Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Koszalińska

Politechnika Koszalińskajest jedyną publiczną uczelnią techniczną na Pomorzu Środkowym
i jedyną politechniką w województwie zachodniopomorskim


Oddziałuje na cały region i przyczynia się do jego dynamicznego rozwoju. Kształci obecnie studentów na dwudziestu pięciu nowoczesnych kierunkach studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych. Studenci zdobywają stopnie: licencjata, inżyniera, magistra i magistra inżyniera oraz doktora.

Politechnika Koszalińska zlokalizowana jest w trzech kampusach przy ulicy: Kwiatkowskiego, Racławickiej i Śniadeckich. Cztery nowocześnie wyposażone domy studenckie – tworzące osiedle akademickie – znajdują się przy ulicy Rejtana. Dojazd do każdego kampusu zajmuje najwyżej kilka minut. Dogodne połączenia komunikacji miejskiej ułatwiają studentom sprawne przemieszczanie się między kampusem a osiedlem akademickim.

Niezwykłym atutem położenia Koszalina – na trasie ze Szczecina do Gdańska – jest bliskie sąsiedztwo wybrzeża bałtyckiego.
Z centrum miasta do nadmorskiego Mielna jest zaledwie 14 kilometrów.
Poza sezonem turystycznym pół godziny zajmuje dojazd do kurortów nadmorskich Kołobrzegu, Darłowa.

Na uczelni aktywnie działają rozmaite koła i organizacje studenckie, w tym między innymi klub tańca, Yacht Club, chór akademicki, grupy fotograficzne, redakcje gazet i portalu studenckiego. Samorząd studencki każdego roku organizuje juwenalia, które cieszą się niezwykłą popularnością wśród żaków.

Politechnika Koszalińska zapewnia bogato wyposażone pracownie i laboratoria. Udostępnia platformę e-learningową – zainteresowani znajdą na niej materiały przydatne w codziennej nauce. Studenci mogą odbywać trzymiesięczne płatne staże w przedsiębiorstwach, których profil działalności jest ściśle związany z kierunkami kształcenia.


POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA


oferuje studia stacjonarne (dzienne, bezpłatne) i niestacjonarne (zaoczne lub wieczorowe, w zależności od kierunku, gdzie wysokość opłat uzależniona jest od kierunku studiów):

I stopnia – trwają od 6 do 8 semestrów, kończą się nadaniem tytułu inżyniera lub licencjata (w zależności od kierunku),

II stopnia (dla absolwentów studiów I stopnia) – trwają od 3 do 4 semestrów i kończą się nadaniem tytułu magistra inżyniera lub magistra (w zależności od kierunku),

III stopnia (doktoranckie) – trwają 4 lata i kończą się nadaniem stopnia doktora,

podyplomowe – dla absolwentów studiów I i II stopnia.

Kształci obecnie studentów na nowoczesnych kierunkach studiów technicznych, ekonomicznych, humanistycznych i artystycznych. 


CO MOŻESZ U NAS STUDIOWAĆ


dyscypliny wiodące

kierunki techniczne

* Uruchomienie kierunku jest uzależnione od uzyskania zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki

kierunki ekonomiczne

kierunki humanistyczne

kierunki artystyczne

TUtaj znajdziesz wszystko

 • ciekawa oferta studiów
 • kształcenie praktyczne
 • nowoczesne laboratoria
 • przyjazna atmosfera
 • przytulne akademiki
 • płatne staże 
 • zróżnicowany system stypendialny
 • wsparcie w rozpoczęciu kariery zawodowej

Kliknij aby pobrać Informator 2022/2023WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I WZORNICTWA


ARCHITEKTURA WNĘTRZ 

S / I stopnia i II stopnia 

WZORNICTWO 

S / I stopnia i II stopnia 
Specjalności:

 • wzornictwo przemysłowe
 • komunikacja wizualna

WYDZIAŁ ELEKTRONIKI I INFORMATYKI


ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA

S / NS / I stopnia
Specjalności:

 • optoelektronika
 • systemy elektroniczne i telekomunikacyjne
 • systemy automatyki

INFORMATYKA

S / NS / 

I stopnia
Specjalności:

 • programowanie komputerów i sieci informatyczne
 • inżynieria systemów i bazy danych
 • inżynieria testów oprogramowania
 • programowanie systemów automatyki
 • administrowanie sieciami komputerowymi
 • technologie internetowe i mobilne
 • informatyka w zarządzaniu

II stopnia

 • zastosowania systemów baz danych
 • inteligentne systemy informacyjne
 • systemy informatyki przemysłowej
 • przetwarzanie informacji
 • informatyczne systemy zarządzania
 • rozproszone systemy informatyczne

WYDZIAŁ HUMANISTYCZNY


DZIENNIKARSTWO I KOMUNIKACJA SPOŁECZNA

S / NS / 
Specjalności:

I stopnia

 • dziennikarz redakcji online
 • kreowanie marek w obszarze ekologii zdrowia i wellness
 • kreowanie wizerunku firmy i osób publicznych
 • reklama w mediach

EUROPEISTYKA

S / NS / Specjalności:

I stopnia

 • bezpieczeństwo i porządek publiczny (specjalność policyjna)
 • bezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe
 • europejska polityka społeczna
 • przedsiębiorczość i europejski rynek pracy

II stopnia

 • administracja publiczna i samorządowa
 • bezpieczeństwo publiczne
 • Europa Środkowa i Wschodnia
 • zarządzanie projektami europejskimi

FILOLOGIA ANGIELSKA / GERMAŃSKA

S / NS / Specjalności:

I stopnia / II stopień

 • filologia angielska I stopnia
 • filologia germańska

PEDAGOGIKA

S / NS /
Specjalności:

I stopnia

 • pedagogika resocjalizacyjna z elementami kryminologii
 • terapia pedagogiczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

LOGISTYKA

S / NS /
Specjalności:

I stopnia

 • logistyka przedsiębiorstw
 • logistyka handlu i dystrybucji
 • ekonomika transportu i spedycja

TURYSTYKA I REKREACJA 

S / NS /
Specjalności:

I stopnia

 • menedżer hotelarstwa
 • menedżer turystyki

II stopnia

 • pedagogika resocjalizacyjna z socjoterapią
 • terapia pedagogiczna
 • pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

POLITOLOGIA 2.0

S /
Specjalności:

I stopnia

 • • cyberpolityka i e-administracja
 • • management polityczny 2.0

WYDZIAŁ INŻYNIERII LĄDOWEJ, ŚRODOWISKA I GEODEZJI


BUDOWNICTWO

S / NS / I stopnia / II stopnia

Specjalności:

 • konstrukcje budowlane i inżynierskie
 • budownictwo drogowe

GEODEZJA I KARTOGRAFIA

S / NS / Specjalności:

I stopnia

 • geodezja i geoinformatyka II stopnia
 • geodezja gospodarcza

INŻYNIERIA ŚRODOWISKA

S / NS / Specjalności:

S / II stopnia:

 • sieci i instalacje sanitarne
 • ogrzewnictwo, ciepłownictwo i klimatyzacja
 • technologia wody, ścieków i odpadów

NS / II stopnia:

 • sieci i instalacje sanitarne
 • technologia wody, ścieków i odpadów

SIECI I INSTALACJE BUDOWLANE

S / NS / I stopnia 


WYDZIAŁ MECHANICZNY


BIOANALITYKA CHEMICZNA

S / NS / 

ENERGETYKA

S / NS / Specjalności:

I stopnia

 • odnawialne źródła energii
 • energetyka cieplna, chłodnictwo i klimatyzacja
 • elektroenergetyka

II stopnia

 • systemy energetyczne
 • energetyka odnawialna
 • zrównoważony rozwój energetyki

INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA

S / Specjalności:

I stopnia

 • informatyka w medycynie
 • inżynieria biomateriałów

MECHATRONIKA

S / NS / Specjalności:

I stopnia

 • mechatronika i diagnostyka pojazdów
 • aparatura medyczna i urządzenia rehabilitacyjne
 • systemy monitorowania i sterowania

II stopnia

 • systemy radiologii i radioterapii
 • projektowanie i eksploatacja systemów mechatronicznych

MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

S / NS / Specjalności:

I stopnia

 • projektowanie maszyn i urządzeń
 • inżynieria procesów wytwarzania
 • inżynieria jakości

II stopnia

 • automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
 • zintegrowane systemy projektowania i wytwarzania
 • innowacyjne metody projektowania
 • eksploatacja pojazdów i maszyn roboczych

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI I ŻYWIENIE CZŁOWIEKA

S / NS / Specjalności:

I stopnia

 • biotechnologia żywności
 • inżynieria żywności
 • technologia przetwórstwa ryb
 • żywienie człowieka i bezpieczeństwo żywności

II stopnia

 • gastronomia z elementami dietetyki
 • organizacja produkcji i bezpieczeństwo żywności
 • projektowanie produktów akwakultury
 • towaroznawstwo produktów i techniki opakowaniowe

TRANSPORT

S / NS / Specjalności:

I stopnia

 • • eksploatacja i diagnostyka środków transportu
 • • inżynieria systemów logistycznych
 • • rzeczoznawstwo i likwidacja szkód

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

S / NS / Specjalności:

I stopnia

 • inżynieria procesów logistycznych
 • techniki komputerowe w inżynierii produkcji
 • nenedżer produktu.

II stopnia

 • optymalizacja procesów produkcyjnych
 • zarządzanie projektami
 • zarządzanie transportem
 • operations management (prowadzona w języku angielskim)

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH


EKONOMIA

S / NS
Specjalności:

I stopnia

 • ekonomika przedsiębiorstwa
 • gospodarka regionalna i lokalna
 • analityka rynkowa

II stopnia

 • ekonomia menedżerska
 • gospodarka publiczna i samorządowa
 • finanse i polityka pieniężna
 •  logistyka w biznesie
 • analityka gospodarcza
 • wycena nieruchomości

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ

 S / NS
Specjalności:

I stopnia

 • finanse i rachunkowość przedsiębiorstwa
 • finanse i rachunkowość samorządu terytorialnego
 • finanse i rachunkowość banku i zakładu ubezpieczeń
 • podatki i doradztwo podatkowe

II stopnia

 • menedżer finansowy
 • kadry i płace
 • sprawozdawczość, audyt i rewizja finansowa
 • doradztwo podatkowe
 • bankowość i ubezpieczenia
 • doradca inwestycyjny na rynkach finansowych

ZARZĄDZANIE

S / NS
Specjalności:

I stopnia 

 • zarządzanie organizacją
 • zarządzanie marketingowe
 • zarządzanie własnym biznesem
 • biznes turystyczny
 • zarządzanie projektami
 • team leader

II stopnia

 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • zarządzanie usługami
 • zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem
 • zarządzanie turystyką i eventami
 • strategie inwestycyjne i zarządzanie finansami przedsiębiorstwa
 • business management (specjalność prowadzona w języku angielskim)

FILIA W SZCZECINKU


INŻYNIERIA I AUTOMATYZACJA W PRZEMYŚLE DRZEWNYM

S / NS / Specjalności:
I stopnia (inżynierskie)

 • automatyka i utrzymanie ruchu
 • produkcja i projektowanie w przemyśle drzewnym

Kliknij aby pobrać Informator 2021/2022Kierunki wykładane na uczelni:

architektura wnętrz Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
dziennikarstwo i komunikacja społeczna Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
energetyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
europeistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
filologia germańska Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria biomedyczna Inżynier Stacjonarny
inżynieria i automatyzacja w przemyśle drzewnym Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria materiałowa Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika i budowa maszyn Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
turystyka i rekreacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
wzornictwo Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zarządzanie Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni

 • Politechnika Koszalińska
  ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
 •  
 • Telefon: (94) 347 85 00
 • Fax: (94) 342 59 63
 • Strona: http://www.tu.koszalin.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Projekty Politechniki Koszalińskiej przyczynią się do rozwoju regionu

Centrum Pomiaru Fizycznych i Mechanicznych Właściwości Materiałów Drzewnych oraz Centrum Szybkiego Prototypowania powstaną na Politechnice Koszalińskiej.

czytaj dalej

XIX Zachodniopomorski Festiwal Nauki na Politechnice Koszalińskiej

Pokazy obiektów 3D, a także prezentacja bezzałogowych maszyn zdalnie sterowanych, dronów i robotów przemysłowych to tylko część atrakcji tegorocznego Festiwalu Nauki, który 26 września br. zorganizowała Politechnika Koszalińska.

czytaj dalej

Pieniądze na rozwój Politechniki Koszalińskiej

7,5 miliona złotych otrzyma Politechnika Koszalińska w ramach dofinansowania z Programu Operacyjnego „Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020”

czytaj dalej

Studenci pojadą na praktyki do Wojskowych Zakładów Uzbrojenia

Studenci Politechniki Koszalińskiej będą kształcić swoje umiejętności praktyczne w Wojskowych Zakładach Uzbrojenia (WZU) w Grudziądzu.

czytaj dalej

Wrzuć miedziaka dla dzieciaka

Studenci Politechniki Koszalińskiej wsparli Towarzystwo Przyjaciół Dzieci

czytaj dalej

Politechnika Koszalińska stawia na nowoczesność

Atrakcyjne szkolenia i zajęcia warsztatowe dla studentów, staże i wizyty studyjne w firmach wdrażających nowoczesne technologie i rozwiązania organizacyjne, udział w seminariach prowadzonych przez naukowców z zagranicy i wprowadzenie zmian w sposobie zarządzania uczelnią .

czytaj dalej

Otwarcie Centrum Druku 3D i Wzornictwa

16 maja 2018., w kampusie Politechniki Koszalińskiej przy ulicy Śniadeckich 2, odbyło się oficjalne otwarcie nowej pracowni uczelnianej – Centrum Druku 3D i Wzornictwa (na Wydziale Technologii i Edukacji).

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane