Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Uniwersytet Morski w Gdyni

Uniwersytet Morski w Gdyni

Rok założenia: 1920

przejdź do spisu treści

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie inżynierskim i magisterskim. Uczelnia umożliwia zdobywanie wiedzy na studiach stacjonarnych, niestacjonarnych i podyplomowych. Uczelnia prowadzi także kształcenie uzupełniające dla oficerów i specjalistów gospodarki morskiej oraz różnego rodzaju kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne.

Oferta kierunków i specjalności jest bogata i odpowiada na aktualne zapotrzebowanie rynku pracy, a niewątpliwą zaletą Uczelni jest to, że kształci na wydziałach, kierunkach i specjalnościach zarówno morskich, jak i lądowych.

Uniwersytet Morski w Gdyni tworzą 4 prężnie rozwijające się wydziały: Elektryczny, Mechaniczny, Nawigacyjny oraz Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa, w ramach których Uczelnia rozwija swoją działalność naukowo – dydaktyczną na 9 kierunkach studiów, w 42 specjalnościach. Wszystkie wydziały mają prawa doktoryzowania, a Wydział Elektryczny, Wydział Nawigacyjny i Wydział Zarządzania i Nauk o Jakości dodatkowo prawa habilitowania.

Na Uniwersytecie Morskim w Gdyni, łącznie na wszystkich rodzajach studiów, zdobywa wiedzę ok. 5 tysięcy studiujących. Nauczaniem studentów zajmuje się wszechstronnie wykształcona kadra naukowców – nauczycieli akademickich, gwarantująca najwyższy poziom dydaktyczny.

Uczelnia spełnia światowe wymogi w zakresie kształcenia oficerów floty handlowej zgodnie z Konwencją STCW, a System Zarządzania Jakością jest zgodny z wymaganiami normą ISO 9001:2008 i obejmuje całą działalność Uniwersytetu Morskiego w Gdyni. O wysokiej randze naszej Uczelni świadczy również jej członkostwo w Międzynarodowym Stowarzyszeniu Uczelni Morskich (IAMU).

Wydziały81 - 225 Gdynia, 
ul. Morska 81- 87 
tel.: + 48 58 558 64 04, +48 58 55 86 651, +48 58 55 86 661, +48 58 55 86 681
studia stacjonarne: rswe@we.umg.edu.pl 
studia niestacjonarne: rnwe@we.umg.edu.pl 
www.we.umg.edu.pl 


 
81 - 225 Gdynia,
ul. Morska 81- 87
tel.: + 48 58 558 63 21, fax: +48 58 558 63 99 
e-mail: dziekanat@wm.umg.edu.pl
 www.wm.umg.edu.pl 81 - 345 Gdynia, 
al. Jana Pawła II 3 
tel.: +48 58 558 61 44 - studia stacjonarne 
tel.: +48 58 558 61 39 - studia niestacjonarne 
www.wn.umg.edu.pl 81 - 225 Gdynia, 
ul. Morska 81- 87 
tel.: +48 58 5586 517, +48 58 5586 267, +48 58 5586 635 
www.wznj.umg.edu.pl

ZOBACZ INFORMATOR DLA KANDYDATÓW NA STUDIA W ROKU AKADEMICKIM 2023/2024przejdź do spisu treści


Wydział Elektryczny

Wydział Elektryczny prowadzi studia inżynierskie, magisterskie i doktoranckie. Kształcenie studentów realizowane jest na dwóch nowoczesnych kierunkach: Elektronika i telekomunikacja oraz Elektrotechnika, przygotowując wykwalifikowane kadry inżynierskie dla potrzeb szeroko rozumianej gospodarki morskiej. Należy pod tym rozumieć kształcenie zarówno kadry oficerskiej na statki jak i wysoko wyspecjalizowanego personelu lądowego.

Na obu kierunkach studiów inżynierskich studenci mogą wybrać jedną z dwóch specjalności. Są to odpowiednio: Elektronika Morska, Systemy i Sieci Teleinformatyczne oraz Elektroautomatyka Okrętowa i Komputerowe Systemy Sterowania. Ukończenie studiów na tych specjalnościach umożliwia, oprócz uzyskania dyplomu inżyniera, zdobycie świadectwa Radioelektronika II klasy lub dyplomu Elektroautomatyka okrętowego. Kształcenie realizowane jest zgodnie z wymaganiami konwencji STCW (Standards of Training, Certification and Watchkeeping). Absolwenci studiów pierwszego stopnia znajdują pracę zarówno na statkach morskich, jak i w przedsiębiorstwach specjalizujących się w projektowaniu, instalacji i serwisie okrętowych urządzeń elektrycznych i elektronicznych

Oferta studiów

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera.
Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów) na studiach stacjonarnych i 4 lata (8 semestrów) na studiach niestacjonarnych.

Kierunek: Elektrotechnika 
Specjalności: 

 • Elektroautomatyka Okrętowa - specjalność morska (S, N) 
 • Komputerowe Systemy Sterowania - specjalność lądowa (S, N) 

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalności: 

 • Elektronika Morska - specjalność morska (S, N) 
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne - specjalność lądowa (S, N) 

Kierunek: Informatyka 
Specjalności: 

 • Aplikacje Internetu Rzeczy - specjalność lądowa (S) 
 • Aplikacje Internetowe i Mobilne - specjalność lądowa (S) 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 

Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. Studia trwają 1,5 roku (3 semestry) na studiach stacjonarnych i 2 lata (4 semestry) na studiach niestacjonarnych. 

Kierunek: Elektrotechnika 
Specjalności:

 • Elektroautomatyka - specjalność lądowa (S, N) 
 • Komputerowe Systemy Sterowania - specjalność lądowa (S, N) 

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja 
Specjalności: 

 • Elektronika Morska - specjalność lądowa (N) 
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne - specjalność lądowa (N) 
 • Administracja i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych - specjalność lądowa (S)
 • Systemy Elektroniczne - specjalność lądowa (S) 
 • Elektronika i Automatyka Morska - specjalność morska (S)

Wydział Elektryczny

81 - 225 Gdynia, 
ul. Morska 81- 87 
tel.: + 48 58 558 64 04, +48 58 55 86 651, +48 58 55 86 661, +48 58 55 86 681
studia stacjonarne: rswe@we.umg.edu.pl 
studia niestacjonarne: rnwe@we.umg.edu.pl 
www.we.umg.edu.pl

przejdź do spisu treści


Wydział Mechaniczny

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni kształci na kierunku Mechanika i Budowa Maszyn przyszłych oficerów mechaników marynarki handlowej – wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie eksploatacji siłowni okrętowych (zgodnie z Konwencją STCW 78/95 Międzynarodowej Organizacji Morskiej) oraz specjalistów zatrudnianych w przemyśle lądowym w zakresie: technologii remontów, inżynierii eksploatacji instalacji oraz inżynierii produkcji.

Misją Wydziału Mechanicznego Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest kształcenie studentów na najwyższym poziomie tworząc kadry pracownicze zdolne skutecznie sprostać wyzwaniom współczesnego transportu morskiego oraz gospodarki morskiej w kraju i za granicą oraz prowadzenie badań naukowych związanych z budową i eksploatacją systemów technicznych w gospodarce morskiej.

Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Morskiego w Gdyni jest pierwszym wydziałem wyższej uczelni w Polsce, który uzyskał i posiada certyfikat jakości ISO 9001, zarejestrowany przez The International Certification Network – IQNet, potwierdzający wysoką jakość kształcenia.

W 2001 roku Wydział otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk technicznych w dyscyplinie: budowa i eksploatacja maszyn.

Oferta studiów

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. 

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn 
Specjalności: 

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych - specjalność morska (S - 8 semestrów, N - 8 semestrów).
  Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera mechanika okrętowego na poziomie zarządzania; 
 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych - specjalność morska - specjalność realizowana w j. angielskim (płatna); 
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych - specjalność lądowa (S,N - 7 semestrów); 
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji - specjalność lądowa (S,N - 7 semestrów); 
 • Inżynieria Produkcji - specjalność lądowa (S,N - 7 semestrów). 

Kierunek: Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych 
Specjalności: 

 • Diagnostyka Urządzeń Technicznych (S,N - 7 semestrów); 
 • Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych (S,N - 7 semestrów). 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. 

Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn 
Specjalności: 

 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych - specjalność lądowa (S,N - 3 semestry); 
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji - specjalność lądowa (S,N - 3 semestry)

WYDZIAŁ MECHANICZNY 

81 - 225 Gdynia,
ul. Morska 81- 87
tel.: + 48 58 558 63 21, fax: +48 58 558 63 99 
e-mail: dziekanat@wm.umg.edu.pl
www.wm.umg.edu.pl

przejdź do spisu treści


Wydział Nawigacyjny

Wydział Nawigacyjny kształci studentów na kierunku NAWIGACJA w specjalnościach transport morski, technologie offshorowe, zarządzanie bezpieczeństwem w transporcie morskim, żegluga arktyczna oraz na kierunku TRANSPORT w specjalnościach: transport i logistyka oraz morskie systemy transportowe i logistyczne.

Celem studiów w specjalności transport morski jest przygotowanie wysokiej klasy specjalistów w zakresie eksploatacji statku w transporcie morskim. Absolwent jednolitych studiów magisterskich tej specjalności otrzymuje dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł magistra inżyniera, a absolwent I stopnia studiów dwustopniowych tytuł inżyniera. Po odbyciu praktyki (przepisy STCW) otrzymuje on również dyplom oficera i uprawnienia do sprawowania funkcji oficerskich i kierowniczych na statkach w dziale pokładowym.

Celem studiów w specjalności transport i logistyka jest przygotowanie specjalistów do pracy w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych oraz firmach współpracujących z szeroko rozumianym międzynarodowym sektorem transportu. Dzięki zdobytej wiedzy i posiadanym umiejętnościom absolwenci mogą obejmować stanowiska o profilu typowo inżynierskim, jak też i menedżerskim. Absolwenci obu specjalności otrzymują dyplom ukończenia studiów wyższych i tytuł inżyniera. Z kolei absolwenci studiów II stopnia w specjalności morskie systemy transportowe i logistyczne otrzymują dyplom magistra i są przygotowani do podejmowania pracy na stanowiskach inżynierskich i menedżerskich w szeroko rozumianym morskim sektorze transportowym i spedycyjno – logistycznym.

Studia na obydwu kierunkach powinni podejmować kandydaci charakteryzujący się uzdolnieniami do nauk ścisłych, rozwiniętą wyobraźnią przestrzenną, aktywnością, jak również predyspozycjami do kierowania zespołami ludzkimi.

Oferta studiów

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. 

Kierunek: Nawigacja 
Studia trwają 4 lata (8 semestrów). Absolwent otrzymuje dodatkowo uprawnienia do uzyskania dyplomu oficera wachtowego. 
Specjalność: 

 • Transport Morski (S, N) 

Kierunek: Transport 
Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). 
Specjalności: 

 • Transport i Logistyka (S, N) 
 • Eksploatacja Systemów Transportowych (S, N) 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
Studia trwają 1,5 roku (3 semestry). Absolwent otrzymuje dyplom magistra inżyniera. 

Kierunek: Nawigacja 
Specjalności: 

 • Technologie Offshorowe (S, N) 
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim (S, N)
 • Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną (S) 
 • Eksploatacja Zbiornikowców (S) 
 • Morskie Systemy Informacyjne (S) 
 • Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne (S) 

Kierunek: Transport 
Specjalności: 

 • Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne (S, N)
 • Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego (S, N) 
 • Logistyka w Sektorze Offshore (S, N)
 • Eksploatacja Systemów Transportowych i Logistycznych (S, N) 

STUDIA PODYPLOMOWE 

 • Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej
 • Systemy Informacji Przestrzennej w Nawigacji Morskiej 
 • Modern Ship Management

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY 

81 - 345 Gdynia, 
al. Jana Pawła II 3 
tel.: +48 58 558 61 44 - studia stacjonarne 
tel.: +48 58 558 61 39 - studia niestacjonarne 
www.wn.umg.edu.pl

przejdź do spisu treści


Wydział Zarządzania I Nauk o Jakości

Zadaniem Wydziału Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa jest przygotowanie specjalistów z zakresu jakościowej i ilościowej kontroli towarów i ładunków, rzeczoznawstwa, organizacji usług turystycznych, hotelarskich i gastronomicznych, dietetyki, produktu kosmetycznego, marketingu, zarządzania przedsiębiorstwem, kapitałem ludzkim oraz projektami UE, rachunkowości i finansów, nowoczesnych narzędzi zarządzania, systemów transportowych i logistycznych, logistyki i handlu morskiego,  technologicznych i organizacyjnych zagadnień eksploatacji w żegludze, technologii informacyjnych, ubezpieczeń, prawa gospodarczego oraz znajomości języków obcych.

Absolwenci naszych studiów uzyskują kwalifikacje do pracy na stanowiskach operacyjnych w przedsiębiorstwach gospodarki morskiej, przedsiębiorstwach turystycznych, hotelarskich, gastronomicznych, przedsiębiorstwach handlowych i handlu zagranicznego oraz zakładach produkcyjnych. Potencjalnymi miejscami pracy absolwentów mogą być w szczególności: administracja morska, agencje morskie, przedsiębiorstwa: transportowe, przeładunkowe, składowe, maklerskie, spedycyjne, frachtowania statków, ubezpieczeniowe, rzeczoznawstwa i kontroli, shipchandlerskie, turystyczne, hotelarskie, gastronomiczne, służb celno - dewizowych, marketingu i reklamy, ochrona środowiska, kontrola jakości, laboratoria badawcze jednostek akredytujących i certyfikujących jakość wyrobów według wymogów norm międzynarodowych ISO. Po uzyskaniu niezbędnej praktyki możliwe jest również samodzielne prowadzenie własnych przedsięwzięć gospodarczych bądź obejmowanie samodzielnych stanowisk kierowniczych.

Oferta studiów

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA 
Kierunek: Zarządzanie 
Studia trwają 3 lata (6 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom licencjata. 
Specjalności: 

 • Ekonomia Menedżerska (S, N) 
 • Informatyka Gospodarcza (S, N) 
 • Systemy Transportowe i Logistyczne (S, N) 
 • Turystyka i Hotelarstwo (S, N)

Kierunek: Nauki o jakości 
Studia trwają 3,5 roku (7 semestrów). Absolwent otrzymuje dyplom inżyniera. 
Specjalności: 

 • Menedżer Produktu (S, N) 
 • Zarządzanie Jakością Towarów (S, N) 
 • Usługi Żywieniowe i Dietetyka (S, N) 

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA 
Kierunek: Zarządzanie 
Studia trwają 2 lata (4 semestry). Absolwent otrzymuje dyplom magistra 
Specjalności: 

 • Biznes Elektroniczny (S, N) 
 • Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej (S, N) 
 • Zarządzanie Finansami (S, N) 
 • Zarządzanie Organizacjami (S, N) 

Kierunek: Nauki o jakości 
Studia dla absolwentów z tytułem licencjata trwają 2 lata (4 semestry); dla absolwentów z tytułem inżyniera trwają 1,5 roku (3 semestry). Absolwent otrzymuje dyplom magistra.
Specjalności: 

 • Menedżer Systemów Zarządzania (S, N) 
 • Menedżer Usług Dietetycznych (S, N) 
 • Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami (S, N) 

STUDIA PODYPLOMOWE 

 • Logistyka i Transport Międzynarodowy 
 • Usługi Żywieniowe i Dietetyka 
 • Zarządzanie Projektami

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI 
81 - 225 Gdynia, 
ul. Morska 81- 87 
tel.: +48 58 5586 517, +48 58 5586 267, +48 58 5586 635 
www.wznj.umg.edu.pl

WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Kierunek: Elektrotechnika
Specjalności:

 • Elektroautomatyka Okrętowa (SS, SN)
 • Komputerowe Systemy Sterowania (SS, SN)

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
Specjalności:

 • Elektronika Morska (SS, SN)
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne (SS, SN)

Kierunek: Informatyka
Specjalności:

 • Aplikacje Internetu Rzeczy (SS)
 • Aplikacje Internetowe i Mobilne (SS)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA

Kierunek: Elektrotechnika
Specjalności:

 • Elektroautomatyka (SS, SN)
 • Komputerowe Systemy Sterowania (SS, SN)

Kierunek: Elektronika i Telekomunikacja
Specjalności:

 • Elektronika Morska (SN)
 • Systemy i Sieci Teleinformatyczne (SN)
 • Administracja i Bezpieczeństwo Systemów Informatycznych (SS)
 • Systemy Elektroniczne (SS)
 • Elektronika i Automatyka Morska (SS)

WYDZIAŁ MECHANICZNY

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalności:

 • Eksploatacja Siłowni Okrętowych i Obiektów Oceanotechnicznych (SS, SN)
 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (SS, SN)
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (SS, SN)
 • Inżynieria Produkcji (SS, SN)

Kierunek: Eksploatacja i Diagnostyka Systemów Technicznych
Specjalności:

 • Diagnostyka Urządzeń Technicznych (SS, SN)
 • Zarządzanie Eksploatacją Elektrowni Wiatrowych (SS, SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn
Specjalności:

 • Technologia Remontów Urządzeń Okrętowych i Portowych (SS, SN);
 • Inżynieria Eksploatacji Instalacji (SS, SN).

WYDZIAŁ NAWIGACYJNY

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Kierunek: Nawigacja
Specjalność:

 • Transport Morski (SS, SN)

Kierunek: Transport
Specjalności:

 • Transport i Logistyka (SS, SN)
 • Eksploatacja Systemów Transportowych (SS, SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Kierunek: Nawigacja
Specjalności:

 • Technologie Offshorowe (SS, SN)
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem w Transporcie Morskim (SS, SN)
 • Administrowanie Polską Strefą Ekonomiczną (SS)
 • Eksploatacja Zbiornikowców (SS)
 • Morskie Systemy Informacyjne (SS)
 • Pomiary Hydrograficzne i Oznakowanie Nawigacyjne (SS)

Kierunek: Transport
Specjalności:

 • Morskie Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, SN)
 • Zarządzanie Infrastrukturą i Środkami Transportu Śródlądowego (SS, SN)
 • Logistyka w Sektorze Offshore (SS, SN)
 • Eksploatacja Systemów Transportowych i Logistycznych (SS, SN)

Studia podyplomowe

 • Zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej
 • Systemy Informacji Przestrzennej w Nawigacji Morskiej
 • Modern Ship Management

WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA I NAUK O JAKOŚCI

STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA
Kierunek: Zarządzanie
Specjalności:

 • Ekonomia Menedżerska (SS, SN)
 • Informatyka Gospodarcza (SS, SN)
 • Systemy Transportowe i Logistyczne (SS, SN)
 • Turystyka i Hotelarstwo (SS, SN)

Kierunek: Nauki o jakości
Specjalności:

 • Menedżer Produktu (SS, SN)
 • Zarządzanie Jakością Towarów (SS, SN)
 • Usługi Żywieniowe i Dietetyka (SS, SN)

STUDIA DRUGIEGO STOPNIA
Kierunek: Zarządzanie
Specjalności:

 • Biznes Elektroniczny (SS, SN)
 • Transport i Logistyka w Gospodarce Globalnej (SS, SN)
 • Zarządzanie Finansami (SS, SN)
 • Zarządzanie Organizacjami (SS, SN)

Kierunek: Nauki o jakości
Specjalności:

 • Menedżer Systemów Zarządzania (SS, SN)
 • Menedżer Usług Dietetycznych (SS, SN)
 • Ochrona Wód i Gospodarka Odpadami (SS, SN)

STUDIA PODYPLOMOWE

 • Logistyka i Transport Międzynarodowy
 • Usługi Żywieniowe i Dietetyka
 • Zarządzanie Projektami

SS - studia stacjonarne SN - studia niestacjonarne


Kierunki wykładane na uczelni:

eksploatacja i diagnostyka systemów technicznych I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektronika i telekomunikacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nauki o jakości I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
nawigacja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Studia podyplomowe na uczelni:

logistyka i transport międzynarodowy
modern ship management
systemy informacji przestrzennej w nawigacji morskiej
usługi żywieniowe i dietetyka
zarządzanie projektami
zarządzanie ryzykiem w morskim przemyśle wydobywczym i energetyce wiatrowej

Główny adres uczelni

 • Uniwersytet Morski w Gdyni
  ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia
 •  
 • Telefon: 58 621 70 41
 • Strona: http://www.umg.edu.pl

Wydziały81 - 225 Gdynia, 
ul. Morska 81- 87 
tel.: + 48 58 558 64 04, +48 58 55 86 651, +48 58 55 86 661, +48 58 55 86 681
studia stacjonarne: rswe@we.umg.edu.pl 
studia niestacjonarne: rnwe@we.umg.edu.pl 
www.we.umg.edu.pl 


 
81 - 225 Gdynia,
ul. Morska 81- 87
tel.: + 48 58 558 63 21, fax: +48 58 558 63 99 
e-mail: dziekanat@wm.umg.edu.pl
 www.wm.umg.edu.pl 81 - 345 Gdynia, 
al. Jana Pawła II 3 
tel.: +48 58 558 61 44 - studia stacjonarne 
tel.: +48 58 558 61 39 - studia niestacjonarne 
www.wn.umg.edu.pl 81 - 225 Gdynia, 
ul. Morska 81- 87 
tel.: +48 58 5586 517, +48 58 5586 267, +48 58 5586 635 
www.wznj.umg.edu.pl

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Uniwersytet Morski w Gdyni - REKRUTACJA

Największa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie ZAPRASZA

czytaj dalej

Uniwersytet Morski w Gdyni - ZAPRASZA

Uniwersytet Morski w Gdyni (UMG) to największa państwowa uczelnia morska w Polsce i jedna z największych w Europie, kształcąca przyszłych oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie i menedżerskie dla gospodarki morskiej i regionu nadmorskiego na poziomie licencjackim, inżynierskim, magisterskim i doktorskim

czytaj dalej

INFORMATORY Uniwersytetu Morskiego w Gdyni

dla kandydatów na studia w roku akademickim 2020/2021

czytaj dalej

Rejs Niepodległości

W samo południe, 20 maja 2018 roku, "Dar Młodzieży" zaczął pisać kolejny rozdział w historii polskiej bandery.

czytaj dalej

ŚWIĘTO UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

14 czerwca 2019

czytaj dalej

DZIEŃ OTWARTY UNIWERSYTETU MORSKIEGO W GDYNI

12 kwietnia 2019 roku w godzinach 9:00 - 14:00

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane