Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Resocjalizacja

Studia przeznaczone są dla wszystkich, którzy chcą pracować w służbach mundurowych: od policji, poprzez straż miejską, gminną, pożarną, aż po służbę celną czy więzienną.

Resocjalizacja studia licencjackie Kraków
Studia niestacjonarne 
Studia stacjonarne

Studia o profilu praktycznym na kierunku pedagogika ze specjalnością Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną to niezwykle interesujący kierunek, gwarantujący absolwentowi ciekawą ścieżkę kariery zawodowej, w tym w formacjach umundurowanych – policji, straży więziennej, straży pożarnej i strażach miejskich, zakładach poprawczych i wychowawczych, a pracownikom służb mundurowych i placówek społecznych, pedagogicznych i resocjalizacyjnych umożliwiający podniesienie kwalifikacji na kierunku studiów zgodnym z wykonywanym zawodem.

Zajęcia dydaktyczne ukierunkowane na rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa prowadzą oprócz utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk praktycy z: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.


Specjalności

 • Resocjalizacja z profilaktyką społeczną i prewencją kryminalną - specjalność na kierunku Pedagogika

Dlaczego warto?

Studia pedagogiczne w Społecznej Akademii Nauk:

 • Są bezpieczne. Spełniają wszelkie wymogi formalne związane nie tylko z samym kierunkiem studiów, ale również z zawodami, do których przygotowują
 • Są dostosowane do rzeczywistości. Uwzględniają dynamikę społeczną i wymagający rynek pracy. Zawierają w programie najnowsze trendy i osiągnięcia pedagogiki, w tym rezultaty projektów międzynarodowych
 • Są elastyczne. Program jest szybko dostosowywany do dynamicznego rynku pracy oraz zmieniających się przepisów z dziedziny oświaty i opieki
 • Studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego
 • Są interdyscyplinarne. Nie ukierunkowują w jednej tylko dziedzinie czy dyscyplinie, ale znacznie rozszerzają horyzonty dzięki programowi uwzględniającemu wiedzę i umiejętności z szeroko pojętej humanistyki, ale również dzięki wprowadzeniu ciekawych, łączonych bądź rozszerzonych specjalności
 • Są  naukowe. Studenci mają możliwość uczestniczenia w poważnych badaniach naukowych, wyjazdów na stypendia zagraniczne, uczestniczenia w konkursach, projektach, pisania artykułów naukowych i publikowania ich
 • Są nowoczesne. Są prowadzone przy użyciu nowoczesnych metod kształcenia takich jak: projekty, warsztaty czy e-learning
 • Są przyjacielskie. Zarówno kadra jak i studenci przywiązują dużą wagę do tego, aby studiowanie pedagogiki było przyjemne, odbywało się w sympatycznej, miłej, wręcz rodzinnej atmosferze. Bo kto ma dać przykład zgodnego współdziałania jak nie (przyszli) pedagodzy?
 • Są przyjazne. Studenci zawsze mogą zgłaszać swe problemy do opiekunów kierunku. Mają jasno sprecyzowane zadania w całym toku studiów, znają osoby odpowiedzialne za poszczególne składniki procesu studiowania, które to osoby zawsze przyjdą im z pomocą
 • Są wartościowe. Dają „humanistyczny szlif”, ponieważ ich program jest przepełniony ideami i wartościami współczesnej humanistyki
 • Są wysokiej jakości. Kadra naukowa to specjaliści w swoich dziedzinach, będący w większości pracownikami SAN jako swego podstawowego miejsca pracy.Program współtworzą również pra Programy studiów uwzględniają wyniki najnowszych badań, w tym badań własnych naszych wykładowców

Zdobywane uprawnienia

 • Uprawnienia pedagogiczne
 • Certyfikat potwierdzający umiejętności w zakresie samoobrony

Wybrane zagadnieni

Najistotniejsze dla kierunku obszary kształcenia (moduły), w których zawierają się konkretne przedmioty (do ew. rozwinięcia). Również najważniejsze zagadnienia dla każdej specjalności/specjalizacji/profilu.

 • Pedagogiki ogólna i społeczna, dydaktyka, teoria i historia wychowania, niezbędne do tego, aby umieć trafić do drugiego człowieka.
 • Wiedza o społeczeństwie i problemach społecznych, gruntowna wiedza z socjologii, patologii społecznych, diagnozy i profilaktyki.
 • Wiedza i umiejętności psychologiczne, w tym przygotowanie do wypełniania testów psychologicznych, radzenie sobie ze stresem oraz umiejętności psychospołeczne niezbędne do pracy w środowiskach tzw. trudnych.
 • Wiedza o systemie prawno – społecznym, w tym o funkcjonowaniu instytucji państwowych takich jak policja, ponadto sporo przydatnych elementów prawa, w tym prawa karnego i prawa wykroczeń.
 • Poprawa sprawności fizycznej w tym z dziedziny samoobrony, a dla tych, którzy nie planują podnosić swej sprawności w sferze fizycznej oferujemy blok zajęć z dziedziny umiejętności strzeleckich.
 • Podwyższenie kompetencji społecznych, w tym np. samorozwój i autoprezentacja, umiejętność wysławiania się i budowania argumentacji, tworzenie projektów indywidualnych i grupowych.
 • Wiedza z dziedziny resocjalizacji – diagnostyki resocjalizacyjnej, metod pracy z osobami wykluczonymi oraz pozostającymi w konflikcie z prawem; wiedza i umiejętności z dziedziny profilaktyki społecznej, w tym profilaktyki uzależnień.
 • Umiejętności niezbędne do wykonywania zawodu kuratora sądowego, socjoterapeuty, street-workera, wychowawcy w zakładzie karnym i poprawczym.

Wybrane zajęcia praktyczne

 • Zajęcia z praktykami w dziedzinie kryminalistyki, resocjalizacji i prawa.
 • Certyfikowane szkolenie z samoobrony, zabezpieczenia imprez masowych (uprawnienia do pracy w ochronie).
 • Tworzenie oraz praktyczna realizacja programów i projektów profilaktycznych.
 • Uprawnienia pedagogiczne.
 • Wizyty studyjne w ośrodkach szkolenia służb mundurowych – Policji, Straży Pożarnej, Służby Więziennej oraz w jednostkach terenowych. 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane