Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UAM

Rok założenia: 1919 | Rektor: prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki

przejdź do spisu treści

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu jest jednym z najlepszych ośrodków akademickich w Polsce. Na renomę uczelni wpływa tradycja sięgająca początków XVI wieku, wybitne osiągnięcia naukowe kadry akademickiej, atrakcyjny program kształcenia studentów i doskonała baza lokalowa.

Misją uniwersytetu jest prowadzenie wysokiej jakości badań, kształcenie we współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz rozwijanie społecznej odpowiedzialności.

Uniwersytet stanowi centrum wiedzy, w którym badania i nauczanie wzajemnie się przenikają, a nauka zgłębiana jest zarówno w wymiarze międzynarodowym, jak i krajowym oraz regionalnym. Uczelnia stale aktualizuje i poszerza swoje programy badawcze i treści nauczania, kładąc szczególny nacisk na ich interdyscyplinarny charakter.

Aktualnie na 89 kierunkach i 246 specjalnościach studiuje blisko 35 tys. studentów studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Na studiach doktoranckich kształci się ponad 1300 doktorantów.

Wydziały Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu


Wydział Anglistyki


Jedyny w Polsce Wydział Anglistyki. W toku działalności nawiązał współpracę z licznymi uniwersytetami i instytucjami naukowymi w Europie i na świecie: m. in. University of Florida, University of Kansas, Michigan State University, University of London, Uniwersytet Helsiński czy Uniwersytet Wiedeński.

Wydział oferuje takie kierunki studiów, jak: filologia angielska, niderlandzka i angielsko-chińska; English Studies: Literature and Culture oraz English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies. Wydział Anglistyki proponuje studentom bogaty wybór specjalizacji licencjackich, np. ogólnoakademicką, nauczycielską, celtycką, tłumaczeniową, południowoafrykańską czyyteatrologiczną. Specjalizacje w ramach studiów drugiego stopnia to: literatura i kultura amerykańska; kognitywne językoznawstwo stosowane; język i komunikacja w mediach i polityce; tłumaczenie pisemne; tłumaczenie konferencyjne; Kanada anglojęzyczna: literatura, kultura, język; Australia i Nowa Zelandia; specjalności: celtycka, niderlandzka i teatrologiczna oraz moduł dodatkowy – kształcenie nauczycieli. 

więcej


Wydział Biologii


Wydział Biologii w swoich działaniach kieruje się zasadą jedności badań, kształcenia i upowszechniania wiedzy. Jego wysoką pozycję naukową potwierdza uzyskany wraz z poznańskim Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN prestiżowy tytuł Krajowego Naukowego Ośrodka Wiodącego KNOW, nadawany instytucjom naukowym prowadzącym badania na najwyższym poziomie, a poziom dydaktyczny – wyróżniająca ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej przyznawana za najwyższą jakość kształcenia. Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu biologicznych badań podstawowych, biogospodarki i ochrony zasobów przyrody na kierunkach: biologia, biotechnologia, bioinformatyka i ochrona środowiska oraz biologia – nauczanie biologii i przyrody. Wydział proponuje możliwość kontynuacji nauki na kierunkach anglojęzycznych: Biotechnology lub Environmental Protection, oraz na interdyscyplinarnym kierunku neurobiologia.

więcej


Wydział Chemii


Wydział Chemii tworzą 23 zakłady, 13 pracowni naukowych oraz Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej. To jeden z największych uniwersyteckich wydziałów o takim profilu w Polsce, zaliczany do znanych w Europie, dynamicznie rozwijających się ośrodków naukowo-dydaktycznych.

Unikatowe wyposażenie sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni stanowi znakomite zaplecze dla wzmacniania potencjału naukowego, co przekłada się na liczne patenty, umowy licencyjne oraz wdrożenia. Na Wydziale prowadzone są kierunki studiów licencjackich i magisterskich, w tym również międzynarodowe studia magisterskie SERP-Chem w ramach konsorcjum czterech uniwersytetów europejskich.

więcej


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej tworzy pięć instytutów:

 • Instytut Filologii Polskiej,
 • Instytut Filologii Klasycznej,
 • Instytut Filologii Słowiańskiej,
 • Instytut Teatru i Sztuki Mediów,
 • Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych,
 • a także Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oraz Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej łączy tradycyjne kierunki filologiczne z nowoczesnymi specjalnościami, co oznacza, że jego studenci zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne cenione na rynku pracy.

więcej


Wydział Fizyki


Na Wydziale Fizyki można studiować na kierunkach: fizyka, astronomia, akustyka, biofizyka i technologie komputerowe. Nowoczesne laboratoria i pracownie pozwalają zapoznać się z zaawansowanymi badaniami astronomicznymi, technikami spektroskopowymi, biofizycznymi, badaniami z zakresu fazy skondensowanej i własności najnowszych materiałów.

Wydział dysponuje unikatowym wyposażeniem laboratoriów akustycznych, optometrycznych oraz informatycznych. Ogromną szansę rozwoju naukowego przynosi międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne, które łączy procesy dydaktyczne z umiejętnościami potrzebnymi na rynku zaawansowanych technologii, a także tworzy warunki do współpracy międzynarodowej.

więcej


Wydział Historyczny


Wydział Historyczny oferuje studia na kierunkach: archeologia, etnologia, historia, humanistyka w szkole, historia sztuki, muzykologia, wschodoznawstwo, filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie. Badania naukowe pracowników dotyczą pradziejowych, historycznych i współczesnych procesów społeczno-kulturowych. Wiele zajęć na wydziale oferowanych jest w języku angielskim. Istotną częścią procesu kształcenia są praktyki terenowe i objazdy naukowe oraz ścisła współpraca z placówkami artystycznymi, muzealnymi i archiwalnymi. Organizowane są także praktyki i staże w instytucjach samorządowych czy lokalnych mediach.

więcej


Wydział Matematyki i Informatyki


Na Wydziale Matematyki i Informatyki badaniami naukowymi zajmuje się 20 zakładów naukowych i jedna pracownia. Wiele z tych jednostek współpracuje ze znaczącymi zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Wydział oferuje pełną ścieżkę przedmiotów wykładanych w języku angielskim na kierunkach matematyka oraz informatyka, a także unikatowy w skali kraju kierunek: nauczanie matematyki i informatyki.

Wydział posiada nowocześnie wyposażone pomieszczenia dydaktyczne, pracownie, laboratoria i bogate zasoby biblioteczne. Studenci mają znakomite warunki do nauki. Wiele przedmiotów prowadzonych jest przez praktyków – głównie wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli czołowych firm z branży IT. Studenci wydziału uzyskują liczne sukcesy w światowej rangi konkursach (np. ImagineCup).

więcej


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych


Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych składa się z pięciu jednostek:

 • Instytutu Geoekologii i Geoinformacji,
 • Instytutu Geologii,
 • Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,
 • Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,
 • Katedry Centrum Turystyki i Rekreacji.

Wydział może się poszczycić najbogatszą w Polsce ofertą dydaktyczną z zakresu nauk o Ziemi, proponuje również szeroki wachlarz przedmiotów nauczanych w językach obcych. W nowoczesnych budynkach usytuowanych na Kampusie Morasko studenci korzystają z pracowni komputerowych i laboratoriów, cyfrowego archiwum kartograficznego oraz biblioteki. Wydział dysponuje kilkoma stacjami terenowymi, w tym polską placówką badawczą na Spitsbergenie – Stacją Polarną UAM „Petuniabukta”.

więcej


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa prowadzi studia na pięciu kierunkach: politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie państwem – trzy ostatnie wyróżnione zostały tytułem „Studia z przyszłością”. Niektóre kierunki prowadzone są także w języku angielskim.

Siedzibą WNPiD jest nowoczesny budynek na Kampusie Morasko, ze studiem radiowym i telewizyjnym, pracowniami komputerowymi, świetnie wyposażonymi salami multimedialnymi i unikatową w skali kraju wypożyczalnią sprzętu multimedialnego. Na WNPiD działa sześć redakcji mediów studenckich: od drukowanych czasopism i portali internetowych, po radio i telewizyjne programy informacyjne. Na wydziale co roku odbywa się projekt stażowy „Brains Attack!” oraz turnieje debat, z cieszącymi się dużym prestiżem Mistrzostwami Polski Debat Oksfordzkich.

więcej


Wydział Nauk Społecznych


Wydział Nauk Społecznych tworzą cztery instytuty: Instytut Filozofii, Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Psychologii, Instytut Socjologii oraz Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych. Wydział oferuje kształcenie na kierunkach: filozofia, kulturoznawstwo, kognitywistyka, praca socjalna, socjologia, psychologia, prowadzi również kulturoznawcze studia magisterskie w języku angielskim: Intercultural Communication.

Różnorodność uzyskiwanej na wydziale wiedzy daje kompetencje do pracy w wielu instytucjach oświaty, kultury, mediów, reklamy czy biznesu. Absolwenci WNS-u postrzegani są przez pracodawców jako bardzo cenni pracownicy: myślący nieschematycznie, elastyczni w działaniu, refleksyjni, szybko uczący się i sprawnie integrujący różne obszary działań.

więcej


Wydział Neofilologii


Wydział Neofilologii jest jedną z największych jednostek neofilologicznych w Polsce. W ofercie edukacyjnej ma 50 różnych specjalności filologicznych, obejmujących ok. 40 języków nowożytnych. Studia na tych kierunkach pozwalają odkryć bogactwo poznawanych języków i tworzonych w nich literatur czy kultur najodleglejszych zakątków kuli ziemskiej. Kształcą też umiejętności interkulturowe, translatoryczne i nauczycielskie.

Zdobytą wiedzę studenci mogą sprawdzić w praktyce, wyjeżdżając na studia i staże zagraniczne w ramach umów międzynarodowych z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi na całym świecie. Ogromnym wsparciem oferty dydaktycznej i naukowej są bogate zbiory nowoczesnej dwuwydziałowej Biblioteki Filologicznej NOVUM.

więcej


Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu


Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu studenci kształcą się na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, pedagogika, filologia angielska z pedagogiką, filologia polska.

Wśród wykładowców są naukowcy, artyści plastycy oraz artyści muzycy o uznanej renomie w kraju i za granicą. Przepiękna i przestronna aula pełni funkcję sali konferencyjno-koncertowej oraz galerii sztuki, w której swoje prace eksponują studenci i wykładowcy.

więcej


Wydział Prawa i Administracji


Wydział Prawa i Administracji należy do najlepszych i największych wydziałów prawa w Polsce. Wśród jego pracowników znajdują się sędziowie, członkowie Komisji Kodyfikacyjnych, rad nadzorczych, adwokaci, radcy prawni, notariusze, przedsiębiorcy oraz dyplomaci.

Wydział szczyci się jedną z największych bibliotek prawniczych w Polsce. Na przyszłych prawników czeka specjalna sala sądowa, gdzie studenci pod opieką wykładowców przeprowadzają symulacje rozpraw. Absolwenci wszystkich kierunków (prawo, administracja, prawo europejskie, zarządzanie i prawo w biznesie oraz kierunek prawno-ekonomiczny) bez problemu odnajdują się na polskim i zagranicznym rynku pracy.

więcej


Wydział Studiów Edukacyjnych


Wydział Studiów Edukacyjnych kształci studentów na dwóch kierunkach: pedagogika oraz pedagogika specjalna, w ramach ponad 30 specjalności. W skład wydziału wchodzą 24 zakłady i pięć pracowni, w których zatrudnieni są znakomici badacze. Na jakość kształcenia wpływają także wykłady gościnne wielu naukowców i specjalistów z innych uczelni w Polsce i z zagranicy.

W jednostce działa Wydziałowe Centrum Wolontariatu „Volontario” oraz kilkanaście kół naukowych. W ostatnich latach Wydział zdobywał pierwsze miejsca w rankingu „Perspektywy” jako najlepszy wydział kształcący w zakresie pedagogiki oraz pedagogiki specjalnej.

więcej


Wydział Teologiczny


Wydział Teologiczny jest ośrodkiem badań i studiów teologii katolickiej oraz chrześcijańskiej myśli społecznej. Pracownicy Wydziału współpracują z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, a efekty prac przedstawiają w formie monografii autorskich i wieloautorskich oraz artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Badania charakteryzuje interdyscyplinarność oraz postawa otwartości i dialogu. Wydział prowadzi studia na kierunkach: teologia oraz dialog i doradztwo społeczne.

więcej


Collegium Polonicum


Collegium Polonicum w Słubicach jest wspólną jednostką naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Kierunki prowadzonych tu studiów mają międzynarodowy charakter, a ich absolwenci otrzymują polski i niemiecki dyplom.

Unikatowe położenie na polsko-niemieckiej granicy tworzy niepowtarzalną międzynarodową atmosferę i zapewnia bogate życie kulturalne. Niezbędne doświadczenie zawodowe studenci zdobywają podczas praktyk w organizacjach pozarządowych. Około 25% studentów to obcokrajowcy. Wybierając studia w Słubicach można zamieszkać na Osiedlu Studenckim, gdzie oprócz komfortowych akademików znajdują się poczta, sklep, siłownia oraz boisko do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę i koszykówkę.

więcej


Nadnotecki Instytut UAM w Pile


Nadnotecki Instytut UAM w Pile jest jednostką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która swoim zasięgiem oddziaływania obejmuje przede wszystkim północną Wielkopolskę i sąsiednie województwa.

Kształcenie odbywa się w nowoczesnym budynku, wyposażonym w sale wykładowe, laboratoria, pracownie komputerowe, pokoje do pracy zespołowej i indywidualnej oraz bibliotekę.

Wyróżnikiem Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile są praktyczne kierunki studiów - gospodarka wodna oraz technologie informatyczne (studia inżynierskie). Studenci realizują projekty i staże w firmach zgodnie z profilem kształcenia, a także rozwijają swoją aktywność na kursach nurkowych i żeglarskich.

więcej


Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie


Zajęcia w IKE mają charakter interaktywny i są prowadzone przez doskonałych teoretyków oraz praktyków ze świata biznesu, kultury i mediów. Ma to swoje przełożenie na uczestnictwo studentów w różnego typu warsztatach, wydarzeniach kulturalnych, a także w projektach krajowych i międzynarodowych.

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie jest jednostką UAM na prawach wydziału. Mieści się w nowoczesnym, znakomicie wyposażonym kampusie ul. Kostrzewskiego 5-7 62-200 Gniezno

więcej


przejdź do spisu treści

Wydział Anglistyki


Wydział Anglistyki posiada dwie siedziby:

Collegium Novum - główna siedziba Wydziału Anglistyki, al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań;
Kolegium Heliodora Święcickiego - ul. Grunwaldzka 6, 60-780 Poznań.

tel: (+48 61) 829 3506, (+48 61) 829 3521
fax: (+48 61) 829 3512
wa.amu.edu.pl

Jedyny w Polsce Wydział Anglistyki. W toku działalności nawiązał współpracę z licznymi uniwersytetami i instytucjami naukowymi w Europie i na świecie: m. in. University of Florida, University of Kansas, Michigan State University, University of London, Uniwersytet Helsiński czy Uniwersytet Wiedeński.

Wydział oferuje takie kierunki studiów, jak: filologia angielska, niderlandzka i angielsko-chińska; English Studies: Literature and Culture oraz English Linguistics: Theories, Interfaces, Technologies. Wydział Anglistyki proponuje studentom bogaty wybór specjalizacji licencjackich, np. ogólnoakademicką, nauczycielską, celtycką, tłumaczeniową, południowoafrykańską czyyteatrologiczną. Specjalizacje w ramach studiów drugiego stopnia to: literatura i kultura amerykańska; kognitywne językoznawstwo stosowane; język i komunikacja w mediach i polityce; tłumaczenie pisemne; tłumaczenie konferencyjne; Kanada anglojęzyczna: literatura, kultura, język; Australia i Nowa Zelandia; specjalności: celtycka, niderlandzka i teatrologiczna oraz moduł dodatkowy – kształcenie nauczycieli.

Studia na Wydziale Anglistyki:

Studia dzienne stacjonarne I i II stopnia

Studia zaoczne niestacjonarne I i II stopnia

Studia doktoranckie (stacjonarne i niestacjonarne)

Studia doktoranckie LST&C (archiwum)


przejdź do spisu treści

Wydział Biologii UAM 


Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89
61-614 Poznań
Tel.: 61 829 5556
Fax: 61 829 5636
http://www.biologia.amu.edu.pl/


Na większości kierunków i specjalnościach studiów stacjonarnych obowiązuje system dwustopniowy obejmujący trzyletnie studia licencjackie (I stopień studiów) i dwuletnie studia magisterskie (II stopień studiów).

Kierunek: Biologia

Profil ogólnoakademicki (studia I i II stopnia)
Profil praktyczny:

 • Specjalność: nauczanie biologii i przyrody (studia I stopnia)
 • Specjalność: nauczanie biologii (studia II stopnia)
Kierunek: Biologia i zdrowie człowieka

Profil ogólnoakademicki (studia I stopnia)

Kierunek: Bioinformatyka

Profil ogólnoakademicki (studia I i II stopnia)

Kierunek: Biotechnologia

Profil ogólnoakademicki (studia I i II stopnia)

Kierunek: Neurobiologia

Profil ogólnoakademicki (studia II stopnia)

Kierunek: Ochrona środowiska

Profil ogólnoakademicki (studia I i II stopnia)

Kierunek: Ochrona przyrody i edukacja przyrodniczo-leśna

Profil ogólnoakademicki (studia II stopnia)

Kierunek: Biotechnology (studia w języku angielskim)

Profil ogólnoakademicki (studia II stopnia)

Kierunek: Environmental protection (studia w języku angielskim)

Profil ogólnoakademicki (studia II stopnia) 


Opis kierunków

Biologia i zdrowie człowieka

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne

Biologia i zdrowie człowieka to nowy kierunek studiów o profilu ogólnoakademickim, utworzony na Wydziale Biologii UAM. Kierunek przygotowano z myślą o kandydatach zainteresowanych biologią, człowiekiem oraz wpływem środowiska na zdrowie, którzy chcieliby poznać i stosować nowoczesne techniki laboratoryjne i metody badawcze związane z oceną stanu biologicznego człowieka,  jak również zainteresowanych służeniem swoją wiedzą i umiejętnościami drugiemu człowiekowi, tak by wspierać go w utrzymaniu lub odzyskiwaniu zdrowia. Celem kierunku jest wykształcenie  specjalistów przygotowanych do działalności na rzecz ochrony, promowania i wspomagania zdrowia ludzi oraz w zakresie zdrowia środowiskowego, w oparciu o gruntowną wiedzę i umiejętności metodyczne z obszaru biologii i ekologii człowieka.

Kierunek wyróżnia się bogatą i różnorodną ofertą przedmiotów i zajęć o charakterze praktycznym. Program stworzono we współpracy z pracodawcami i wzbogacono o dodatkowe formy kształcenia (tj. kursy i staże). Umożliwi to zdobycie unikalnych i poszukiwanych na obecnym rynku pracy kwalifikacji.

Biologia

Studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne
Studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne/niestacjonarne

Studia I stopnia na kierunku biologia, mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem studiów. Biologia to nauka o życiu, stanowiącą podstawę wielu gospodarczych dziedzin i współczesnej ochrony przyrodniczego środowiska.

Proponowane przedmioty rozwijają umiejętności kognitywne studenta, takie jak: rozumienie, analizowanie, interpretowanie, synteza oraz niezbędne kompetencje społeczne. Częściowo kształcenie odbywa się w oparciu o tutoring – proces zindywidualizowanej edukacji, nakierowany na integralny – obejmujący wiedzę, umiejętności i postawy - rozwój studenta.

Po ukończeniu studiów absolwent jest przygotowany do poruszania się po zmiennym rynku pracy.

Absolwent stosuje podstawowe techniki i narzędzia badawcze w zakresie dyscyplin naukowych właściwych dla biologii. Uczy się samodzielnie w sposób ukierunkowany. Wykonuje zlecone proste zadania badawcze lub ekspertyzy. Wykorzystuje język naukowy w podejmowanych dyskursach ze specjalistami z nauk biologicznych i pokrewnych. Ma umiejętności językowe w dziedzinie nauk biologicznych i jej dyscyplin zgodne z wymaganiami określonymi dla poziomu B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Studia II stopnia na kierunku biologia, mają na celu dostarczenie wiedzy teoretycznej związanej z kierunkiem i specjalnością studiów, a także rozwinięcie umiejętności kognitywnych studenta, takich jak: rozumienie, analizowanie, interpretowanie, synteza oraz nabycie niezbędnych kompetencji społecznych. Student wyposażony jest w umiejętność pracy w grupie, zrozumienie potrzeby podnoszenia umiejętności i kwalifikacji zawodowych. Student, korzystając z dużej różnorodności przedmiotów do wyboru oraz krajowych i zagranicznych praktyk zawodowych, może, w zależności od indywidualnych zainteresowań, sam kształtować swój program nauczania i poszerzać interesujące go obszary wiedzy.

Absolwent ma pogłębioną, specjalistyczną wiedzę i umiejętność stosowania zaawansowanych technik i narzędzi badawczych. Potrafi pozyskiwać i rozliczać fundusze na realizację projektów naukowych i aplikacyjnych. Ma znajomość zasad tworzenia i rozwoju form indywidualnej przedsiębiorczości. Posiada umiejętność współdziałania, określania priorytetów i etyczną postawę w pracy zawodowej. Zna metody biologii eksperymentalnej i jest przygotowany do współpracy ze specjalistami z wielu dziedzin.

Bioinformatyka

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne
studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Rozpoczęła się właśnie era "Big Biomedical Data", w której rośnie zapotrzebowanie na nowych specjalistów w zakresie biologii molekularnej i informatyki, czyli bioinformatyki. Aby podejmować wyzwania nowoczesnej biologii, przedstawiciele nowej generacji biologów-informatyków muszą umieć posługiwać się metodologią umożliwiającą analizy olbrzymich i często wysoce złożonych zbiorów informacji biomedycznych. W trakcie 5-letnich studiów na kierunku „Bioinformatyka”, absolwent nabędzie umiejętności i wiedzę, które to umożliwiają. Będzie on potrafił nie tylko ocenić przydatność i zastosować dostępne narzędzia informatyczne do rozwiązania konkretnych problemów biologicznych, ale również zaprojektować i skonstruować własne narzędzia.

Współpraca dwóch uczelni – Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i Politechniki Poznańskiej – umożliwiła stworzenie unikatowego programu kształcenia, który łączy wysokiej klasy edukację w zakresie biologii molekularnej z wiedzą i umiejętnościami praktycznymi w zakresie informatyki i programowania. Szeroka paleta przedmiotów fakultatywnych umożliwia studentom skoncentrowanie się na wybranych aspektach bioinformatyki – analizie danych genomowych, algorytmice czy też bioinformatyce strukturalnej.

Absolwenci bioinformatyki, którzy ukończyli studia są przygotowani do samodzielnej pracy badawczej i analitycznej w instytucjach naukowo-badawczych oraz laboratoriach badawczych, kontrolnych lub diagnostycznych, a także w przedsiębiorstwach, między innymi farmaceutycznych, wykorzystujących metody bioinformatyki, biologii i informatyki.


Biotechnologia

studia I stopnia (licencjackie), stacjonarne
studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Biotechnologia  to kierunek dla osób, które interesują się najnowszymi osiągnięciami biologii – pragną poznać mechanizmy kierujące procesami zachodzącymi w komórkach, aby później wiedzę tę wykorzystywać w praktyce. Studenci biotechnologii I stopnia zdobywają podstawową wiedzę o technikach i narzędziach stosowanych do rozwiązywania zadań z zakresu biotechnologii. Potrafią wykorzystać metody analityczne do formułowania i rozwiązywania prostych zadań zarówno symulacyjnych i eksperymentalnych. Nasi studenci uczestniczą w licznych zajęciach  w doskonale wyposażonych pracowniach. Ponadto biorą udział w programie praktyk i staży zawodowych, które pomagają im przygotować się do wejścia na rynek pracy. Absolwenci studiów I stopnia są przygotowani do podjęcia studiów magisterskich.

Biotechnologia to studia interdyscyplinarne, łączące wiedzę w zakresie procesów technologicznych, mikrobiologii, biochemii a także ekonomii i matematyki. Studenci w ramach prac licencjackich mają możliwość udziału w badaniach procesów komórkowych, białek i kwasów nukleinowych oraz zapoznania się z nowoczesnymi technikami. Daje to bogatą ofertę zajęć dydaktycznych oraz wysokie kwalifikacje zawodowe absolwentów. Studenci, w ramach modułów wybieralnych, mogą sami kierować swoją ścieżką kształcenia.

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Biotechnologia to kierunek dla osób szukających nowych wyzwań. Studenci zdobywają i pogłębiają umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów na styku technologii i współczesnej biologii, z wykorzystaniem  nowoczesnych technik biologii molekularnej i komórkowej. Studenci  potrafią zaplanować i przeprowadzić eksperymenty biotechnologiczne oraz samodzielnie zinterpretować wyniki i przeprowadzić analizę statystyczną. Absolwenci posiadają rozległa wiedzę dotycząca procesów i zjawisk zachodzących w organizmach na poziomie molekularnym i komórkowym, technik izolowania i oczyszczania bioproduktów. Nabywają wiedzę i umiejętności niezbędne do założenia firmy biotechnologicznej, poznają źródła i procedury pozyskiwania funduszy a także zasady funkcjonowania przedsiębiorstw biotechnologicznych.

Biotechnologia należy do jednej z pięciu najważniejszych technologii XXI w. Studenci biotechnologii II stopnia skupiają się na aspektach zastosowania biotechnologii w rolnictwie jak hodowla ulepszonych roślin czy zwierząt, polepszanie jakości produktów spożywczych czy usprawnianiu agrotechniki. Absolwent jest doskonale przygotowany do pracy w laboratoriach naukowych o najwyższych standardach. Kwalifikacje i praktyczna wiedza zdobyte w czasie studiów oraz staży  sprzyjają rozwojowi zawodowemu.

Neurobiologia

studia II stopnia (magisterskie), stacjonarne

Neurobiologia to powołany w 2015 roku interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia prowadzony obecnie przez cztery poznańskie uczelnie: Wydział Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Wychowania Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu oraz od nowego roku akademickiego Wydział Lekarski I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Neurobiologia jest obecnie jedną z najszybciej rozwijających się dziedzin nauki, zajmującą się budową i funkcjonowaniem pojedynczych komórek nerwowych (neuronów) i ich złożonych układów (mózg, rdzeń kręgowy).

Studia na kierunku neurobiologia obejmują bardzo szeroki wachlarz przedmiotów. Studenci poznają najnowocześniejsze metody badania mechanizmów prawidłowego i nieprawidłowego funkcjonowania mózgu, w tym chorób układu nerwowego oraz możliwości wykorzystania zdobytej wiedzy w terapii eksperymentalnej. Ponadto należy podkreślić wyjątkowość warunków realizacji unikatowego programu studiów, który łączy wzajemnie uzupełniającą się wiedzę i kompetencje Pracowników różnych Jednostek naukowo-dydaktycznych.


przejdź do spisu treści

Wydział Chemii


Siedziba Wydziału Chemii znajduje się na Kampusie Morasko, ul. Umultowska 89b, 
61-614 Poznań
telefon +48 61 829 1553
chemia.amu.edu.pl

Wydział Chemii tworzą 23 zakłady, 13 pracowni naukowych oraz Środowiskowe Laboratorium Unikalnej Aparatury Chemicznej. To jeden z największych uniwersyteckich wydziałów o takim profilu w Polsce, zaliczany do znanych w Europie, dynamicznie rozwijających się ośrodków naukowo-dydaktycznych.

Unikatowe wyposażenie sal dydaktycznych, laboratoriów i pracowni stanowi znakomite zaplecze dla wzmacniania potencjału naukowego, co przekłada się na liczne patenty, umowy licencyjne oraz wdrożenia. Na Wydziale prowadzone są kierunki studiów licencjackich i magisterskich, w tym również międzynarodowe studia magisterskie SERP-Chem w ramach konsorcjum czterech uniwersytetów europejskich.

Na kierunku chemia każdy student I stopnia jest STUDENTEM INDYWIDUALNYM

 • Każdy student ma swojego indywidualnego tutora (opiekuna)
 • W trakcie II semestru wybiera przedmioty, które będzie realizował w ramach wybranej przez siebie specjalności
 • W trakcie pierwszego semestru każdy student ma możliwość uczestnictwa w zajęciach uzupełniających wiedzę z zakresu szkoły średniej 

Po pierwszym roku studiów studenci dokonują wyboru jednej z następujących specjalności:

 • Chemia specjalność analityka chemiczna - profil ogólnoakademicki 
 • Chemia specjalność chemia biologiczna - profil ogólnoakademicki
 • Chemia specjalność chemia kosmetyczna - profil ogólnoakademicki 
 • Chemia specjalność chemia materiałowa - profil ogólnoakademicki 
 • Chemia specjalność chemia ogólna - profil ogólnoakademicki 
 • Chemia specjalność chemia sądowa - profil ogólnoakademicki 
 • Chemia specjalność chemia środowiska - profil ogólnoakademicki
 • Chemia specjalność chemia z zastosowaniami informatyki - profil ogólnoakademicki
 • Chemia specjalność synteza i analiza chemiczna - profil ogólnoakademicki
 • Chemia specjalność nauczanie chemii i fizyki - profil ogólnoakademicki

Studia II stopnia:

Analityka żywności
Chemia i inżynieria materiałów specjalnego przeznaczeni
Chemistry

Opis kierunków

Analityka żywności

Międzyuczelniane (UP/UAM) studia interdyscyplinarne II stopnia

Magisterskie studia międzyobszarowe II stopnia Analityka żywności powstały z inicjatywy Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wydziału Chemii Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zajęcia prowadzone są przez pracowników tych wydziałów i odbywają się na obu uczelniach.

Dla kogo?

Dla wszystkich, którzy chcą połączyć rzetelną wiedzę analityczną ze znajomością technologii żywności, specyfiką przemysłu i kontroli jakości żywności. Studia przeznaczone są dla absolwentów studiów pierwszego stopnia kierunków: inżynierskich, takich jak: technologia żywności i żywienia, inżynieria chemiczna, towaroznawstwo oraz inne kierunki pokrewne (studia trwają 3 semestry)  kierunków uniwersyteckich, takich jak chemia i kierunki pokrewne (studia trwają 4 semestry) Absolwent otrzymuje dyplom ukończenia dwóch uczelni i tytuł magistra inżyniera.

Studia prowadzone są w systemie 3-semestralnym dla absolwentów kierunków inżynierskich oraz 4 semestralnym dla absolwentów Uniwersytetów (którzy zaczynają o semestr wcześniej). Zajęcia odbywają się na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu UP w Poznaniu oraz na Wydziale Chemii UAM (kampus Morasko). Orientacyjna liczba miejsc dla kierunku – 40 osób (20 w cyklu 4 semestralnym (rejestracja UAM) i 20 w cyklu 3 semestralnym (rejestracja UP)). Zajęcia w ramach 3 semestrów prowadzone są dla wszystkich studentów razem.


przejdź do spisu treści

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej


ul. Fredry 10, 61-701 Poznań,
tel i fax +48 61 829 46 90,
tel. +48 61 829 46 92
e-mail: dziewfpk@amu.edu.pl
wfpik.amu.edu.pl

Siedziba Wydziału Filologii Polskiej i klasycznej znajduje się w ścisłym centrum Poznania, w historycznym gmachu Collegium Maius,  przy ul. Fredry 10. Przy budynku wydziałowym znajduje się nowoczesna biblioteka, która uzyskała poznańską Nagrodę im. Jana Baptysty Quadro za najlepszy projekt architektoniczny.Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej tworzy pięć instytutów:

 • Instytut Filologii Polskiej,
 • Instytut Filologii Klasycznej,
 • Instytut Filologii Słowiańskiej,
 • Instytut Teatru i Sztuki Mediów,
 • Instytut Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych,
 • a także Studium Języka i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców oraz Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne.

Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej łączy tradycyjne kierunki filologiczne z nowoczesnymi specjalnościami, co oznacza, że jego studenci zdobywają nie tylko wiedzę, ale przede wszystkim umiejętności praktyczne cenione na rynku pracy.

KIERUNKI STUDIÓW 


Studia I stopnia:

 • Bałkanistyka
 • Humanistyka w szkole – polonistyczno-historyczne studia nauczycielskie
 • Filmoznawstwo i kultura mediów
 • Filologia bułgarska
 • Filologia chorwacka
 • Filologia czeska
 • Filologia klasyczna
 • Filologia polska
 • Filologia polska jako obca
 • Filologia serbska
 • Filologia słowiańska i filologia polska
 • Polonistyczno-filozoficzne studia nauczycielskie
 • Studia polonistyczno-germanistyczne
 • Studia południowosłowiańskie
 • Studia śródziemnomorskie
 • Wiedza o teatrze

Studia II stopnia:

 • Bałkanistyka 
 • Balkan Studies
 • Filmoznawstwo i kultura mediów
 • Filologia bułgarska
 • Filologia chorwacka
 • Filologia czeska
 • Filologia klasyczna
 • Filologia polska
 • Filologia serbska 
 • Filologia słowiańska i filologia polska 
 • Literatura powszechna
 • Media interaktywne i widowiska
 • Polacy i Niemcy w Europie
 • Studia śródziemnomorskie
 • Studia śródziemnomorskie (Mediterranean Studies - studia prowadzone w języku angielskim)

Studia niestacjonarne I stopnia:

Filologia polska


Studia niestacjonarne II stopnia:

Filologia polska  


Pracownia Humanistycznych Studiów Interdyscyplinarnych:

 • Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczne i Społeczne (MISHiS)
 • Central European and Balkan Studies

przejdź do spisu treści

Wydział Fizyki


Na Wydziale Fizyki można studiować na kierunkach: fizyka, astronomia, akustyka, biofizyka i technologie komputerowe. Nowoczesne laboratoria i pracownie pozwalają zapoznać się z zaawansowanymi badaniami astronomicznymi, technikami spektroskopowymi, biofizycznymi, badaniami z zakresu fazy skondensowanej i własności najnowszych materiałów.

Wydział dysponuje unikatowym wyposażeniem laboratoriów akustycznych, optometrycznych oraz informatycznych. Ogromną szansę rozwoju naukowego przynosi międzyuczelniane Centrum NanoBioMedyczne, które łączy procesy dydaktyczne z umiejętnościami potrzebnymi na rynku zaawansowanych technologii, a także tworzy warunki do współpracy międzynarodowej.

Siedziba Wydziału Fizyki znajduje się na Kampusie Morasko, ul.Umultowska 85, 61-614 Poznań.

przejdź do spisu treści

Wydział Historyczny


Wydział Historyczny oferuje studia na kierunkach: archeologia, etnologia, historia, humanistyka w szkole, historia sztuki, muzykologia, wschodoznawstwo, filologiczno-historyczne studia środkowoeuropejskie. Badania naukowe pracowników dotyczą pradziejowych, historycznych i współczesnych procesów społeczno-kulturowych. Wiele zajęć na wydziale oferowanych jest w języku angielskim. Istotną częścią procesu kształcenia są praktyki terenowe i objazdy naukowe oraz ścisła współpraca z placówkami artystycznymi, muzealnymi i archiwalnymi. Organizowane są także praktyki i staże w instytucjach samorządowych czy lokalnych mediach.

Siedziba Wydziału Historycznego znajduje się na Kampusie Morasko, ul. Umultowska 89d, 61-614 Poznań.

 

ARCHEOLOGIA

Stopień: I II

Studia z zakresu archeologii mieszczą się w obszarze nauk humanistycznych, ze względu na sposób uprawiania archeologii, na przedmiot badao i metody badao, podejmowane w przekazywaniu wiedzy na btemat pradziejów i wczesnych dziejów społeczeństw z obszaru Europy, zwłaszcza Europy Środkowej, jak i z terenów kultur pozaeuropejskich. W Europie kontynentalnej archeologia mieści się w grupie nauk historycznych, natomiast odmiennie sytuuje się w tradycji anglosaskiej, gdzie znajduje się w ramach antropologii kulturowej lub społecznej. Archeologia prahistoryczna definiowana jest najogólniej jako dyscyplina zajmująca się dziejami kultury ludzkiej i procesami społecznymi w czasach przedpiśmiennych, natomiast archeologia średniowieczna i nowożytna oraz orientalna i klasyczna, dotyczy czasów, w których posługiwano się pismem. Przedmiotem jej zainteresowao są w szczególności działania ludzi i efekty tych działań, w związku z tym rozważa takie zagadnienia jak strategie gospodarcze i ich usytuowanie ekologiczne, organizację społeczeostwa, symboliczne aspekty życia („sztuka”, „religia”), etc. Archeologia daje w rezultacie obraz poszczególnych zjawisk i procesów społecznych w konkretnym czasie i przestrzeni w przeszłości (w pradziejach, starożytności, średniowieczu i nowożytności). Umiejscowienie archeologii w obszarze nauk humanistycznych wynika zasadniczo z faktu, że dyskusja nad kwestiami poznawczymi w humanistyce doprowadziła do pojawienia się w archeologii refleksji nad sposobami uprawiania archeologii i dociekao nad przeszłością. Spowodowało to powstanie różnorodnych i odmiennych konceptualizacji przeszłej rzeczywistości. Przyczyniły się do tego m.in. studia z pogranicza bhistorii, geografii, antropologii, filozofii. Miały one wpływ nie tylko na teorię archeologii, ale na jej metody badawcze, w tym metody z zakresu źródłoznawstwa oraz na praktykę. Archeologia jest dziś dziedziną interdyscyplinarną. Buduje programy badawcze na styku nauk historycznych, społecznych i przyrodniczych. Archeologia należy w ostatnim czasie do dynamicznie rozwijających się nauk, dlatego program studiów uwzględnia tą dynamikę i pewien zakres interdyscyplinarności archeologii. Profil ogólnoakademicki archeologii przejawia się w kilku aspektach. Pierwszy dotyczy szerszej oferty zajęd skoncentrowanych na problemach źródłoznawczych. Drugi obejmuje podstawy teoretyczne archeologii na tle rozwoju humanistyki. Obydwa znajdują zastosowanie w trzecim aspekcie, jakim jest praktyka. Archeologia oferuje w ramach programu studiów I stopnia zajęcia z zakresu archeologii pradziejowej i średniowiecznej oraz archeologii orientalnej i antycznej (dwie specjalizacje).

ETNOLOGIA

Stopień: I II

Etnologia jako nauka o człowieku i jego kulturze sytuuje się w obszarze kształcenia w zakresie nauk humanistycznych. Kultura jest w etnologii rozumiana wieloaspektowo jako sposób życia, droga ekspresji twórczej i odtwarzania społecznego, ujmowana jest w perspektywie porównawczej, holistycznej i przy wykorzystaniu jakościowych metod badawczych. Ze względu na swoją specyfikę, tj. szerokie ujęcie człowieka i jego kultury niektóre przedmioty nauczane w ramach etnologii mogą realizować także wybrane efekty kształcenia z obszaru nauk społecznych. Studia drugiego stopnia na kierunku etnologia dostarczają zaawansowanej wiedzy z zakresu przedmiotów podstawowych, kierunkowych oraz specjalistycznych objętych programem studiów. Absolwent tych studiów nabywa wysokich kompetencji w zakresie nauk humanistycznych i pokrewnych, dysponuje pogłębioną znajomością etnologii, w tym dobrą orientacją na temat teorii kultury, głównych nurtów antropologicznej analizy oraz antropologicznych interpretacji współczesnych procesów i form społeczno-kulturowej rzeczywistości. Studia drugiego stopnia z zakresu etnologii przygotowują do pracy zawodowej w instytucjach kulturalnych i oświatowych, muzealnych, turystycznych, informacyjnych (media) oraz wszędzie tam, gdzie prowadzone są badania opinii społecznej (reklama, marketing, public relations). Absolwenci przygotowani są do pracy w tych instytucjach i urzędach, gdzie niezbędne jest łączenie umiejętności kontaktu z ludźmi z kompetencjami specjalisty do spraw społecznych i kulturowych (administracja, samorządy lokalne, organizacje pozarządowe, agendy pomocowe itp.) oraz tam, gdzie wykorzystana być może analityczna umiejętność interpretowania zjawisk społeczno-kulturowych w formie antropologicznych ekspertyz. Wyróżniający się absolwenci są przygotowani do podjęcia pracy badawczej w instytucjach naukowych i/lub kontynuacji edukacji na studiach trzeciego stopnia (doktoranckich).

HISTORIA

Stopień: I II

Zasadniczym celem kształcenia na studiach historycznych jest przygotowanie absolwenta do podejmowania różnych zawodów i ról społecznych wymagających ogólnych kwalifikacji i umiejętności dynamicznego dostosowywania się do zadań zawodowych. Program studiów jest tak opracowany, aby studiowanie historii wykraczało poza przyswajanie wiadomości o dziejach społeczeństwa i obejmuje w równiej mierze zagadnienia wyjaśniające. Studia historyczne w swym założeniu mają u absolwenta wyrobić krytyczny stosunek do literatury naukowej, do poznawanych faktów oraz wyzwolić umiejętność poprawnego rozumienia i odtwarzania dziejów m.in. poprzez opanowanie warsztatu pracy historyka. Dzięki studiom historycznym studenci wyrabiają u siebie określone umiejętności, np.: wyszukiwania informacji, panowania nad dużą ilością danych, samodzielności pracy, pisania, dyscypliny, krytycyzmu czy też wrażliwości na odmienności kulturowe. Studia historyczne wdrażają studenta do samodzielnego przygotowywania prac naukowych. Program studiów kształtowany wielowariantowo, dostosowany jest do standardów europejskich i umożliwia studiowanie przedmiotów, które szczególnie interesują. Absolwent posiada ogólne wykształcenie humanistyczne oraz wszechstronną wiedzę w zakresie historii Polski i historii powszechnej. Rozumie i umie analizować zjawiska i procesy historyczne w skali globalnej, państwowej, regionalnej i lokalnej.

HISTORIA SZTUKI

Stopień: I

Celem studiów licencjackich na kierunku historia sztuki jest zdobycie przez studenta podstawowej wiedzy z zakresu historii sztuki europejskiej i polskiej, od starożytności po współczesność oraz znajomość charakterystycznej nomenklatury oraz podstaw metodologii historii sztuki. Absolwent zna miejsce historii sztuki wśród nauk humanistycznych oraz rozumie wzajemne oddziaływanie filozofii, literatury, historii na sztuki plastyczne. Absolwent studiów pierwszego stopnia z historii sztuki jest przygotowany do pomocniczych prac z zakresu dokumentacji dzieł sztuki, w tym do inwentaryzacji, do przygotowania wystaw, upowszechniania wiedzy o sztuce (np. lekcje muzealne) oraz obrotu dziełami sztuki. Wyznaczone cele znajdują odbicie w treściach kształcenia i całkowicie odpowiadają założonym efektom kształcenia i kwalifikacji.

HUMANISTYKA W SZKOLE - POLONISTYCZNO-HISTORYCZNE STUDIA NAUCZYCIELSKIE

Stopień: I

Jeśli chcesz podjąć trzyletnie studia o profilu praktycznym i zdobyć zawód nauczyciela języka polskiego i historii a jednocześnie mieć możliwość kontynuowania studiów na studiach magisterskich to HUMANISTYKA W SZKOLE Ci to zapewni. Absolwent uzyskuje uprawnienia do nauczania dwóch przedmiotów: języka polskiego, historii i społeczeństwa w szkole podstawowej. Absolwent studiów licencjackich humanistykaw szkole może podjąć studia magisterskie między innymi na filologii polskiej, historii, filologiczn-historycznych studiach europejskich.Studia oferują trzy rodzaje praktyk: praktykę pedagogiczną, przedmiotowe praktyki polonistyczne i historyczne.

MUZYKOLOGIA

Stopień: I II

Absolwent dziennych studiów I stopnia na kierunku Muzykologia UAM posiada umiejętności i wiedzę z zakresu przedmiotów ogólnych, podstawowych i kierunkowych oraz innych objętych programem studiów. Licencjackie studia muzykologiczne umożliwiają nabycie wiedzy z historii i teorii muzyki w kontekście ogólnych zjawisk kultury oraz kształcą umiejętności analizy dzieł muzycznych różnych epok. Ponadto absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności dotyczące podstawowych zagadnienia współczesnej krytyki muzycznej zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym lub - alternatywnie - wiedzę i umiejętności dotyczące różnych rodzajów źródeł wykorzystywanych w muzykologii, różnych postaci źródeł zawierających notację muzyczną, metod stosowanych w badaniach źródłoznawczych, sposobu funkcjonowania bibliotek i archiwów posiadających źródła muzyczne. Abolwent winien znać przynajmniej jeden język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz posiadać umiejętności posługiwania się fachową terminologią muzyczną w języku obcym. Absolwent studiów muzykologicznych I stopnia na UAM jest przygotowany do pracy w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem kultury muzycznej oraz organizacją życia muzycznego, a także nabywa kompetencji w zakresie edytorstwa muzycznego, pracy źródłoznawczej lub szeroko pojętej krytyki muzycznej. Zakres wiedzy akademickiej na licencjackich studiach muzykologicznych umożliwia podjęcie magisterskich studiów muzykologicznych oraz studiów magisterskich na innych wydziałach UAM i na innych uczelniach. Absolwent trzyletnich studiów zawodowych otrzymuje tytuł licencjata muzykologii.

WSCHODOZNAWSTWO

Stopień: I II

Absolwent studiów pierwszego stopnia kierunku Wschodoznawstwo ma być specjalistą przygotowanym do pracy w charakterze analityka i specjalisty (1) w administracji krajowej i samorządowej, (2) w instytucjach międzynarodowych, (3) w przedsiębiorstwach polskich kontaktujących się z rynkami wschodnimi lub działającymi na tych rynkach oraz (4) w organizacjach pozarządowych. Aby to uzyskać, winien dysponować znajomością języka rosyjskiego na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, a ponadto powinien nabyć interdyscyplinarną wiedzę z zakresu nauk społecznych i politycznych, prawa, ekonomii i nauk o kulturze, ukierunkowaną na obszary i społeczeństwa Europy Wschodniej, Azji Środkowej i Syberii, jak również umiejętności umożliwiające mu rozpoznawanie i analizowanie problemów społecznych, politycznych, ekonomicznych, prawnych, kulturowych, etnicznych i religijnych na tym obszarze. Zdobyta wiedza i umiejętności, wzbogacone o praktykę w przedsiębiorstwach i instytucjach prowadzących działalność na Wschodzie oraz w polskich placówkach dyplomatycznych, pozwoli absolwentowi na łatwe przystosowanie się do wymogów pracodawcy. Absolwent powinnien być przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia.

 

przejdź do spisu treści

Wydział Matematyki i Informatyki


Na Wydziale Matematyki i Informatyki badaniami naukowymi zajmuje się 20 zakładów naukowych i jedna pracownia. Wiele z tych jednostek współpracuje ze znaczącymi zagranicznymi ośrodkami naukowo-badawczymi. Wydział oferuje pełną ścieżkę przedmiotów wykładanych w języku angielskim na kierunkach matematyka oraz informatyka, a także unikatowy w skali kraju kierunek: nauczanie matematyki i informatyki.

Wydział posiada nowocześnie wyposażone pomieszczenia dydaktyczne, pracownie, laboratoria i bogate zasoby biblioteczne. Studenci mają znakomite warunki do nauki. Wiele przedmiotów prowadzonych jest przez praktyków – głównie wysoko wykwalifikowanych przedstawicieli czołowych firm z branży IT. Studenci wydziału uzyskują liczne sukcesy w światowej rangi konkursach (np. ImagineCup).

Siedziba Wydziału znajduje się na Kampusie Morasko, ul. Umultowska 87, 61-614 Poznań.

przejdź do spisu treści

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM


Collegium Geographicum,
ul. Bogumiła Krygowskiego 10, 61-680 Poznań
tel. centrala +48 (61) 829 40 00
http://wngig.amu.edu.pl/

Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych składa się z pięciu jednostek:

 • Instytutu Geoekologii i Geoinformacji,
 • Instytutu Geologii,
 • Instytutu Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska Przyrodniczego,
 • Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej,
 • Katedry Centrum Turystyki i Rekreacji.

Wydział może się poszczycić najbogatszą w Polsce ofertą dydaktyczną z zakresu nauk o Ziemi, proponuje również szeroki wachlarz przedmiotów nauczanych w językach obcych. W nowoczesnych budynkach usytuowanych na Kampusie Morasko studenci korzystają z pracowni komputerowych i laboratoriów, cyfrowego archiwum kartograficznego oraz biblioteki. Wydział dysponuje kilkoma stacjami terenowymi, w tym polską placówką badawczą na Spitsbergenie – Stacją Polarną UAM „Petuniabukta”.

GEOGRAFIA

Stopień: I II

Kierunek geografia o profilu ogólnoakademickim jest zgodny z misją Uczelni. Geografia jako kierunek studiów mieści się w dwóch obszarach kształcenia: nauk przyrodniczych i nauk społecznych. W kierunkowych efektach kształcenia uwzględniono wszystkie efekty z obszaru nauk przyrodniczych, jak również wszystkie efekty z obszaru nauk społecznych, które stanowią 48% ogółu kierunkowych i odpowiadają profilowi absolwenta kierunku geografia.

Przedmiotem badań geografii jako nauki jest środowisko geograficzne, które obejmuje zarówno komponenty środowiska przyrodniczego jak i człowieka, który z kolei wpływa na jego funkcjonowanie poprzez rożne formy oddziaływania. Współczesne nauki geograficzne dzielą się bowiem na dwie grupy dyscyplin: geografię fizyczną oraz geografię społecznoekonomiczną.

Korzystają one z odrębnych wzorców metodologicznych, pierwsza - z nauk przyrodniczych, a druga z nauk społecznych. I choć dominującym obszarem wiedzy na kierunku geografia jest obszar nauk przyrodniczych, to pole badawcze takich subdyscyplin geografii jak: geografia polityczna, geografia ludności, geografia osadnictwa, geografia społeczna, geografia usług, geografia rolnictwa czy geografia przemysłu i transportu w przeważającej mierze opierają się na założeniach metodologicznych nauk społecznych.

GEOINFORMACJA

Stopień: I II

Geoinformacja jako kierunek studiów ma na celu wykształcenie absolwenta, który będzie posiadać wiedzę niezbędną do zrozumienia funkcjonowania środowiska geograficznego a także zdobędzie umiejętności gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji, analizowania i interpretacji danych geograficznych za pomocą nowoczesnych technik i metod komputerowych.

Kierunek studiów geoinformacja mieści się w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w ramach której Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia dr i dr hab. Celem studiów kierunku geoinformacja jest przygotowanie do pracy zawodowej  wysoko wykwalifikowanych, przedsiębiorczych, twórczych absolwentów, którzy będą mogli działać nakonkurencyjnym globalnym rynku.

Powyższy cel realizuje jedną z misji UAM, dotyczącą Tworzenia elit życia społecznego i gospodarczego zawartą w Strategii rozwoju Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na lata 2009 – 2019. Geoinformacja jest młodą dyscypliną, która wyrosła na gruncie systemów informacji geograficznej, uprawianych od pół wieku. Geoinformacja wraz technologiami geoprzestrzennymi tworzą dziś niezbędny atrybut nowoczesnego rozwoju społeczeństwa, scalając systemy informacji geograficznej z światowymi systemami lokalizacyjnymi i zdalną rejestracją. Przedmiotem badań geoinformacji są między innymi geoekosystemy powierzchni Ziemi, ale również już powierzchnie innych ciał niebieskich jak Mars czy Księżyc. Studia licencjackie inżynierskie mają profil ogólnoakademicki zgodny z misją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

Kierunek geoinformacja obejmuje wszystkie efekty kształcenia z zakresu kompetencji inżynierskich, co umożliwia uzyskanie tytułu zawodowego inżyniera i daje większe szanse zatrudnienia absolwentów na rynku pracy. Absolwent proponowanych studiów dzięki wykształceniu licznych umiejętności będzie mógł sprostać wyzwaniom szybkiego postępu w dziedzinie najnowszych technologii informatycznych i teleinformatycznych do gromadzenia, przetwarzania, wizualizacji, analizowania i interpretacji danych geograficznych, zarówno dotyczących środowiska przyrodniczego, jak i społecznoekonomicznego.

GEOLOGIA

Stopień: I II

W opisie efektów kształcenia dla kierunku geologia uwzględniono wszystkie efekty kształcenia dla profilu ogólnoakademickiego w obszarze kształcenia w zakresie nauk przyrodniczych, jak również wszystkie efekty kształcenia prowadzące do uzyskania kompetencji inżynierskich w profilu ogólnoakademickim.

Główne zagadnienia dotyczą szeroko pojętych nauk o Ziemi. Kształcenie na tym kierunku wymaga podstawowej wiedzy z zakresu nauk przyrodniczych oraz ścisłych, pozwalającej na zrozumienie podstawowych procesów i zjawisk przyrodniczych. Cele, efekty i treści kształcenia na kierunku są zdeterminowane przez dynamiczny rozwój nauk o Ziemi zarówno w aspektach badań podstawowych, jak i ich praktycznego zastosowania. Absolwent kierunku wykazuje znajomość kategorii pojęciowych i terminologii przyrodniczej oraz rozumie związki pomiędzy osiągnięciami nauk o Ziemi, jako dziedziny nauk przyrodniczych, a możliwościami ich wykorzystania w życiu społeczno-gospodarczym.

Ogólnoakademicki profil kształcenia jest poszerzony o zagadnienia praktyczne (w tym także o charakterze inżynierskim), mające zastosowanie w przemyśle i gospodarce. Wybór z treści programowych modułów specjalizacyjnych daje możliwości zawodowego ukierunkowania się przyszłego absolwenta kierunku geologia.

GOSPODARKA PRZESTRZENNA

Stopień: I II

Gospodarka przestrzenna jako kierunek interdyscyplinarny łączy wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju społeczno - gospodarczego z perspektywy ekonomicznej, społecznej i przyrodniczej. Ważnym celem gospodarki przestrzennej jako nauki jest dostarczenie metod i narzędzi badawczych dla rozwiązywania zadań związanych z zagospodarowaniem przestrzeni oraz zadań związanych z planowaniem przestrzennym, przez co również wykorzystuje wiedzę z zakresu nauk technicznych takich jak urbanistyka i architektura oraz kartografia i geodezja, czy budownictwo i infrastruktura techniczna. Interdyscyplinarność kierunku wychodzi naprzeciw interdyscyplinarności praktyki gospodarki przestrzennej. Polityka przestrzenna i wynikające z niej zadania podmiotów publicznych wymagają rozległej wiedzy i umiejętności od planistów, projektantów oraz przedstawicieli zawodów zajmujących się urządzaniem terenów i zarządzaniem rozwojem.

Zakres wiedzy i umiejętności nawiązuje do wielu dyscyplin naukowych takich, jak: ekonomia, geografia, socjologia, ekologia, kształtowanie środowiska, inżynieria środowiska, a także prawo, historia sztuki, nauki o zarządzaniu, informatyka. W ogólnym ujęciu gospodarka przestrzenna łączy więc kilka różnych dziedzin nauk z trzech obszarów wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk społecznych i nauk technicznych. W opisie efektów kształcenia odniesiono się więc do efektów kształcenia z obszaru nauk przyrodniczych (40%), z obszaru nauk społecznych (37%) i z obszaru nauk technicznych (23%).

GOSPODARKA WODNA

Stopień: I

Kierunek studiów gospodarka wodna mieści się w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w ramach której Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia dr i dr hab. W wieku XX zaobserwowano przełom w podejściu do zagadnień wodnogospodarczych, który wynikał zarówno z naturalnych przekształceń warunków klimatycznych w naszej strefie geograficznej, jak i działań człowieka coraz silniej ingerującego w naturalne zasoby środowiska przyrodniczego, w tym na hydrosferę. W konsekwencji obserwuje się specyficzne zmiany w podejściu metodologicznym wielu dziedzin wiedzy związanych z problematyką wodną, jak i w działalności człowieka, którego zadaniem stało się racjonalnie gospodarującego zasobami wodnymi, konieczność przestrzegania zasad zrównoważonego rozwoju w różnych sferach życia gospodarczego oraz realizacja Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz Dyrektywy Powodziowej.

Aby sprostać tym potrzebom cywilizacyjnym niezbędne jest wykształcenie odpowiednio przygotowanej kadry absolwentów tej rozwijanej od połowy ubiegłego stulecia dyscypliny naukowej. Uzyskanie założonych efektów kształcenia dla kierunku studiów gospodarka wodna umożliwi absolwentom stać się specjalistami, którzy sprostają wyzwaniom związanym z obserwowanymi współcześnie problemami wodnogospodarczymi wynikającymi zarówno z naturalnych zmian zachodzących w środowisku przyrodniczym, zwłaszcza klimatu, a w konsekwencji w środowisku wodnym, jak i wynikających z działalności człowieka Studia licencjackie mają profil ogólnoakademicki zgodny z misją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

TURYSTYKA I REKREACJA

Stopień: I II

Turystyka i rekreacja jest interdyscyplinarnym kierunkiem studiów, zgodnym z misją Uczelni, której przewodnim mottem jest: patrząc w przyszłość nie zapominamy o przeszłości. Badania z zakresu turystyki i rekreacji mają na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM tradycje sięgające połowy XX w. Związane są z geograficznymi (tj. przyrodniczymi i społeczno-ekonomicznymi) uwarunkowaniami, jak i skutkami rozwoju ruchu turystycznego oraz funkcjonowania towarzyszącej mu infrastruktury. Obecnie turystyka i rekreacja jako kierunek studiów obejmuje kształcenie w obszarze nauk przyrodniczych, oraz społecznych, uzupełnione o efekty z obszaru nauk humanistycznych. Kompleksowość kształcenia jest odpowiedzią na interdyscyplinarność praktyki gospodarki turystycznej.

Stanowi także odzwierciedlenie koncepcji zrównoważonego rozwoju turystyki, której celem jest zintegrowanie działalności turystycznej (gospodarczej) z celami ochrony przyrody, a także kształtowaniem korzystnych etycznie i społecznie dla lokalnej ludności zachowań turystów oraz organizatorów ruchu turystycznego. Studia na kierunku turystyka i rekreacja łączą zatem wiedzę z zakresu przestrzennej organizacji rozwoju turystyki z perspektywy ekonomicznej, społecznej, przyrodniczej, jak i humanistycznej. Przekazywana wiedza i kształtowane umiejętności czerpią z wielu dyscyplin naukowych takich jak: socjologia, psychologia, ekonomia, geografia, ekologia, a także nauki prawne, historia sztuki, informatyka, organizacja i zarządzanie. W efektach kształcenia odniesiono się głównie do obszaru nauk przyrodniczych (40%) oraz nauk społecznych (30%) i humanistycznych (30%).

ZARZĄDZANIE ŚRODOWISKIEM

Stopień: I II

Kierunek studiów zarządzanie środowiskiem mieści się w obszarze nauk przyrodniczych, w dziedzinie nauk o Ziemi, w ramach której Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora i doktora habilitowanego. Głównym celem zarządzania środowiskiem jako nauki jest dostarczanie wiedzy oraz umiejętności badawczych służących rozwiązywaniu problemów dotyczących racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi oraz skutecznej ochrony tych zasobów. Kierunek studiów zarządzanie środowiskiem przygotowuje absolwentów do realizowania zadań organizacyjnych i planistycznych w tym zakresie. W programie kształcenia duży nacisk jest położony na rozumienie przyczyn oraz sposoby rozwiązywania problemów ochrony środowiska, w tym ochrony przyrody.

Równie ważnym elementem jest prognozowanie, modelowanie i kształtowanie stanów środowiska, wykonywanie ocen strategicznych, a także analizowanie i optymalizowanie systemów zarządzania środowiskiem oraz gospodarką odpadami zarówno w sferze kompetencji administracji, jak i w przedsiębiorstwach (organizacjach). W programie studiów uwzględniono ponadto treści związane z zarządzaniem danymi o środowisku, technikami ich eksploracji oraz narzędziami statystycznymi i informatycznymi stosowanymi w ochronie środowiska. Realizowane cele, efekty i treści kształcenia dla kierunku studiów zarządzanie środowiskiem umożliwią absolwentom dobry start zawodowy oraz pełnienie samodzielnych funkcji w instytucjach administracji państwowej i samorządowej zajmujących się ochroną środowiska, w biurach projektowych i firmach konsultingowych przygotowujących dokumentacje środowiskowe dla potrzeb planowania przestrzennego i strategicznego, a także w placówkach naukowo-badawczych, ośrodkach masowego komunikowania oraz społecznych organizacjach ekologicznych.

Studia na kierunku zarządzanie środowiskiem mają profil ogólnoakademicki zgodny z misją Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Oznacza to, że kształcenie odbywa się z uwzględnieniem modułu zajęć służących zdobywaniu przez studenta zarówno podstawowych (studia pierwszego stopnia), jak i pogłębionych (studia drugiego stopnia) umiejętności teoretycznych i praktycznych.

 

przejdź do spisu treści

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa


Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa 
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
ul. Umultowska 89a, 61-614 Poznań
tel. +48 61 829 6625, +48 61 829 6517
fax +48 61 829 6626
e-mail: wnpid@amu.edu.pl
wnpid.amu.edu.pl

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa prowadzi studia na pięciu kierunkach: politologia, stosunki międzynarodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, bezpieczeństwo narodowe oraz zarządzanie państwem – trzy ostatnie wyróżnione zostały tytułem „Studia z przyszłością”. Niektóre kierunki prowadzone są także w języku angielskim.

Siedzibą WNPiD jest nowoczesny budynek na Kampusie Morasko, ze studiem radiowym i telewizyjnym, pracowniami komputerowymi, świetnie wyposażonymi salami multimedialnymi i unikatową w skali kraju wypożyczalnią sprzętu multimedialnego. Na WNPiD działa sześć redakcji mediów studenckich: od drukowanych czasopism i portali internetowych, po radio i telewizyjne programy informacyjne. Na wydziale co roku odbywa się projekt stażowy „Brains Attack!” oraz turnieje debat, z cieszącymi się dużym prestiżem Mistrzostwami Polski Debat Oksfordzkich.

Na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM prowadzone są zarówno studia licencjackie (I stopnia) i magisterskie (II stopnia), jak też studia doktoranckie (III stopnia) oraz podyplomowe.

Studia I stopnia (licencjackie)

Bezpieczeństwo narodowe

Studia na kierunku bezpieczeństwo narodowe przygotują Cię do pracy w służbach specjalnych, inspekcjach czy strażach. Z nami poszerzysz swoją wiedzę z zakresu militarnych i pozamilitarnych zagrożeń występujących we współczesnym świecie.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Proponujemy Ci studia, podczas których odbędziesz szereg zajęć w studiach telewizyjnym i radiowym. Przygotujemy Cię do tworzenia autorskich materiałów prasowych, filmowych i dźwiękowych.

Politologia

To kierunek, który pozwoli Ci poznać reguły wielkiej polityki. Politologia otwiera wiele możliwości rozwoju zawodowego od pracy w marketingu politycznym po karierę polityczną.

Stosunki międzynarodowe

Studiując stosunki międzynarodowe poznasz mechanizmy funkcjonowania gospodarki światowej, prawa handlowego oraz negocjacji biznesowych. To wymarzone studia dla każdego, kto myśli o karierze dyplomaty.

Zarządzanie państwem

Marzysz o karierze w instytucjach publicznych oraz o zajmowaniu stanowisk kierowniczych i menedżerskich w sektorze publicznym? Jeśli tak – dołącz do nas i wybierz unikatowy kierunek Zarządzanie państwem!

Studia II stopnia (magisterskie)

Bezpieczeństwo narodowe 

Wybierając nasze studia decydujesz się na fachową opiekę ekspertów, którzy zadbają o Twoje przygotowanie do bycia konkurencyjnym pracownikiem, gotowym zajmować najwyższe stanowiska w służbach wojskowych, wywiadowczych, celnych jak i rządowych.

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna 

Kontynuacja studiów na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna to świetna okazja do pogłębienia swojej wiedzy oraz zdobycia nowych umiejętności z zakresu warsztatu dziennikarza i szeroko rozumianej komunikacji społecznej.

Politologia

Studia magisterskie na kierunku politologia to świetna okazja do poszerzenia swojej wiedzy z zakresu nauk politycznych dzięki ciekawym i praktycznym specjalnościom.

Stosunki międzynarodowe 

Jeśli jesteś absolwentem stosunków międzynarodowych I stopnia lub kierunków pokrewnych, jest to idealny kierunek dla Ciebie! Będzie to świetna okazja do pogłębienia Twojej wiedzy z zakresu stosunków międzynarodowych na unikalnych specjalność np. Bliski Wschód i Azja Południowo-Wschodnia.

Stosunki międzynarodowe w języku angielskim

Stosunki międzynarodowe łączą teorie z praktyką, które pozwolą Ci odnaleźć się na trudnym i dynamicznie zmieniającym się rynku pracy. Wiedza ekspercka jaką uzyskasz w trakcie wykładów oraz umiejętności praktyczne zdobyte w trakcie warsztatów, ćwiczeń i praktyk pozwolą Ci być mobilnym oraz konkurencyjnym. Program studiów obejmuje ponad 800 godzin zajęć.

Zarządzanie państwem w języku angielskim 

Jeśli jesteś absolwentem studiów I stopnia z zakresu Zarządzania Państwem lub kierunków pokrewnych to mamy dla Ciebie wyjątkową ofertę – Zarządzanie Państwem w języku angielskim! Jeśli chcesz poszerzyć swoja wiedzę z zakresu pracy w organach administracji publicznej oraz wziąć udział w międzynarodowej szkole letniej to jest to idealny kierunek dla Ciebie.

Journalism and Social Communication programme in English 

The program is designed to provide students with practical skills of communication in different fields of professional activities including journalism, public relations, and marketing communication, with special focus on the new media, as well as to expand and deepen their knowledge on processes of social communication.


przejdź do spisu treści

Wydział Nauk Społecznych


Wydział Nauk Społecznych tworzą cztery instytuty: Instytut Filozofii, Instytut Kulturoznawstwa, Instytut Psychologii, Instytut Socjologii oraz Katedra Religioznawstwa i Badań Porównawczych. Wydział oferuje kształcenie na kierunkach: filozofia, kulturoznawstwo, kognitywistyka, praca socjalna, socjologia, psychologia, prowadzi również kulturoznawcze studia magisterskie w języku angielskim: Intercultural Communication.

Różnorodność uzyskiwanej na wydziale wiedzy daje kompetencje do pracy w wielu instytucjach oświaty, kultury, mediów, reklamy czy biznesu. Absolwenci WNS-u postrzegani są przez pracodawców jako bardzo cenni pracownicy: myślący nieschematycznie, elastyczni w działaniu, refleksyjni, szybko uczący się i sprawnie integrujący różne obszary działań.

Siedziba wydziału znajduje się w Kampusie Ogrody, ul.Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań.

przejdź do spisu treści

Wydział Neofilologii


al. Niepodległości 4, 61-874 Poznań
tel.: 61 829 3502, 3503, 3504, 3692, 3693, 3694, 3706
dziekneo@amu.edu.pl
http://wn.amu.edu.pl

Wydział Neofilologii jest jedną z największych jednostek neofilologicznych w Polsce. W ofercie edukacyjnej ma 50 różnych specjalności filologicznych, obejmujących ok. 40 języków nowożytnych. Studia na tych kierunkach pozwalają odkryć bogactwo poznawanych języków i tworzonych w nich literatur czy kultur najodleglejszych zakątków kuli ziemskiej. Kształcą też umiejętności interkulturowe, translatoryczne i nauczycielskie.

Zdobytą wiedzę studenci mogą sprawdzić w praktyce, wyjeżdżając na studia i staże zagraniczne w ramach umów międzynarodowych z ośrodkami naukowo-dydaktycznymi na całym świecie. Ogromnym wsparciem oferty dydaktycznej i naukowej są bogate zbiory nowoczesnej dwuwydziałowej Biblioteki Filologicznej NOVUM.


Kierunek Filologia

Specjalność: Filologia germańska

Specjalność: Filologia germańska z językiem niemieckim od poziomu A1

Specjalność: Filologia germańska z filologią rosyjską

Specjalność: Filologia germańska / studia prowadzone wspólnie z Uniwersytetem Europejskim VIADRINA we Frankfurcie nad Odrą

Specjalność: Filologia romańska

Specjalność: Filologia hiszpańska

Specjalność: Filologia włoska

Specjalność: Filologia portugalska

Specjalność: Filologia rosyjska

Specjalność: Filologia rosyjska / grupa bez znajomości j. rosyjskiego

Specjalność: Filologia ukraińska

Specjalność: Filologia rosyjska z filologią angielską

Specjalność: Filologia ukraińska z filologią angielską

Specjalność: Filologia rosyjska z filologią ukraińską

Specjalność: Filologia rosyjska z filologią lingwistyką stosowaną

Specjalność: Etnolingwistyka

Specjalność: Językoznawstwo i nauka o informacji

Specjalność: Językoznawstwo komputerowe

Specjalność: Bałtologia - Filologia litewska

Specjalność: Filologia koreańska

Specjalność: Filologia nowogrecka

Specjalność: Filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska

Specjalność: Filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia indonezyjsko-malajska 

Specjalność: Ugrofinistyka - filologia węgierska

Specjalność: Lingwistyka stosowana

Specjalność: Lingwistyka stosowana / grupa bez znajomości języka niemieckiego

Specjalność: Indologia

Specjalność: Japonistyka

Specjalność: Sinologia

Specjalność: Filologia norweska

Specjalność: Filologia szwedzka

Specjalność: Arabistyka

Specjalność: Hebraistyka

Specjalność: Turkologia

Kierunek: Filologia

Specjalność: Filologia germańska

Specjalność: Filologia romańska

Specjalność: Filologia hiszpańska

Specjalność: Filologia włoska

Specjalność: Filologia rosyjska

Specjalność: Filologia ukraińska

Specjalność: Komunikacja Wizerunkowo-Mediacyjna

Specjalność: Etnolingwistyka

Specjalność: Językoznawstwo i nauka o informacji

Specjalność: Bałtologia - Filologia łotewska

Specjalność: Filologia koreańska

Specjalność: Filologia nowogrecka

Specjalność: Filologie Azji Południowo-Wschodniej - filologia wietnamska

Specjalność: Ugrofinistyka - filologia węgierska

Specjalność: Empirical Linguistics and Language Documentation (studia prowadzone w języku angielskim)

Specjalność: Lingwistyka stosowana/grupa ze znajomością języka niemieckiego na poziomie B2 oraz języka angielskiego na poziomie B1

Specjalność: Lingwistyka stosowana/grupa ze znajomością języka angielskiego na poziomie B2 oraz języka niemieckiego na poziomie B1

Specjalność: Japonistyka

Specjalność: Sinologia

Specjalność: Turkologia

Specjalność: Skandynawistyka (nabór 2018/2019 – fil.szwedzka i fil. duńska)

Specjalność: Arabistyka

Specjalność: Hebraistyka

Specjalność: Turkologia

Specjalność: Filologia angielska z filologią germańską

Specjalność: Filologia angielska z filologią romańską

Specjalność: Filologia germańska z filologią angielską

Specjalność:  Filologia germańska z filologią romańską

Specjalność: Filologia romańska z filologią angielską

Specjalność: Filologia romańska z filologią germańską

Kierunek: Język niemiecki w komunikacji i biznesie

Specjalność: Filologia germańska grupa z językiem niemieckim od poziomu A1

Specjalność: Filologia rosyjska

Specjalność: Etnolingwistyka

Specjalność: Filologia koreańska

Specjalność: Japonistyka

Specjalność: Filologia germańska

Specjalność: Filologia romańska

Specjalność: Filologia hiszpańska

Specjalność: Filologia włoska

Specjalność: Filologia rosyjska

Specjalność: Komunikacja Wizerunkowo-Mediacyjna

Specjalność: Komunikacja i zarządzanie zasobami informacji

Specjalność: Lingwistyka stosowana


przejdź do spisu treści

Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu


Na Wydziale Pedagogiczno-Artystycznym w Kaliszu studenci kształcą się na kierunkach: edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej oraz edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych, pedagogika, filologia angielska z pedagogiką, filologia polska.

Wśród wykładowców są naukowcy, artyści plastycy oraz artyści muzycy o uznanej renomie w kraju i za granicą. Przepiękna i przestronna aula pełni funkcję sali konferencyjno-koncertowej oraz galerii sztuki, w której swoje prace eksponują studenci i wykładowcy.

Siedziba Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu znajduje się przy ul. Nowy Świat 28-30. W skład kompleksu budynków wchodzi także Dom Studencki Rubin.

przejdź do spisu treści

Wydział Prawa i Administracji


Wydział Prawa i Administracji należy do najlepszych i największych wydziałów prawa w Polsce. Wśród jego pracowników znajdują się sędziowie, członkowie Komisji Kodyfikacyjnych, rad nadzorczych, adwokaci, radcy prawni, notariusze, przedsiębiorcy oraz dyplomaci.

Wydział szczyci się jedną z największych bibliotek prawniczych w Polsce. Na przyszłych prawników czeka specjalna sala sądowa, gdzie studenci pod opieką wykładowców przeprowadzają symulacje rozpraw. Absolwenci wszystkich kierunków (prawo, administracja, prawo europejskie, zarządzanie i prawo w biznesie oraz kierunek prawno-ekonomiczny) bez problemu odnajdują się na polskim i zagranicznym rynku pracy.

Siedzibą wydziału jest Collegium Iuridicum Novum położone w pobliżu centrum miasta przy Alei Niepodległości 53. Nowoczesny budynek wyposażony jest w najlepszy sprzęt dydaktyczny.

przejdź do spisu treści

Wydział Studiów Edukacyjnych

Wydział Studiów Edukacyjnych
ul. Szamarzewskiego 89 bud. D, 60-568 Poznań
tel. 61 829 23 31
fax 61 829 21 11
wse@amu.edu.pl
wse.amu.edu.pl


Wydział Studiów Edukacyjnych kształci studentów na dwóch kierunkach: pedagogika oraz pedagogika specjalna, w ramach ponad 30 specjalności. W skład wydziału wchodzą 24 zakłady i pięć pracowni, w których zatrudnieni są znakomici badacze. Na jakość kształcenia wpływają także wykłady gościnne wielu naukowców i specjalistów z innych uczelni w Polsce i z zagranicy.

W jednostce działa Wydziałowe Centrum Wolontariatu „Volontario” oraz kilkanaście kół naukowych. W ostatnich latach Wydział zdobywał pierwsze miejsca w rankingu „Perspektywy” jako najlepszy wydział kształcący w zakresie pedagogiki oraz pedagogiki specjalnej.

Siedziba WSE znajduje się na Kampusie Ogrody przy ul. Szamarzewskiego 89, 60-568 Poznań.

Na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzone są studia I i II stopnia na kierunkach Pedagogika i Pedagogika specjalna, a także studia podyplomowe i doktoranckie. Zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Dlaczego warto studiować u nas?

PRZODUJĄCY OŚRODEK W KRAJU

O wysokiej jakości kształcenia na Wydziale świadczą uzyskiwane akredytacje dla kierunku pedagogika udzielone przez Konferencję Rektorów Uniwersytetów Polskich na wniosek Uniwersyteckiej Komisji Akredytacyjnej. W roku 2013 i 2017 Wydział Studiów Edukacyjnych otrzymał ocenę wyróżniającą (kategoria A) za najwyższą jakość kształcenia. W ostatnich latach Wydział Studiów Edukacyjnych konsekwentnie zdobywa czołowe miejsca we wszystkich rankingach polskich wydziałów pedagogicznych ogłaszanych przez takie czasopisma, jak: „Polityka”, „Wprost”, „Newsweek” czy „Rzeczpospolita". W 2015 roku zdobył I miejsce w rankingu „Perspektywy” jako najlepszy wydział pedagogiczny w Polsce. Kierunek Pedagogika i Pedagogika specjalna otrzymały także certyfikat “Studia z przyszłością” (certyfikat uzyskują kierunki studiów, które należą do najbardziej innowacyjnych i nowoczesnych).

Na Wydziale Studiów Edukacyjnych kandydaci mają możliwość studiowania na dwóch kierunkach: pedagogika specjalna oraz pedagogika w obrębie ponad 20 specjalności wybieranych zgodnie z zainteresowaniami kandydatów realizowanych w trybie studiów stacjonarnych lub niestacjonarnych. Kolejne specjalności w przygotowaniu.

Pedagogika

Studia I stopnia   

Doradztwo zawodowe i personalne

Na studiach dowiesz się, jak pomóc młodzieży w określeniu predyspozycji i preferencji zawodowych, w jaki sposób przeprowadzić proces rekrutacji pracowników w firmie czy też jak przygotować się do roli pracownika i pracodawcy. Odbędziesz praktyki w instytucjach i firmach pośrednictwa pracy i centrach doradztwa zawodowego.   

Edukacja elementarna i język angielski

To studia dla osób, pragnących pracować z dziećmi w przedszkolach i szkołach podstawowych (klasach 1-3), dodatkowo zainteresowanych nauczaniem języka angielskiego. Podczas studiów czeka Cię wiele działań praktycznych - praktyk, staży i innych aktywności z dziećmi.

Edukacja elementarna i język niemiecki

Podczas studiów nauczysz się, jak pracować z dziećmi w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej (klasach 1-3), a także w jaki sposób nauczać języka niemieckiego. Po studiach będziesz mógł pracować w przedszkolu i szkole podstawowej (klasach 1-3)   

Edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną

Studentom pragnącym pracować z dziećmi w przedszkolu oraz nauczaniu początkowym, zarówno z tymi o prawidłowym, jak i nieprawidłowym rozwoju intelektualnym polecamy specjalność Edukacja elementarna i nauczanie dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

Studenci specjalności Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna przygotowywani są do pracy w przedszkolu oraz w szkole podstawowej (klasy 1-3), a także do pracy z dziećmi z trudnościami w uczeniu się (np. dysleksją). Uczą się, jak wspierać dzieci, dostrzegać ich mocne i słabe strony.

Edukacja elementarna i wychowanie fizyczne

Studentów, którzy dostrzegają rolę rozwoju fizycznego w edukacji dziecka, a do tego pragną pracować z najmłodszymi, zapraszamy na specjalność Edukacja elementarna i wychowanie fizyczne. Po ukończeniu studiów można pracować w przedszkolu, szkole podstawowej (klasach 1-3) oraz prowadzić zajęcia z wychowania fizycznego w edukacji elementarnej.

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza to specjalność, której ukończenie umożliwia pracę w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (np. domach dziecka), świetlicach i klubach, internatach oraz hospicjach. Dowisz się, jak pracować z osobami w różnym wieku.   

Resocjalizacja

Studentom, którzy w przyszłości pragną pracować z osobami i grupami doświadczającymi trudności w funkcjonowaniu społecznym, zagrożonymi wykluczeniem społecznym lub ze skazanymi, polecamy specjalność Resocjalizacja.   

Socjoterapia i promocja zdrowia

Absolwent specjalności posiada wiedzę na temat socjoterapii, promocji zdrowia, profilaktyki i edukacji zdrowotnej. Zna formy i metody pomocy psychologiczno-pedagogicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą, osobami dorosłymi.   

Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Jeżeli Twoim marzeniem jest praca z dziećmi w przedszkolu lub w edukacji wczesnoszkolnej (klasach 1-3), Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe jest specjalnością właśnie dla Ciebie.

Studia II stopnia   

Animacja czasu wolnego

Jeżeli Twoją pasją jest organizowanie i prowadzenie różnych form aktywności w wolnym czasie oraz zajęć i imprez rekreacyjno-sportowych, ta specjalność jest właśnie dla Ciebie.   

Edukacja dorosłych i zarządzanie karierą

Studentom pragnącym pracować w przyszłości z osobami dorosłymi, wspierać ich edukację, rozwój osobisty oraz karierę zawodową, polecamy specjalność Edukacja dorosłych i zarządzanie karierą.

Edukacja elementarna i kształcenie artystyczne dziecka

Specjalność dla osób po studiach I stopnia z zakresu edukacji elementarnej, pragnących pracować z dziećmi na poziomie edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej, ze szczególnym uwzględnieniem treści dotyczących zajęć plastycznych, muzycznych i teatralno-literackich.

Edukacja elementarna i terapia pedagogiczna

Specjalność przygotuje absolwenta do prowadzenia zindywidualizowanego procesu edukacyjnego, terapeutycznego i rehabilitacyjnego oraz prowadzenie działań wychowawczych, dydaktycznych, profilaktycznych i terapeutycznych  integrujących dzieci o różnych potrzebach i możliwościach.   

Edukacja medialna i technologie informacyjne

Czy Facebook i YouTube to tylko miejsca rozrywki i komunikacji? Podczas studiów dowiesz się, jak wykorzystać media społecznościowe w edukacji, jak promować instytucje edukacyjne oraz jak planować zajęcia z wykorzystaniem technologii informacyjnych. Poznasz tajniki fotografii, Internetu i filmu, a takze zrozumiesz psychologiczne mechanizmy rządzące światem mediów.   

Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza i praca z rodziną

Studentom pragnącym uzyskać kwalifikacje zawodowe do pracy w placówkach zajmujących się wychowaniem, opieką i innymi formami pomocy, w odniesieniu do osób w różnym wieku polecamy tę specjalność.

Poradnictwo i pomoc psychopedagogiczna

Studia umożliwiają nabycie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie szeroko rozumianej pomocy psychopedagogicznej, poradnictwa i coachingu. Umożliwiają pracę m.in. w domach dziecka, świetlicach socjoterapeutycznych czy poradniach psychologiczno-pedagogicznych.   

Profilaktyka i interwencja kryzysowa

Studia mają za zadanie wyposażenie studentów w kompetencje i umiejętności niezbędne do przeciwdziałania i zapobiegania problemom jednostek na różnych etapach rozwojowych oraz grup społecznych, a także ich negatywnym konsekwencjom prowadzącym do kryzysów, patologii, marginalizacji i wykluczenia społecznego oraz kompetencje  do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

Projektowanie edukacyjne

Studia przygotowują przyszłych pedagogów do bycia liderem oraz architektem zmian edukacyjnych. Jeżeli pragniesz zajmować się szeroko rozumianym projektowaniem edukacyjnym (dot. programów oraz materiałów uczenia się – nauczania; przestrzeni społecznej, fizycznej i wirtualnej; zmian w instytucjach / organizacjach edukacyjnych), ta specjalność jest właśnie dla Ciebie.

Resocjalizacja nieletnich

Specjalność dla osób zainteresowanych resocjalizacją dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak i instytucji o charakterze wychowawczym i poprawczym, a także wsparciem społecznym oraz kreowaniemsystemów wychowawczych o charakterze profilaktycznym i korekcyjnym.   

Resocjalizacja z elementami kryminologii

Studia dla osób pragnących przygotować się do pracy z osobami podejmującymi zachowania przestępcze, zarówno zarówno w warunkach środowiska otwartego, jak i instytucjach o charakterze karnym, wychowawczym i poprawczym, a także uczestniczyć w grupach, organizacjach i instytucjach działających na rzecz rozwiązywania problemów edukacyjnych, funkcjonowania społecznego oraz wsparcia osób niedostosowanych społecznie i wykolejonych przestępczo.

Socjoterapia i promocja zdrowia

Podczas studiów przygotujesz się do opracowania, realizacji i ewaluacji programów socjoterapeutycznych, wychowawczych, profilaktycznych, edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia. Zdobędziesz także kompetencje w zakresie poradnictwa pedagogicznego i psychoedukacji w zakresie zdrowego stylu życia, organizowania i koordynowania działań na rzecz tworzenia zdrowego środowiska życia, pracy i nauki.

Terapia pedagogiczna z arteterapią

Absolwent terapii pedagogicznej z arteterapią będzie przygotowany do podejmowania efektywnych działań związanych z profilaktyką, terapią pedagogiczną i arteterapią.    

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Specjalność dla osób pragnących zdobyć kompetencje niezbędne do organizowania wczesnej i systematycznej pomocy dzieciom zagrożonym nieprawidłowym rozwojem oraz dzieciom z niepełnosprawnością i ich rodzinom. 

Wychowanie przedszkolne i nauczanie początkowe

Jeżeli ukończyłeś studia I stopnia na Pedagogice, Pedagogice specjalnej lub innych studiach nauczycielskich, a pragniesz przygotować się do pracy z dziećmi w przedszkolu lub edukacji wczesnoszkolnej, jest to specjalność właśnie dla Ciebie.

Zarządzanie oświatą

Zadaniem tej specjalności jest przygotowanie wykwalifikowanej kadry kierowniczej w dziedzinie zarządzania wszelkiego rodzaju instytucjami oświatowymi. Zdobyte wiadomości i umiejętności pozwolą absolwentom na właściwą organizację nadzoru, prowadzenia dokumentacji i sprawnego zarządzania zespołem.


Pedagogika specjalna

Studia I stopnia 

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia przygotowują do podejmowania działań mających na celu wychowanie, kształcenie i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną.  

Logopedia – profilaktyka i terapia

Absolwent pedagogiki specjalnej w zakresie: Logopedia – profilaktyka i terapia przygotowany będzie do podejmowania działań mających na celu profilaktykę, diagnozę i terapię zaburzeń mowy, kształtowanie kompetencji językowej i komunikacyjnej dzieci i młodzieży ujawniających różnego rodzaju zaburzenia zdolności porozumiewania się. 

Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Dla studentów pragnących zdobyć wiedzę, umiejętności oraz kompetencje społeczne do pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym z uczniem z niepełnosprawnością w klasach I-III szkoły podstawowej.

Studia II stopnia

Autyzm

Specjalność: edukacja i rehabilitacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu odpowiada na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów podejmujących działania w placówkach edukacyjnych, rehabilitacyjnych  i diagnostycznych przeznaczonych dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu.

Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną

Studia przygotowują do podejmowania działań mających na celu wychowanie, kształcenie i rehabilitację osób z niepełnosprawnością intelektualną.    

Logopedia – Logopedia kliniczna

Absolwent pedagogiki specjalnej w zakresie: Logopedia kliniczna, dysponował będzie poszerzoną wiedzą z zakresu diagnozy i terapii zaburzeń mowy, będzie posiadał umiejętności pozwalające mu na podejmowanie działań związanych z profilaktyką, diagnozą oraz terapią zaburzeń mowy osób z zaburzeniami kompetencji językowej i komunikacyjnej, w szczególności z zaburzeniami neurologicznymi, genetycznymi, w chorobach psychiatrycznych, w demencji.    

Pedagogika wspierająca uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Studia umożliwiają zdobycie wiedzy z zakresu diagnozy i wspierania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym również z uczniem z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Uprawniają do pracy we wszystkich typach szkół i rodzajach placówek w charakterze nauczyciela – pedagoga specjalnego – specjalisty.


przejdź do spisu treści

Wydział Teologiczny


Wydział Teologiczny jest ośrodkiem badań i studiów teologii katolickiej oraz chrześcijańskiej myśli społecznej. Pracownicy Wydziału współpracują z ośrodkami naukowymi w Polsce i za granicą, a efekty prac przedstawiają w formie monografii autorskich i wieloautorskich oraz artykułów publikowanych w renomowanych czasopismach naukowych, krajowych i zagranicznych.

Badania charakteryzuje interdyscyplinarność oraz postawa otwartości i dialogu. Wydział prowadzi studia na kierunkach: teologia oraz dialog i doradztwo społeczne.

Siedziba Wydziału Teologicznego znajduje się na Ostrowie Tumskim, przy ul. Wieżowej, czyli w historycznej części Poznania.

przejdź do spisu treści

Collegium Polonicum


Collegium Polonicum w Słubicach jest wspólną jednostką naukową Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą.

Kierunki prowadzonych tu studiów mają międzynarodowy charakter, a ich absolwenci otrzymują polski i niemiecki dyplom.

Unikatowe położenie na polsko-niemieckiej granicy tworzy niepowtarzalną międzynarodową atmosferę i zapewnia bogate życie kulturalne. Niezbędne doświadczenie zawodowe studenci zdobywają podczas praktyk w organizacjach pozarządowych. Około 25% studentów to obcokrajowcy. Wybierając studia w Słubicach można zamieszkać na Osiedlu Studenckim, gdzie oprócz komfortowych akademików znajdują się poczta, sklep, siłownia oraz boisko do gry w tenisa ziemnego, siatkówkę i koszykówkę.

Siedziba Collegium Polonicum znajduje się przy ul. ul. Kościuszki 1, 69-100 Słubice

przejdź do spisu treści

Nadnotecki Instytut UAM w Pile


Nadnotecki Instytut UAM w Pile jest jednostką Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, która swoim zasięgiem oddziaływania obejmuje przede wszystkim północną Wielkopolskę i sąsiednie województwa.

Kształcenie odbywa się w nowoczesnym budynku, wyposażonym w sale wykładowe, laboratoria, pracownie komputerowe, pokoje do pracy zespołowej i indywidualnej oraz bibliotekę.

Wyróżnikiem Nadnoteckiego Instytutu UAM w Pile są praktyczne kierunki studiów - gospodarka wodna oraz technologie informatyczne (studia inżynierskie). Studenci realizują projekty i staże w firmach zgodnie z profilem kształcenia, a także rozwijają swoją aktywność na kursach nurkowych i żeglarskich.

Siedziba Instytutu znajduje się przy ul. Kołobrzeskiej 15, 64-920 Piła.

przejdź do spisu treści

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie


Zajęcia w IKE mają charakter interaktywny i są prowadzone przez doskonałych teoretyków oraz praktyków ze świata biznesu, kultury i mediów. Ma to swoje przełożenie na uczestnictwo studentów w różnego typu warsztatach, wydarzeniach kulturalnych, a także w projektach krajowych i międzynarodowych.

Instytut Kultury Europejskiej w Gnieźnie jest jednostką UAM na prawach wydziału. Mieści się w nowoczesnym, znakomicie wyposażonym kampusie ul. Kostrzewskiego 5-7 62-200 Gniezno

A

B

C

D

E

F

G

H


Wydziały na uczelni:

biologii
chemii
filologii polskiej i klasycznej
fizyki
historyczny
matematyki i informatyki
nauk geograficznych i geologicznych
nauk politycznych i dziennikarstwa
nauk społecznych
neofilologii
pedagogiczno-artystyczny
prawa i administracji
studiów edukacyjnych
teologiczny

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu UAM
  ul. Wieniawskiego 1, 61-712 Poznań
 •  
 • Telefon: +48 61 829 4000
 • Fax: 61 829 40 29
 • Email: dnuam@amu.edu.pl
 • Strona: http://www.amu.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Japonistyka

Zakład Japonistyki Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu prowadzi trzyletnie studia licencjackie oraz dwuletnie studia magisterskie dzienne na specjalności japonistyka.

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Dzień Kandydata na UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu serdecznie zaprasza nauczycieli wraz z uczniami na Dzień Kandydata na UAM, który odbędzie się 25 października 2019 roku na terenie Kampusu Morasko w Poznaniu w godzinach 08.00-14.00.

czytaj dalej

Sztuczna Inteligencja - jak to działa?

W ramach misji popularyzowania fizyki realizowanej na Wydziale Fizyki UAM, zapraszamy na wykład mgr inż. Tomasza Grzywalskiego oraz dr hab. Jędrzeja Kocińskiego zatytułowany "Sztuczna Inteligencja - jak to działa?".

czytaj dalej

RUSZAJĄ ZAPISY NA UNIWERSYTET OTWARTY

Rozpoczyna się trzeci rok działalności Poznańskiego Uniwersytetu Otwartego. Już 7 września będzie można zapisać się na atrakcyjne kursy uniwersyteckie przeznaczone dla wszystkich chętnych powyżej 16 roku życia

czytaj dalej

65. OLIMPIADA CHEMICZNA NA UAM

Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje 65. Olimpiadę Chemiczną. Do udziału w wydarzeniu zaproszeni są uczniowie wszystkich szkół ponadgimnazjalnych, w tym techników chemicznych, a także uczniowie klas gimnazjalnych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane