Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Pedagogika

Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

Posiada umiejętności w zakresie komunikacji społecznej i analizy rzeczywistości edukacyjnej oraz korzystania z warsztatu diagnostycznego. Posługuje się językiem obcym na poziomie biegłości B2 Europejskiego Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy. Charakteryzuje się postawą refleksyjną w postrzeganiu własnej roli zawodowej oraz otwartością na potrzebę doskonalenia kompetencji zawodowych, osobowościowych i społecznych. Absolwent Ignatianum posiada umiejętności osobistej refleksji i autoformacji w duchu pedagogiki ignacjańskiej odwołującej się do doświadczenia, refleksji, działania i oceny własnych działań w świetle zdobytej wiedzy.

Specjalność: Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna 

Absolwent Wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej posiada elementarną wiedzę o miejscu pedagogiki oraz pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej w systemie nauk oraz o jej przedmiotowych i metodologicznych powiązaniach z innymi dyscyplinami naukowymi. Ma uporządkowaną wiedzę na temat wychowania i kształcenia dziecka na etapie edukacji elementarnej, jego filozoficznych, społeczno-kulturowych, historycznych, biologicznych, psychologicznych i medycznych podstawach. Zna wybrane koncepcje człowieka: filozoficzne, psychologiczne i społeczne stanowiące teoretyczne podstawy działalności pedagogicznej w przedszkolu i szkole podstawowej. Zna podstawowe teorie dotyczące wychowania, uczenia się i nauczania; rozumie różnorodne uwarunkowania tych procesów na etapie edukacji elementarnej. Posiada podstawową wiedzę o projektowaniu i prowadzeniu badań diagnostycznych w praktyce pedagogicznej, poszerzoną w odniesieniu do etapu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, uwzględniającą specjalne potrzeby edukacyjne dzieci z zaburzeniami w rozwoju. Posiada szczegółową wiedzę o metodyce wykonywania typowych zadań – o normach, procedurach i dobrych praktykach stosowanych w obszarze wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej. W toku kształcenia absolwent nabył umiejętności opracowywania wyników obserwacji i formułowania wniosków, potrafi ocenić przydatność typowych metod, procedur i dobrych praktyk do realizacji zadań wychowawczych, opiekuńczych i dydaktycznych związanych z etapem edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, posiada umiejętności diagnostyczne pozwalające na rozpoznawanie sytuacji dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Potrafi posługiwać się podstawową wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dydaktyki i metodyki szczegółowej w celu diagnozowania, analizowania i prognozowania sytuacji dydaktycznych oraz dobierania strategii realizowania działań praktycznych na etapie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej. Potrafi pracować w zespole, pełnić różne role, umie przyjmować i wyznaczać zadania, ma elementarne umiejętności organizacyjne pozwalające na realizację celów związanych z projektowaniem i podejmowaniem działań profesjonalnych oraz umie dokonać analizy własnych działań i wskazać ewentualne obszary wymagające modyfikacji w przyszłym działaniu. W procesie akademickiego kształcenia wspierany jest także rozwój kompetencji społecznych. Absolwent jest zdolny do komunikowania się w środowisku pracy, zarówno z osobami będącymi podmiotami działalności pedagogicznej, jak i z innymi osobami współdziałającymi w procesie wychowawczo-dydaktycznym oraz specjalistami wspierającymi ten proces. Ma świadomość konieczności prowadzenia zindywidualizowanego działania pedagogicznego w odniesieniu do dzieci.

Specjalność: Logopedia

Absolwent Logopedia posiada elementarną wiedzę o miejscu i znaczeniu logopedii w systemie nauk oraz zna specjalistyczną terminologię logopedyczną oraz z innych dziedzin wiedzy powiązanych z logopedią, jak również z zakresu językoznawstwa, zna bardzo dobrze język polski w mowie i piśmie, zwłaszcza prawidła polskiej wymowy, zasady fonetyki i fonologii. Ma uporządkowaną wiedzę psychologiczno-pedagogiczną z zakresu sfer rozwoju osoby, wychowania i kształcenia oraz o specyfice i procesach w różnych środowiskach wychowawczych oraz wiedzę z medycznych podstaw logopedii – otorynolaryngologii, foniatrii, ortodoncji i neurologii jeśli chodzi o budowę i funkcjonowanie narządów mowy oraz anatomii i fizjologii i patologii wybranych układów, a z zakresu pediatrii, geriatrii i psychiatrii wiedzę o normach i patologiach funkcjonowania jednostek i sposobach postępowania z nimi. Posiada podstawową wiedzę z zakresu diagnozy i terapii pedagogicznej zaburzeń w czytaniu i pisaniu. Ma podstawową wiedzę na temat rozwoju człowieka w cyklu życia, zarówno w aspekcie biologicznym, psychologicznym i społecznym oraz z zakresu teorii logopedycznej, jeśli chodzi o rozwój mowy i zaburzenia mowy. Ma podstawową wiedzę z zakresu praktyki logopedycznej – etapy postępowania w diagnozie i terapii logopedycznej, zna metody badań logopedycznych i zasady różnicowania i diagnozowania zaburzeń mowy oraz metody usuwania zaburzeń mowy i wspomagania terapii logopedycznej. W toku kształcenia absolwent nabył umiejętności wyszukiwania, selekcjonowania, analizowania, oceniania i przekazuje informacje z zakresu logopedii i dziedzin pokrewnych oraz rozpoznaje, diagnozuje i różnicuje zaburzenia mowy. Potrafi przygotować i zrealizować program efektywnej terapii dziecka z zaburzeniem mowy, przeprowadza badanie specjalistyczne oraz analizuje wyniki badań wykonanych przez innych specjalistów (foniatra, audiofonolog, laryngolog, ortodonta, psycholog). Potrafi nawiązać odpowiedni kontakt z pacjentem oraz jego opiekunami. Potrafi prowadzić dokumentację logopedyczną dotyczącą pacjentów oraz innych oddziaływań logopedycznych, zbiera i gromadzi dane oraz konstruować własne badania logopedyczne. Wykorzystuje podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu pedagogiki oraz powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania problemów edukacyjnych, zdrowotnych i społecznych osób z wadami wymowy, posługuje  się zasadami i normami etycznymi w podejmowanej działalności, dostrzega i analizuje dylematy etyczne; przewiduje skutki konkretnych działań terapeutycznych. W procesie akademickiego kształcenia wspierany jest także rozwój kompetencji społecznych. Absolwent jest zdolny do współpracy w zespole, wykazuje gotowość do podejmowania różnorodnych zadań i wykonani ich. Ma świadomość sporządzania odpowiedniej diagnozy i stosowania terapii logopedycznej, jak również profilaktyki logopedycznej oraz wykazuje gotowość  do dalszego dokształcania się i doskonalenia swoich umiejętności, inspirując ku temu inne osoby oraz ma świadomość konieczności ewaluacji własnych osiągnięć zawodowych. Wykazuje się postawą empatyczną oraz wrażliwością wobec pacjentów i ich opiekunów.

Specjalność: Resocjalizacja kreująca

Absolwent Resocjalizacja kreująca posiada elementarną wiedzę o terminologii używanej w pedagogice resocjalizacyjnej, jej przedmiocie i zadaniach oraz genezie subdyscypliny i związkach z innymi dyscyplinami naukowymi.  Posiada podstawową wiedzę o zasadach przeprowadzania diagnozy pedagogicznej w środowisku i instytucjach wychowawczych i  resocjalizacyjnych oraz o zasadach i metodach wychowania resocjalizującego w środowisku i instytucjach wychowawczych i  resocjalizacyjnych. Posiada podstawową wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu resocjalizacji i wsparcia jednostek i grup zagrożonych marginalizacją i przestępczością. W toku kształcenia absolwent nabył umiejętności posługiwania się terminologią używaną w pedagogice resocjalizacyjnej i analizowania powiązań pomiędzy innymi dyscyplinami naukowymi oraz podstawowymi ujęciami teoretycznymi dla wyjaśniania i analizowania problemów w obszarze resocjalizacji instytucjonalnej i pozainstytucjonalnej. Potrafi wykorzystać wiedzę z obszaru pedagogiki resocjalizacyjne dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej i zaprojektowania działań  wspierających, pomocowych i resocjalizacyjnych oraz Potrafi zaprojektować twórcze działania resocjalizacyjne w oparciu o znane zasady i metody wychowania resocjalizującego w środowisku i  instytucjach wychowawczych i  resocjalizacyjnych. Potrafi wykorzystać wiedzę w zakresie prawnych i organizacyjnych czynników konstytuujących funkcjonowanie systemu resocjalizacji i wsparcia jednostek i grup zagrożonych marginalizacją i przestępczością dla zaprojektowania i przeprowadzenia działań wspierających, pomocowych i resocjalizacyjnych. W procesie akademickiego kształcenia wspierany jest także rozwój kompetencji społecznych. Absolwent jest docenia znaczenia dorobku nauk humanistycznych i społecznych dla kreowania działań resocjalizacyjnych nakierowanych na osoby z zaburzeniami psychospołecznego funkcjonowania i zagrożone marginalizacją i przestępczością. Przejawia postawę otwartości aktywności w identyfikowaniu i rozwiązywaniu problemów z zakresu wspomagania, pomocy i resocjalizacji. Jest świadomy istnienia etycznego wymiaru działań twórczych we wspieraniu, pomocy i resocjalizacji jednostek i grup zagrożonych marginalizacją i przestępczością.

Specjalność: Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną

Absolwent Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną posiada elementarną wiedzę o terminologii używanej w pedagogice szkolnej i profilaktyce społecznej oraz o przedmiocie i zadaniach oraz genezie tej subdyscypliny i związkach z innymi dyscyplinami naukowymi. Posiada uporządkowaną i pogłębioną wiedzę o zasadach przeprowadzania diagnozy indywidualnej i środowiskowej, zna podmiot, przedmiot, środki i metody działania poradniczego i doradztwa zawodowego, jak również ich miejsce jako interakcji międzyosobowej. Ma wiedzę dotyczącą zasad, metod i środków pracy z dzieckiem z trudnościami wychowawczymi i dzieckiem zdolnym oraz podstawy wiedzy o problemowych, niebezpiecznych i antyspołecznych zachowaniach dzieci i młodzieży oraz możliwościach systemowego rozwoju i zachowaniach normatywnych. Ma wiedzę na temat etyki, standardów, strategii, systemowych rozwiązań oraz podstaw prawnych profilaktyki społecznej i na temat tworzenia, realizacji i ewaluacji programów profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym. Zna organizację pracy pedagoga szkolnego, jego zadania oraz metody pracy. W toku kształcenia absolwent nabył umiejętności posługiwania się terminologią używaną pedagogice szkolnej i profilaktyce społecznej, analizowania powiązań pomiędzy innymi dyscyplinami naukowymi oraz wykorzystywania ich w postępowaniu diagnostycznym i działaniach terapeutycznych. Posiada umiejętności posługiwania się ujęciami teoretycznymi w celu analizowania zachowań uczniów, wychowanków oraz wykorzystania wiedzy interdyscyplinarnej dla przeprowadzenia diagnozy indywidualnej i środowiskowej oraz zaprojektowania indywidualnych i systemowych działań. Posiada umiejętność dostrzegania i identyfikowania problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych dzieci i młodzieży a także konstruowania programów naprawczych. Potrafi identyfikować, diagnozować i różnicować zachowania normatywne i ryzykowne dzieci i młodzieży. Oraz dostrzega potrzebę działań uzupełniających i kompensujących proces wychowania i socjalizacji w kontekście postępujących zmian społecznych. Potrafi sporządzić plan pracy z indywidualnym przypadkiem i grupą oraz Potrafi planować, tworzyć, realizować i ewaluować uniwersalne, selektywne i wskazujące programy profilaktyczne w oparciu o adekwatne podstawy teoretyczne i dobre praktyki. Ma umiejętności służące poprawnej realizacji i implementacji działań profilaktycznych w szkole i środowisku lokalnym, w tym współpracy ze szkołami, samorządami lokalnymi, organizacjami pozarządowymi, grupami dzieci i młodzieży oraz rodziców i nauczycieli. W procesie akademickiego kształcenia wspierany jest także rozwój kompetencji społecznych. Absolwent jest zdolny do w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych, opiekuńczych, wychowawczych; poszukuje sposobów ich rozwiązania nie naruszających godności, intymności i podmiotowości dziecka i jego rodziny. Jest wrażliwy na problemy dzieci i młodzieży oraz podejmuje profesjonalne działania służące tworzeniu im wartościowego środowiska wychowawczego. Jest przekonany o potrzebie permanentnego samokształcenia i monitorowania własnych kompetencji zawodowych i miękkich, niezbędnych do efektywnej komunikacji z grupami społecznymi w różnym wieku i o różnych potrzebach. Wykazuje cechy refleksyjnego praktyka o solidnych podstawach teoretycznych i etycznych w zakresie wychowania i profilaktyki. Ma przekonanie o sensie, wartości i potrzebie podejmowania działań w zakresie profilaktyki zachowań ryzykownych w szkołach i środowisku lokalnym.


Możliwości zatrudnienia:

  • specjalność Pedagogika szkolna z profilaktyką społeczną; mogą być zatrudniani jako: pedagodzy szkolni w szkołach wszystkich stopni i rodzajów, wychowawcy internatów, burs, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych, pedagodzy w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, wychowawcy w placówkach wsparcia dziennego (np. świetlice środowiskowe), wychowawcy w innych placówkach edukacyjnych, w których ustawowo realizowane są programy profilaktyczne. Absolwenci mają również kompetencje do prowadzenia własnej działalności profilaktycznej w organizacjach pozarządowych, tzw. trzeciego sektora, jako twórcy i realizatorzy specjalistycznych programów profilaktycznych.

  • specjalność Logopedia mogą być zatrudnieni jako nauczyciel-logopedy w przedszkolach, szkołach podstawowych, gimnazjach, zasadniczych szkołach zawodowych i innych placówkach oświatowych; oraz przy prowadzeniu zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka

  • specjalność Resocjalizacja kreująca mogą pracować w instytucjach, których celem jest opieka, wychowanie i resocjalizacja,  wykorzystujących w pracy metody resocjalizacji kreującej. W szczególności absolwenci przygotowani są do pracy w instytucjach takich jak: Policyjna Izba Dziecka, Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Przeciwdziałania Przemocy, poradnie rodzinne, w których istnieje stanowisko przeznaczone dla pedagoga. Uzyskują kwalifikacje zawodowe do pracy jako wychowawca w instytucjach zajmujących się wychowaniem i resocjalizacją, w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i zakładach poprawczych, świetlicach socjoterapeutycznych, placówkach interwencyjnych. Absolwenci mogą również pracować w zawodzie kuratora sądowego oraz podejmować pracę wychowawczą jako organizator grup środowiskowych;

  • specjalność Wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna mogą być zatrudnieni jako: nauczyciele w placówkach przedszkolnych oraz w szkolnych, wychowawcy w świetlicach szkolnych. 

Powiązane kierunki

ARTETERAPIA - STUDIA II STOPNIA W KRAKOWIE

Studia dedykowane są osobom, które, dostrzegają terapeutyczny wymiar sztuki, są aktywne na polu społecznym, artystycznym i chcą łączyć swoją działalność w tym zakresie z działalnością pedagogiczną (wspomagającą rozwój człowieka, profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.).

czytaj dalej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

czytaj dalej

Filozofia

Absolwent studiów I stopnia nabywa wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy wykształcenia filozoficznego: historii i metodologii filozofii, logiki, metafizyki, teologii naturalnej, ontologii, epistemologii, filozofii przyrody, etyki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz innych dyscyplin filozoficznych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie