Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii

to wyjątkowa propozycja na polskim "rynku" edukacyjnym. Nietypowość tego kierunku wynika przede wszystkim z zakresu przedmiotowego tych studiów.

Studia pierwszego stopnia, profil ogólnoakademicki
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Instytut Filozofii i Socjologii
Kraków, ul. Podchorążych 2, pokój 242
telefon 12 662 62 23
ifis@up.krakow.pl

FROzEP to studia, których głównym przedmiotem jest człowiek widziany z trzech komplementarnych perspektyw: filozoficznej, psychologicznej oraz społecznej. Część filozoficzna obejmuje z jednej strony, klasyczne kursy (np. Ontologia, Epistemologia czy Logika) dające wiedzę na temat historii tej dyscypliny, jak i podstawowe narzędzia do sprawnego, kompetentnego poruszania się w świecie idei. Z drugiej strony, szeroki zakres kursów szczegółowych koncentrujących się na analizie różnych aspektów funkcjonowania człowieka w świecie (np. Filozofia samotności, Filozoficzne koncepcje szczęścia czy Filozoficzne koncepcje samorozwoju). Część psychologiczna, to szeroki zakres kursów realizowanych w ramach współpracy z Instytutem Psychologii Uniwersytetu Pedagogicznego. W ramach tego bloku tematycznego znajdują się zarówno kursy klasyczne (np. Psychologia osobowości, Psychologia emocji i motywacji czy Psychopatologia), jak i specjalistyczne kursy przygotowane specjalnie dla studentów FROzEP (np. Współczesne psychologiczne szkoły terapeutyczne). Wątki socjologiczne obejmują z kolei przedmioty takie jak: Socjologia tożsamości czy Socjologia codzienności, które uzupełniają zakres tematyczny kierunku o wątki związane ze sposobami funkcjonowania człowieka w grupie.

Na uwagę zasługuje również fakt, iż FROzEP uwzględnia w swoim programie spory zakres kursów praktycznych (warsztatowych) dających studentom konkretne, przydatne na rynku pracy, umiejętności. Są to z jednej strony, konwersatoria (np. konwersatoria filozoficzne, których temat studenci sami uzgadniają z wykładowcą) w trakcie, których studenci uczą się samodzielnej analizy danych, argumentacji czy rozwijają swoje zdolności komunikacyjne. Z drugiej natomiast, plan studiów obejmuje typowe zajęcia warsztatowe kształcące konkretne umiejętności miękkie – np. asertywność, komunikację interpersonalną czy umiejętności pracy w grupie.

Unikatowe połączenie multidyscyplinarnej wiedzy teoretycznej na temat człowieka oraz szeregu przedmiotów praktyczno-warsztatowych bez wątpienia pozwoli absolwentom Filozofii rozwoju osobowego z elementami psychologii odnaleźć się na współczesnym rynku pracy. Szczególnie, że wymaga on dzisiaj od pracownika/pracodawcy już nie tyle gotowego zestawu technicznych umiejętności, ale przede wszystkim otwartości, kreatywności i innowacyjności myślenia pozwalających przewidywać dynamicznie zmieniające się trendy konsumenckie oraz dostosować do nich oferowane produkty czy usługi, a do tego przecież niezbędna jest właśnie wiedza o człowieku i mechanizmach, które go kształtują.


Sylwetka absolwenta


Absolwent/ka filozofii rozwoju osobowego z elementami psychologii nabywa w trakcie swoich studiów szeregu kluczowych na współczesnym rynku pracy kompetencji miękkich. Rozwija zdolności krytycznego i kreatywnego myślenia, analizy wiarygodności i rzetelności przedstawionych informacji, oceny przedstawionej argumentacji oraz formułowania i uzasadniania własnego stanowiska. Cechuje go/ją wysoki poziom kompetencji komunikacyjnych, otwartość na innowacje i wysokie zdolności heurystyczne. Studia te stanowią gruntowne przygotowanie do kompetentnego uczestnictwa w życiu społecznym i kulturowym, tworzenia i komunikowania wartościowych treści, czy udziału w debacie publicznej.

Studia na kierunku filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii dają ponadto swoim absolwentom wiedzę i umiejętności pozwalające planować własny rozwój, tworzyć hierarchie priorytetów życiowych i wartości oraz przygotowują do tego, by lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych i kryzysowych, wymagających szybkiego pozyskiwania i przetwarzania informacji, kreatywności oraz planowego i skutecznego działania, uwzględniającego czynnik ludzki i kontekst społeczno-kulturowy. Stanowią doskonałe wprowadzenie i przygotowanie do pracy w zawodzie doradcy filozoficznego czy dalszej edukacji na przykład w zawodzie terapeuty, psychologa czy na innym polu, w którym pierwszorzędną rolę odgrywa wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka, osobista dojrzałość, wysoki poziom świadomości świata i znajomość reguł nim rządzących.

Absolwenci tych studiów odznaczają się większą świadomością własnych emocji, potrafią wskazywać i analizować swoje mocne i słabe strony, są bardziej otwarci na zmiany i łatwiej sobie z nimi radzą, co ostatecznie sprzyja szeroko pojętej samorealizacji.


Uzyskiwane kwalifikacje oraz uprawnienia zawodowe


Absolwent studiów filozofia rozwoju osobowego z elementami psychologii posiada przygotowanie do:

  • pracy w zawodach wymagających szerokiej wiedzy ogólnej, wiedzy o człowieku, jego potrzebach, pragnieniach, celach i motywacjach (na przykład doradztwo filozoficzne, marketing, coaching, public relations, dziennikarstwo, animacji kultury, copywriting, praca w social mediach);
  • pracy analitycznej i badawczej;
  • pracy wymagającej wysokich zdolności komunikacyjnych.

Dostęp do dalszych studiów 


Studia uprawniają do kontynuacji nauki na studiach drugiego stopnia w ramach dyscyplin nauk humanistycznych i społecznych – to jest na przykład studiach z filozofii, socjologii, dziennikarstwa, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa, historii, psychologii, nauk o sztuce czy nauk o komunikacji społecznej i mediach; oraz na studiach podyplomowych wskazanych specjalności.
 

Powiązane kierunki

Zarządzanie UKEN

Nowy kierunek studiów na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

czytaj dalej

Biolingwistyka z komunikacją kliniczną – studia w Krakowie

Nowy kierunek na Uniwersytecie Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

czytaj dalej

Nowy kierunek studiów na UP w Krakowie: psychologia i biologia zwierząt

Kochasz zwierzęta? Chciałbyś lepiej rozumieć ich naturę oraz zachowania? Marzysz o pracy z nimi?

czytaj dalej

Manager projektów społecznych - studia w Krakowie

Absolwent kierunku Manager projektów społecznych przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w instytucjach, organizacjach i przedsiębiorstwach, a także prowadzenia własnej działalności zorientowanej na zarządzanie projektami.

czytaj dalej

Kognitywistyka w Krakowie

Zdobyte wiedza i umiejętności umożliwiają absolwentowi podjęcie zatrudnienia na stanowiskach wykorzystujących interdyscyplinarność kognitywistyki: od obszaru neuromarketingu i projektowania interaktywnych produktów czy usług; poprzez zawody związane z zagadnieniami neurolingwistyki bądź zoopsychologii; po dziedziny zajmujące się gromadzeniem, analizą oraz prezentacją danych.

czytaj dalej

Bioinformatyka

interdyscyplinarna dziedzina nauki wykorzystująca metody i narzędzia informatyczne do rozwiązywania problemów z nauk biologicznych.

czytaj dalej

Digital Design

Kierunek dla ludzi zainteresowanych łączeniem sztuk wizualnych: pięknych i projektowych z obszarem technologii informacyjnych.

czytaj dalej

Sztuka i media studia I stopnia w Krakowie

Absolwent studiów sztuka i media otrzymuje tytuł licencjata. Nabywa umiejętności praktyczne oraz wiedzę pozwalającą być samodzielnym twórcą interdyscyplinarnym oraz realizować projekty artystyczne i zawodowe

czytaj dalej

Grafika

Celem studiów jest uzyskanie wykształcenia zawodowego w zakresie grafiki warsztatowej, użytkowej oraz działań pokrewnych, w oparciu o wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne.

czytaj dalej

Edukacja techniczno-informatyczna - studia I stopnia w Krakowie

Uzyskane wykształcenie daje przygotowanie do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, do pracy w jednostkach naukowych, przedsiębiorstwach przemysłowych, administracji gospodarczej, samorządowej i państwowej, zapleczu badawczo-rozwojowym przemysłu.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane