Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nowy kierunek studiów – BEZPIECZEŃSTWO

Miło jest nam poinformować, iż Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałczu otrzymała pozwolenie z rąk Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na utworzenie studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku Bezpieczeństwo.

Jeśli interesują Cię sprawy związane z bezpieczeństwem, to znalazłeś kierunek dla siebie. Program studiów Bezpieczeństwo powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie lokalnego rynku pracy na specjalistów ze względu na deficyt pracowników w resorcie MON i MSWiA. Program studiów w pełni był konsultowany i dostosowywany do potrzeb pracodawców dlatego powstały dwa moduły przedmiotów do wyboru (specjalności): bezpieczeństwo wewnętrzne oraz bezpieczeństwo narodowe i obrona cywilna.

Program studiów łączy naukę o bezpieczeństwie, nauki prawne oraz nauki o polityce i administracji z zajęciami praktycznymi prowadzonymi przez doświadczonych specjalistów m. in. w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa oraz bezpieczeństwa międzynarodowego, bezpieczeństwa społecznego oraz strategii bezpieczeństwa na poziomie regionalnym i lokalnym, zarządzania w sytuacjach kryzysowych, kryminologii i kryminalistyki, zwalczania przestępczości kryminalnej, cyberprzestępczości, przestępczości zorganizowanej oraz zwalczania terroryzmu. Jest to gwarancją, uzyskania interdyscyplinarnej wiedzy i kompleksowych umiejętności praktycznych, a także kompetencji społecznych, zapewniających profesjonalną aktywność zawodową.

Specjalności:

– absolwent posiada zaawansowaną wiedzę i umiejętności z zakresu czynności policyjnych, zarówno operacyjnych, taktycznych jak i śledczych działania społecznego i opiekuńczego, zna podstawy kryminalistyki i kryminologii, potrafi zabezpieczyć ślady na miejscu zdarzenia oraz odpowiednio udokumentować wszelkie zebrane dowody, ma również wiedzę na temat ofiar przestępstw, a w szczególności o ich uwarunkowaniach psychicznych. Ponadto Absolwent potrafi wykorzystać osiągnięcia kryminalistyczne w działaniach identyfikacyjnych i zapobiegawczych, analizować zagrożenia przestępczością, formułować programy zapobiegania przestępczości oraz konstruować procedury postępowania w przypadku ataku terrorystycznego;

– absolwent posiada zaawansowaną wiedzę o współcześnie występujących zagrożeniach bezpieczeństwa państwa, zna systemy monitorowania i analizy zagrożeń, zna specyfikę logistyki w systemie bezpieczeństwa narodowego, potrafi analizować system zarządzania kryzysowego, formułować sposoby praktycznego reagowania w sytuacjach kryzysowych oraz korzystać z mechanizmów zapewniających utrzymanie bezpieczeństwa państwa. Posiada również wiedzę oraz praktyczne umiejętności z zakresu dowodzenia i kierowania w siłach zbrojnych.

Kariera – twój zawód:

  • Funkcjonariusz policji, służb, inspekcji, straży i służb specjalnych
  • Oficer i podoficer sił zbrojnych
  • Specjalista z zakresu ochrony danych osobowych
  • Administrator bezpieczeństwa informacji
  • Specjalista z zakresu zarządzania kryzysowego
  • Specjalista z zakresu usług ochrony osób i mienia
  • Pracownik administracji rządowej i samorządowej 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane