Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Doradztwo i administracja rolnicza

Wykształcenie na kierunku doradztwo i administracja rolnicza pozwala na zatrudnienie w wielu instytucjach obsługujących rolnictwo, agrobiznes oraz odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich.

Wydział Rolniczo-Ekonomiczny

studia stacjonarne pierwszego stopnia
Liczba semestrów - 7
Profil - ogólnoakademicki
Dziedzina - nauki rolnicze
Dyscyplina wiodąca - rolnictwo i ogrodnictwo
Tytuł zawodowy nadawany absolwentom - inżynier
Liczba punktów ECTS konieczna do ukończenia studiów - 210
Łączna liczba godzin zajęć - 2326


Zakres postępowania kwalifikacyjnego


Konkurs świadectw dojrzałości, średnia ważona, poziom podstawowy lub rozszerzony; język obcy (waga 1) i 1 przedmiot (waga 4) do wyboru spośród: biologii, chemii, fizyki z astronomią, geografii, matematyki, wiedzy o społeczeństwie.
Laureaci i finaliści wybranych olimpiad stopnia centralnego, konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych są zwolnieni z postępowania kwalifikacyjnego.
Uwzględniane olimpiady: geograficzna, informatyczna, matematyczna, wiedzy ekonomicznej, wiedzy i umiejętności rolniczych. 


Program studiów


Zgodnie ze strategią Uczelni, kierunek doradztwo i administracja rolnicza kształci kadrę na potrzeby szeroko rozumianego otoczenia instytucjonalnego rolnictwa. Wyposaża Absolwentów w kompetencje społeczne w pełni odpowiadające potrzebom współczesnej gospodarki. W procesie kształcenia szczególną uwagę przywiązuje się do wykorzystania nowoczesnych technik oraz  zdobywania wiedzy na bazie najnowszych osiągnięć naukowych.  Studia pogłębiają wiedzę i rozwijają umiejętności innowacyjne niezbędne do zwiększania  konkurencyjności biogospodarki oraz podnoszenia sprawności administracji okołorolniczej, a w szczególności przyczynią się do szybszej adaptacji rolnictwa do nowych wyzwań społecznych, gospodarczych, cywilizacyjnych i środowiskowych. W programie studiów obok przedmiotów technologicznych takich jak np. podstawy produkcji roślinnej, technika rolnicza, technologia produkcji zwierzęcej, nawożenie roślin, ochrona roślin, zoohigiena i dobrostan zwierząt, organizacja i ekonomika rolnictwa, bardzo ważną rolę odgrywają przedmioty ekonomiczno-społeczne, przygotowujące absolwentów do pracy w administracji okołorolniczej takie jak: podstawy komunikacji społecznej, socjologia wsi i rolnictwa, prawo rolne, prawo administracyjne, cyberbezpieczeństwo i obsługa baz danych, doradztwo rolnicze,  metody pracy doradczej, nowoczesne technologie w doradztwie i komunikacji, rachunkowość rolnicza.

W ramach przedmiotów fakultatywnych student może wybrać przedmioty o charakterze prawniczym, ekonomicznym, społecznym oraz technologiczno-przyrodniczym, dzięki którym zdobędzie specjalistyczne kompetencje niezbędne do pracy w doradztwie rolniczym lub administracji, jak również ułatwiające lepsze zrozumienie uwarunkowań funkcjonowania nowoczesnego rolnictwa i zmieniającym się otoczeniu instytucjonalnym.

Cennym uzupełnieniem wykładów i ćwiczeń są zajęcia terenowe oraz studyjne w instytucjach otoczenia rolnictwa  a także praktyka, którą studenci mogą odbywać między innymi w Ośrodkach Doradztwa Rolniczego, Oddziałach Centrum Doradztwa Rolniczego, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa oraz urzędach administracji państwowej i samorządowej.

Doradztwo i administracja rolnicza to kierunek bazujący na dorobku nauk rolniczych oraz nauk społecznych, dedykowany jest przede wszystkim osobom chcącym w efektywny sposób wspierać rozwój rolnictwa oraz współzarządzać szeroko rozumianą biogospodarką, a poprzez to przyczyniać się do poprawy jakości życia na wsi i bezpieczeństwa żywnościowego mieszkańców kraju. 


Sylwetka absolwenta i uprawnienia zawodowe


Absolwenci kierunku doradztwo i administracja rolnicza posiadają szeroką wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu nauk rolniczych i nauk o zarządzaniu.

Uzyskane wyksztalcenie daje podstawy do podjęcia stażu w instytucjach doradczych oraz administracji. Absolwent może ubiegać się o wpis na listę certyfikowanych doradców rolniczych. Zgodnie z obowiązującymi wymogami Absolwenci posiadają wykształcenie rolnicze, które umożliwia im nabycia gospodarstwa rolnego, ziemi rolnej lub nieruchomości rolnej.

W ramach prowadzonych zajęć studenci uzyskują odpowiednią wiedzę i kompetencje w zakresie administracji, doradztwa, zarządzania, komunikacji społecznej, technologii i organizacji produkcji rolniczej, a także są przygotowywani do uzyskania dodatkowych uprawnień zawodowych i certyfikatów w wielu dziedzinach, np.: uprawnienia doradcy rolniczego, doradcy rolno-środowiskowego, certyfikat wewnętrznego audytora jakości ISO 9001, certyfikat audytora wewnętrznego standardu GLOBAL G.A.P.


 Możliwość zatrudnienia


 Wykształcenie na kierunku doradztwo i administracja rolnicza pozwala na zatrudnienie w wielu instytucjach obsługujących rolnictwo, agrobiznes oraz odpowiedzialnych za rozwój obszarów wiejskich. Absolwent ma podstawy do ubiegania się o zatrudnienie w firmach świadczących usługi doradcze dla rolników, ogrodników i sadowników. Ponadto może ubiegać się o zatrudnienie w sektorach handlu i usługach dla szeroko pojętego rolnictwa. Kształcenie na kierunku odbywa się we współpracy Uczelni z Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Ośrodkami Doradztwa Rolniczego oraz Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, stwarza warunki do odbycia praktyk, staży zawodowych a następnie podjęcia pracy zawodowej w tych instytucjach. Absolwenci dzięki odpowiedniemu przygotowaniu mogą podjąć pracę w Krajowym Ośrodku Wsparcia Rolnictwa, urzędach samorządu terytorialnego, inspekcjach lub rozpocząć prywatną działalność gospodarczą w zakresie doradztwa rolniczego.

więcej...
 

Powiązane kierunki

Gastronomia i catering dietetyczny

Absolwent jest przygotowany do pracy w zakładach żywienia zbiorowego zarówno otwartego, jak i zamkniętego, w firmach cateringowych, jest także przygotowany do otwarcia własnej działalności gospodarczej.

czytaj dalej

Ochrona bioróżnorodności - studia stacjonarne pierwszego stopnia

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na prowadzenie inwentaryzacji populacji gatunków zagrożonych i ich siedlisk z wykorzystaniem współczesnych technik geoinformatycznych.

czytaj dalej

Winogrodnictwo i Enologia

Od semestru letniego na Uniwersytecie Rolniczym uruchomiona zostanie rekrutacja na nowy kierunek studiów II stopnia na Wydziale Biotechnologii i Ogrodnictwa – Winogrodnictwo i Enologia. Jest to pierwszy w Polsce kierunek o takim profilu. Studia trwać będą 3 semestry (1,5 roku) i zakończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem magisterskim.

czytaj dalej

Etologia i psychologia zwierząt

Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt, studia stacjonarne I stopnia

czytaj dalej

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie ZAPRASZA!

NA STUDIA MAGISTERSKIE - WETERYNARIA

czytaj dalej

Browarnictwo i słodownictwo

studia stacjonarne I stopnia - inżynierskie - profil praktyczny - trwają 7 semestrów. Po ukończeniu studiów I stopnia absolwenci uzyskują tytuł inżyniera.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane