Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Etologia i psychologia zwierząt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, studia stacjonarne I stopnia

Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - zootechnika i rybactwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2550

Przedmioty obowiązkowe

Anatomia zwierząt; behawioralne aspekty rozrodu zwierząt; biochemia zwierząt; bioinformatyka; biologia komórki; chemia; czynniki chorobotwórcze w pracy ze zwierzętami; dobrostan zwierząt; ekologia behawioralna i socjobiologia; etologia kognitywna; etyka w postępowaniu ze zwierzętami; ewolucjonizm; fakultet humanistyczny: kultura, sztuka i tradycja regionu; fizjologia i endokrynologia zwierząt; genetyka ogólna zwierząt; genetyka zachowania (behawioralna) zwierząt; język obcy; komunikacja interpersonalna; metodologia obserwacji behawioru zwierząt; metody kształtowania zachowania zwierząt; metody szkolenia zwierząt; neurobiologia zwierząt; neurobiologiczne podstawy procesów poznawczych i sensorycznych; neurozwój, neuroplastyczność i neurodegeneracja (neuroetologia); ochrona środowiska; podstawy immunologii zwierząt; podstawy prawa i ochrona własności intelektualnej; podstawy psychologii ogólnej; prawne aspekty chowu zwierząt; profilaktyka weterynaryjna; propedeutyka nauk o zachowaniu zwierząt; statystyka matematyczna w naukach przyrodniczych; technologia informacyjna; terapeutyczne użytkowanie zwierząt; zachowania nietypowe zwierząt - identyfikacja i przeciwdziałanie; zachowania społeczne i komunikacja międzyosobnicza; zachowania terytorialne i obronne; zachowania żywieniowe zwierząt; zasady postępowania ze zwierzętami doświadczalnymi; zoogeografia; zoologia bezkręgowców; zoologia kręgowców; zwierzęta w symbolice; wierzeniach i mitach; żywienie zwierząt.

Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe

Absolwent kierunku "Etologia i psychologia zwierząt" posiada wiedzę, umiejętności i kompetencje z zakresu nauk rolniczych i przyrodniczych oraz specjalistyczną wiedzę z zakresu etologii i dobrostanu zwierząt oraz warunków ich utrzymania i użytkowania, ze szczególnym uwzględnieniem metod kształtowania ich behawioru. Absolwenci zostaną przygotowani do pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu zachowania różnych gatunków zwierząt, uzupełnioną zajęciami praktycznymi. Absolwent kierunku „Etologia i psychologia zwierząt” będzie posiadał umiejętności w zakresie oceny zachowania zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych, tworzenia optymalnych warunków utrzymania oraz użytkowania i szkolenia zwierząt. Ponadto będzie dysponował interdyscyplinarną wiedzą biologiczną i humanistyczną w zakresie poznawania, analizy i interpretacji podstawowych grup zachowań zwierząt należących do różnych taksonów. Jej znajomość umożliwi świadome unikanie antropomorfizacji zwierząt lub ich uprzedmiotowiania. Na bazie genetycznych, fizjologicznych i środowiskowych uwarunkowań behawioru zwierząt absolwent nabędzie umiejętności w zakresie odpowiedzialnego kształtowania relacji człowiek-zwierzę, ze szczególnym uwzględnieniem terapeutycznego użytkowania zwierząt, ich szkolenia i prawidłowego postępowania. Program studiów obejmuje również zajęcia językowe, pozwalające na uzyskanie kompetencji w zakresie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy oraz umiejętności posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu studiowanego kierunku.

Absolwent będzie przygotowany do samodzielnego rozwijania umiejętności zawodowych oraz podjęcia studiów II stopnia (magisterskich) lub aplikowania na studia podyplomowe.

Możliwość zatrudnienia

Absolwent studiów inżynierskich "Etologia i psychologia zwierząt" nabywa kwalifikacje umożliwiające pracę zawodową w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej w obszarze doradztwa w zakresie postępowania ze zwierzętami, ich szkolenia, rozwiązywania problemów behawioralnych, prowadzenia terapii z udziałem zwierząt, hotelu lub salonu pielęgnacji dla zwierząt oraz innych form sprawowania nad nimi opieki. Absolwenci uzyskają również możliwość zatrudnienia w sektorze prywatnym oferującym usługi w w/w obszarach. Kwalifikacje stwarzają możliwość pracy w administracji samorządowej i jednostkach podlegających resortowi rolnictwa w Polsce i UE, a także w jednostkach naukowo-badawczych, zwierzętarniach, ogrodach zoologicznych, fermach i innych podmiotach zajmujących się planowaniem i realizacją produkcji zwierzęcej, jednostkach audytujących poziom dobrostanu zwierząt, placówkach ochrony przyrody i ochrony zwierząt, służbach nadzorujących lub kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta, a także w schroniskach dla zwierząt.

Zakres postępowania kwalifikacyjnego

Konkurs świadectw dojrzałości (poziom podstawowy lub rozszerzony); 1 przedmiot do wyboru spośród: biologii, chemii, geografii, informatyki, matematyki.
 

Powiązane kierunki

Gastronomia i catering dietetyczny

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego zarówno otwartego, jak i zamkniętego, w firmach cateringowych, jest także przygotowany do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej

Doradztwo i administracja rolnicza

Wykształcenie na kierunku doradztwo i administracja rolnicza pozwala na zatrudnienie w wielu instytucjach obsługujących rolnictwo, agrobiznes oraz odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich.

czytaj dalej

Ochrona bioróżnorodności - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie inwentaryzacji populacji gatunków zagrożonych i ich siedlisk z wykorzystaniem współczesnych technik geoinformatycznych.

czytaj dalej

Winogrodnictwo i Enologia

Od semestru letniego na Uniwersytecie Rolniczym uruchomiona zostanie rekrutacja na nowy kierunek studiów II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa – Winogrodnictwo i Enologia. Jest to pierwszy w Polsce kierunek o takim profilu. Studia trwać będą 3 semestry (1,5 roku) i zakończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem magisterskim.

czytaj dalej

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ZAPRASZA!

NA STUDIA MAGISTERSKIE - WETERYNARIA

czytaj dalej

Browarnictwo i słodownictwo

studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie - profil praktyczny - trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane