Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie URK

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie URK

Rok założenia: 1890 | Rektor: dr hab. inż. Sylwester Tabor, prof. UR

Uniwersytet Rolniczy to uczelnia mogąca poszczycić się długą i bogatą historią oraz unikatowym profilem edukacyjno-badawczym. Jej historia sięga XVIII wieku, kiedy to za sprawą ks. Hugona Kołłątaja utworzono Katedrę Rolnictwa. Ponad sto lat później w 1890 roku przy Uniwersytecie Jagiellońskim powstało pierwsze Studium Rolnicze.

Obecnie Uniwersytet Rolniczy w Krakowie tworzą 3 kampusy, 11 obiektów dydaktycznych, 29 stacji doświadczalnych, Leśny Zakład Doświadczalny w Krynicy-Zdrój – gwarantuje to  dogodne warunki dydaktyczne dla studentów jak i możliwość rozwoju naukowego dla pracowników. Uczelnia stale się rozwija, do najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat zalicza się powstanie Ośrodka Medycyny Eksperymentalnej i Innowacyjnej w ramach Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej UJ-UR, utworzenie Centrum Edukacji Gleboznawczej - Muzeum Gleb na Wydziale Leśnym, powstanie nowoczesnej hali sportowej wybudowanej w technologii pasywnej. Planowane jest utworzenie Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej i Hodowli Zwierząt Polski Południowej.

Uniwersytet dzisiaj, to kilkadziesiąt kierunków i specjalności, na których kształci się około 7500 studentów. Oferta edukacyjna obejmuje także ponad 24 rodzaje studiów podyplomowych, a około 100 kursów prowadzonych jest w języku angielskim. Studenci oraz pracownicy naukowi mogą korzystać z wymiany międzynarodowej w ramach programu Erasmus Plus i CEEPUS.

Za­daniem Uniwer­sy­tetu Rol­nicze­go jest ksz­tałcenie specja­listów do pra­cy w sze­ro­ko pojętej go­spo­dar­ce żyw­nościo­wej, leśnej, ksz­tałto­wania i och­ro­ny śro­dowiska przy­rod­ni­cze­go oraz eko­nomi­ki czy mar­ketin­gu. Dzięki wie­lo­let­niej współpra­cy z po­nad 100 ośrod­ka­mi nau­ko­wymi w kraju i za gra­nicą stu­den­ci mogą od­bywać cie­ka­we zajęcia prak­tycz­ne i zdobywać cen­ne doświad­cze­nie za­wodowe.

Pro­gra­my stu­denc­kie

  •  Erasmus
  •  Sty­pen­dium rek­to­ra dla naj­lep­szych stu­dentów
  •  Sty­pen­dium mi­nistra za osiągnięcia w nau­ce 
  •  lub wy­bit­ne osiągnięcia spor­to­we
  •  Sty­pen­dium so­cjal­ne
  •  Za­po­mo­ga
  •  Sty­pen­dium specjal­ne dla osób nie­pełnospraw­nych

Przy Uniwer­sy­tecie Rol­niczym działa Cen­trum Kul­tu­ry Stu­denc­kiej. Cen­trum pro­wadzi działal­ność kul­tu­ralną, ar­ty­styczną i oświa­tową na rzecz stu­dentów i pra­cow­ników Uczel­ni, a w jej skład wchodzą: Chór Uniwer­sy­tetu Rol­nicze­go, Stu­denc­ki Zespół Góral­ski „Skal­ni”, Klub Aka­de­mic­ki „Ar­ka” i Klub „Bu­da”.

Najważniejszymi jednostkami Uczelni są wydziały, w chwili obecnej na Uniwersytecie Rolniczym istnieje 7 wydziałów oraz UCMW UJ-UR.

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie

Kierunki prowadzone na studiach I stopnia

Kierunki prowadzone na studiach jednolitych magisterskich

Kierunki prowadzone na studiach II stopnia

Kierunki prowadzone na studiach I stopnia w j. angielskim

Kierunki prowadzone na studiach II stopnia w j. angielskim

STUDIA PODYPLOMOWE


Kliknij aby pobrać INFORMATOR DLA KANDYDATÓW 2024/2025:


Kierunki prowadzone na studiach I stopnia

Kierunki prowadzone na studiach jednolitych magisterskich

Kierunki prowadzone na studiach II stopnia

Kierunki prowadzone na studiach I stopnia w j. angielskim

Kierunki prowadzone na studiach II stopnia w j. angielskim

STUDIA PODYPLOMOWE


Kierunki wykładane na uczelni:

agrobiologia I stopnia Stacjonarny
architektura krajobrazu I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biogospodarka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bioinformatyka i analiza danych I stopnia Stacjonarny
bioinżynieria zwierząt I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biologia stosowana I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
browarnictwo i słodownictwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny
dietetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
doradztwo i administracja rolnicza I stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
etologia i psychologia zwierząt I stopnia Stacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny
gastronomia i catering dietetyczny I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
geoinformatyka I stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria i gospodarka wodna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria mechatroniczna I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
jakość i bezpieczeństwo środowiska II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
leśnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ochrona bioróżnorodności I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ogrodnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
rolnictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
sztuka ogrodowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia roślin leczniczych i prozdrowotnych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
technologia żywności i żywienie człowieka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport i logistyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
weterynaria Magister Stacjonarny
winogrodnictwo i enologia II stopnia Stacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zootechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

Bezpieczeństwo w łańcuchu żywnościowym
Biomonitoring procesu biologicznego oczyszczania ścieków i odpadów komunalnych
Dyplomowany enolog - technologia winiarska i miodosytnicza
Dyplomowany piwowar – technologia browarnicza z elementami techniki
Edukacja Przyrodniczo-Leśna
Ekonomika Gospodarstwa Rolnego - edycja dla doradców rolniczych
Florystyka
Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny
Integrowana produkcja rolnicza
Inżynieryjne zagospodarowanie lasu
Pszczelarstwo
rolnictwo
Rolnictwo - edycja dla doradców rolniczych
Rolnictwo ekologiczne, produkty tradycyjne i regionalne - produkcja i certyfikacja
Rozwój obszarów wiejskich
Studia podyplomowe Siedliskoznawstwa Leśnego
Studium ochrony przyrody im. S. Myczkowskiego
Studium wiedzy o Unii Europejskiej Agro-Unia
Uprawa i wykorzystanie roślin zielarskich i alternatywnych
Użytkowanie lasu i transport leśny
Zastosowanie współczesnych metod hydrologii w inżynierii i gospodarce wodnej
Żywienie Człowieka i Dietetyka
Żywienie Człowieka i Dietetyka (studia kwalifikacyjne dla nauczycieli)

Główny adres uczelni


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Gastronomia i catering dietetyczny

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego zarówno otwartego, jak i zamkniętego, w firmach cateringowych, jest także przygotowany do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej

Doradztwo i administracja rolnicza

Wykształcenie na kierunku doradztwo i administracja rolnicza pozwala na zatrudnienie w wielu instytucjach obsługujących rolnictwo, agrobiznes oraz odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich.

czytaj dalej

Ochrona bioróżnorodności - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie inwentaryzacji populacji gatunków zagrożonych i ich siedlisk z wykorzystaniem współczesnych technik geoinformatycznych.

czytaj dalej

Winogrodnictwo i Enologia

Od semestru letniego na Uniwersytecie Rolniczym uruchomiona zostanie rekrutacja na nowy kierunek studiów II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa – Winogrodnictwo i Enologia. Jest to pierwszy w Polsce kierunek o takim profilu. Studia trwać będą 3 semestry (1,5 roku) i zakończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem magisterskim.

czytaj dalej

Etologia i psychologia zwierząt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, studia stacjonarne I stopnia

czytaj dalej

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ZAPRASZA!

NA STUDIA MAGISTERSKIE - WETERYNARIA

czytaj dalej

Browarnictwo i słodownictwo

studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie - profil praktyczny - trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Jeśli chcesz podnieść swoje kompetencje i zostać dyplomowanym piwowarem

rozpocznij studia podyplomowe na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane