Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Budownictwo podziemne

Absolwenci kierunku budownictwo podziemne są przygotowani do projektowania i realizacji budowli podziemnych. Potrafią projektować kubaturowe obiekty budowlane i komunikacyjne budowle liniowe.

Absolwenci kierunku budownictwo podziemne otrzymują pełne wykształcenie w zakresie nauk podstawowych i technicznych, niezbędne do podjęcia pracy w budownictwie w dziedzinie projektowania, kierowania pracami budowlanymi, nadzoru budowlanego i inwestycyjnego oraz działalności techniczno-badawczej.

Ponad to otrzymują specjalistyczną wiedzę z pogranicza budownictwa oraz górnictwa i geologii inżynierskiej w zakresie niezbędnym do realizacji in terdyscyplinarnych przedsięwzięć inżynierskich dotyczących podziemnej infrastruktury budowlanej.

Absolwenci są także przygotowani do nadzoru budowlanego i inwestycyjnego, działalności techniczno-badawczej, produkcji materiałów i elementów budowlanych oraz do realizacji procesów budowlanych i systemów technologicznych.


STUDIA I STOPNIA

Stacjonarne (S I)
czas trwania studiów – 4 lata / 8 semestrów
uzyskany tytuł – inżynier

Niestacjonarne (N I)
czas trwania studiów – 2 lata / 4 semestry
uzyskany tytuł – magister inżynier  

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane