Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia miejskie

To nowoczesny kierunek łączący wiedzę i umiejętności z zakresu analizy funkcjonowania miast i opracowywania rozwiązań dla ich rozwoju. Studia integrują zagadnienia teoretyczne z dziedzin zajmujących się problematyką miasta, narzędzia analityczne oraz doświadczenia praktyczne w zakresie socjologii, gospodarki przestrzennej, polityk publicznych, zarządzania.

Studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Dlaczego Studia Miejskie?

 • rola miast na świecie będzie rosła – szacuje się, że w 2050 r. w miastach będzie żyło ponad 70% ogółu populacji,
 • są realizowane we współpracy z instytucjami samorządowymi, badawczymi, organizacjami pozarządowymi i biznesem,
 • zawierają specjalistyczny komponent analityczno-badawczy dający gruntowne podstawy do opracowania własnych narzędzi badawczych jakościowych i ilościowych, analizy danych oraz ich opracowywania w postaci profesjonalnych raportów,
 • odpowiadają na zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów w takich sektorach jak administracja, przemysł, usługi, organizacje pozarządowe, instytucje badawcze, spółki i zakłady komunalne, instytucje kultury, instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się planowaniem przestrzennym i zarządzaniem zasobami miast.

 Co nas wyróżnia?

 • wszechstronność, interdyscyplinarność i jednocześnie praktyczność wykształcenia,
 • modułowy system kształcenia,
 • wyjazdy terenowe, wizyty studyjne i zajęcia warsztatowe,
 • cykliczne seminaria we współpracy w Wydziałem Rozwoju UMK,
 • kontakty z lokalnymi liderami miejskich społeczności lokalnych, instytucjami kultury, urbanistami, architektami, pracownikami socjalnymi,
 • kameralna atmosfera i partnerskie relacje.

Po co Studia Miejskie?

Jak poprawić jakość życia w mieście? Zbudować parking, czy plac zabaw? Kto decyduje o przyszłości osiedla? Miejskie społeczności potrzebują ekspertów z zakresu zarządzania miastem, aby budować i chronić jakość przestrzeni publicznej. Tylko ludzie wszechstronnie wykształceni i aktywni są w stanie odpowiedzieć na to zapotrzebowanie. Kompetencje związane z pozyskiwaniem danych empirycznych idące w parze z umiejętnością ich opracowywania i prezentowania, wchodzenie w dialog z liderami i grupami społecznymi, ruchami miejskimi, rozwiązywanie konfliktów, negocjowanie stanowią główną oś kształcenia na tym kierunku.

SPECJALNOŚCI
 • Analityka procesów przestrzennych

Obejmuje kształcenie w zakresie analiz zjawisk i procesów o charakterze przestrzennym z uwzględnieniem komponentu społeczno-ekonomicznego. Szczególny nacisk kładzie się na umiejętności w zakresie pozyskiwania, analizowania i interpretowania danych oraz tworzenia ich wizualizacji (w tym w postaci map) z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi cyfrowych.

Ta specjalność przygotowuje studentów do pracy w zespołach opracowujących plany i analizy strategiczne, samodzielnego pozyskiwania danych i ich opracowywania oraz wnioskowania na podstawie danych, a także udziału w procesach podejmowania optymalnych decyzji z uwzględnieniem procesów społecznych.

 • Zarządzanie zasobami miasta

Obejmuje kształcenie w zakresie przeprowadzania analiz zasobów i procesów społecznych różnej skali: regionalnej, lokalnej, organizacyjnej. Głównym celem jest rozwój umiejętności opracowywania danych w celu proponowania konkretnych rozwiązań, diagnozowania potencjału i kompetencji pracowników oraz moderowania procesów społecznych w organizacjach i przedsiębiorstwach.

Studenci tej specjalności staną się samodzielnymi badaczami zjawisk społecznych, będą przygotowani do efektywnego prowadzenia komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technik, planowania i wdrażania procesów zarządczych w różnych jednostkach, stymulowania innowacji i działania prorozwojowego.
 

Powiązane kierunki

Gospodarka i administracja publiczna - studia z oceną wyróżniającą PKA

Kształcimy ekonomistów dla sektora publicznego i jego otoczenia. Wiemy, że bez sprawnego sektora publicznego nie da się budować konkurencyjnej gospodarki. Dlatego nasz autorski, interdyscyplinarny program nauczania gwarantuje zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu administracji, ekonomii, prawa i zarządzania.

czytaj dalej

Gospodarka przestrzenna

To studia interdyscyplinarne – łączą wiedzę z zakresu ekonomii, architektury i urbanistyki, geografii, ekologii, geodezji i kartografii, inżynierii środowiska, socjologii, prawa, historii sztuki, zarządzania. Kształcimy na nich kadry ekonomiczne o specjalistycznym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki regionalnej i lokalnej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane