Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

Ich celem jest wykształcenie u studentów zespołu wiedzy, umiejętności zawodowych i kompetencji społecznych, dzięki którym absolwent dziennikarstwa Akademii Ignatianum będzie przygotowany do wykonywania zawodu dziennikarza.

Student zdobywa także interdyscyplinarną wiedzę z zakresu prawa własności intelektualnej i autorskiego, marketingu i public relations, a także sztuki, kultury, etyki. Poznaje zasady budowania przekazu wizualnego w oparciu o techniki cyfrowe oraz zdobywa kompetencje w zakresie projektowania serwisów internetowych, projektowania dla marketingu, przygotowywania kampanii promocyjnych, kreatywnego realizowania prac artystycznych.

Absolwent kierunku jest przygotowany do zawodu dziennikarza pracującego we wszystkich typach i rodzajach mediów masowych (prasa, radio, telewizja, Internet). Posiada wiedzę umożliwiającą kierowanie i zarządzanie w instytucjach medialnych. Absolwent uzyskuje także podstawowe umiejętności umożliwiające mu wykonywanie różnych zawodów związanych z szeroko pojętą komunikacją społeczną. Może także podjąć pracę w: agencjach reklamowych, agencjach public relations, komórkach PR struktur administracyjnych, instytucjach samorządów lokalnych, jednostkach samorządowych i urzędach (w działach komunikacji, promocji), biurach rzecznika prasowego, biurach poselskich i sztabach wyborczych, instytucjach kultury, organizacjach non-profit.

Oferowane specjalności:

Studia I stopnia

 • Dziennikarstwo radiowe
 • Dziennikarstwo telewizyjne
 • Dziennikarstwo internetowe
 • Dziennikarstwo prasowe

Studia II stopnia

 • dziennikarstwo w mediach cyfrowych,
 • dziennikarstwo śledcze,
 • dziennikarstwo międzykulturowe.

DZIENNIKARSTWO RADIOWE

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • zdobędziesz doskonałą orientację we współczesnej przestrzeni radiowej
 • będziesz przygotowany do bycia dziennikarzem, publicystą bądź prezenterem radiowym
 • będziesz w profesjonalny sposób przygotowywał materiały do emisji radiowej
 • będziesz umiał gromadzić i archiwizować materiały audio
 • zdobędziesz wiedzę, która przygotuje cię do działalności w konkurencyjnym środowisku nadawców radiowych, w tym proponowanie ciekawych tematycznie i realizatorsko audycji, cykli itp.
 • będziesz posiadał orientację w zakresie prawa i etyki dziennikarskiej umożliwiające sprawne funkcjonowanie na rynku medialnym

GDZIE PODEJMIESZ PRACĘ:

Wraz z cyfryzacją mediów i postępem w przesyłaniu danych szybko zwiększają się możliwości technologiczne tworzenia stacji i sieci radiowych. Rośnie więc zapotrzebowanie na specjalistów dziennikarzy, publicystów czy prezenterów radiowych. Na absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej specjalizujących się w dziennikarstwie radiowym czekają stanowiska pracy w publicznych mediach oraz w prywatnych stacjach bądź sieciach radiowych, instytucjach nadzorujących działalność mediów w Polsce, specjalistycznych czasopismach dotyczących rynku mediów, w szczególności radiowego.

Będziesz mógł również pracować przy pozyskiwaniu i archiwizacji danych o charakterze audio czyli w takich instytucjach jak jednostki badawcze, archiwa, szkoły.

Umiejętności interpersonalne umożliwią Ci również pracę w sferze komunikacji społecznej, na przykład jako rzecznik w instytucjach lub firmach.

ABSOLWENT

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo radiowe na kierunku  dziennikarstwo i komunikacja społeczna Akademii Ignatianum w Krakowie posiada podstawową wiedzę, ukierunkowaną praktycznie, dotyczącą specyfiki dziennikarstwa radiowego oraz właściwych mu warsztatów dziennikarskich, publicystycznych i artystycznych. Wiedza ta pozwala mu na rozumienie otaczającego świata i procesów w nim zachodzących oraz na aktywne uczestnictwo w rozmaitych obszarach życia publicznego. Absolwentdziennikarstwa radiowego posiada podstawową wiedzę na temat procesów zmian, które zachodzą w języku i przekazie radiowym. Potrafi rozpoznać manipulację i propagandę językową w przekazie radiowym i właściwie jej przeciwdziałać zgodnie z normami prawnymi i etycznymi

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo radiowe zna zasady funkcjonowania radia jako medium przekazów informacyjnych, marketingowych i reklamowych. Potrafi także samodzielnie planować i realizować typowe projekty związane z radiową działalnością dziennikarską: informacyjną, promocyjną, marketingową i reklamową.

Absolwent specjalności dziennikarstwo radiowe posiada szereg umiejętności niezbędnych do pracy w redakcjach radiowych: przede wszystkim potrafi redagować i stosować podstawowe gatunki radiowe dziennikarskie, publicystyczne i artystyczne. Posiada umiejętności pozwalające mu na samodzielne poprowadzenie programu radiowego zgodnie ze specyfiką użytego w nim gatunku. Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo radiowe potrafi przygotować samodzielnie, merytorycznie i technicznie, radiowy serwis informacyjny, umie pracować z mikrofonem dynamicznym i pojemnościowym (w studio i w terenie), a także potrafi obsługiwać radiowy sprzęt nagrywający, realizować montaż z użyciem programu komputerowego.

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo radiowe potrafi także zgromadzić i wyselekcjonować oraz poddać analizie materiały potrzebne do przygotowania projektów badawczych.

Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i nabytym kompetencjom Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo radiowe jest przygotowany do pracy i pełnienia różnych funkcji w zespołach redakcji medialnych używających radiowych kanałów komunikacyjnych.

DZIENNIKARSTWO TELEWIZYJNE

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • zdobędziesz doskonałą orientację we współczesnej przestrzeni telewizyjnej
 • będziesz przygotowany do bycia dziennikarzem, publicystą bądź prezenterem telewizyjnym
 • będziesz w profesjonalny sposób przygotowywał materiały do misji telewizyjnej
 • będziesz umiał gromadzić i archiwizować materiały audiowizualne
 • zdobędziesz wiedzę, która przygotuje cię do działalności w konkurencyjnym środowisku nadawców telewizyjnych, w tym proponowanie ciekawych tematycznie i atrakcyjnych warsztatowo treści
 • nauczysz się pracy z kamerą oraz jako montażysta
 • posiądziesz wiedzę z zakresu marketingu i reklamy telewizyjnej
 • będziesz posiadał orientację w zakresie prawa i etyki dziennikarskiej umożliwiające sprawne funkcjonowanie na rynku medialnym

GDZIE PODEJMIESZ PRACĘ?

Wraz z cyfryzacją mediów zwiększa się radykalnie ilość i jakość przekazu audiowizualnego. Rośnie więc zapotrzebowanie na specjalistów dziennikarzy, publicystów czy prezenterów telewizyjnych. Na absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej specjalizujących się w dziennikarstwie telewizyjnym czekają stanowiska pracy  w publicznych mediach oraz w prywatnych stacjach telewizyjnych, instytucjach nadzorujących działalność mediów w Polsce, specjalistycznych czasopismach dotyczących rynku mediów, w szczególności telewizyjnego.

Będziesz mógł również pracować przy pozyskiwaniu i archiwizacji danych o charakterze audiowizualnych czyli w takich instytucjach jak jednostki badawcze, archiwa, szkoły.

Umiejętności interpersonalne umożliwią Ci również pracę w sferze komunikacji społecznej, na przykład jakorzecznik w instytucjach lub firmach.

Umiejętności warsztatowe pracy z kamerą i montażu pozwolą Ci świadczyć dowolne usługi związane z tworzeniem materiałów audiowizualnych, w tym reklamowych.

ABSOLWENT

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo telewizyjne na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Akademii Ignatianum w Krakowie posiada podstawową wiedzę, ukierunkowaną praktycznie, dotyczącą specyfiki dziennikarstwa telewizyjnego oraz właściwych mu warsztatów dziennikarskich i publicystycznych. Wiedza ta pozwala mu na rozumienie otaczającego świata i procesów w nim zachodzących oraz na aktywne uczestnictwo w rozmaitych obszarach życia publicznego. Absolwent dziennikarstwa telewizyjnego zna specyfikę prowadzenia telewizyjnych programów publicystycznych. Posiada także podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania telewizji jako medium przekazów informacyjnych, marketingowych i reklamowych.

Absolwent specjalności dziennikarstwo telewizyjne posiada szereg umiejętności niezbędnych do pracy w redakcjach telewizyjnych. Umie, m.in.: opracować materiały audiowizualne przeznaczone do emisji telewizyjnej, samodzielnie przygotować i zrealizować telewizyjne gatunki publicystyczne. Absolwent specjalności dziennikarstwo telewizyjne potrafi zrealizować montaż telewizyjny z użyciem komputerowego programu do montażu filmów. Potrafi pracować z kamerą w studio i w terenie a także umie realizować montaż telewizyjny z użyciem odpowiednich programów komputerowych do montażu.

Absolwent specjalności dziennikarstwo telewizyjne potrafi pozyskać i opracować informacje niezbędne do realizacji materiału telewizyjnego o wybranej tematyce (w tym sportowej, meteorologicznej). Umie samodzielnie poprowadzić program telewizyjny zgodnie ze specyfiką użytego w nim gatunku dziennikarskiego a także zanalizować, zinterpretować i oceniać przekazy telewizyjne.

Absolwent specjalności dziennikarstwo telewizyjne potrafi zgromadzić i wyselekcjonować oraz poddać analizie materiały potrzebne do przygotowania projektów badawczych.

Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i nabytym kompetencjom Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo telewizyjnejest przygotowany do pracy i pełnienia różnych funkcji w zespołach redakcji medialnych używających telewizyjnych kanałów komunikacyjnych.

DZIENNIKARSTWO INTERNETOWE

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ?

 • zdobędziesz doskonałą orientację w przestrzeni nowoczesnych mediów komunikacyjnych opartych na najnowszych technologiach
 • będziesz w profesjonalny sposób dobierał i publikował treści dziennikarskie w mediach internetowych
 • będziesz przygotowany do merytorycznego współtworzenia dzienników internetowych i serwisów informacyjnych
 • poznasz zasady i możliwości zapewniania bezpieczeństwa przy dostępie do informacji w sieci
 • będziesz posiadał orientację w zakresie prawa i etyki dziennikarskiej umożliwiające sprawne funkcjonowanie na rynku medialnym

GDZIE PODEJMIESZ PRACĘ?

W dobie globalizacji rośnie zapotrzebowanie na specjalistów, którzy umiejętności tworzenia nowomedialnej rzeczywistości, wiedzę na temat nowoczesnych technologii, w tym technologii mobilnych, łączą z warsztatem dziennikarskim. Na absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej specjalizujących się w dziennikarstwie internetowym czeka praca w dziennikach i innych mediach oraz portalach internetowych, w firmach świadczących usługi przez drogą internetową. Będziesz mógł również pracować w wydawnictwach, agencjach reklamowych, stowarzyszeniach społeczno-kulturalnych, dziale promocji firm. Będziesz mógł pracować w zespołach prowadzących internetowe badania, brać udział w projektach związanych z badaniem internetu, sieci społecznościowych itp.

ABSOLWENT

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna Akademii Ignatianum w Krakowie posiada podstawową wiedzę, ukierunkowaną praktycznie, dotyczącą specyfiki dziennikarstwa internetowego oraz właściwych mu warsztatów dziennikarskich i publicystycznych. Wiedza ta pozwala mu na rozumienie otaczającego świata i procesów w nim zachodzących oraz na aktywne uczestnictwo w rozmaitych obszarach życia publicznego. Absolwent potrafi rozpoznać zabiegi manipulacyjne i reagować na wszelkie przejawy łamania zasad bezpieczeństwa i dostępu do informacji w Internecie.

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe zna główne platformy społecznego komunikowania oraz rozumie ich wpływ na kształtowanie postaw społecznych. Posiada on podstawową wiedzę w zakresie funkcjonowania portali internetowych jako medium przekazów informacyjnych, marketingowych i reklamowych. Absolwent specjalności dziennikarstwo internetowe zna także zasady bezpieczeństwa  i dostępu do informacji w Internecie.

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe  potrafi korzystać z cyfrowych technologii informacyjnych oraz poruszać się w środowisku mediów internetowych. Potrafi on przygotować - merytorycznie i technicznie - internetowy serwis informacyjny, umie korzystać z platform social media (facebook, twitter, blogger) oraz potrafi odpowiednio wykorzystać je w pracy dziennikarza internetowego.

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowe posiada szereg umiejętności niezbędnych do pracy w redakcjach portali internetowych. Potrafi m.in.: określić, wyselekcjonować i odpowiednio wykorzystać źródła informacji dziennikarskich, poprawnie posługiwać się podstawowymi gatunkami dziennikarstwa internetowego oraz edytować zdjęcia przeznaczone do publikacji w Internecie, przygotować a także realizować podstawowe internetowe gatunki publicystyczne.

Absolwent specjalności dziennikarstwo internetowe potrafi planować i realizować typowe projekty związane z internetową działalnością dziennikarską, promocyjną, marketingową i reklamową, a także zgromadzić i wyselekcjonować oraz poddać analizie materiały potrzebne do przygotowania projektów badawczych.

Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i nabytym kompetencjom Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo internetowejest przygotowany do pracy i pełnienia różnych funkcji w zespołach redakcji medialnych używających internetowych kanałów komunikacyjnych.

DZIENNIKARSTWO PRASOWE

CZEGO SIĘ NAUCZYSZ:

 • zdobędziesz doskonałą orientację we współczesnej przestrzeni prasowej
 • będziesz przygotowany do bycia dziennikarzem, publicystą, reporterem  bądź krytykiem prasowym
 • będziesz w profesjonalny sposób przygotowywał materiały do druku
 • będziesz umiał gromadzić i archiwizować materiały prasowe
 • zdobędziesz wiedzę, która przygotuje cię do działalności w konkurencyjnym środowisku wydawców prasowych, w tym proponowanie ciekawych tematycznie i atrakcyjnych warsztatowo treści
 • nauczysz się warsztatu fotografika
 • posiądziesz wiedzę z zakresu marketingu i reklamy w prasie
 • będziesz posiadał orientację w zakresie prawa i etyki dziennikarskiej umożliwiające sprawne funkcjonowanie na rynku medialnym

GDZIE PODEJMIESZ PRACĘ:

Wraz ze wzrostem możliwości wydawniczych i postępującą fragmentacją rynku pojawiło się coraz więcej nowych tytułów prasowych; dzienników, tygodników i innych periodyków i bardzo szerokim spektrum tematycznym. Duża część z nich istnieje również w wersji elektronicznej. Istnieje w związku z tym zapotrzebowanie na specjalistów dziennikarzy, publicystów czy reporterów.  Na absolwentów dziennikarstwa i komunikacji społecznej specjalizujących się w dziennikarstwie prasowym czekają stanowiska pracy redakcjach dzienników i czasopism, w domach mediowych i wydawnictwach.

Będziesz mógł również pracować w mediach społecznościowych, gazetach i periodykach lokalnych, stowarzyszeniowych etc.

Umiejętności interpersonalne umożliwią Ci również pracę w sferze komunikacji społecznej, na przykład jako rzecznik w instytucjach lub firmach.

ABSOLWENT

Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo prasowe na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społecznaAkademii Ignatianum w Krakowie ma podstawową wiedzę, ukierunkowaną praktycznie, dotyczącą specyfiki dziennikarstwa prasowego oraz właściwych mu warsztatów dziennikarskich i publicystycznych. Wiedza ta pozwala mu na rozumienie otaczającego świata i procesów w nim zachodzących oraz na aktywne uczestnictwo w rozmaitych obszarach życia publicznego. Absolwent specjalności dziennikarstwo prasowe posiada wiedzę w zakresie tworzenia organów prasowych oraz funkcjonowania ich jako kanałów przekazów informacyjnych, marketingowych i reklamowych. Potrafi także redagować gazetę lokalną i środowiskową adresowaną do określonej grupy odbiorców

Absolwent dziennikarstwa prasowego posiada szereg umiejętności niezbędnych do pracy w redakcjach prasowych. Przede wszystkim potrafi redagować i stosować podstawowe gatunki prasowe dziennikarskie i publicystyczne (w tym reportaż), potrafi samodzielnie dotrzeć do informacji, krytycznie przeanalizować zebrany materiał, wyciągnąć wnioski, a następnie upublicznić opracowany materiał w formie odpowiednich gatunków dziennikarskich. Umie opracować recenzję tekstu literackiego, przedstawienia teatralnego oraz filmu, a także przeprowadzić wywiad z twórcą literackim, teatralnym oraz filmowym. Potrafi także samodzielnie pozyskiwać materiał fotograficzny, zgodnie z zasadami warsztatu fotograficznego dziennikarza prasowego. Absolwent dziennikarstwa radiowego potrafi zgromadzić i wyselekcjonować oraz poddać analizie materiały potrzebne do przygotowania projektów badawczych.

Dzięki zdobytej wiedzy, umiejętnościom i nabytym kompetencjom Absolwent modułu specjalnościowego dziennikarstwo prasowe jest przygotowany do pracy i pełnienia różnych funkcji w zespołach redakcji medialnych używających prasowych kanałów komunikacyjnych.
 

Powiązane kierunki

ARTETERAPIA - STUDIA II STOPNIA W KRAKOWIE

Studia dedykowane są osobom, które, dostrzegają terapeutyczny wymiar sztuki, są aktywne na polu społecznym, artystycznym i chcą łączyć swoją działalność w tym zakresie z działalnością pedagogiczną (wspomagającą rozwój człowieka, profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.).

czytaj dalej

Pedagogika

Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

czytaj dalej

Filozofia

Absolwent studiów I stopnia nabywa wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy wykształcenia filozoficznego: historii i metodologii filozofii, logiki, metafizyki, teologii naturalnej, ontologii, epistemologii, filozofii przyrody, etyki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz innych dyscyplin filozoficznych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie