliwości zatrudnienia odpowiednio wykwalifikowanej kadry. Wiedza i nabyte praktyczne kompetencje Absolwentów kierunku Turystyka i Rekreacja umożliwiają zdobycie atrakcyjnego zatrudnienia na lokalnym rynku pracy.

Stacjonarne
3-letnie I stopnia (licencjackie)
Niestacjonarne
3-letnie I stopnia (licencjackie)

Specjalności

 • Menedżer hotelarstwa
 • Menedżer turystyki

Zawody po studiach

 • Menedżer obiektu hotelarskiego
 • Specjalista do spraw odnowy biologicznej, SPA & wellness
 • Specjalista do spraw organizacji i zarządzania przedsiębiorstw turystycznych (noclegowych, gastronomicznych, konferencyjnych, uzdrowiskowych, gospodarstwach agroturystycznych i innych)
 • Specjalista do spraw turystyki w jednostkach samorządu terytorialnego
 • Specjalista w organizacjach turystycznych (lokalnych organizacjach turystycznych, regionalnych organizacjach turystycznych)
 • Specjalista do spraw obsługi ruchu turystycznego

Logistyka


LOGISTYK jest obecnie jednym z najbardziej poszukiwanych i najwyżej cienionych specjalistów na rynku pracy. Od absolwentów tego kierunku wymaga się znajomości systemów planowania, organizowania oraz kierowania przepływem surowców lub materiałów, w związku z tym kandydat na kierunek LOGISTYKA powinien wykazywać chęć zgłębiania zagadnień z zakresu najnowszych koncepcji i narzędzi zarządzania procesami oraz projektami, być gotowym do analizy wielu zjawisk jednocześnie.

Stacjonarne
3-letnie I stopnia (licencjackie)
Niestacjonarne
3-letnie I stopnia (licencjackie)

Specjalności

 • Logistyka przedsiębiorstw
 • Logistyka handlu i dystrybucji

Zawody po studiach

 • specjalista ds. logistyki,
 • specjalista ds. zakupów i zaopatrzenia,
 • specjalista ds. planowania produkcji,
 • specjalista ds. dystrybucji,
 • specjalista ds. optymalizacji zapasów,
 • specjalista ds. bezpieczeństwa obrotu towarowego,
 • specjalista ds. obsługi klienta,
 • specjalista ds. handlu elektronicznego,
 • kierownik magazynu,

przejdź do spisu treści

Wydział Humanistyczny


Misja Wydziału Humanistycznego wypływa z misji Politechniki Koszalińskiej, stanowiąc jej przedłużenie i implementację w obszarze humanistyki.  

W zakresie kształcenia jest to dążenie do zapewnienia najwyższej jego jakości, realizowanego przez wysoko kwalifikowaną kadrę naukowo-dydaktyczną i dydaktyczną,  uwzględniającego aktualny poziom wiedzy i osiągnięć w danej dziedzinie, jak również specyfikę potrzeb regionalnego rynku pracy. Docelowa strategia kształcenia obejmuje nie tylko wiedzę, ale też konieczne dla jej wykorzystania umiejętności oraz kompetencje społeczne.   

W odniesieniu do edukacji i wychowania pamiętamy o kultywowaniu tradycji i wartości właściwych dla naszej kultury narodowej. Pielęgnujemy zasady humanizmu i tolerancji światopoglądowej; dbamy o kształtowanie cnót obywatelskich, wyrabianie poczucia odpowiedzialności, poszanowanie demokracji i wzrost zrozumienia dla inności kulturowej. Na wydziale Humanistycznym w sposób oczywisty pamiętamy o wartości słowa – podstawowym spoiwie naszej kultury i nośniku międzyludzkiej komunikacji. Dokładamy również starań by wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne, jakie staną się udziałem naszych absolwentów, tworzyły koherentną całość pozytywnie nastawiając ich wobec wymogów edukacji ustawicznej oraz rosnącej dynamiki życia społecznego i zdywersyfikowania się rynku pracy. Ponadto, działalność edukacyjna Wydziału cechować się ma otwartością na środowisko społeczne regionu. Podejmowane będą potrzebne formy współpracy, czym przyczynimy się do rozwoju regionu.         

Wymiar rozwoju badań naukowych, prowadzonych w atmosferze wolności i niezależności, jest konstytutywny dla istnienia jednostki organizacyjnej w uczelni akademickiej i funkcjonalnie niemal utożsamia się z procesem podnoszenia poziomu kadry naukowo-dydaktycznej, której jakość stanowi w ogromnej mierze o jakości Wydziału. Dlatego dbałość o rozwój kadry i monitoring progresji należą do ścisłych priorytetów władz Wydziału.    

Powyższe trzy współzależne wymiary aktywności Wydziału wyrażają misję tj. założenia, aspiracje i cele tworzącej go społeczności akademickiej.

Na Wydziale Humanistycznym kształcimy na następujących kierunkach / specjalnościach:


FILOLOGIA 


Rodzaj studiów: licencjackie       
system: stacjonarne, niestacjonarne       
czas trwania: 3 lata

Filologia angielska
Specjalności:

 • tłumaczeniowa
 • angielski z językiem hiszpańskim
 • angielski z językiem szwedzkim

Filologia germańska
Specjalności:

 • tłumaczeniowa
 • niemiecki z językiem hiszpańskim
 • niemiecki z językiem szwedzkim

PRACA  PO STUDIACH:

 • w szkołach
 • w urzędach
 • w biurach turystycznych
 • w branży hotelarskiej
 • w służbach mundurowych
 • w firmach międzynarodowych
 • w wydawnictwach
 • w mediach
 • w turystyce

DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA


Rodzaj studiów: licencjackie     
System studiów: stacjonarne, niestacjonarne           
Czas trwania: 3 lata

Specjalności:

 • kreowanie wizerunku osób i firm
 • reklama w mediach
 • marketing internetowy
 • korespondent wojenny
 • dziennikarstwo śledcze

Praca po studiach:

 • w mediach: prasa, radio, telewizja
 • w działach promocji firm i instytucji
 • w organizacjach politycznych, społecznych i kulturalnych
 • w agencjach marketingowych
 • w agencjach reklamowych
 • w domach mediowych
 • jako rzecznik prasowy

EUROPEISTYKA


Rodzaj studiów: licencjackie, magisterskie     
System studiów: stacjonarne, niestacjonarne          
Czas trwania: 3 lata studia licencjackie,
2 lata studia magisterskie

Specjalności na studiach licencjackich:

 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • europejska polityka społeczna
 • przedsiębiorczość i europejski rynek pracy

Specjalności na studiach magisterskich:

 • administracja publiczna i samorządowa
 • bezpieczeństwo publiczne
 • Europa Środkowa i Wschodnia
 • zarządzanie projektami europejskimi

Praca po studiach:

 • urzędnik struktur europejskich lub administracji Unii Europejskiej
 • konsultant ds. projektów unijnych
 • koordynator projektów unijnych,
 • specjalista ds. polityki społecznej
 • pracownik administracji rządowej, samorządowej i lokalnej,
 • pracownik organizacji pożytku publicznego i przedsiębiorstw wspólnoty europejskiej,
 • w agencjach public relations i ośrodkach badań nad wizerunkiem

przejdź do spisu treści

Wydział Technologii i Edukacji 


Otwiera studentom nowe perspektywy interdyscyplinarnego kształcenia i prowadzenia badań w zakresie nowych technologii i nowoczesnych metod kształcenia. Łączy wiedzę techniczną, humanistyczną, społeczną i zdrowotną. Kształcenie w ramach Wydziału pozwoli na uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu:

 • dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych połączonej z kompleksowym przygotowaniem w zakresie techniki i technologii,
 • zarządzania zasobami ludzkimi w różnych gałęziach przemysłu, administracji gospodarczej oraz nauce. 

Wydział Technologii i Edukacji oferuje 4 kierunki kształcenia:

 • Inżynieria Biomedyczna – 2 specjalności,
 • Pedagogika – 14 specjalności,
 • Inżynieria Materiałowa – 2 specjalności,
 • Mechatronika – 5 specjalności,

Inżynieria Biomedyczna


Kierunek Inżynieria Biomedyczna oferuje wykształcenie interdyscyplinarne z obszaru nauk technicznych, medycznych i biologicznych., Celem tych studiów jest wykształcenie inżyniera znającego zagadnienia technicznego wsparcia medycyny w zakresie informatyki, elektroniki, inżynierii materiałowej, biomechaniki i robotyki.

Absolwent studiów I stopnia posiada wiedzę z zakresu:

 • matematyki, fizyki, fizyki medycznej, biologii i chemii,
 • podstawowych zagadnień z zakresu elektrotechniki, elektroniki, automatyki i biomechaniki oraz robotyki,
 • informatyki, obejmującą w szczególności eksplorację danych biomedycznych, podstaw telemedycyny, systemów informatycznego wsparcia diagnostyki i terapii,
 • elektronicznej aparatury medycznej, cyfrowego przetwarzania sygnałów, pomiarów wielkości nieelektrycznych, technik obrazowania medycznego,
 • biomateriałów, materiałoznawstwa, implantów i sztucznych narządów.

Absolwent studiów I stopnia potrafi:

 • opisać anatomię i fizjologię podstawowych systemów i narządów człowieka, wyjaśnić zasadę fizyczną ich diagnozowania i terapii, zbudować i zweryfikować model matematyczny i numeryczny ich działania,
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu elektroniki, biofizyki i chemii do zaplanowania i przeprowadzenia prostych doświadczeń i pomiarów z wykorzystaniem organizmów żywych,
 • określić typowe charakterystyki techniczne i przeznaczenie aparatury elektronicznej w medycynie, określić zakres zamienności poszczególnych aparatów, wybrać aparat o określonej charakterystyce z oferty rynkowej,
 • wykorzystać wiedzę z zakresu fizjologii, biomechaniki, elektroniki i informatyki do zaprojektowania prototypowego urządzenia diagnostycznego, terapeutycznego lub rehabilitacyjnego i zaplanować jego walidację,
 • stosować metody grafiki inżynierskiej, posługiwać się komputerowymi programami statystycznymi, środowiskami symulacyjnymi i programistycznymi i korzystać z medycznych obrazów cyfrowych,
 • posługiwać się dokumentacją techniczną urządzeń medycznych.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną,
 • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne,
 • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną.,
 • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.

Formy kształcenia:

studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne, czas trwania: 8 semestrów

Dostępne specjalności:

 • Informatyka Medyczna
 • Inżynieria Biomateriałów

Więcej informacji o kierunku na stronie internetowej Katedry Inżynierii Biomedycznej www.inżynieriabiomedyczna.com.pl


Pedagogika


Pedagogika jako kierunek studiów występuje samodzielnie, ale może być również partnerem dla wielu innych studiowanych dyscyplin, w obrębie różnych programów studiów, szczególnie tych, które planują pracę zawodową studentów jako pracę z ludźmi w różnych kontekstach szkoleniowych, opiekuńczych, zarządzania i organizacji. Studiowanie pedagogiki stwarza możliwość zdobycia samowiedzy pozwalającej na kształtowanie i projektowanie osobistego rozwoju w zakresie kompetencji społecznych i osobowych, refleksyjności i krytyczności przez studentów.

Wiedza w obszarze pedagogiki obejmuje teorie opisujące i wyjaśniające złożoność relacji edukacji, wychowania i kształcenia człowieka, ich genezę i konsekwencje z perspektywy zarówno historycznej, jak i współczesnych przemian społeczno-kulturowych. Pozwala zrozumieć przemiany, kryzysy środowisk i instytucji edukacyjnych, idei i wzorów wychowania oraz ich konsekwencje dla społeczeństwa. Korzystając z innych nauk pedagogika wzbogaca rozumienie praktyki edukacyjnej, wskazuje możliwości pełniejszego wyjaśniania własnego przedmiotu badań, czerpie swoje uzasadnienie z różnych orientacji naukowych, ideologicznych czy aksjonormatywnych. Opisuje naturę jednostki podlegającą procesom wychowania/socjalizacji i kształcenia przez całe życie; wyraża swoje zaangażowanie w realizację wartości równego dostępu do kształcenia i równych szans edukacyjnych. Koncentruje się na potrzebach jednostek i grup defaworyzowanych w społeczeństwie, wykluczanych, potrzebujących pomocy i wsparcia.

FORMY KSZTAŁCENIA:

studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne
czas trwania: 6 semestrów
studia I stopnia (licencjackie) niestacjonarne
czas trwania: 6 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne 
czas trwania: 4 semestry
studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne
czas trwania: 4 semestry

DOSTĘPNE SPECJALNOŚCI:

specjalności nauczycielskie:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna ( I i II stopień )
 • Edukacja artystyczna (II stopień)
 • Wczesna interwencja i wspomaganie rozwoju dziecka ( I stopień )
 • Oligofrenopedagogika ( I i II stopień )
 • Nauczanie języka angielskiego w edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej ( II stopień)
 • Nauczanie programowania w szkole podstawowej ( II stopień)

specjalności nienauczycielskie:

 • Animator czasu wolnego w turystyce i rekreacji ( II stopień)
 • Pedagogika resocjalizacyjna ( I i II stopień)
 • Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza ( I i II stopień)
 • Psychopedagogika ( I i II stopień)
 • Doradztwo zawodowe i personalne (II stopień)
 • Pedagogika resocjalizacyjna i socjoterapia (II stopień)
 • Prewencja patologii i zagrożeń społecznych ( I stopień)
 • Opieka nad osobami starszymi i niepełnosprawnymi ( II stopień)
 • Mediacje i negocjacje społeczne ( I i II stopień)

PEDAGOGIKA – PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Przedmioty podstawowe i kierunkowe na pedagogice to m. in.:

 • Pojęcia i systemy pedagogiczne
 • Teoretyczne podstawy wychowania
 • Teoretyczne podstawy kształcenia
 • Pedagogika społeczna
 • Pedagogika specjalna
 • Filozofia ogólna
 • Współczesne kierunki filozoficzne
 • Socjologia ogólna
 • Socjologia wychowania
 • Psychologia ogólna
 • Psychologia rozwojowa i osobowości
 • Metody badań pedagogicznych
 • Biomedyczne podstawy rozwoju
 • Edukacja międzykulturowa

Absolwenci, w zależności od specjalności, mogą znaleźć zatrudnienie:

W charakterze nauczyciela w:

 • placówkach przedszkolnych, oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych, zespołach wychowania przedszkolnego, punktach przedszkolnych, innych placówkach zajmujących się wychowaniem dziecka, w klasach 0-III szkoły podstawowej.

W ośrodkach opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjno-rehabilitacyjnych w:

 • szkołach (w charakterze pedagoga szkolnego), internatach i bursach, domach dziecka, pogotowiach opiekuńczych, fundacjach działających na rzecz dzieci i młodzieży, świetlicach terapeutycznych, świetlicach szkolnych, poradniach psychologiczno-pedagogicznych, sanatoriach, placówkach rewalidacyjnych zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, organizacjach pozarządowych i stowarzyszeniach, firmach usług edukacyjnych, placówkach animacji kulturalnej.

W instytucjach i organizacjach działających na rzecz przeciwdziałania przestępczości i patologii społecznej w:

 • placówkach resocjalizacyjnych dla dzieci i młodzieży, ośrodkach szkolno-wychowawczych, zakładach poprawczych, schroniskach dla nieletnich, policyjnej izbie dziecka, zakładach karnych, agencjach ochrony, policji, instytucjach pomocy społecznej, pracy w charakterze kuratora społecznego i sądowego.

Inżynieria Materiałowa


Spiesz się! Rekrutacja już trwa!

Inżynieria materiałowa jest nauką o materiałach inżynierskich (metalowych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych), zasadach doboru materiałów do różnych zastosowań, technologiach wytwarzania nowych materiałów, metodach ich kształtowania oraz badania struktury i właściwości. Łączy w sobie kilka dyscyplin naukowych, między innymi fizykę, chemię, mechanikę i informatykę. Inżyniera materiałowa jest jedną z najprężniej rozwijających się dziedzin nauki i techniki, ponieważ rozwój cywilizacji technicznej w coraz większym stopniu zależy od rozwoju materiałów. Tworzenie nowych materiałów stało się fascynującą dziedziną badań naukowych i opracowywania zaawansowanych technologii.

Kierunek kształcenia Inżynieria Materiałowa ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty podstawowe (matematykę, fizykę, chemię), przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalistyczne. Program studiów jest urozmaicony i charakteryzuje się dużą liczbą zajęć praktycznych. Studenci uczą się między innymi tworzenia i zarządzania technologiami informatycznymi, doboru materiałów inżynierskich, wykorzystania metod kształtowania struktury i własności materiałów dla określonych zastosowań technicznych. Atutem kierunku są w pełni wyposażone, nowoczesne laboratoria i pracownie badawcze. W laboratoriach: metali, ceramiki, tworzyw sztucznych, technologii plazmowych, studenci samodzielnie wykonują rozmaite doświadczenia (np. hartowanie stali, spiekanie ceramiki, czy wytwarzanie cienkich warstw diamentopodobnych metodami plazmowymi).

Po ukończeniu studiów, absolwent uzyska kwalifikacje do projektowania i wdrażania technologii materiałowych. Zostanie wyposażony w wiedzę i umiejętności pozwalające na świadome kształtowanie struktury i właściwości materiałów wykorzystywanych przez nowoczesny przemysł.

FORMY KSZTAŁCENIA:

studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne
czas trwania: 7 semestrów
studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne w języku angielskim
czas trwania: 7 semestrów
studia I stopnia (inżynierskie) niestacjonarne
czas trwania: 7 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne 
czas trwania: 3 semestry
studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne
czas trwania: 3 semestry

DOSTĘPNE SPECJALNOŚCI:

 • Powłoki i kompozyty ceramiczne w technice i medycynie (studia I i II stopnia)
 • Projektowanie urządzeń i technologii (studia II stopnia)

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Przedmioty kierunkowe na inżynierii materiałowej to m. in.:

 • Wprowadzenie do inżynierii materiałowej
 • Podstawy nauki o materiałach
 • Metale i stopy
 • Materiały ceramiczne
 • Materiały polimerowe i kompozytowe
 • Podstawy technologii kompozytów
 • Metody i techniki badań materiałów
 • Inżynieria powierzchni
 • Technika próżni i plazmy
 • Elektrotechnika
 • Technika cyfrowa w technologiach materiałowych
 • Mechanika techniczna
 • Programowanie obiektowe maszyn i urządzeń
 • Wytrzymałość materiałów

PRACA PO STUDIACH

Absolwenci kierunku Inżynieria materiałowa posiadają kwalifikacje do wykonywania wielu zawodów, m.in.:

 • Specjalista w zakresie projektowania i doboru materiałów
 • Inżynier ds. procesu/produktu
 • Technolog w działach konstrukcyjnych
 • Inżynier ds. testów i kontroli jakości
 • Specjalista w zakresie technologii materiałowych
 • Technolog procesów próżniowych
 • Specjalista ds. badań i rozwoju

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • różnych gałęziach przemysłu: narzędziowym, samochodowym, materiałów budowlanych, elektroniki użytkowej, sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu medycznego,
 • firmach produkujących biomateriały, implanty i wszczepy medyczne,
 • działach konstrukcyjnych przedsiębiorstw,
 • działach produkcji wytwarzających i przetwarzających materiały,
 • działach doradztwa technicznego w zakresie transferu materiału i technologii,
 • dużych jednostkach naukowych.

Mechatronika


Mechatronika to nauka łącząca pięć dziedzin wiedzy: mechanikę, elektronikę, informatykę, automatykę i robotykę. Służy ona projektowaniu i wytwarzaniu nowoczesnych urządzeń. Świat nauki uważa mechatronikę za jedną z najszybciej rozwijających się współczesnych dziedzin techniki.

Kierunek kształcenia Mechatronika ma charakter interdyscyplinarny i obejmuje przedmioty podstawowe (matematykę, fizykę), przedmioty kierunkowe oraz przedmioty specjalistyczne. Treści nauczania przedmiotów kierunkowych i specjalistycznych umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki i robotyki, sterowania oraz nauki o materiałach. Student zdobędzie umiejętność integracji wiedzy przy projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji produktów oraz analizy produktów w ich otoczeniu.

Ponadto student będzie przygotowany do uczestniczenia w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy związane z: konstrukcją, wytwarzaniem, sprzedażą, eksploatacją, serwisowaniem i diagnozowaniem układów mechatronicznych oraz maszyn i urządzeń, w których one występują. Absolwent Mechatroniki jest przygotowany do projektowania, uruchamiania i eksploatacji inteligentnych maszyn i urządzeń, takich jak: roboty przemysłowe, maszyny mobilne, urządzenia rehabilitacyjne, aparatura monitorowania i sterowania w przemyśle i gospodarce, sprzęt AGD.

FORMY KSZTAŁCENIA:

studia I stopnia (inżynierskie) stacjonarne
czas trwania: 8 semestrów
studia I stopnia (inżynierskie) niestacjonarne
czas trwania: 8 semestrów
studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne 
czas trwania: 4 semestry
studia II stopnia (magisterskie) niestacjonarne
czas trwania: 4 semestry

DOSTĘPNE SPECJALNOŚCI:

 • Mechatronika i diagnostyka pojazdów (studia I stopnia)
 • Systemy monitorowania i sterowania (studia I stopnia)
 • Aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne (studia I stopnia)
 • Systemy radiologii i radioterapii (studia II stopnia)
 • Projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych (studia II stopnia)

MECHATRONIKA - PRZYKŁADOWE PRZEDMIOTY

Przedmioty kierunkowe na mechatronice to m.in.:

 • Wprowadzenie do mechatroniki
 • Mechatronika
 • Wytrzymałość materiałów
 • Grafika inżynierska i zapis konstrukcji
 • Metody projektowania i eksploatacji systemów mechatronicznych
 • Sterowanie i automatyka
 • Robotyka i napędy
 • Elementy i układy elektroniczne
 • Technika cyfrowa
 • Sterowniki programowalne
 • Komputer i programowanie
 • Programowanie obiektowe urządzeń
 • Sztuczna inteligencja, rozpoznawanie sygnałów i obrazów
 • Podstawy miernictwa

PRACA PO STUDIACH

Absolwenci kierunku Mechatronika posiadają kwalifikacje do wykonywania wielu zawodów, m.in.:

 • Inżynier systemów sterowania i monitorowania
 • Programista systemów diagnostycznych
 • Projektant układów automatyki i robotyki
 • Serwisant urządzeń mechatronicznych
 • Inżynier utrzymania ruchu
 • Konstruktor urządzeń mechatronicznych

Absolwenci mogą znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle wytwarzającym układy mechatroniczne (elektromaszynowym, motoryzacyjnym, sprzętu gospodarstwa domowego, lotniczym, obrabiarkowym),
 • placówkach eksploatujących i serwisujących układy mechatroniczne oraz maszyny i urządzenia, w których są one zastosowane,
 • działach projektowych firm wytwarzających układy mechatroniczne,
 • jednostkach badawczo-rozwojowych i działach badawczych firm,
 • firmach produkujących systemy odnawialnych źródeł energii,
 • stanowiskach nadzorczych systemów technologicznych i monitorowania procesów produkcyjnych,
 • centrach radiologii i radioterapii, stacjach diagnostycznych.

przejdź do spisu treści

Wydział Przemysłu Drzewnego Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym


Jednym z głównych zadań kierunku studiów Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym jest interdyscyplinarne kształcenie studentów w sposób zapewniający nabycie wiedzy i umiejętności praktycznych do kreowania twórczych rozwiązań we współpracy z gospodarką i społeczeństwem.

Program kształcenia na kierunku o profilu praktycznym Inżynieria i Automatyzacja w Przemyśle Drzewnym umożliwia uzyskanie wiedzy i umiejętności praktycznych właściwych dla inżyniera mechanika z dyscypliny Budowa i Eksploatacja Maszyn ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy i umiejętności z zakresu procesów i maszyn przemysłu drzewnego oraz automatyki i automatyzacji procesów przemysłowych. Szczególna uwaga została zwrócona na praktyczny kontakt studenta z najnowszą aparaturą i maszynami, tworzącymi zautomatyzowane linie technologiczne w przemyśle przetwórstwa drewna i meblarstwa. 

Absolwenci kierunku są przygotowani do pracy i pełnienia kierowniczych funkcji w zakładach przemysłu drzewnego (w branży: płyt drewnopodobnych, meblarskiej, stolarki budowlanej, tartakach) na stanowiskach związanych z eksploatacją maszyn, automatyzacją procesów technologicznych oraz utrzymaniem ruchu. Ponadto mogą znaleźć zatrudnienie w firmach i przedstawicielstwach handlowych (handel narzędziami i maszynami do obróbki i przetwórstwa drewna).

Formy kształcenia: 

 • studia 4-letnie (stacjonarne) I stopnia (inżynierskie); 
 • studia 4-letnie (niestacjonarne) I stopnia (inżynierskie); 

Specjalności (tylko studia I stopnia): 

 • automatyka i utrzymanie ruchu; 
 • procesy i maszyny przemysłu drzewnego; 
 • projektowanie mebli i wyrobów z drewna.  

Zawody po studiach: 

 • główny technolog; 
 • specjalista ds. jakości; 
 • projektant; 
 • konstruktor; 
 • specjalista ds. przygotowania produkcji; 
 • specjalista ds. automatyzacji produkcji; 
 • specjalista ds. utrzymania ruchu; 

OFERTA EDUKACYJNA


instytut wzornictwa


Wydziały na uczelni:

elektroniki i informatyki
humanistyczny
inżynierii lądowej, środowiska i geodezji
mechaniczny
nauk ekonomicznych
przemysłu drzewnego
technologii i edukacji

Kierunki wykładane na uczelni:

architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna Inżynier Stacjonarny
inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Politechnika Koszalińska
  ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
 •  
 • Telefon: (94) 347 85 00
 • Fax: (94) 342 59 63
 • Strona: http://www.tu.koszalin.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Projekty Politechniki Koszalińskiej przyczynią się do rozwoju regionu

Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych Właściwości Materiałów Drzewnych oraz Centrum Szybkiego Prototypowania powstaną na Politechnice Koszalińskiej.

czytaj dalej

XIX Zachodniopomorski Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej

Pokazy obiektów 3D, a także prezentacja bezzałogowych maszyn zdalnie sterowanych, dronów i robotów przemysłowych to tylko część atrakcji tegorocznego Festiwalu Nauki, który 26 września br. zorganizowała Politechnika Koszalińska.

czytaj dalej

Pieniądze na rozwój Politechniki Koszalińskiej

7,5 miliona złotych otrzyma Politechnika Koszalińska w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

czytaj dalej

Studenci pojadą na praktyki do Wojskowych Zakładów Uzbrojenia

Studenci Politechniki Koszalińskiej będą kształcić swoje umiejętności praktyczne w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia (WZU) w Grudziądzu.

czytaj dalej

Wrzuć miedziaka dla dzieciaka

Studenci Politechniki Koszalińskiej wsparli Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

czytaj dalej

Politechnika Koszalińska stawia na nowoczesność

Atrakcyjne szkolenia i zajęcia warsztatowe dla studentów, staże i wizyty studyjne w firmach wdrażających nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne, udział w seminariach prowadzonych przez naukowców z zagranicy i wprowadzenie zmian w sposobie zarządzania uczelnią .

czytaj dalej

Otwarcie Centrum Druku 3D i Wzornictwa

16 maja 2018., w kampusie Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich 2, odbyło się oficjalne otwarcie nowej pracowni uczelnianej – Centrum Druku 3D i Wzornictwa (na Wydziale Technologii i Edukacji).

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie