Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Nutribiochemia

Żywność – Żywienie – Życie

Nutribiochemia, I stopień, 3-letnie, stacjonarne

Zdobywanie pożywienia, niegdyś w największym stopniu absorbujące aktywność przedstawicieli gatunku Homo sapiens, jest jedną z nielicznych sfer aktywności, które towarzyszą ludzkości od zarania jej dziejów. Chociaż różnorodność i obfitość żywności, dostępnej współcześnie dla mieszkańców krajów rozwiniętych, jest nieporównywalna z jakimkolwiek wcześniejszym okresem rozwoju naszej cywilizacji, coraz częściej zdajemy sobie sprawę z wysokości ceny, którą przychodzi i przyjdzie nam za nią uiścić.

Pierwotna produkcja żywności prowadzona jest przez coraz mniej liczną grupę osób, których wysiłki wspierają zaawansowane rozwiązania technologiczne i szeroka gama związków chemicznych, używanych na każdym etapie tego procesu. Nie inaczej dzieje się podczas procesów przetwarzania i przechowywania żywności. Godzimy się z tym stanem rzeczy, gdyż odpowiada on potrzebie zapewnienia pożywienia dynamicznie rosnącej liczbie ludności naszej planety, a z drugiej strony oddala od każdego z nas problem codziennych starań o zdobycie pożywienia. Jednak zmiana składu chemicznego i stopnia przetworzenia zdecydowanej większości spożywanej przez nas żywności, znacząco wyprzedziła zdolności adaptacyjne naszych organizmów. Chociaż efekty tego zjawiska w formie np. chorób cywilizacyjnych jak cukrzyca i otyłość, są coraz powszechniej widoczne i odczuwalne, od stosunkowo niedługiego okresu czasu podejmowane są działania zaradcze.

Obecnie zdajemy sobie sprawę, że skład chemiczny żywności i obecność przyswajalnych form składników pokarmowych, w znacznej mierze decydują o aktywności mikrobiomu (zwyczajowo: mikroflory jelitowej), a przez to o funkcjonowaniu naszych organizmów. Dopiero od kilkunastu lat prowadzone są badania, których celem jest wyjaśnienie relacji pomiędzy żywnością, traktowaną jako specyficzna mieszanina odpowiednich form różnorodnych związków chemicznych, a jej działaniem na organizmy i wpływem na ich zdrowie.

Jako Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego i członek klastra Nutribiomed, od lat bierzemy udział w tego typu pracach badawczych. Teraz chcielibyśmy również podzielić się naszą wiedzą w tej dziedzinie i odmiennym od dogmatów spojrzeniem na współczesne możliwości pozyskiwania żywności, kontrolę jej składu chemicznego, monitorowanie procesów przetwarzania i maksymalnie dobroczynne działanie.

Dlatego, korzystając z najlepszych tradycji i dwudziestopięcioletniej historii specjalności Agrobiochemia, funkcjonującej do 2008 roku, otwieramy nowy, interdyscyplinarny i w pełni współczesny kierunek studiów - Nutribiochemia. Program studiów harmonijnie łączy problematykę biochemicznych podstawach życia i żywienia, aktualnych i perspektywicznych sposobów produkowania i pozyskiwania wysokowartościowej żywności, metod i technik analizy jej składu chemicznego i monitorowania jakości z racjonalnymi regułami i najnowszymi trendami żywienia i ich wpływem na zdrowie.

Program studiów Nutribiochemii, unikatowego, jedynego takiego kierunku studiów w Polsce, obejmuje zagadnienia zwyczajowo przypisywane do nauk chemicznych, biologicznych, medycznych, rolniczych i nauk o zdrowiu. Proponuje holistyczne podejście do poznawania i zrozumienia ściśle ze sobą związanych kwestii: żywności – żywienia – jakości życia. Co roku przyjmujemy nieliczną grupę studentów, gdyż staramy się mocno zindywidualizować programy ich studiów uwzględniając zainteresowania i predyspozycje. Stwarzamy dzięki temu wyjątkową możliwość zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności laboratoryjnych w niewielkich,  liczących od kilku, do kilkunastu studentów grupach. Taki stan rzeczy sprzyja możliwościom równoczesnego studiowania wybranych przedmiotów na innych Uczelniach w naszym Kraju - w ramach programu Most oraz na wielu Uczelniach Europejskich - w ramach programu Erasmus+.

Sylwetka Absolwenta - Nutribiochemia

Opis ogólny

Absolwent specjalności Nutribiochemia uzyskuje ogólną wiedzę obejmującą podstawy chemii, biochemii i fizjologii, a także zasad żywienia i technologii pozyskiwania i wytwarzania żywności spełniającej współczesne standardy jakościowe. Ponadto posiada umiejętność oceny składu, właściwości fizykochemicznych i użytkowych produktów spożywczych, wraz z potencjalnymi kierunkami ich wykorzystania.

Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do określenia zależności pomiędzy sposobami pozyskiwania żywności, technologią jej przetwarzania, a składem chemicznym i właściwościami użytkowymi, szczególnie w zakresie zaspokajania zróżnicowanych potrzeb pokarmowych. Zna zasady pracy w laboratoriach analitycznych i wykazuje znajomość metod analizy instrumentalnej, które potrafi wykorzystać do formułowania i rozwiązywania problemów dotyczących sfery żywienia.

Zdobytą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne potrafi wykorzystywać w ocenie prawidłowości odżywiania się w kontekście jakości i ilości spożywanych pokarmów o zdefiniowanym składzie chemicznym.

Absolwent będzie przygotowany do pracy w szeroko pojętej sferze kontroli i dystrybucji żywności, w zakresie dbałości o standardy jakościowe produktów rynkowych i odpowiedni dobór produktów żywnościowych z uwagi na ich skład chemiczny. Wiedzę i umiejętności nabyte w czasie studiów będzie mógł  wykorzystać najpełniej w działaniach, w których skład chemiczny i jakość żywności decyduje o zakresie zastosowania określonych produktów.

Tego typu wymagania stawiane są pracownikom coraz liczniejszych laboratoriów, funkcjonujących w strukturach przedsiębiorstw wytwarzających finalne formy produktów spożywczych oraz laboratoriów funkcjonujących na potrzeby służby zdrowia i placówek opieki. Dynamicznie rośnie zapotrzebowanie na tego rodzaju kompetencje w sferze usług.

Opis szczegółowy

Podstawową wiedzę z obszaru nauk ścisłych (tzw. nauk podstawowych) w zakresie odpowiadającym edukacji na poziomie akademickim absolwent nabywa podczas realizacji przedmiotów: Chemia ogólna, Matematyka, i Fizyka. Zasadniczą wiedzę z dziedziny nauk chemicznych absolwent osiąga podczas realizacji przedmiotów: Chemia analityczna, Chemia organiczna, Chemia fizyczna, Chemia nieorganiczna. Z kolei przedmioty Mikrobiologia oraz Fizjologia człowieka dają przygotowanie z obszaru nauk przyrodniczych. Zasadniczą wiedzę związaną ze specyfiką kierunku absolwent uzyskuje podczas realizacji przedmiotów: Podstawy prawne obrotu środkami chemicznymi i spożywczymi, Chemia produktów naturalnych, Bezpieczeństwo żywności, Biotechnologia, Chemia żywności, Żywienie a zdrowie, Probiotyki i suplementy żywności, Podstawy browarnictwa i enologii.

Wiedza ta jest dalej pogłębiana realizacją przedmiotów do wyboru: Konserwacja i przechowywanie żywności, Chemiczne modyfikatory żywności, Nowoczesne metody produkcji żywności, Chemia ekologiczna, Chemia środowiska, Zioła w medycynie i żywieniu, Biochemia żywienia, Enzymologia, Substancje toksyczne w żywności, Podstawy działania leków.

Absolwent uzyskuje ogólną wiedzę obejmującą: podstawy chemii, sposoby pozyskiwania oraz technologie produkcji żywności, jak również wiedzę związaną z  oceną właściwości fizykochemicznych i użytkowych surowców, półproduktów i produktów finalnych, wraz z potencjalnymi kierunkami wykorzystania. Zdobytą wiedzę potrafi wykorzystać do określenia zależności pomiędzy składem chemicznym żywności, technologią jej otrzymywania, przetwarzania i przechowywania, a właściwościami użytkowymi.

Posiada znajomość zasad stosowania metod instrumentalnych w laboratoriach. Z kolei przedmioty Technologia informacyjna oraz Bazy danych zapewniają wiedzę związaną z użyciem programów komputerowych.

Kurs ogólny w języku obcym, kurs ogólnouczelniany w języku nowożytnym niezwiązany z kierunkiem studiów oraz przedmiot dotyczący posługiwania się językiem specjalistycznym w zakresie chemii żywności, dają umiejętność komunikowania się w języku obcym na poziomie biegłości B2. Praktyka zawodowa, realizowana pod koniec drugiego roku, umożliwia wykorzystanie zdobytej wiedzy w typowych miejscach pracy związanych z kierunkiem studiów. Stanowi również ważny krok w zorientowaniu się w aktualnym rynku pracy.

Finalnie, przedmioty Przygotowanie do badań naukowych oraz Seminarium dyplomowe dają umiejętność prezentowania zagadnienia lub materiału naukowego w formie pisemnej i ustnej specjalistom w dziedzinie chemii i stanowią istotny element realizacji pracy dyplomowej oraz przygotowują absolwenta do podjęcia dalszych studiów na II stopniu.

Co można robić po tych studiach?

Większość absolwentów podejmuje pracę w laboratoriach chemicznych zakładów przemysłowych oraz mniejszych firm. Dotyczy to nie tylko regionu Opolszczyzny, ale również całego kraju oraz zagranicy - głównie obszaru Unii Europejskiej. Część absolwentów znajduje zatrudnienie w specjalistycznych placówkach (inspektoratach) administracji państwowej. Kolejna grupa wiąże swoją karierę zawodową ze służbami państwowymi jak: Policja, Służba Celna, Straż Pożarna, Straż Graniczna. Porównywalna liczba pracuje w placówkach naukowych, badawczo-rozwojowych, szczególnie po studiach III stopnia (doktoranckich), zarówno w kraju, jak i za granicą.

Po ukończeniu dodatkowych kursów pedagogicznych można również wykonywać zawód nauczyciela. We wszystkich wymienionych przypadkach absolwenci pełnią funkcje specjalistów, a w dalszej perspektywie obejmują kierownicze stanowiska.

Dlaczego warto studiować na Wydziale Chemii UO?

Wydział Chemii Uniwersytetu Opolskiego ma ugruntowaną pozycję na Opolszczyźnie,  kształci od ponad 50 lat absolwentów zajmujących szereg kluczowych stanowisk w zakładach pracy oraz administracji państwowej.

Wyremontowany, unowocześniony, dobrze wyposażony budynek oferuje zdobycie aktualnej wiedzy i umiejętności. Stosunkowo nieduży Wydział Chemii jest dostosowany do potrzeb regionu, co stanowi jego zaletę. Ćwiczenia laboratoryjne wykonywane są indywidualnie przez studenta, przez co wzrastają jego umiejętności oraz samodzielność. Istotny jest również dostęp studenta do specjalistycznego sprzętu, szczególnie podczas pracy dyplomowej, oraz zdobywanie umiejętności jego obsługi, co jest istotne podczas poszukiwania pracy.

Relatywnie mała liczba studentów oraz nauczycieli akademickich na Wydziale Chemii pozwala na indywidualne podejście do studenta i sprzyja tworzeniu atmosfery wzajemnego szacunku i zaufania. Dobry kontakt z nauczycielami jest szczególnie istotny przy wyborze promotora oraz realizacji pracy dyplomowej. Kadra, w większości samodzielni pracownicy naukowi, składa się ze specjalistów publikujących swoje prace w prestiżowych czasopismach naukowych o zasięgu międzynarodowym. Prace dyplomowe (licencjata, magistra) są najczęściej wplecione w tok prowadzonych badań. Często, przy odpowiednim wkładzie pracy, studenci są współautorami prac naukowych, co potwierdza jakość uzyskanego dyplomu i daje poczucie własnej wartości.

Znaczna część kadry pochodzi z Opolszczyzny. Wywodzą się często z małych miast i wsi, są emocjonalnie i kulturowo związani z regionem, co znacznie ułatwia im kontakt ze studentami wywodzącymi się z podobnych środowisk. Wydział jest otwarty na współpracę krajową i zagraniczną. Studenci korzystają z możliwości wymiany z innymi uczelniami w kraju i za granicą w ramach programów MOST i ERASMUS+. W porównaniu z dużymi ośrodkami akademickimi, łatwiej jest się do takich programów zakwalifikować.

Kontynuowanie nauki na II stopniu studiów

Absolwent studiów I stopnia na kierunku Chemia oraz Nutribiochemia zasadniczo wybiera kontynuację nauki na kierunku II stopnia Chemia, uzyskując tytuł magistra chemii. Możliwa jest również kontynuacja studiów na kierunkach: Biotechnologia i Ochrona Środowiska. W równym stopniu możliwe jest studiowanie na kierunku Chemia po ukończeniu wyżej wymienionych kierunków. We wszystkich przypadkach wiążę się to z wyborem odpowiedniego promotora pracy magisterskiej i specyfiką realizowanej tematyki badawczej.
 

Powiązane kierunki

Researching

łączy różne dyscypliny, m.in. socjologię, psychologię, filozofię, językoznawstwo, politologię, historię, kulturoznawstwo, zawiera elementy ekonomii i prawa oraz odwołuje się do szeroko rozumianej technologii informacyjnej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane