Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Górnictwo i geologia

Przed przemysłem górniczo-hutniczym stoją poważne wyzwania innowacyjne, aby sprostać wymogom obecnych czasów. Wykwalifikowana kadra inżynierska powinna więc pozyskać wiedzę i umieć ją przekształcić w konkretne działania. Absolwent kierunku Górnictwo i geologia jest do nich przygotowany. Służy temu studiowanie przedmiotów podstawowych, kierunkowych i specjalnościowych


Studia I stopnia – inżynierskie 3,5-letnie

Studia oraz rekrutacja na kierunek prowadzone są przez Wydział Zamiejscowy UJW w Lubinie, przy ul. Odrodzenia 21.

Specjalności:

  • Techniki eksploatacji złóż
  • Maszyny i urządzenia górnicze
  • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż


  • Techniki eksploatacji złóż

Kształcenie na specjalności jest szeroko profilowe, tak aby absolwent uzyskał kwalifikacje zawodowe umożliwiające nadzór nad różnorodną działalnością górniczą w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne oraz w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych.

Program specjalnościowy obejmuje takie przedmioty jak: gospodarka surowcami mineralnymi, projektowanie i udostępnianie złóż, systemy eksploatacji złóż, techniki eksploatacji otworowej, podziemne wiertnictwo otworów badawczych, eksploatacja złóż węgla kamiennego, eksploatacja złóż rud miedzi czy obudowa wyrobisk.

Od kandydatów, chcących podjąć studia na tej specjalności, oczekuje się ogólnych zainteresowań technicznych i zdolności organizacyjnych.

  • Maszyny i urządzenia górnicze

Kształcenie na specjalności pozwala zdobyć absolwentom kwalifikacje zawodowe, umożliwiające nadzór nad użytkowaniem maszyn i urządzeń dostosowanych do różnorodnych warunków geologiczno–górniczych w przedsiębiorstwach wydobywających surowce mineralne i skalne, a także w przedsiębiorstwach prowadzących działalność usługową na rzecz zakładów górniczych.

Na program specjalnościowy składają się takie przedmioty jak: materiałoznawstwo, automatyka i robotyka, konstrukcja i eksploatacja maszyn, mechanika płynów, hydraulika robocza, napędy i sterowania w maszynach i urządzeniach górniczych, teoria ruchu maszyn górniczych, wytrzymałość materiałów, inżynieria wytwarzania, diagnostyka i ocena stanu technicznego maszyn.

Od kandydatów, chcących podjąć studia na tej specjalności, oczekuje się zainteresowań maszynami, pojazdami i urządzeniami technicznymi o dużych mocach i gabarytach.

  • Poszukiwanie i rozpoznawanie złóż

Kształcenie na specjalności pozwala zdobyć absolwentom kwalifikacje w zakresie wykonywania, dozorowania i kierowania pracami zarówno geologicznymi i górniczymi. Studenci podczas studiów będą mogli zapoznać się nie tylko z przedmiotami ściśle związanymi ze zdobywanymi kwalifikacjami, ale również zdobędą podstawową wiedzę w zakresie przyszłościowego górnictwa kosmicznego. Absolwenci mogą być zatrudniani w przedsiębiorstwach geologicznych i wiertniczych, zakładach wydobywczych i przeróbczych, organach samorządowych.

Program specjalnościowy obejmuje trzy grupy przedmiotów związanych z poszukiwaniem i rozpoznawaniem złóż kopalin umiejscowionych na lądzie, na dnach oceanicznych oraz zagadnieniami innowacyjnego górnictwa kosmicznego. W programie znalazły się między innymi przedmioty takie jak: poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin, organizacja i projektowanie prac geologicznych, sejsmika lądowa i morska, górnictwo miejskie, metody poszukiwania i rozpoznawania złóż naturalnych ze skał kosmicznych czy technologia ich pozyskiwania w warunkach kosmicznych.

Od kandydatów, chcących podjąć studia na tej specjalności, oczekuje się zainteresowań z zakresu geologii, górnictwa i nowoczesnych metod badawczych, ciekawości świata i otwartości na nowe technologie stosowane w przemyśle górniczym i naukach geologicznych.

 

Fascynuje Cię praca kosmonautów w sztucznym środowisku stacji kosmicznej? Kopalnia też jest takim miejscem, tylko w głębi Ziemi! Jan Wyżykowski z sukcesem poszukiwał rud miedzi na naszych terenach. Ty możesz znaleźć wiedzę o ich wydobywaniu na uczelni Jego Imienia.

Zapoznaj się z zasadami rekrutacji
 

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane