Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Researching

łączy różne dyscypliny, m.in. socjologię, psychologię, filozofię, językoznawstwo, politologię, historię, kulturoznawstwo, zawiera elementy ekonomii i prawa oraz odwołuje się do szeroko rozumianej technologii informacyjnej.

Researching, II stopień, 2-letnie, stacjonarne

Researching – propozycja dla absolwentów kierunków humanistycznych i społecznych studiów I stopnia

 Researching to nowatorski kierunek studiów II stopnia, uruchomiony po raz pierwszy w Polsce. Stanowi doskonałą ofertę uzupełnienia studiów na poziomie magisterskim dla tych, którzy uzyskali tytuł licencjata na kierunkach: Politologia, Stosunki międzynarodowe, Bezpieczeństwo międzynarodowe, Filologia, Filozofia, Historia, Kulturoznawstwo, Slawistyka, Socjologia, Pedagogika, Psychologia, Muzykologia, Kultura śródziemnomorska.

 Researching umożliwia absolwentom kierunków humanistycznych i społecznych studiów I stopnia uzupełnienie kwalifikacji i podniesienie ich konkurencyjności na współczesnym rynku pracy. Kierunek jest wszechstronny – łączy różne dyscypliny, m.in.  socjologię, psychologię, filozofię, językoznawstwo, politologię, historię, kulturoznawstwo, zawiera elementy ekonomii i prawa oraz odwołuje się do szeroko rozumianej technologii informacyjnej. Taki profil sprawia, że absolwent zyskuje szeroki zakres narzędzi i kompetencji potrzebnych w przyszłej karierze zawodowej.

Program studiów

W czasie studiów zdobywa się wiedzę o tym jak pozyskiwać informacje z zakresu nauk humanistycznych, jak nimi zarządzać, udostępniać je oraz upowszechniać. Zajęcia są prowadzone z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, w doskonale wyposażonych salach wykładowych. Kadra pracująca ze studentami to zarówno naukowcy jak i praktycy zatrudnieni w różnorodnych instytucjach, np. informatycy, kierownicy placówek kulturalno-oświatowych, urzędnicy

 Studenci mają do wyboru dwie specjalności: historyczną i muzykologiczną.

 Studenci będą realizowali atrakcyjny kurs ćwiczeń i wykładów. Oferta ta obejmuje m.in.

Przedmioty kierunkowe:

 • Autoprezentacja i wystąpienia publiczne
 • Etyka humanisty – badawcza i zawodowa
 • Technologie informatyczne w humanistyce
 • Publicystyka historyczna i creative writing
 • Zarządzanie obiektami dziedzictwa kulturowego
 • Pozyskiwanie środków na kulturę i naukę

Przedmioty specjalności historycznej:

 • Pozawerbalne  źródła wiedzy
 • Miejsca pamięci
 • Internet jako źródło informacji i dezinformacji
 • Public history
 • Mikrohistoria

Przedmioty specjalności muzykologicznej:

 • Historia form i gatunków muzycznych
 • Kolekcje muzyczne
 • Muzyka w przestrzeni społecznej
Reasearching przygotowuje do:
 • pozyskiwania informacji w zakresie nauk humanistycznych
 • zarządzania informacjami
 • atrakcyjnego  udostępniania i upowszechniania  informacji
 • promocji regionu – szczególnie w odniesieniu do Śląska
 • realizacji zadań w obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego
 • przygotowywania, redagowania i publikowania tekstów popularnonaukowych
 • uczestniczenia w badaniach interdyscyplinarnych
 • wykorzystania nowoczesnych technologii w humanistyce
 • realizacji public history (historia/humanistyka w przestrzeni publicznej)
 • biegłego posługiwania  się technologią informacyjną, szczególnie zasobami Internetu.
 • obejmowania stanowisk menadżerskich i  pozyskiwania środków na kulturę
 • współpracy z mediami

 Wybierz researching i:

 • prowadź samodzielne lub w zespole badania naukowe
 • naucz się przygotowywać oraz prezentować referaty i wystąpienia publiczne
 • pisz artykuły naukowe i popularnonaukowe, przewodniki, teksty publicystyczne
 • dowiedz się jak należy zarządzać informacjami
 • korzystaj z nowoczesnych technologii w obszarze informacji humanistycznej
 • dyskutuj, debatuj, uzasadniaj swoje opinie
 • poznaj zasady zarządzania zasobami własności intelektualnej
 • opanuj sztukę autoprezentacji
 • poznaj zasady pozyskiwania środków na kulturę
 • umiejętnie posługuj się technologią informacyjną, szczególnie zasobami Internetu
 • twórz drzewa genealogiczne
 • organizuj imprezy z zakresu muzykologii
 • przygotuj rekonstrukcję historyczną
 • zostań „menadżerem regionu”
 • zajmij się profesjonalnie ochroną dziedzictwa kulturowego
 • poznaj bazy danych z zakresu humanistyki
 • skorzystaj z szansy studiowania w ramach programu ERASMUS Plus na uczelniach m.in. w Czechach, Rumunii, Bułgarii, Turcji, Włoszech, Niemczech, Szwajcarii, Belgii
 • weź udział w wymianie studenckiej z uczelniami w Rosji
 • redaguj czasopismo studenckie
 • współpracuj z urzędami administracji i instytucjami kultury
Co można robić po tych studiach?

Researching daje szerokie możliwości zatrudnienia m.in. w:

 • urzędach administracji państwowej i samorządu terytorialnego
 • biurach zajmujących się archiwizowaniem dokumentów
 • firmach genealogicznych
 • mediach
 • instytucjach muzealnych i związanych z ochroną dóbr kultury
 • placówkach kulturalno-oświatowych i izbach regionalnych
 • instytucjach promujących muzykę
 • firmach konsultingowych wykorzystujących w swojej działalności informację humanistyczną. 

Powiązane kierunki

Nutribiochemia

Żywność – Żywienie – Życie

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane