Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Japonistyka

Zakład Japonistyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie dzienne na specjalności japonistyka.

W programie studiów kładzie się nacisk przede wszystkim na praktyczną znajomość języka japońskiego (nauka w wymiarze 390 godzin rocznie – 13 godzin tygodniowo podczas pierwszych dwóch lat studiów i 360 godzin rocznie na III roku studiów licencjackich oraz 330 godzin na I roku i 180 godzin na II roku studiów magisterskich). Ponadto przez cały czas trwania studiów prowadzone są zajęcia z pisma japońskiego (odpowiednio: 120, 120, 90, 60 i 60 godzin rocznie w trakcie kolejnych lat studiów). Pozostałe przedmioty kierunkowe to, między innymi: gramatyka opisowa i historyczna języka japońskiego, historia Japonii, historia literatury i kultury japońskiej, lektura tekstów, translatoryka, seminaria magisterskie oraz wykłady monograficzne. 

Program studiów obejmuje także zajęcia z drugiego języka orientalnego (obecnie do wyboru języki: chiński, tamilski, hindi), języka indoeuropejskiego (język angielski, język rosyjski).

Ukończenie studiów i uzyskanie tytułu licencjata lub magistra filologii japońskiej następuje po zaliczeniu wszystkich przedmiotów przewidzianych planem studiów, uzyskaniu odpowiedniej ilości punktów ECTS oraz złożeniu pracy licencjackiej lub magisterskiej i zdaniu egzaminu licencjackiego lub magisterskiego (zob. Standardy wymagań dla prac licencjackich i magisterskich na stronie KO: www.orient.amu.edu.pl ). Szczegółowe zasady odnośnie przebiegu studiów dziennych magisterskich określa Regulamin studiów (zob. zob. strona UAM http://studenci.amu.edu.pl/studia/licencjackie-i-magisterskie/regulamin-studiow ]). 

Plan studiów pierwszego stopnia (licencjackich) na japonistyce obejmuje ogółem 2 670 godzin zajęć, z czego 120 godzin stanowią przedmioty ogólne, a 2 580 godzin przedmioty kierunkowe. Plan studiów drugiego stopnia (magisterskich) obejmuje ogółem 1 110 godzin, z czego przedmioty podstawowe zajmują 150 godzin, a przedmioty kierunkowe 960 godzin.

Zaliczenie przedmiotu odbywa się poprzez uzyskanie wpisu do indeksu na podstawie wyników pracy i/lub przeprowadzonego kolokwium. Zaliczenie egzaminu student uzyskuje poprzez jego zdanie w trybie przewidzianym przez regulamin studiów. 

Praca licencjacka lub magisterska przygotowywana jest w uzgodnieniu z promotorem, na temat zaakceptowany przez promotora (zob. Standardy wymagań prac dyplomowych na stronie KO – Dla studenta). 

KO szczyci się osiągnięciami naukowymi swych absolwentów i zachęca do ich publikacji. Po zakończeniu studiów magisterskich absolwenci mogą ubiegać się o przyjęcie na studia doktoranckie, których ukończenie - po przedstawieniu rozprawy doktorskiej i jej publicznej obronie – uprawnia do uzyskania stopnia doktora nauk humanistycznych w wybranej przez doktoranta specjalności.

Wyjazdy zagraniczne

W trakcie studiów studenci mogą uczestniczyć w wyjazdach integracyjnych, konkursach językowych oraz europejskich programach wymiany studentów. Większość studentów zainteresowanych wyjazdem do Japonii ma szansę uzyskać stypendium jeszcze w trakcie studiów.

Koło Naukowe Studentów Japonistyki UAM

W Katedrze Orientalistyki od roku 2003 działa Koło Naukowe Studentów Japonistyki UAM JAPONICA CREATIVA. Koło organizuje cykliczne imprezy i spotkania. Szczegóły działalności koła dostępne są w internetowym serwisie JAPONICA CREATIVA: www.creativa.amu.edu.pl/

Postępowanie rekrutacyjne

Przyjęcie kandydatów na studia japonistyczne I stopnia następuję w wyniku postępowania kwalifikacyjnego, które odbywa się w drodze konkursu świadectw dojrzałości (nowa matura); kandydaci ze „stara maturą” muszą dodatkowo przejść rozmowę kwalifikacyjną. Procedura rekrutacyjna obywa się z wykorzystaniem Internetowego Systemu Rekrutacji pod adresem: https://rejestracja.amu.edu.pl/. Szczegółowe zasady rekrutacji znajdują się na stronie: www.amu.edu.pl.

Limit przyjęć

Limit przyjęć na pierwszy rok studiów licencjackich to 24 osoby 

Perspektywy pracy po ukończeniu studiów

Wzajemne zainteresowanie oraz wymiana kulturalna pomiędzy Polską i Japonią, jak również poziom inwestycji japońskich w Polsce, konsekwentnie wzrasta. Absolwenci japonistyki mogą znaleźć zatrudnienie w firmach, urzędach i innych placówkach utrzymujących stosunki z Japonią jako tłumacze i eksperci do spraw Japonii. Najatrakcyjniejsze oferty będą z pewnością oczekiwały na absolwentów posiadających dodatkowe specjalności i kwalifikacje.

Kontakt w sprawie rekrutacji

W sprawach nietypowych: Dział Nauczania UAM, Collegium Minus, ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań, tel. 061 8294366, www.dn.amu.edu.pl

Dziekanat Wydziału Neofilologii UAM, Collegium Novum, Al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań, tel. 061 8293501

Sekretariat Katedry Orientalistyki UAM, ul. 28 Czerwca 1956 nr 198, pok. 131, 61-485 Poznań, tel. 061 829-2915, e-mail: orient@amu.edu.pl

więcej...
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane