Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska

Rok założenia: 1919 | Rektor: Prof. dr hab. inż. Jan Szmidt

przejdź do spisu treści
Politechnika Warszawska, działając pod swą obecną nazwą od 1915 roku, przejęła dziedzictwo Szkoły Przygotowawczej do Instytutu Politechnicznego, utworzonej w roku 1826 w Warszawie staraniem Stanisława Staszica i kontynuuje jej tradycje. Politechnika nawiązuje także do sięgającej roku 1895 tradycji Szkoły Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. Hipolita Wawelberga i Stanisława Rotwanda. Kształcąc kolejne pokolenia inżynierów i wnosząc istotny wkład w rozwój nauk technicznych, Politechnika Warszawska zyskała poczesne miejsce w kraju i renomę międzynarodową.

Politechnika Warszawska to uczelnia o wysokiej renomie, którą nieprzerwanie budują liczne sukcesy – naukowców, pracowników, jak również studentów oraz współpracujących z Politechniką Warszawską przedsiębiorców. Tu najśmielsze pomysły i teorie nabierają konkretnych kształtów, stają się wynalazkami!

Uruchamiane są nowe kierunki studiów, tworzone nowe laboratoria, rozwijana jest współpraca z przemysłem i ośrodkami zagranicznymi. Nasi studenci i absolwenci otrzymują najlepsze wykształcenie techniczne oraz wsparcie – stają się poszukiwanymi na rynku pracy specjalistami.

WYSOKIE STANDARDY to nasze ATUTY:

 • Tytuł najlepszej polskiej uczelni technicznej, przyznawany w Rankingu Perspektyw nieprzerwanie od ponad 10 lat
 • 1. miejsce wśród uczelni technicznych w Rankingu Perspektyw „Preferencje pracodawców” 
 • Ponad 40 kierunków studiów, w tym studia w języku angielskim oraz zdalne w modelu SPRINT
 • Nowoczesne uczelniane centra badawcze, m.in. CEZAMAT, CZIiTT
 • Współpraca z blisko 1000 uczelni zagranicznych.
 • Ponad 100 kół naukowych, organizacji i stowarzyszeń studenckich

Posłannictwem Politechniki Warszawskiej pozostaje zawsze to, by wiedza i umiejętności zdobywane w jej murach przez młodzież oraz nauka uprawiana w Politechnice służyły Człowiekowi i Ludzkości. 


Oferta studiów stacjonarnych 

Studia stacjonarne I stopnia

Nazwa w języku prowadzenia/odpowiednik polskojęzyczny

Administracja
Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Aerospace Engineering/Lotnictwo i kosmonautyka 
(studia w języku angielskim)
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Architecture/Architektura 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Wydział Architektury

Architektura
Wydział Architektury

Automatyka i robotyka
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Automatyka i robotyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Automatyka i robotyka stosowana
Wydział Elektryczny

Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych
Wydział Inżynierii Produkcji

Automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa
Wydział Mechatroniki

Biogospodarka
Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 

Biotechnologia
Wydział Chemiczny 

Budownictwo
Wydział Inżynierii Lądowej

Budownictwo
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 

Civil Engineering/Budownictwo 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Wydział Inżynierii Lądowej

Computer Science/Informatyka 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Computer Science and Information Systems/Informatyka i systemy informacyjne 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 40  

Cyberbezpieczeństwo
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Ekonomia (profil praktyczny)
Wydział Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Electric and Hybrid Vehicles Engineering/ Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Electrical Engineering/Elektrotechnika 
(studia w języku angielskim,)
Wydział Elektryczny

Elektromobilność
Wydział Elektryczny

Elektronika
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Elektrotechnika
Wydział Elektryczny 

Energetyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Environmental Engineering Inżynieria środowiska 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
WydziałInstalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Fizyka techniczna
Wydział Fizyki

Fotonika
Wydział Fizyki

Geodezja i kartografia
Wydział Geodezji i Kartografii

Geoinformatyka (profil praktyczny)
Wydział Geodezji i Kartografii

Gospodarka przestrzenna
Wydział Geodezji i Kartografii

Informatyka
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Informatyka i systemy informacyjne
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Informatyka stosowana
Wydział Elektryczny

Inżynieria biomedyczna
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Inżynieria biomedyczna
Wydział Mechatroniki

Inżynieria chemiczna i procesowa
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej 

Inżynieria i analiza danych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Inżynieria materiałowa
Wydział Inżynierii Materiałowej

Inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Inżynieria środowiska Instalacji
Wydział Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 

Inżynieria środowiska
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku) 

Inżynieria zarządzania
Wydział Zarządzania

Lotnictwo i kosmonautyka
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa 

Matematyka
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych

Matematyka i analiza danych
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Inżynierii Produkcji

Mechanika i budowa maszyn
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)

Mechanika i projektowanie maszyn
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Mechanika pojazdów i maszyn roboczych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery /Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych 
(studia w języku angielskim,obowiązuje dopłata* )
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Mechatronics/Mechatronika 
(studia w języku angielskim)
Wydział Mechatroniki

Mechatronika
Wydział Mechatroniki 

Mechatronika pojazdów i maszyn roboczych
Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych 

Ochrona środowiska Instalacji
Wydział Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska 

Papiernictwo i poligrafia
Wydział Inżynierii Produkcji

Power Engineering/Energetyka 
(studia w języku angielskim)
Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Technologia chemiczna
Wydział Chemiczny

Technologia chemiczna
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii (PW Filia w Płocku)

Technologia chemiczna (profil praktyczny)
Wydział Chemiczny 

Telecommunications/Telekomunikacja 
(studia w języku angielskim, obowiązuje dopłata*)
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Telekomunikacja
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Transport
Wydział Transportu

Zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej
Wydział Zarządzania 

Zarządzanie i inżynieria produkcji
Wydział Zarządzania 


 

przejdź do spisu treści

Opis kierunków 2019/2020
od A do B


ADMINISTRACJA - Wydział Administracji i Nauk Społecznych

Opis kierunku:

Wydział Administracji i Nauk Społecznych (WAiNS) jest jednostką organizacyjną Politechniki Warszawskiej.  Prowadzi kształcenie na kierunku Administracja w dziedzinie nauk prawnych w dyscyplinie: nauki o administracji. 

Kształcenie na kierunku Administracja wykorzystuje wiedzę z zakresu wielu dziedzin: nauki o administracji, prawa, ekonomii, filozofii, nauki o poznaniu i komunikacji społecznej, socjologii oraz nauki o polityce publicznej. 

Kształcenie na kierunku Administracja powinno dać absolwentowi możliwość samodzielnego rozwiązywania problemów powstających w zakresie funkcjonowania organów administracji samorządowej i rządowej z różnych dziedzin wiedzy i nauki. Absolwent kierunku nabywa także umiejętności w zakresie kompetencji  społecznych (kompetencje miękkie). 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.ans.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • absolwenta kierunku Administracji cechuje interdyscyplinarne przygotowanie, na które składa się wiedza w zakresie prawa, ekonomii oraz zarządzania. Jednocześnie, ze względu na usytuowanie kierunku na uczelni technicznej, program studiów jest rozbudowany o przygotowanie zawodowe w zakresie nauk technicznych oraz matematyki i informatyki;
 • absolwent będzie potrafił realizować zadania związane z zarządzaniem miastem i regionem, organizowaniem promocji miasta i regionu, współdziałania na styku inwestora z władzą lokalną przy uwzględnieniu specyfiki systemu samorządu terytorialnego;
 • absolwent potrafi samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością jego stosowania w praktyce;
 • absolwent jest specjalistycznie przygotowany do pełnienia roli zawodowej, w której łączą się problemy prawne, ekonomiczne, techniczne, a także społeczne.
 • absolwent potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania zespołami;
 • absolwent studiów I stopnia ma możliwość kontynuowania kształcenia na studiach II stopnia na kierunku Administracja oraz na kierunkach pokrewnych, także poza granicami państwa.

Perspektywy zawodowe:

 • jednostki administracji publicznej: rządowej i samorządowej;
 • jednostki administracji niepublicznej: spółdzielczej, zawodowej;
 • państwowe i samorządowe osoby prawne, szczególnie fundusze celowe i agencje;
 • stanowiska operacyjne, analityczne i kierownicze w przedsiębiorstwach prywatnych;
 • organizacje i instytucje międzynarodowe;
 • własna działalność gospodarcza.
ARCHITEKTURA - Wydział Architektury

Absolwent  potrafi:

 • założeniem programu studiów na Wydziale Architektury jest wszechstronne wykształcenie w zakresie architektury i urbanistyki. Studia, poza projektowaniem, obejmują grupy przedmiotów wspierających: teoria i historia architektury, urbanistyki i sztuki, podstawy techniczne i ekonomiczne projektowania, nauki przyrodnicze i społeczne, twórczość artystyczna oraz techniki warsztatowe. Ukierunkowanie zainteresowań studentów oparte na ich indywidualnych predyspozycjach, np. w zakresie projektowania architektury, urbanistyki czy konserwacji zabytków, realizowane jest poprzez ofertę wybieralnych przedmiotów kierunkowych oraz tematykę prac dyplomowych;
 • absolwenci studiów przygotowani są do twórczej działalności zawodowej, wykonywania różnorodnych zadań w dziedzinie architektury i urbanistyki oraz współdziałania w swej pracy ze specjalistami z innych dziedzin technicznych, humanistycznych, przyrodniczych, plastycznych i ekonomicznych oraz do koordynacji wszelkich działań w ramach programowania, projektowania i realizacji powierzonego zadania projektowego. Absolwenci Wydziału Architektury znajdują zatrudnienie w projektowych pracowniach architektonicznych i urbanistycznych, w wydziałach architektury i urbanistyki urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, w służbach konserwatorskich i w przedsiębiorstwach budowlanych. Dzięki szerokiemu zakresowi nabytej wiedzy technicznej, humanistycznej i umiejętnościom plastycznym pracują także przy organizacji inwestycji, w handlu technologiami i materiałami budowlanymi, projektowaniu i realizacji wnętrz, wystaw i targów, scenografii teatralnej, filmowej i telewizyjnej, reklamie, grafice i wielu innych dziedzinach, często pozornie odległych od architektury.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.arch.pw.edu.pl

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa prywatne;
 • przedsiębiorstwa państwowe;
 • jednostki administracji rządowej;
 • jednostki administracji samorządowej;
 • administracja spółdzielcza, zawodowa;
 • własna działalność gospodarcza.
AUTOMATYKA I ROBOTYKA - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych 

Opis kierunku:

Kształcenie na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych ma na celu przygotowanie do metodycznego i zgodnego z dobrą praktyką inżynierską projektowania systemów automatyki i robotyki. Szczególną uwagę przywiązuje się do możliwości twórczego zastosowania nowoczesnych algorytmów obliczeniowych oraz sprzętu. Absolwenci uzyskują przygotowanie z informatyki, przede wszystkim poznają techniki i języki programowania, sieci komputerowe i systemy czasu rzeczywistego, oraz z elektroniki, przede wszystkim z elektroniki cyfrowej i techniki mikroprocesorowej. Uzyskują wykształcenie kierunkowe z zakresu modelowania, identyfikacji, projektowania i implementacji algorytmów, oraz wiedzę praktyczną związaną z aparaturą automatyki i robotyki, sterownikami programowalnymi (PLC), rozproszonymi systemami sterowania (DCS) oraz systemami nadzoru i zbierania danych (SCADA).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.elka.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu automatyki i robotyki, twórczo stosować nowoczesne algorytmy obliczeniowe;
 • wykorzystywać nowoczesny sprzęt i oprogramowanie, projektować, programować oraz zajmować się wdrażaniem i eksploatacją współczesnych systemów automatyki i robotyki w różnych zastosowaniach;
 • opracowywać własne oprogramowanie pomocne podczas projektowania i eksploatacji systemów automatyki i robotyki.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy i instytucje wykorzystujące systemy automatyki i robotyki (np. przemysł chemiczny, przetwórczy, spożywczy, energetyczny, elektroniczny);
 • firmy i instytucje zajmujące się projektowaniem, programowaniem, wdrażaniem i eksploatacją systemów automatyki i robotyki;
 • firmy oferujące systemy automatyki i robotyki;
 • uczelnie, instytuty naukowo-badawcze, biura projektowe i inne instytucje.
AUTOMATYKA I ROBOTYKA – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.meil.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • rozwiązywać zadania inżynierskie wymagające zastosowania różnorodnych sterowników oraz urządzeń pomiarowych i wykonawczych;
 • konstruować mechanizmy manipulatorów i robotów przemysłowych, mobilnych, medycznych, rehabilitacyjnych i usługowych, w tym urządzenia inspirowane biologicznie lub przeznaczone do zadań specjalnych;
 • samodzielnie projektować, integrować, konfigurować i programować układy sterowania automatycznego oraz systemy robotyczne;
 • biegle posługiwać się narzędziami współczesnego inżyniera, w tym systemami komputerowego wspomagania projektowania, symulacji i prototypowania.

Perspektywy zawodowe:

 • zatrudnienie w zakładach użytkujących zautomatyzowane lub zrobotyzowane linie produkcyjne;
 • praca w firmach oferujących wdrażanie urządzeń sterujących, pomiarowych lub wykonawczych;
 • prowadzenie badań i prac rozwojowych w przemysłowych lub naukowych centrach badawczych;
 • konstruowanie układów mechanicznych, mechatronicznych i robotycznych, w tym do zastosowań medycznych, w firmach wprowadzających innowacyjne rozwiązania techniczne.
AUTOMATYKA I ROBOTYKA STOSOWANA- Wydział Elektryczny

Opis kierunku:

Studia I stopnia dotyczą wszelkich aspektów działalności inżynierskiej w obszarze projektowania, wytwarzania i użytkowania urządzeń przemysłowych stosowanych w automatyce.  Program kształcenia obejmuje, oprócz przedmiotów podstawowych, przedmioty kierunkowe, w tym specyficzne dla Wydziału Elektrycznego, związane ze sterowaniem i automatyką, wykorzystaniem systemów mikroprocesorowych, zastosowaniem mikromaszyn, projektowaniem i oprogramowaniem robotów, wykorzystaniem programowalnych układów sterowania i czujników pomiarowych, projektowaniem instalacji inteligentnych, przetwarzaniem i przekształcaniem energii elektrycznej w układach energoelektronicznych i napędowych.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.ee.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • projektować układy automatyki o średnim stopniu złożoności, mikroprocesorowe sterowniki urządzeń przemysłowych, inteligentne instalacje przemysłowe i budynkowe;
 • przygotować i zrealizować oprogramowanie robotów przemysłowych;
 • stosować rozwiązania automatyki w systemach związanych z przetwarzaniem i przekształcaniem energii elektrycznej, układach energoelektronicznych i napędowych;
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
 • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa branży automatyki przemysłowej;
 • biura konstrukcyjne i projektowe;
 • przedsiębiorstwa dystrybucyjne i handlowe;
 • przedsiębiorstwa projektowe i instalacyjne w zakresie automatyki budynkowe.
AUTOMATYZACJA I ROBOTYZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH - Wydział Inżynierii Produkcji

Opis kierunku:

Kierunek Automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych na studiach inżynierskich Wydziału Inżynierii Pro­dukcji kształci specjalistów przygotowanych do pracy w zakładach przemysłu elek­tromaszynowego projektujących i eksploatujących zautomatyzowane, zrobotyzo­wane i skomputeryzowane maszyny technologiczne i systemy wytwórcze.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.wip.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • posiada wiedzę z podstaw programowania sterow­ników logicznych PLC oraz PAC, programowania komputerowych układów sterowa­nia CNC, czujników i systemów akwizycji danych pomiarowych, podstaw przetwa­rzania sygnałów a także sterowania i nadzoru nowoczesnych urządzeń;
 • tworzy sieci komputerowe i systemy mikroprocesorowe;
 • zna możliwości automatyzacji systemów i procesów produkcyjnych.

Perspektywy zawodowe:

 • projektanci systemów sterowania;
 • programiści;
 • pracownicy działów utrzymania ruchu;
 • przedstawicielstwa techniczne, serwisowe i handlowe firm oferujących najnowocześniejsze urządzenia produkcyjne.
AUTOMATYKA, ROBOTYKA I INFORMATYKA PRZEMYSŁOWA - Wydział Mechatroniki 

Opis kierunku:

Program kształcenia przygotowuje do rozwiązywania problemów związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów produkcyjnych, problemów konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych i robotów, do prowadzenia prac badawczych z zakresu automatyki, opracowywania i stosowania komputerowych technik projektowania, oraz do opracowywania, wdrażania i nadzoru nad eksploatacją nowoczesnych urządzeń automatyki.

Szczegółowe programy specjalności dostępne są na stronie internetowej wydziału: www.mchtr.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • tworzyć programy proceduralne i obiektowe; potrafi wykorzystywać sieci komputerowe i telekomunikacyjne; potrafi opracowywać i wykorzystywać bazy danych;
 • zbadać i ocenić stabilność układów automatyki, projektować prosty układ regulacji metodami częstotliwościowymi, dobrać nastawy regulatora PID oraz projektować manipulatory i roboty zbudowane ze standardowych podzespołów, projektować oraz zaimplementować układ sterowania robotem;
 • zaprojektować proste układy elektroniczne przeznaczone do zastosowania w urządzeniach automatyki i robotyki, umie projektować ciągłe i dyskretne układy regulacji procesami ciągłymi ze sprzężeniem od wyjścia lub zmiennych stanu.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa przemysłowe np.: huty, elektrownie i elektrociepłownie;
 • przedsiębiorstwa produkcyjne: przemysł maszynowy, samochodowy, lotniczy, spożywczy;
 • przedsiębiorstwa z branży IT i innych wysoko rozwiniętych technologii;
 • jednostki związane z projektowaniem badaniem i wdrażaniem systemów automatyki i robotyki. 
BIOGOSPODARKA - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku:

 • Studia prowadzone są w formie wykładów, ćwiczeń, laboratoriów i projektów oraz innych form kształcenia realizowanych w grupach. Program kształcenia wykorzystuje aktualną wiedzę oraz najnowsze odkrycia i osiągnięcia naukowe w obszarze biogospodarki, w zakresie przetwórstwa spożywczego, inżynierii środowiska, bioenergetyki oraz technologii i procesów przemysłowych. Kierunek jest prowadzony wspólnie na trzech uczelniach: Politechnice Warszawskiej, Politechnice Łódzkiej i Wojskowej Akademii Technicznej. 

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.is.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • realizować procesy produkcyjne i technologiczne w zakresie przetwarzania odnawialnych zasobów naturalnych i ich wykorzystania do produkcji żywności, wyrobów przemysłowych, energii i biopaliw;
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu biotechnologii, inżynierii i technologii chemicznej, inżynierii środowiska oraz budowy i eksploatacji maszyn, dzięki czemu posiada zdolności do kreowania rozwiązań interdyscyplinarnych;
 • kierować się zasadami zrównoważonego gospodarowania surowcami naturalnymi, wykorzystywania odnawialnych źródeł energii, gospodarki odpadami, w tym recyklingu;
 • tworzyć i prowadzić działalność gospodarczą, w tym indywidualną przedsiębiorczość, wykorzystując wiedzę z zakresu biogospodarki;
 • wykorzystywać wiedzę z zakresu systemów zarzadzania jakością w gospodarce, bezpieczeństwa pracy, ochrony praw autorskich i własności przemysłowej.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne wykorzystujące odnawialne zasoby naturalne;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się produkcją, magazynowaniem, transportowaniem i dystrybucją bioproduktów;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się recyklingiem i odzyskiem energii;
 • administracja państwowa i samorządowa, organizacje pozarządowe zajmujące się zarządzaniem biogospodarką oraz kreujące wiedzę z tego zakresu
 • szkolnictwo zawodowe.
BIOTECHNOLOGIA - Wydział Chemiczny

Opis kierunku:

 • Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe, seminaria, praktykę zawodową, pracę dyplomową oraz egzamin inżynierski. 
 • Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu:  biochemii, biologii, ekologii, mikrobiologii, matematyki, fizyki, chemii, technologii i inżynierii chemicznej, ochrony środowiska, informatyki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, ekonomii, nauki o zarządzaniu oraz prawa.

Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności dostępne są na stronie internetowej www.ch.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi z zakresu biologii, biochemii i chemii oraz technikami analitycznymi oraz wykorzystać metody obliczeniowe, eksperymentalne, analityczne i statystyczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie biotechnologii;
 • formułować, rozwiązywać proste zadania inżynierskie oraz dostrzegać ich aspekty pozatechniczne, formułować specyfikację w odniesieniu do surowców, operacji jednostkowych i aparatury;
 • posługiwać się podstawowymi technikami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym programami komputerowymi wspomagającymi projektowanie i realizację zadań inżynierskich z zakresu biotechnologii;
 • korzystać z informacji naukowej i technicznej, w tym anglojęzycznej oraz formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych i argumentować na ich rzecz.

Perspektywy zawodowe:

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwach przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych;
 • jednostki zaplecza naukowo-badawczego przemysłu biotechnologicznego i przemysłów pokrewnych;
 • laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne;
 • jednostki projektowe i gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa obrotu aparaturą biotechnologiczną;
 • instytucje związane z poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu chemii i biotechnologii.
BUDOWNICTWO - Wydział Inżynierii Lądowej

Opis kierunku:

Program kształcenia realizowany w formie wykładów, ćwiczeń, projektów, laboratoriów i praktyk, obejmuje zagadnienia związane z wykonawstwem obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego oraz projektowaniem podstawowych obiektów i elementów budowlanych, doborem i stosowaniem materiałów budowlanych, nowoczesnych technologii oraz wykorzystaniem technik komputerowych. 

Szczegółowe programy studiów opisane są na stronie internetowej wydziału www.il.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki konstrukcji oraz formułować, budować oraz stosować modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich. Projektować podstawowe obiekty i elementy budowlane budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i infrastruktury transportowej;
 • kierować zespołami i firmą budowlaną w zakresie wykonawstwa i nadzoru wszystkich typów obiektów budowlanych, zna organizację procesu budowlanego, zna kalkulację kosztów i zagadnienia prawno-administracyjne w budownictwie;
 • zorganizować i nadzorować produkcję elementów budowlanych, zna technologie wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych;
 • tworzyć i odczytywać rysunki techniczne, rozpoznawać opracowania kartograficzne i geodezyjne. Potrafi wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające projektowanie  i nowoczesne technologie w praktyce inżynierskiej. Potrafi pracować w zespole, podejmować decyzje, zna dobrze język obcy;
 • wykorzystywać metodykę BIM w zagadnieniach projektowania, realizacji i zarządzania przedsięwzięciami budowlanymi.

Perspektywy zawodowe:

 • biura projektowe i ośrodki doradcze;
 • przedsiębiorstwa wykonawcze, nadzór budowlany;
 • wytwórnie materiałów budowlanych, betonu, elementów budowlanych i konstrukcji;
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem i architekturą.
BUDOWNICTWO - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia PŁOCK

Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Studenci zdobywają wiedzę podstawową i kierunkową oraz umiejętności zawodowe, umożliwiające dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej. Szczegółowy program studiów prowadzonej specjalności opisany jest na stronie internetowej wydziału www.pw.plock.pl

Absolwent potrafi:

 • stosować materiały budowlane, projektować podstawowe elementy i proste konstrukcje budowlane;
 • stosować zasady wytrzymałości materiałów i mechaniki budowli; formułować i stosować proste modele obliczeniowe podstawowych konstrukcji inżynierskich; tworzyć i odczytywać rysunki techniczne; uczestniczyć w zarządzaniu robotami budowlanymi;
 • wykorzystywać techniki komputerowe wspomagające projektowanie konstrukcji i procesów budowlanych oraz wspomagające kierowanie procesami budowlanymi.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy wykonawcze, nadzór budowlany;
 • wytwórnie betonu i elementów budowlanych, przemysł materiałów budowlanych;
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem;
 • biura projektowe;
 • przedstawicielstwo handlowe i doradztwo techniczne.

przejdź do spisu treści

Opis kierunków 2019/2020
od C do G


CYBERBEZPIECZEŃSTWO - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Opis kierunku:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa teleinformatycznego – bezpieczeństwa działania systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych w warunkach różnego typu zagrożeń, których skala rośnie wraz z upowszechnieniem urządzeń mobilnych, ma obecnie krytyczne znaczenie dla funkcjonowania różnych gałęzi gospodarki i administracji państwa, a także dla zapewnienia bezpieczeństwa użytkowników sieci publicznych.  Odpowiedzią na to zapotrzebowanie jest kierunek Cyberbezpieczeństwo realizowany na WEiTI PW.

Absolwent potrafi:

 • Projektować, realizować, testować i utrzymywać infrastrukturę (sprzęt i oprogramowanie) służące zapewnieniu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.
 • Reagować na sytuacje wymagające interwencji w celu przeciwdziałania zaistniałym lub spodziewanym atakom, stwarzającym zagrożenie dla bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych, w sposób minimalizujący skutki tych ataków.
 • Wykorzystywać informacje pochodzące z różnych źródeł do identyfikowania i analizowania podatności i zagrożeń dla bezpieczeństwa danych, systemów informacyjnych i sieci teleinformatycznych.
 • Wykorzystać nabyte kompetencje do formułowania i rozwiązywania złożonych i nietypowych problemów z zakresu cyberbezpieczeństwa.

Perspektywy zawodowe:

 • Firmy teleinformatyczne, w tym operatorzy sieci teleinformatycznych.
 • Instytucje finansowe, w tym banki.
 • Organy ścigania.
 • Zespoły reagowania na włamania w sieciach teleinformatycznych.

EKONOMIA - Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych  PW Filia PŁOCK

Opis kierunku:

 • Kolegium prowadzi studia licencjackie na kierunku Ekonomia. Studia stacjonarne (dzienne) trwają trzy lata i kończą się uzyskaniem dyplomu licencjata. Wybór specjalności następuje pod koniec 3 semestru. Program studiów, bez względu na rodzaj ukończonej specjalności umożliwia uzyskanie gruntownej wiedzy ekonomicznej więcej informacji znajduje się na stronie internetowej http://www.knes.pw.plock.pl

Absolwent potrafi:

 • wykorzystywać podstawową wiedzę teoretyczną z zakresu ekonomii i powiązanych z nią dyscyplin w celu analizowania i interpretowania różnorodnych problemów gospodarczych i społecznych i formułować praktyczne wnioski użyteczne dla decydentów;
 • wykorzystać poznane techniki pozyskiwania i gromadzenia danych z różnych źródeł, stosować standardowe metody statystyczne i narzędzia informatyczne do ich przetwarzania, analizowania oraz prezentacji;
 • prawidłowo interpretować podstawowe przepisy prawne, regulujące procesy zachodzące w całej gospodarce i wewnątrz poszczególnych podmiotów;
 • umiejętnie wykorzystać mierniki i wskaźniki ekonomiczne do opisu zjawisk i procesów gospodarczych; potrafi interpretować i oceniać tendencje rozwojowe i zależności zachodzące w rzeczywistości gospodarczej w skali krajowej i międzynarodowej;
 • sporządzać zestawienia, analizy i raporty, ułatwiające podejmowanie decyzji ekonomicznych i weryfikować ich poprawność oraz korzystać z metod oceny różnych przedsięwzięć gospodarczych.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa o różnym profilu działalności;
 • urzędy administracji publicznej;
 • banki i inne instytucje finansowe;
 • biura rachunkowe.
ELEKTRONIKA - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Opis kierunku:

Kształcenie na kierunku Elektronika jest ukierunkowane na zdobycie przez studentów wiedzy ogólnej z zakresu matematyki, fizyki i elektroniki oraz umiejętności warsztatowych potrzebnych do rozwiązywania zagadnień inżynierskich z zakresu inżynierii komputerowej i informatyki medycznej, a także zdobycie przez studentów wiedzy i umiejętności niezbędnych do wdrażania i eksploatacji układów, urządzeń i systemów elektronicznych oraz informatycznych. Studenci nabywają umiejętności metodycznego projektowania układów i systemów elektronicznych oraz tworzenia oprogramowania.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.elka.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • projektować złożone systemy elektroniczne obejmujące przyrządy półprzewodnikowe, czujniki, przetworniki analogowo-cyfrowe i cyfrowo-analogowe, moduły komunikacyjne, mikroprocesory oraz rekonfigurowalne układy cyfrowego przetwarzania sygnałów;
 • projektować oraz  testować układy i systemy elektroniczne i fotoniczne stosowane w szeroko rozumianej informatyce, komunikacji, medycynie, metrologii i ochronie środowiska;
 • tworzyć specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w elektronice.

Perspektywy zawodowe:

 • światowe koncerny i polskie firmy działające na rynku elektronicznym, fotonicznym  i telekomunikacyjnym;
 • firmy projektujące układy scalone cyfrowe i analogowe;
 • operatorzy telefonii mobilnej, firmy ubezpieczeniowe i konsultingowe;
 • instytucje naukowe, ośrodki badawczo rozwojowe światowych koncernów elektronicznych
ELEKTROTECHNIKA - Wydział Elektryczny

Opis kierunku:

Studia I stopnia dotyczą wszelkich procesów, systemów i urządzeń związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, sterowaniem i regulacją oraz wykorzystaniem energii elektrycznej i sygnałów elektrycznych. 

Podstawowe zagadnienia kierunkowe obejmują: teorię obwodów elektrycznych, elektromagnetyzm, energoelektronikę, maszyny i napędy elektryczne, technikę wysokich napięć, urządzenia i aparaty elektryczne, trakcję i pojazdy elektryczne, technikę świetlną, elektroenergetykę i przemiany energii, projektowanie instalacji elektrycznych oraz bezpieczeństwo pracy w otoczeniu urządzeń elektrycznych. Uzupełnieniem zagadnień kierunkowych są moduły kształcenia obejmujące wiedzę i umiejętności z zakresu elektroniki, przetwarzania sygnałów, techniki cyfrowej i mikroprocesorowej oraz automatyki. Szeroki wybór specjalności umożliwia dostosowanie programu kształcenia do zainteresowań studenta.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.ee.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • projektować, konstruować i wykorzystywać układy, systemy,  maszyny i urządzenia elektryczne, instalacje elektryczne i systemy zasilania obiektów przemysłowych, urządzenia przemysłowe przetwarzające energię elektryczną;
 • wykorzystywać specjalistyczną wiedzę i umiejętności zależnie od ukończonej specjalności;
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
 • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa branży elektrotechniki;
 • biura konstrukcyjne i projektowe urządzeń elektrycznych;
 • przedsiębiorstwa dystrybucyjne i handlowe w zakresie sprzętu i aparatury elektrycznej;
 • sektor energetyki zawodowej;
 • przedsiębiorstwa projektowe i instalacyjne.
ENERGETYKA - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.meil.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • samodzielne rozwiązywać problemy występujące w realizacji procesów technologicznych, związanych z przetwarzaniem energii – od projektowania podstawowych systemów i urządzeń energetycznych, poprzez analizę ich działania, eksploatację a także zagadnienia ekonomiczne lub właściwego doboru urządzeń i systemów;
 • wykorzystywać wiedzę i umiejętności pozwalające na rozwiązywanie problemów związanych z energetyką, jakie występują w obszarze odpowiedzialności jednostek samorządowych (gmina, powiat, województwo).

Perspektywy zawodowe:

 • koncerny energetyczne zajmujące się wytwarzaniem, dystrybucją i obrotem energią elektryczną;
 • elektrociepłownie i firmy energetyki komunalnej, administracja publiczna związana z energetyką;
 • dostawcy urządzeń i usług dla energetyki (koncerny zagraniczne i polskie);
 • firmy prowadzące inwestycje energetyczne w tym budowę obiektów i montaż urządzeń;
 • jednostki organizacyjne przedsiębiorstw przemysłowych zajmujące się gospodarką energetyczną;
 • dostawcy urządzeń energetyki konsumenckiej, przedsiębiorstwa oferujące audyt energetyczny lub działalność konsultingową.
FIZYKA TECHNICZNA - Wydział Fizyki

Opis kierunku:

Programu kształcenia obejmuje obszerny kurs fizyki z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych i projektowych. Zdobywane są również umiejętności: zaawansowanych obliczeń matematycznych, projektowania układów elektronicznych i urządzeń wirtualnych, programowania komputerów i systemów mikroprocesorowych, symulowania zjawisk fizycznych. Podział na specjalności następuje od 6 semestru studiów.

Szczegóły na stronie internetowej www.fizyka.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • wykonywać pomiary i obsługiwać aparaturę pomiarową, analizować i prezentować dane doświadczalne, symulować i wizualizować procesy fizyczne;
 • programować komputery i mikroprocesory posługując się różnymi językami programowania, projektować przyrządy wirtualne, obsługiwać sieci komputerowe;
 • wytwarzać i badać nowe materiały oraz struktury niskowymiarowe;
 • wykorzystywać układy elektroniczne i optoelektroniczne, optykę falową, obrazowanie holograficzne;
 • wykorzystywać techniki obrazowania, dozymetrię, techniki jądrowe oraz analizę sygnałów w diagnostyce medycznej.

Perspektywy zawodowe:

 • laboratoria badawcze uczelni oraz instytutów naukowych i przemysłowych;
 • laboratoria projektowe i badawcze firm zaawansowanych technologii;
 • firmy z branży informatycznej i teleinformatycznej;
 • szpitale, placówki diagnostyki medycznej, firmy dostarczające aparaturę medyczną;
 • instytucje finansowe, firmy ubezpieczeniowe, agencje rządowe;
 • studia II stopnia na kierunkach Fizyka Techniczna, Fotonika lub innym.
FOTONIKA - Wydział Fizyki

Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje matematykę, fizykę z dużym udziałem zajęć laboratoryjnych, elektronikę, programowanie komputerów, urządzeń wirtualnych i mikroprocesorów oraz przedmioty kierunkowe: optykę falową, fotonikę światłowodową, metody optycznego przetwarzania informacji, fotografię, obrazowanie trójwymiarowe, holografię i informatykę optyczną.

Szczegóły na stronie internetowej www.fizyka.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • wykonywać pomiary i obsługiwać aparaturę pomiarową, analizować i prezentować dane doświadczalne;
 • programować komputery i mikroprocesory posługując się różnymi językami programowania, projektować przyrządy wirtualne, obsługiwać sieci komputerowe;
 • wykorzystywać układy elektroniczne i optoelektroniczne, fotonikę światłowodową, optykę instrumentalną i falową; posługiwać się fotografią cyfrową, obrazowaniem 3D, holografią;
 • stosować w praktyce wiedzę i umiejętności z zakresu fotoniki: w systemach telekomunikacji, w czujnikach światłowodowych, w fotonicznych systemach zabezpieczeń, w automatycznej kontroli procesów produkcyjnych, w ochronie zdrowia i środowiska naturalnego, w motoryzacji i innych dziedzinach techniki.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy wykorzystujące nowoczesne techniki optoelektroniczne i fotoniczne;
 • firmy z branży informatycznej i teleinformatycznej;
 • laboratoria projektowe i badawcze firm zaawansowanych technologii;
 • laboratoria badawcze uczelni oraz instytutów naukowych i przemysłowych.
GEODEZJA I KARTOGRAFIA - Wydział Geodezji I Kartografii

Opis kierunku:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów.

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i komputerowe oraz ćwiczenia projektowe w dobrze wyposażonych w aparaturę pomiarową laboratoriach. Ponadto program obejmuje 4 tygodnie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach geodezyjnych lub jednostkach administracji oraz 5 tygodni ćwiczeń terenowych głównie we własnym ośrodku szkoleniowym w Grybowie koło Nowego Sącza.

Szczegółowy program studiów opisany jest na stronie wydziału www.gik.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • posłużyć się właściwie dobranymi metodami, instrumentami oraz używanym w pracach geodezyjnych i kartograficznych oprogramowaniem, wykonać pomiary geodezyjne niezbędne w procesie zakładania osnów, tworzenia map sytuacyjno-wysokościowych, obsługi inwestycji i montażu urządzeń, zakładać sieci kontrolne do wyznaczania przemieszczeń oraz opracować wymaganą przepisami dokumentację techniczną;
 • pozyskać dane do założenia i aktualizacji katastru nieruchomości, sporządzić operat szacunkowy wyceny nieruchomości, przeprowadzić podział nieruchomości, rozgraniczenie nieruchomości, wznowienie granic oraz opracować niezbędną dokumentację tych procesów;
 • projektować i tworzyć proste bazy danych przestrzennych, zasilać je danymi z różnych źródeł oraz przetwarzać te dane, przeprowadzić analizę przestrzenną w środowisku systemu informacji przestrzennej; przygotować prezentację kartograficzną danych; korzystać z danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz innych zasobów i serwisów udostępniających dane przestrzenne;
 • realizować wybrane zadania pomiarowe z zakresu opracowania danych lotniczych oraz wytworzyć podstawowe produkty fotogrametryczne i tematyczne  poprzez pomiarowe i interpretacyjne opracowanie zdjęć lotniczych i satelitarnych.

Perspektywy zawodowe:

 • własna działalność gospodarcza po uzyskaniu uprawnień zawodowych;
 • przedsiębiorstwa wykonawcze geodezyjne i geoinformatyczne;
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z geodezją i gospodarką nieruchomościami;
 • instytucje i agencje zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami.
GEOINFORMATYKA – Wydział Geodezji i Kartografii

Opis kierunku:

Kształcenie na kierunku Geoinformatyka jest ukierunkowane na łączenie wiedzy i umiejętności z zakresu informatyki, grafiki komputerowej oraz z zakresu szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych (w szczególności geodezji i kartografii), dzięki czemu absolwent jest przygotowany do kreowania nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych  (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi), właściwego stosowania standardów w zakresu informacji geograficznej oraz zapewnienia efektywnej komunikacji w ramach interdyscyplinarnych zespołów projektowych (informatycy, geodeci, kartografowie, fotogrametrzy, geologowie, leśnicy, geografowie i przedstawiciele innych specjalności).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.gik.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • zaprojektować, wykonać lub  współuczestniczyć w tworzeniu oprogramowania i systemów wspomagających pracę specjalistów pozyskujących, przetwarzających i wykorzystujących informację przestrzenną;
 • łączyć wiedzę i umiejętności z zakresu informatyki oraz szeroko rozumianych nauk geoinformacyjnych, dzięki czemu przygotowany jest do właściwego stosowania standardów z zakresu informacji przestrzennej oraz tworzenia nowych innowacyjnych produktów geoinformacyjnych (wszelkiego rodzaju mapy cyfrowe, systemy GIS, modele przestrzenne obiektów, geoportale, aplikacje lokalizacyjne i nawigacyjne, programy automatyzujące pozyskiwanie danych o powierzchni Ziemi np. na podstawie danych lotniczych i satelitarnych)

Perspektywy zawodowe:

 • własna działalność gospodarcza;
 • duże, średnie i małe przedsiębiorstwa  geodezyjne i kartograficzne, informatyczne i geoinformacyjne;
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej m.in. w ramach służby geodezyjnej i kartograficznej;
 • firmy i instytucje wykorzystujące zasoby danych przestrzennych m.in w takich sektorach gospodarki jak telekomunikacja, energetyka, bankowość i ubezpieczenia, geomarketing, bezpieczeństwo i obronność, turystyka, logistyka i transport, ochrona środowiska, planowanie przestrzenne, geologia i leśnictwo.
GOSPODARKA PRZESTRZENNA - Wydział Geodezji I Kartografii

Opis kierunku:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia trwają 7 semestrów. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne i komputerowe oraz ćwiczenia projektowe w dobrze wyposażonych laboratoriach. Ponadto program obejmuje 4 tygodnie praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach geodezyjnych, firmach projektowych lub jednostkach administracji rządowej i samorządowej.

Szczegółowy program studiów obydwu specjalności opisany jest na stronie wydziału www.gik.pw.edu.pl.

Absolwent potrafi:

 • obsługiwać wybrane narzędzia klas CAD, GIS, 3D oraz posługiwać się nimi w celu: wykonywania inwentaryzacji, projektów urbanistycznych, planów zagospodarowania przestrzennego, analizy danych przestrzennych, opracowania prezentacji kartograficznych i wizualizacji w postaci animacji;
 •  korzystać z serwisów udostępniających dane geodezyjne i kartograficzne, pozyskiwać i aktualizować dane przestrzenne będące postawą opracowania studiów uwarunkowań i planów zagospodarowania przestrzennego oraz wykorzystywać różne źródła danych oraz podstawowe techniki i narzędzia badawcze do wykonania interpretacji uwarunkowań przyrodniczych, pozwalające określić kierunki i zasady zagospodarowania dla obszaru objętego planem;
 • wykonać rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru miasta przy zastosowaniu obowiązujących norm i przepisów prawnych oraz zaprojektować zespół zabudowy mieszkaniowej wraz z niezbędnymi usługami i urządzeniami towarzyszącymi, zgodnie z wymaganymi standardami użytkowymi i normami budowlanymi;
 • wykorzystać dokumentację kartograficzną i opisową o środowisku w działaniach związanych z rozwojem wsi, dokonać oceny właściwości gleb pod kątem ich jakości i przydatności, użytkowania i kierunków zagospodarowania, poprawy ich właściwości oraz ochrony ilościowej i jakościowej.

Perspektywy zawodowe:

 • własna działalność gospodarcza;
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej związane z gospodarką przestrzenną;
 • biura projektowe pracujące na rzecz miast i gmin;
 • firmy konsultingowe i doradcze oraz firmy otoczenia biznesu
 • przedsiębiorstwach oddziaływających na środowisko bądź produkujących na rzecz środowiska;
 • instytucje i agencje Unii Europejskiej.

przejdź do spisu treści

Opis kierunków 2019/2020
od I do L


NFORMATYKA - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Opis kierunku:

 • Kształcenie na kierunku Informatyka ma na celu przekazanie studentom zarówno teoretycznych podstaw informatyki (podstawy przetwa­rzania informacji, algorytmy, modelowanie systemów, programowanie proceduralne, obiektowe, funkcyjne i logiczne) jak też nabycie przez nich wiedzy i umiejętności rozwiązywania zadań inżynierskich w zakresie informatyki i jej zastosowań. 
 • Studenci poznają budowę i oprogramowanie podstawowe systemów komputerowych, organizację systemów operacyjnych i rozproszonych, sieci komputerowych i systemów gromadzenia informacji, a także oprogramowania pracującego w czasie rzeczywistym i organizację systemów sterowania przemysłowego. 
 • Kształcenie jest ukierunkowane na zdobycie umiejętności niezbędnych do wyboru metod i narzędzi odpowiednich do realizacji zadań oraz na poznanie metod efektywnej pracy w zespole.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.elka.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • projektować systemy informatyczne i zarządzać systemami już istniejącymi, łączyć komputery z urządzeniami zewnętrznymi, zajmować się eks­ploatacją sieci komputerowych, konfigurować je i administrować nimi;
 • tworzyć oprogramowanie dla systemów sterujących czasu rzeczywistego i oprogramowanie dla inteligentnych systemów obliczeniowych i eksperckich oraz systemów wspomagania decyzji i optymalizacji;
 • tworzyć gry komputerowe oraz oprogramowanie systemowe i użytkowe dla różnorodnych urządzeń związanych z techniką cyfrową.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa i instytucje eksploatujące sieci i systemy komputerowe: np. banki, operatorzy telekomunikacyjni;
 • firmy i korporacje wytwarzające oprogramowanie systemowe i aplikacyjne;
 • przedsiębiorstwa wdrażające systemy automatycznego sterowania i zarządzania produkcją;
 • uczelnie, instytuty badawcze, biura projektowe i inne instytucje zaangażowane w projektowanie systemów informatycznych;
 • firmy konsultingowe oraz firmy wdrażające i integrujące różnorodne rozwiązania informatyczne.
INFORMATYKA I SYSTEMY INFORMACYJNE- Wydział Matematyki I Nauk Informacyjnych

Opis kierunku:

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Informatyka i systemy informacyjne trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowy program studiów opisany jest na stronie internetowej wydziału www.mini.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • efektywnie wykorzystywać zdobyte gruntowne przygotowanie z zakresu matematyki i teoretycznych podstaw informatyki, uzupełniać swoją wiedzę w szybko zmieniającej się rzeczywistości informatycznej, a także samodzielnie rozwiązywać problemy oraz praktycznie stosować informatykę w różnych dziedzinach;
 • programować w różnych językach, na różne platformy, posługiwać się różnorodnymi technikami i narzędziami informatycznymi;
 • projektować, implementować i weryfikować złożone rozwiązania informatyczne, w szczególności aplikacje wielowarstwowe, mobilne, graficzne i systemy zarządzania bazami danych;
 • pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne;
 • administrować systemami informatycznymi średniej wielkości i sieciami komputerowymi.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy komputerowe i ośrodki informatyczne projektujące, tworzące i wykorzystujące zaawansowane rozwiązania IT;
 • doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności;
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów;
 • centra badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw i ośrodki badawczo-naukowe.
INFORMATYKA STOSOWANA - Wydział Elektryczny

Opis kierunku:

Na studiach I stopnia kompetencje kierunkowe są uzyskiwane w ramach modułów kształcenia obejmujących zagadnienia kluczowe dla współczesnej informatyki zarówno od strony sprzętowej jak i programowej, w tym modelowanie oprogramowania, programowanie obiektowe, programowanie internetowe itp. Omawiane są również zagadnienia bezpieczeństwa i ochrony danych w systemach komputerowych oraz zarządzania projektami informatycznymi. Istotnym elementem programu kształcenia na kierunku Informatyka na Wydziale Elektrycznym jest duży udział w programie przedmiotów technicznych związanych z funkcjonowaniem układów elektrycznych i elektronicznych, systemów cyfrowych i mikroprocesorowych, techniką pomiarową i przetwarzaniem sygnałów. Specjalności na studiach stacjonarnych I stopnia umożliwiają rozwinięcie zainteresowań w zakresie sprzętowych aspektów informatyki, integracji sprzętu i oprogramowania, projektowania, implementacji, testowania oprogramowania oraz zastosowań informatyki w systemach technicznych, w tym inteligentne instalacje i systemy sterowania (specjalność na studiach niestacjonarnych).

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.ee.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • projektować systemy informatyczne, w tym z wykorzystaniem infrastruktury sieciowej;
 • przygotować oprogramowanie dla systemu informatycznego o średniej złożoności;
 • wykorzystywać systemy zarządzania projektami informatycznymi oraz zasoby informatyczne w działalności inżynierskiej; projektować i kontrolować działanie sprzętu komputerowego i infrastruktury IT;
 • stosować narzędzia informatyczne do przetwarzania danych
 • posługiwać się językiem obcym na poziomie B2
 • pracować w zespole i realizować powierzone zadania zgodnie z wyznaczonym harmonogramem

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa informatyczne w zakresie projektowania i konstrukcji sprzętu informatycznego;
 • firmy projektujące i tworzące oprogramowanie;
 • przedsiębiorstwa i jednostki zajmujące się infrastrukturą IT;
 • przedsiębiorstwa wykorzystujące narzędzia informatyczne w zarządzaniu i produkcji.
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Opis kierunku:

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej i inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. 

Szczegółowe programy specjalności dostępne są na stronie internetowej wydziału: www.elka.pw.edu.pl

Absolwent  potrafi:

 • posłużyć się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzenia/systemu elektromedycznego i systemu biomechanicznego oraz sensorów stosowanych w inżynierii biomedycznej;
 • sporządzić specyfikację i wymagania techniczne dotyczące prostego systemu elektromedycznego i zrealizować ten system;
 • potrafi korzystać ze źródeł informacji technicznej i naukowej w celu dobrania podzespołów projektowanego urządzenia/systemu elektromedycznego;
 • dobrać metodę obrazowania medycznego do obrazowania struktury i funkcji; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną;
 • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne;
 • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną;
 • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.
INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA - Wydział Mechatroniki

Opis kierunku

Program studiów obejmuje wiedzę z zakresu informatyki medycznej, elektroniki medycznej, biomechaniki inżynierskiej, inżynierii biomateriałów. Absolwenci posiadają umiejętności korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych opierających się na metodach, technikach i technologiach teleinformatycznych, informatycznych, elektronicznych i materiałowych. Szczegółowe programy specjalności dostępne są na stronie internetowej wydziału: www.mchtr.pw.edu.pl.

Absolwent potrafi:

 • wykorzystać poznane metody do analizy działania prostych układów elektromedycznych i prostych systemów biomechanicznych;
 • posłużyć się odpowiednimi metodami i urządzeniami pomiarowymi w celu przeprowadzenia pomiaru podstawowych parametrów urządzenia/systemu elektromedycznego i systemu biomechanicznego oraz sensorów stosowanych w inżynierii biomedycznej;
 • dobrać metodę obrazowania medycznego do obrazowania struktury i funkcji; potrafi wykorzystać poznane metody i narzędzia komputerowe do przeprowadzenia podstawowego przetwarzania i analizy obrazów cyfrowych.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy integrujące, eksploatujące, obsługujące i konserwujące aparaturę medyczną;
 • szpitale i laboratoryjne placówki medyczne;
 • przedsiębiorstwa wytwarzające i projektujące aparaturę medyczną;
 • firmy będące przedstawicielami dużych koncernów wytwarzających sprzęt medyczny.
INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA - Wydział Inżynierii Chemicznej I Procesowej

Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje zagadnienia dotyczące procesów chemicznego i fizycznego przetwarzania surowców w użyteczne formy produktów rynkowych. Wykorzystanie wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii stanowi podstawę nabywanej na studiach umiejętności projektowania i realizacji procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego i kosmetycznego. Umiejętności absolwentów pozwalają na działalność zawodową w obszarach: przemysłu przetwórczego, biotechnologii, nanotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i biomedycznej.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.ichip.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • projektować technologie wytwarzania produktów rynkowych w przemyśle przetwórczym, prowadzić i nadzorować procesy produkcyjne w fabrykach zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, ekologii i ochrony środowiska, unowocześniać i modernizować istniejące instalacje przemysłowe w różnych skalach oraz współpracować ze specjalistami innych dziedzin technicznych w zakresie eksploatacji instalacji urządzeń przemysłowych;
 • stosować metody opisu matematycznego przebiegu procesów chemicznych i fizycznych w celu  projektowania i optymalizacji technologii przemysłowych z uwzględnieniem modelowania: równowag fazowych, wymiany ciepła, kinetyki procesowej, inżynierii reaktorów chemicznych oraz rozdzielania mieszanin; potrafi do tego celu zastosować nowoczesne techniki komputerowe z wykorzystaniem oprogramowania narzędziowego typu CAD i CFD;
 • projektować aparaturę przemysłową (m. in. reaktory chemiczne, kolumny rektyfikacyjne, filtry i odpylacze, wymienniki ciepła, mieszalniki, absorbery i adsorbery) z określeniem szczegółów konstrukcyjnych i wymiarów tych urządzeń, a także dobierać parametry operacyjne (np. temperaturę, ciśnienie, przepływy mediów procesowych) prowadzenia procesów w takich aparatach;
 • stosować zasady bezpieczeństwa procesowego z wykorzystaniem układów automatyki przemysłowej; nadzorować pracę układów regulacji automatycznej w instalacjach przemysłowych oraz właściwie użytkować takie układy w zakresie doboru regulatorów, przetworników pomiarowych i urządzeń wykonawczych; potrafi tworzyć i interpretować schematy technologiczne zgodnie z obowiązującymi zasadami grafiki inżynierskiej.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy przemysłu przetwórczego: chemicznego, spożywczego, farmaceutycznego i petrochemicznego;
 • biura projektowe i biura rozwojowo-badawcze (R&D) koncernów oraz firm branży przemysłu przetwórczego;
 • fabryki kosmetyków i produktów chemii gospodarstwa domowego (np. proszków do prania, wybielaczy, detergentów);
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związanej z przemysłem przetwórczym i ochroną środowiska;
 • państwowe i przemysłowe instytuty naukowo-badawcze i rozwojowe;
 • samodzielna działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania produktów chemicznych i spożywczych i farmaceutycznych.
INŻYNIERIA I ANALIZA DANYCH (ang. Data Science) - Wydział Matematyki I Nauk Informacyjnych

Opis kierunku:

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Inżynieria i analiza danych (ang. Data Science) trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowy program studiów opisany jest na stronie internetowej wydziału www.mini.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • wykorzystywać zaawansowaną wiedzę matematyczną do tworzenia systemów analitycznych, wykorzystujących najbardziej zaawansowane systemy informatyczne wiodących producentów i samodzielnie stworzony kod komponentów;
 • prowadzić analizę statystyczną, wykrywać zależności w danych, badać ich istotność, tworzyć prognozy i wykrywać anomalie w zgromadzonych zbiorach danych;
 • programować w różnych językach, projektować rozwiązania informatyczne, posługiwać się różnorodnymi technologiami informacyjnymi, ze szczególnym uwzględnieniem baz danych, hurtowni danych, platform Big Data i analizy danych;
 • projektować i realizować systemy składowania, przetwarzania i zaawansowanej analizy danych z wykorzystaniem metod statystycznych i uczenia maszynowego;
 • pracować samodzielnie i w zespołach realizujących projekty informatyczne.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy i ośrodki informatyczne wykorzystujące i tworzące zaawansowane rozwiązania IT, w tym szczególnie rozwiązania wykorzystujące zaawansowane metody analizy danych (Data Science);
 • doradztwo informatyczne w firmach o różnorodnym profilu działalności, w tym szczególnie w firmach świadczących zaawansowane usługi analityczno-doradcze;
 • prowadzenie samodzielnej działalności gospodarczej w zakresie związanym z kierunkiem studiów;
 • ośrodki badawczo-naukowe i centra badawczo-rozwojowe wiodących przedsiębiorstw.
INŻYNIERIA MATERIAŁOWA - Wydział Inżynierii Materiałowej

Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe, seminaria oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.

Szczegółowy program studiów opisany jest na stronie internetowej wydziału www.inmat.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • korzystać z informacji technicznej oraz wykonywać prace wspomagające projektowanie inżynierskie;
 • obsługiwać specjalistyczne oprogramowanie komputerowe oraz specjalistyczną aparaturę do badania struktury i własności materiałów inżynierskich oraz obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania;
 • zarządzać oraz efektywnie kierować zespołami ludzkimi w przemyśle, a także w małych i średnich przedsiębiorstwach, związanych z wytwarzaniem i przetwórstwem materiałów inżynierskich;
 • projektować materiały oraz współpracować z użytkownikami materiałów inżynierskich, konstruktorami i specjalistami z zakresu projektowania, wytwarzania, przetwórstwa i zastosowania materiałów inżynierskich.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa przemysłowe wytwarzające, przetwarzające lub stosujące materiały inżynierskie;
 • przedsiębiorstwa obrotu materiałami inżynierskimi i aparaturą do ich badania;
 • zaplecze badawczo-rozwojowe przemysłu;
 • biura projektowe i doradcze.
INŻYNIERIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH I HYBRYDOWYCH - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału http://www.simr.pw.edu.pl  w dziale Studia – Kierunki Studiów.

Absolwent potrafi:

 • na podstawie wiedzy w zakresie chemii, fizyki i matematyki, dokonywać wyboru nowoczesnych materiałów i technologii niezbędnych do praktycznej realizacji napędów elektrycznych i hybrydowych oraz łączyć komponenty w jedną strukturę napędową;
 • budować i analizować modele matematyczne komponentów układu napędowego, łączyć je w model obliczeniowy danej struktury napędowej oraz prowadzić badania symulacyjne celem określenia parametrów elektrycznego lub hybrydowego układu napędowego;
 • projektować, testować i diagnozować proste układy i systemy wieloźródłowe z akumulacją energii, przeznaczone do różnych zastosowań z wykorzystaniem odpowiednich narzędzi projektowych i informatycznych.

Perspektywy zawodowe:

 • przemysł motoryzacyjny, szczególnie w zakresie napędów elektrycznych i hybrydowych;
 • przemysł maszyn roboczych, drogowych i transportu bliskiego, w zakresie napędów elektrycznych i hybrydowych;
 • inne gałęzie gospodarki (transport, energetyka) - technologie ekologiczne i energio-efektywne;
 • praca związana z projektowaniem, produkcją, obsługą i nadzorem maszyn i pojazdów.
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku:

Ze względu na dość szeroki zakres wiedzy i praktyki inżynierskiej, objętej pojęciem „inżynieria środowiska”, szczegółowe określenie umiejętności związane jest z nazwą specjalności. Wszyscy absolwenci studiów inżynierskich kierunku uzyskują w trakcie 8-semestralnego programu nauczania niezbędną wiedzę w zakresie przedmiotów ogólnych, specjalistycznych i zawodowych niezbędnych do uzyskania stopnia inżyniera oraz są przygotowani do dalszego kontynuowania studiów.

Szczegółowe informacje o poszczególnych specjalnościach znajdują się na stronie internetowej wydziału www.is.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • wykorzystywać uzyskaną wiedzę o podstawowych procesach fizycznych, chemicznych i biologicznych zachodzących w środowisku wewnętrznym i zewnętrznym, stosować wiedzę o materiałach, metodach i technologiach stosowanych w inżynierii środowiska;
 • projektować, realizować, eksploatować nieskomplikowane obiekty technologiczne, sieci i instalacje techniczne z zakresu ciepłownictwa, ogrzewnictwa, wentylacji, klimatyzacji, gazownictwa, wodociągów i kanalizacji, obiekty budowli piętrzących i zbiorników wodnych gromadzących wodę dla potrzeb gospodarki komunalnej, energetyki, przemysłu i rolnictwa, obiekty inżynierii wodnej i komunalnej, urządzenia do uzdatniania wody, oczyszczania ścieków i unieszkodliwiania osadów ściekowych;
 • wykorzystywać nowoczesne techniki komputerowe wspomagające gromadzenie, przetwarzanie zarządzanie i interpretację danych, planowanie, projektowanie, realizację i eksploatację obiektów oraz infrastruktury związanej z inżynierią środowiska;
 • wykorzystywać podstawowe akty prawne oraz obowiązujące normy z zakresu inżynierii środowiska, przygotowywać wymaganych prawem dokumenty planistyczne, opracowywać wnioski i wydawać decyzje administracyjne.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa budowlane wykonawcze, projektowe, eksploatacyjne związane z budownictwem, gospodarką komunalną, ochroną środowiska;
 • firmy handlowe budowlane, consultingowe;
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z budownictwem, gospodarką komunalną oraz ochroną środowiska.
INŻYNIERIA ŚRODOWISKA - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia PŁOCK

Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Studenci zdobywają wiedzę podstawową i kierunkową oraz umiejętności zawodowe, umożliwiające dostosowanie do zmieniających się potrzeb rynku pracy oraz sprostanie oczekiwaniom i wysokim wymaganiom stawianym kadrze inżynierskiej. Szczegółowy program studiów prowadzonej specjalności opisany jest na stronie internetowej wydziału www.pw.plock.pl

Absolwent potrafi:

 • projektować i stosować standardowe instalacje, sieci i urządzenia ogrzewcze, wentylacyjne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe i utylizacyjne; sporządzać kosztorysy i  uczestniczyć w zarządzaniu robotami instalacyjnymi;
 • wykorzystywać techniki komputerowe wspomagające projektowanie instalacji i procesów wykonawczych, eksploatacyjnych i produkcyjno - handlowych z zakresu inżynierii środowiska.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy wykonawcze;
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z inżynierią środowiska;
 • biura projektowe;
 • przedstawicielstwo handlowe i doradztwo techniczne;
 • służby utrzymania ruchu systemów sanitarnych;
 • jednostki gospodarki komunalnej i zakłady przemysłowe.
INŻYNIERIA ZARZĄDZANIA - Wydział Zarządzania

Opis kierunku:

Absolwent studiów uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera po ukończeniu 7 semestralnego programu studiów oraz zdaniu egzaminu dyplomowego. Główne jego umiejętności służą rozpoznawaniu potrzeb i wdrażaniu rozwiązań nowoczesnych technologii w praktyce organizacyjnej przedsiębiorstw i urzędów. Po nabyciu doświadczeń praktycznych będzie także przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych na średnim szczeblu zarządzania. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wydziału: www.wz.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • identyfikować, definiować, modelować i restrukturyzować procesy biznesowe,
 • identyfikować i definiować potrzeby i wymagania w ramach realizowanych projektów i przedsięwzięć,
 • uczestniczyć w realizacji projektów interdyscyplinarnych, zarządzać projektami i portfelami projektów,
 • analizować opłacalność projektów inwestycyjnych oraz znajdować źródło ich finansowania,
 • w sposób świadomy dobierać i stosować informatyczne narzędzia wspomagające.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe
 • własne inicjatywy przedsiębiorczości, w tym startupy technologiczne
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej
 • firmy projektowe i konsultingowe, szczególnie w zakresie projektów informatycznych
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKA - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.meil.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • projektować i konstruować zespoły główne różnego rodzaju statków powietrznych, a także zespoły główne rakiet i satelitów – zależnie od ukończonej specjalizacji;
 • projektować wysoko-obciążone lekkie konstrukcje metalowe lub kompozytowe;
 • projektować systemy awionetki i osprzętu lotniczego oraz automatycznego sterowania statkami powietrznymi lub kosmicznymi.
 • Kwalifikacje absolwenta potwierdzane są certyfikatem PEGASUS.

Perspektywy zawodowe:

 • krajowe lub międzynarodowe firmy sektora lotniczego i kosmicznego;
 • ośrodki badawcz-rozwojowe przemysłu lotniczego lub kosmicznego;
 • wszelkiego rodzaju firmy projektowe i produkcyjne spoza branży lotniczej – wdrażające zaawansowane technologie konstrukcyjne, materiałowe i informatyczne.

przejdź do spisu treści

Opis kierunków 2019/2020
od M do Z


MATEMATYKA - Wydział Matematyki I Nauk Informacyjnych

Opis kierunku:

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Matematyka trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.mini.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • efektywnie wykorzystywać wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną oraz posiadane umiejętności w zakresie: analizy matematycznej, algebry liniowej i abstrakcyjnej, równań różniczkowych, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki;
 • korzystać ze zdobytej wiedzy obejmującej również podstawy analizy zespolonej, analizy funkcjonalnej, topologii i kombinatoryki;
 • stosować zaawansowaną wiedzę matematyczną do modelowania rzeczywistych zjawisk i procesów;
 • programować w różnych językach programowania oraz posługiwać się pakietami matematycznymi.

Perspektywy zawodowe:

 • banki i firmy ubezpieczeniowe;
 • firmy konsultingowe;
 • jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw;
 • jednostki analityczne agend rządowych;
 • działy cyberbezpieczeństwa (kryptografia);
 • możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunkach matematycznych i data science w ośrodkach akademickich w kraju i za granicą.
MATEMATYKA I ANALIZA DANYCH- Wydział Matematyki I Nauk Informacyjnych

Opis kierunku:

Studia stacjonarne pierwszego stopnia na kierunku Matematyka i analiza danych trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.mini.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • efektywnie wykorzystywać wszechstronną ogólną wiedzę matematyczną oraz posiadane umiejętności w zakresie: analizy matematycznej, równań różniczkowych, optymalizacji, rachunku prawdopodobieństwa i statystyki oraz procesów stochastycznych i modelowania matematycznego;
 • stosować zaawansowaną wiedzę matematyczną do modelowania rzeczywistych zjawisk i procesów;
 • wykorzystywać współczesne metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego do efektywnej analizy dużych zbiorów danych;
 • tworzyć oryginalne narzędzia analizy danych, specyficzne dla danego problemu;
 • programować w różnych językach programowania oraz wykorzystywać istniejące pakiety matematyczne i statystyczne w zadaniach analizy danych, modelowania i prognozy.

Perspektywy zawodowe:

 • firmy i ośrodki tworzące narzędzia analizy danych (Data Science) wykorzystujące metody sztucznej inteligencji;
 • banki i firmy ubezpieczeniowe;
 • firmy konsultingowe;
 • jednostki badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw;
 • jednostki analityczne agend rządowych;
 • możliwość kontynuowania studiów drugiego stopnia na kierunkach matematycznych i data science w ośrodkach akademickich w kraju i za granicą.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - Wydział Inżynierii Produkcji

Opis kierunku:

Kierunek Mechanika i Budowa Maszyn pozwala na pozyskanie wiedzy w dziedzinie tech­nologii, konstrukcji i eksploatacji maszyn. Obejmuje on podstawy teoretyczne, wiedzę fachową oraz umiejętność wykorzystywania nowoczesnych technik komputerowego wspo­magania projektowania (CAD/CAM) procesów wytwarzania oraz wiedzę w zakresie organizacji i zarządzania.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.wip.pw.edu.pl

Absolwenci:

 • posiada wiedzę obejmującą podstawy technik wytwarzania i wybrane technologie, a także podstawy ich projektowania. Wiedza ta uzupełniona jest o modelowanie procesów, projektowanie wybranych narzędzi i oprzyrządowania oraz pomiary wybranych, charakterystycznych parametrów pro­cesów;
 • racjonalizuje działania we wszystkich obszarach przedsiębiorstwa, rozwiązuje problemy z zakresu optymalizacji techniczno - ekonomicznej, pla­nuje rozwój przedsiębiorstwa oraz kooperacji z partnerami, rozwiązuje problemy z zakresu cyklu życia produktu, analizuje kosz­ty i zmieniające się uwarunkowania działalności ekonomicznej.

Perspektywy zawodowe:

 • inżynierowie produkcji;
 • projektanci procesów technologicznych i konstrukcji inżynierskich.
MECHANIKA I PROJEKTOWANIE MASZYN - Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa

Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami. Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.meil.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • projektować części maszyn, mechanizmy i urządzenia z wykorzystaniem komputerowych narzędzi wspomagania projektowania CAD/CAM/CAE, a także przygotować dokumentację techniczną projektu;
 • formułować i rozwiązywać zadania inżynierskie z zakresu wytrzymałości materiałów i konstrukcji wykorzystując metody teoretyczne, eksperymentalne  oraz obliczenia i symulacje komputerowe.

Perspektywy zawodowe:

 • biura projektowe czołowych firm i koncernów przemysłowych;
 • ośrodki badawczo-rozwojowe i centra technologiczne związane z szeroko pojętą inżynierią mechaniczną;
 • przemysł i transport lotniczy, przemysł kosmiczny, energetyka, przemysł maszynowy.
MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia PŁOCK

Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki, pracę przejściową i pracę dyplomową wraz z jej obroną. Szczegółowy program studiów na specjalności w ramach której realizowane są dwa bloki dyplomujące znajduje się na stronie internetowej wydziału www.pw.plock.pl

Absolwent potrafi:

 • projektować i konstruować proste konstrukcje mechaniczne i instalacje przemysłowe z wykorzystaniem nowoczesnych informatycznych narzędzi obliczeniowych i projektowych;
 • nadzorować i realizować procesy wytwarzania, montażu i eksploatacji maszyn i instalacji przemysłowych.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z konstruowaniem i wytwarzaniem maszyn;
 • przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z eksploatacją maszyn i organizacją produkcji;
 • przedsiębiorstwa, w których występują zadania związane z automatyzacją maszyn i urządzeń;
 • jednostki odbioru technicznego produktów i materiałów;
 • jednostki akredytacyjne i atestacyjne;
 • jednostki gospodarcze i administracyjne, w których niezbędna jest wiedza i umiejętności z zakresu nauk technicznych.
MECHANIKA POJAZDÓW MASZYN ROBOCZYCH - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Opis kierunku:

Kierunek Mechanika pojazdów i maszyn roboczych dostarcza absolwentom obszernej wiedzy z przedmiotów podstawowych oraz specjalistycznej wiedzy z zakresu budowy maszyn roboczych i pojazdów. Wyrabia również umiejętność posługiwania się nowoczesnymi narzędziami komputerowo wspomaganego procesu projektowania, wytwarzania, eksploatacji i recyklingu. Szczegółowy program studiów: http://www.simr.pw.edu.pl w dziale Studia – Kierunki Studiów.

Absolwent potrafi:

 • wykorzystując wiedzę z zakresu mechaniki, projektować elementy lub zespoły maszyn i pojazdów z uwzględnieniem zadanych kryteriów użytkowych i ekonomicznych, używając właściwych metod i narzędzi do projektowania, uwzględniając cechy materiałów konstrukcyjnych oraz proces technologiczny;
 • przeprowadzić analizę naprężeń i odkształceń w elementach konstrukcyjnych maszyn i pojazdów posługując się metodami wytrzymałości materiałów oraz metodami numerycznymi.

Perspektywy zawodowe:

 • przemysł motoryzacyjny;
 • przemysł maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego;
 • firmy z innych gałęzi gospodarki (transport samochodowy i kolejowy, energetyka, lotnictwo);
 • praca związana z projektowaniem, produkcją, obsługą i nadzorem maszyn i pojazdów.
MECHATRONIKA - Wydział Mechatroniki

Opis kierunku

Program studiów przygotowuje do projektowania i badania urządzeń mechatronicznych, jak również rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-badawczo-konstrukcyjnych. Pozwala na zdobycie praktycznej wiedzy na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz sensoryki urządzeń. Szczegółowe programy specjalności dostępne są na stronie internetowej wydziału: www.mchtr.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • zaplanować, przeprowadzić i przeanalizować eksperymenty dotyczące wyznaczania wielkości mechanicznych i elektrycznych charakterystycznych dla urządzeń mechatronicznych;
 • zaprojektować zespoły mechaniczne urządzenia z wykorzystaniem właściwie dobranych narzędzi programowych; potrafi dobrać czujniki do zastosowania w projektowanym urządzeniu mechatronicznym; umie zastosować technikę optoelektroniczną w projektowanych urządzeniach i podczas ich badań;
 • opracować specyfikację prostego urządzenia mechanicznego, układu elektronicznego i urządzenia mechatronicznego z uwzględnieniem ich funkcji;
 • zaprojektować algorytm sterowania urządzenia mechatronicznego, w szczególności realizowany w technice mikroprocesorowej.

Perspektywy zawodowe

 • działy utrzymania ruchu i jakości w przedsiębiorstwach produkcyjnych;
 • biura konstrukcyjno-projektowe;
 • przedstawicielstwa międzynarodowych koncernów produkujących sprzęt precyzyjny.
MECHATRONIKA POJAZDÓW I MASZYN ROBOCZYCH - Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych

Opis kierunku:

Mechatronika jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy stanowiącą integrację takich dziedzin jak mechanika, elektronika i elektrotechnika, informatyka, inżynieria sterowania i analiza sygnałów. Obejmuje programowalne urządzenia i systemy elektromechaniczne z wbudowaną strukturą sensorów, współpracujące z systemem przetwarzania sygnałów oraz z zespołami urządzeń komunikacyjnych i wykonawczych. Istotną cechą urządzeń mechatronicznych jest zdolność do wiernego przetwarzania informacji przekazywanej w formie sygnałów (elektrycznych, mechanicznych, optycznych, biologicznych i innych) oraz wysoki stopień automatyzacji.

Szczegółowy program studiów: http://www.simr.pw.edu.pl w dziale Studia – Kierunki Studiów.

Absolwent potrafi:

 • zastosować podstawową wiedzę z zakresu mechaniki, budowy i eksploatacji maszyn, elektroniki, informatyki, automatyki i robotyki oraz technik pomiarów i analizy sygnałów;
 • integrować tą wiedzę w projektowaniu, wytwarzaniu i eksploatacji maszyn i pojazdów.

Perspektywy zawodowe:

 • przemysł motoryzacyjny;
 • przemysł automatyki i sterowania;
 • przemysł robotyki;
 • przemysł maszyn budowlanych, drogowych i transportu bliskiego;
 • firmy z innych gałęzi gospodarki (transport samochodowy i kolejowy, energetyka, lotnictwo);
 • praca związana z projektowaniem, produkcją, użytkowaniem, obsługą i nadzorem.
OCHRONA ŚRODOWISKA - Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska

Opis kierunku:

Prowadzone przez Politechnikę Warszawską studia na kierunku Ochrona Środowiska wyróżnia konstruktywne, inżynierskie podejście do problemów powstających na styku działalności człowieka ze środowiskiem. Studenci otrzymują wykształcenie w zakresie nauk ścisłych, technicznych i przyrodniczych, w tym, wiedzę o komponentach środowiska - atmosferze, wodach śródlądowych, podziemnych i morskich, biosferze i środowisku glebowym, jak też i przygotowanie w zakresie gospodarowania zasobami środowiska i technik jego ochrony.

Informacje o programie i przebiegu studiów, bazie laboratoryjnej, wyposażeniu informacyjnym i technicznym oraz perspektywach zatrudnienia znajdują się na stronie kierunku http://os.is.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • organizować oraz prowadzić działalność w zakresie ochrony i kształtowania środowiska, posiada podstawowe wiadomości z zakresu chemii, biologii, ekologii, matematyki, fizyki i informatyki, biochemii, geologii i gleboznawstwa, hydrologii, meteorologii i klimatologii, mikrobiologii oraz toksykologii;
 • wykorzystywać wiedzę o podstawowych metodach, technologiach i urządzeniach, służących ochronie atmosfery, wód i gleby, wykonywać badania i oceny stanu jakości środowiska oraz interpretować zachodzące w nim zmiany i proponować rozwiązania techniczne, prowadzące do ograniczenia negatywnego wpływu człowieka na środowisko;
 • wykorzystywać wiedzę inżynierską i znajomość mechanizmów ekonomicznych oraz społecznych do poprawy stanu środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju;
 • posługiwać się literaturą fachową, zna język obcy oraz posiada zasób wiedzy niezbędny dla podjęcia studiów II stopnia.

Perspektywy zawodowe:

 • służby ochrony środowiska zakładów przemysłowych (krajowych i międzynarodowych);
 • administracja rządowa i samorządowa, przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne, gospodarowania odpadami;
 • instytucje związane z kształtowaniem, wykorzystywaniem i ochroną środowiska;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się remediacją oraz rekultywacją obszarów zdegradowanych;
 • biura projektowe specjalizujące się w projektach certyfikacji systemów zarządzania środowiskowego;
 • firmy konsultingowe specjalizujące się w przeglądach (audytach) ekologicznych i ocenach oddziaływania na środowisko.
PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA - Wydział Inżynierii Produkcji

Opis kierunku:

 Politechnika Warszawska ma najdłuższe w Polsce tradycje kształcenia w zakresie technologii poligra­ficznych. W związku z intensywnym udziałem tech­nik cyfrowych w poligrafii na Wydziale prowadzone są studia według elastycznego programu dostosowanego do zmian zachodzących w poligrafii światowej. Studia na tym kierunku obejmują np. komputerowe przygotowanie publi­kacji, grafikę komputerową, cyfrowe metody wytwarzania form drukowych, techniki drukowania klasycznego i cyfrowego, cyfrowe systemy zarządzania produkcją.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.wip.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • uzyskują szeroką wiedzę z zakresu technologii poligraficznej i papierniczej oraz zastosowań technologii informacyjnych (IT) w nowoczesnej poligrafii;
 • po ukończonych studiach posiada wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie zagadnień współczesnych technologii przygotowania, drukowania i wykańczania produkcji poligraficznej, a także procesów w których są stosowane zaawansowane technologie informacyjne i materiałowe oraz systemy sterowania automatycznego. Ponadto nabywa umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technikami komputerowymi w dziedzinie przetwarzania informacji obrazowej i tekstowej oraz projektowania procesów technologicznych.

Perspektywy zawodowe

 • duże i małe zakłady poligraficzne, wydawnicze i agencje reklamowe;
 • jednostki badawczo-naukowe przemysłu poligraficznego;
 • przedstawicielstwa handlowe firm krajowych i zagranicznych pracujące dla przemysłu poligraficznego.
TECHNOLOGIA CHEMICZNA - Wydział Chemiczny

Opis kierunku:

Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe, seminaria, praktykę zawodową, pracę dyplomową oraz egzamin inżynierski. 

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu: matematyki, fizyki, chemii, technologii i inżynierii chemicznej oraz ochrony środowiska, elektrotechniki, informatyki, inżynierii materiałowej, inżynierii środowiska, inżynierii produkcji, budowy i eksploatacji maszyn, ekonomii oraz nauki o zarządzaniu.

Szczegółowy program kształcenia dostępny jest na stronie internetowej www.ch.pw.edu.pl.

Absolwent potrafi:

 • posługiwać się podstawowymi technikami laboratoryjnymi w syntezie, wydzielaniu, oczyszczaniu i analizie związków chemicznych, wykorzystać metody obliczeniowe, eksperymentalne, analityczne i statystyczne do formułowania i rozwiązywania problemów w zakresie technologii chemicznej;
 • projektować proste procesy i operacje jednostkowe stosowane w produkcji chemicznej, wykorzystać techniki komputerowe wspomagające projektowanie, współpracować z zespołem projektantów. Stosować prawo pracy, zalecenia zawarte w instrukcjach obsługi i obo­wiązujących normach technicznych oraz obowią­zujące przepisów bhp, ppoż., ochrony środowiska;
 • korzystać z informacji naukowej i technicznej, w tym anglojęzycznej oraz formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych i argumentować na ich rzecz;
 • dokonać wstępnej oceny ekonomicznej działań związanych z wdrażaniem technologii i realizacją procesów chemicznych.

Perspektywy zawodowe:

 • małe, średnie i duże przedsiębiorstwach przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych;
 • jednostki zaplecza naukowo-badawczego przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych;
 • laboratoria badawcze, kontrolne i diagnostyczne;
 • jednostki projektowe i gospodarcze, w tym przedsiębiorstwa obrotu aparaturą chemiczną;
 • instytucje związane z poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu chemii i technologii chemicznej.
 TECHNOLOGIA CHEMICZNA (profil praktyczny) - Wydział Chemiczny

Opis kierunku:

Studia stacjonarne I stopnia na kierunku Technologia chemiczna o profilu praktycznym trwają 7 semestrów. Program obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe, seminaria, praktyki zawodowe (6-cio miesięczne), pracę dyplomową oraz egzamin inżynierski. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich oraz przez praktyków z doświadczeniem zawodowym, na terenie uczelni oraz w zakładach pracy. Kształcenie ukierunkowane jest na wiedzę z zakresu chemii i technologii chemicznej z poznaniem jej bezpośredniego przełożenia na praktykę w warunkach przemysłowych. Po ukończeniu studiów I stopnia możliwa jest rekrutacja na studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.wch.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • planować i przeprowadzać eksperymenty, w tym pomiary laboratoryjne i terenowe dotyczące problemów chemicznych oraz interpretować uzyskane wyniki i wyciągać wnioski;
 • zaprojektować typowy dla technologii chemicznej proces technologiczny oraz instalację do jego realizacji, używając odpowiednio dobranych metod, technik, narzędzi i materiałów;
 • rozwiązywać praktyczne zadania inżynierskie związane z technologią chemiczną, w tym także poprzez korzystanie ze standardów i norm inżynierskich;
 • korzystać z informacji naukowej i technicznej, w tym anglojęzycznej oraz formułować opinie dotyczące kwestii zawodowych i argumentować na ich rzecz;
 • dokonać wstępnej oceny ekonomicznej działań związanych z wdrażaniem technologii i realizacją procesów chemicznych.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych;
 • jednostki zaplecza naukowo-badawczego przemysłu chemicznego i przemysłów pokrewnych;
 • laboratoria analityczne, kontrolne i diagnostyczne;
 • instytuty badawcze i placówki naukowe;
 • przedsiębiorstwa obrotu aparaturą chemiczną, surowcami i produktami chemicznymi;
 • jednostki projektowe i doradcze;
 • instytucje związane z poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu chemii i technologii chemicznej.
TECHNOLOGIA CHEMICZNA - Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii PW Filia PŁOCK

Opis kierunku:

Program kształcenia pozwala na uzyskanie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w zakresie nauk chemicznych i technicznych oraz chemicznych procesów technologicznych, ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności kierowania zespołami ludzkimi. Wiedza praktyczna i umiejętności uzyskiwana jest dzięki dużej liczbie godzin zajęć laboratoryjnych, połączonych z praktykami zawodowymi, wizytami studialnymi w zakładach przemysłowych i wykonywaniu prac dyplomowych związanych z praktyką produkcji chemicznej. Szczegółowy program studiów opisany jest na stronie internetowej wydziału www.pw.plock.pl

Absolwent potrafi:

 • planować i przeprowadzać pomiary podstawowych właściwości charakteryzujących materiały, w tym szczególnie produkty przerobu ropy naftowej i materiały polimerowe; przeprowadzić symulacje procesów technologicznych, oceniać wpływ jakości surowców na przebieg procesu technologicznego, przy formułowaniu i rozwiązywaniu zadań obejmujących projektowanie procesów technologicznych - dostrzegać ich aspekty pozatechniczne;
 • dobrać właściwą technologię w celu uzyskania produktów naftowych, petrochemicznych i polimerowych o założonych właściwościach  fizykochemicznych.

Perspektywy zawodowe:

 • przemysł przerobu ropy naftowej;
 • przemysł syntezy polimerów;
 • przemysł przetwórstwa tworzyw sztucznych;
 • laboratoria analityczne i badawcze;
 • firmy projektowe.
TELEKOMUNIKACJA - Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych

Opis kierunku:

Celem kształcenia na kierunku Telekomunikacja jest uzyskanie przez absolwenta wiedzy i umiejętności, niezbędnych do projektowania i eksploatacji urządzeń, systemów i sieci telekomunikacyjnych, a także wdrażania usług opartych na technice cyfrowej i cyfrowym przetwarzaniu sygnałów. Studenci mają możliwość uzyskania wysokich kwalifikacji w zakresie projektowania i programowania urządzeń radioelektronicznych i sieci transmisji radiowej, układów przetwarzania, rejestracji i odtwarzania dźwięku, a także urządzeń telewizyjnych oraz systemów multimedialnych. Kształcenie jest ukierunkowane na przygotowanie specjalistów mających gruntowną wiedzę w zakresie sieci telekomunikacyjnych i systemów informatycznych, połączoną z wiedzą w zakresie zagadnień technicznych, ekonomicznych i prawnych zarządzania sieciami oraz oferowanymi przez nie usługami.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.elka.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • projektować sprzęt radiowy, telewizyjny i elektroakustyczny, zarówno studyjny jak też powszechnego użytku oraz projektować systemy radiolokacyjne i radionawigacyjne;
 • przetwarzać obrazy i dźwięki oraz projektować systemy multimedialne ze szczególnym uwzględnieniem aplikacji w sieci Internet;
 • tworzyć specjalistyczne oprogramowanie wykorzystywane w telekomunikacji;
 • projektować systemy i sieci telekomunikacji przewodowej (telefoniczne, teleinformatyczne i zintegrowane) i mobilnej (w tym satelitarne) oraz kierować ich eksploatacją;
 • tworzyć infrastrukturę wspomagającą procesy zarządzania sieciami i usługami telekomunikacyjnymi, wiążącą różnorodne, specjalizowane systemy informatyczne.

Perspektywy zawodowe:

 • operatorzy sieci stacjonarnych i mobilnych;
 • dostawcy usług oraz producenci sprzętu i oprogramowania telekomunikacyjnego;
 • nadawcy i producenci telewizyjni; nadawcy radiowi i studia nagrań;
 • działy telekomunikacyjno-informatyczne banków, administracji państwowej i innych dużych przedsiębiorstw;
 • ośrodki badawczo wdrożeniowe światowych koncernów telekomunikacyjnych;
 • drobne firmy telekomunikacyjne i informatyczne.
TRANSPORT - Wydział Transportu

Opis kierunku:

 Kształcenie, prowadzone w ramach kierunku studiów Transport, charakteryzuje systemowe podejście do projektowania, modernizacji i eksploatacji systemów transportowych i logistycznych oraz zarządzania tymi systemami. Program kształcenia obejmuje wykłady, ćwiczenia audytoryjne, laboratoria, ćwiczenia projektowe oraz praktyki i prace dyplomowe wraz z ich obronami.

Szczegółowe programy studiów wszystkich specjalności opisane są na stronie internetowej wydziału www.wt.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • diagnozować i monitorować techniczne warunki eksploatacji środków i infrastruktury transportu oraz ich wpływ na środowisko; organizować i prowadzić badania w zakresie oceny bezpieczeństwa projektowanych i eksploatowanych urządzeń w systemach transportowych; zna zasady projektowania oraz eksploatacji środków i elementów infrastruktury transportu jak również eksploatacji inteligentnych systemów transportu;
 • opracować proces technologiczny obsługi technicznej i napraw pojazdów; projektować zakłady zaplecza technicznego motoryzacji oraz kierować pracą tych zakładów; prowadzić badania w zakresie oceny stanu technicznego, trwałości, technologii obsługi technicznej i napraw pojazdów samochodowych; zna zasady projektowania urządzeń diagnostycznych i obsługowo-naprawczych;
 • projektować systemy transportowe i logistyczne; racjonalizować procesy i systemy obsługi transportowej oraz logistycznej w zakresie transportu kolejowego, samochodowego, wewnętrznego i magazynowania; zna zasady stosowania technologii transportu kolejowego, samochodowego, wewnętrznego i magazynowania; posiada umiejętności prowadzenia badań w obszarze systemów transportowych i logistycznych;
 • projektować urządzenia sterowania i kierowania ruchem w odniesieniu do transportu drogowego, szynowego oraz lotniczego; zna zasady kierowania i sterowania ruchem w transporcie drogowym, kolejowym i lotniczym; posiada umiejętności budowy i użytkowania rozwiązań telekomunikacyjnych oraz informatycznych zorientowanych na potrzeby transportu.

Perspektywy zawodowe:

 • przedsiębiorstwa transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, operatorzy sieci telekomunikacyjnych;
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej, związane z organizacją i bezpieczeństwem transportu;
 • przedsiębiorstwa zaplecza transportu samochodowego, zakłady obsługi technicznej środków transportu;
 • operatorzy logistyczni, przedsiębiorstwa spedycyjne, biura studiów i projektów;
 • firmy dystrybucyjne w pionie analizy i organizacji procesów transportowych i logistycznych;
 • przedsiębiorstwa zajmujące się budową, wdrażaniem i utrzymaniem systemów i urządzeń automatyki.
ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI - Wydział Inżynierii Produkcji

Opis kierunku:

Kierunek pozwala na uzyskanie wysokich kwalifikacji w zakresie działalności gospodar­czej, projektowania, organizacji i zarządzania procesami i systemami produkcyjnymi, systemów infor­matycznych, ekonomiki produkcji, systemów jakości, zarządzania in­nowacjami i technologiami. Wiedza ta pozwala między innymi na roz­wiązywanie problemów z zakresu optymalizacji techniczno-ekonomicznej, planowa­nia i rozwoju produkcji i przedsiębiorstwa, budowy systemów informatycznych oraz kooperacji z partnerami krajowymi i zagranicznymi.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Wydziału www.wip.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • uzyskuje wykształcenie zarówno w obszarze nauk organizacji i zarzą­dzania, ekonomicznych, prawnych i społecznych, jak również nauk technicznych;
 • zdobywa praktyczne umiejętności: projektowania procesów biznesowych z wykorzystaniem najnowocześniejszego oprogramowania ARIS, zarządzania projektami wdrożenia systemów informatycznych wspierających zarządzanie tj. ERP, CRM, BI, projektowania tych systemów;
 • uczy się podstaw programowania oraz algorytmizacji zagadnień organizacyjnych w przedsiębiorstwach, projektowania aplikacji bazodanowych wspierających zarządzanie przedsiębior­stwem, opracowywania oceny ekonomicznej projektów inwestycyjnych polegających na wdrożeniu systemów informatycznych wspierających zarządzanie.

Perspektywy zawodowe

 • projektowanie, analiza i i zarządzanie złożonymi systemami produkcyjnymi;
 • polskie i zagraniczne firmy konsultingowe wdrażające systemy ERP, CRM, BI;
 • inżynierowie procesowi w firmach produkcyjnych.
ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ - Wydział Zarządzania

Opis kierunku:

Absolwent studiów uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera po ukończeniu 7 semestralnego programu studiów oraz zdaniu egzaminu dyplomowego. Główne jego umiejętności służą rozpoznawaniu potrzeb i wdrażaniu rozwiązań bezpiecznego funkcjonowania systemów infrastruktury krytycznej państwa w praktyce organizacyjnej przedsiębiorstw i urzędów dostarczających usług publicznych społeczeństwu. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej Wydziału: www.wz.pw.edu.pl

Absolwent potrafi:

 • identyfikować zagrożenia oraz dobierać do nich adekwatne zabezpieczenia,
 • oceniać wystarczalność oraz racjonalność ekonomiczną zabezpieczeń w stosunku do zagrożeń,
 • oceniać stan bezpieczeństwa oraz warunki jego doskonalenia i poprawy w kontekście konkretnego systemu infrastruktury krytycznej,
 • wskazywać prawdopodobne scenariusze rozwoju zagrożeń z uwzględnieniem efektu domina (szybka eskalacja sytuacji krytycznej i narastanie skutków jej wystąpienia w czasie),
 • w sposób świadomy dobierać i stosować informatyczne narzędzia wspomagające,
 • działać społecznie odpowiedzialnie, uwzględniając wpływ swoich działań na środowisko naturalne.

Perspektywy zawodowe:

 • operatorzy i właściciele infrastruktury krytycznej
 • firmy i instytucje konsultingowe i doradcze
 • jednostki administracji państwowej i samorządowej
 • dowolne organizacje odpowiedzialne za realizację i bezpieczeństwo usług kluczowych

Wydziały na uczelni:

architektury
chemiczny
elektroniki i technik informacyjnych
elektryczny
fizyki
geodezji i kartografii
inżynierii chemicznej i procesowej
inżynierii lądowej
inżynierii materiałowej
inżynierii produkcji
inżynierii środowiska
matematyki i nauk informacyjnych
mechaniczny energetyki i lotnictwa
mechatroniki
samochodów i maszyn roboczych
transportu

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
aerospace engineering I stopnia Stacjonarny
architecture I stopnia Stacjonarny
architektura I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
automatyka i robotyka stosowana I stopnia Stacjonarny
automatyka, robotyka i informatyka  przemysłowa I stopnia Stacjonarny
automatyzacja i robotyzacja procesów produkcyjnych I stopnia Stacjonarny
biogospodarka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
biotechnologia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
budownictwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
civil engineering I stopnia Stacjonarny
computer science I stopnia Stacjonarny
computer science and information systems I stopnia Stacjonarny
cyberbezpieczeństwo I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
electric and hybrid vehicles engineering I stopnia Stacjonarny
electrical engineering I stopnia Stacjonarny
elektromobilność I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektronika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
elektrotechnika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
energetyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
environmental engineering I stopnia Stacjonarny
fizyka techniczna I stopnia Stacjonarny
fotonika I stopnia Stacjonarny
geodezja i kartografia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
geoinformatyka I stopnia Stacjonarny
gospodarka przestrzenna I stopnia Stacjonarny
informatyka I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i systemy informacyjne I stopnia Stacjonarny
informatyka stosowana I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria biomedyczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria chemiczna i procesowa I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria i analiza danych I stopnia Stacjonarny
inżynieria materiałowa I stopnia Stacjonarny
inżynieria pojazdów elektrycznych i hybrydowych I stopnia Stacjonarny
inżynieria środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
inżynieria zarządzania I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
lotnictwo i kosmonautyka I stopnia Stacjonarny
matematyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
matematyka i analiza danych I stopnia Stacjonarny
mechanika i budowa maszyn I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
mechanika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia Stacjonarny
Mechatronics I stopnia Stacjonarny
Mechatronics of Vehicles and Construction Machinery I stopnia Stacjonarny
mechatronika I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
mechatronika pojazdów i maszyn roboczych I stopnia Stacjonarny
ochrona środowiska I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
papiernictwo i poligrafia I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
power engineering I stopnia Stacjonarny
technologia chemiczna I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
telecommunications I stopnia Stacjonarny
teleinformatyka I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
transport I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
zarządzanie bezpieczeństwem infrastruktury krytycznej I stopnia Stacjonarny
zarządzanie i inżynieria produkcji I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny

Główny adres uczelniBiuro ds. Przyjęć na Studia
Uczelniany punkt konsultacyjny ds. potwierdzania efektów uczenia się
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
Gmach Główny, pokój 66
tel. 22-629-60-70
22-234-74-12
 fax. 22-234-74-29
e-mail: rekrutacja.bps@pw.edu.pl
http://www.pw.edu.pl/kandydaci

Wydział Administracji i Nauk Społecznych
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
dziekanat: pokój 207
tel. 22-234-57-88, 22-234-64-33, 22-234-65-25
e-mail: k.kraszewski@ans.pw.edu.pl
http://www.ans.pw.edu.pl

Wydział Architektury
ul. Koszykowa 55, 00-659 Warszawa
dziekanat: pokój 21
tel. 22-234-55-50, 22-234-55-49, 22-628-32-36
e-mail: dziekanat.inz@arch.pw.edu.pl 
http://www.arch.pw.edu.pl

Wydział Chemiczny
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa
Gmach Chemii
kierunek: Technologia Chemiczna
dziekanat: pokój 100 
tel. 22-629-57-14, 22-234-73-72
e-mail: dziekanat@ch.pw.edu.pl
kierunek: Biotechnologia
dziekanat: pokój 1
tel. 22-234-57-34
e-mail: ibio@ch.pw.edu.pl
http://www.ch.pw.edu.pl 

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych
ul. Nowowiejska 15/19, 00-665 Warszawa
dziekanat: pokój 112
tel. 22-234-74-11
e-mail: rekrutacja@elka.pw.edu.pl
http://www.elka.pw.edu.pl

Wydział Elektryczny
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
dziekanat: pokój 133 (Gmach Główny)
tel. 22-234-72-28,, 22-234-15-32, 22-234-59-80 (studia anglojęzyczne)
e-mail: studia.stacjonarne@ee.pw.edu.pl
http://www.ee.pw.edu.pl

Wydział Fizyki
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
Gmach Fizyki
dziekanat: pokój 130
tel. 22-234-76-60, 22-234-72-47
e-mail: dziekanat@if.pw.edu.pl
http://www.if.pw.edu.pl

 Wydział Geodezji i Kartografii
pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa
dziekanat: pokój 128
tel. 22-234-72-25
e-mail: dziekanat@gik.pw.edu.pl
http://www.gik.pw.edu.pl

 Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska
ul. Nowowiejska 20, 00-653 Warszawa
dziekanat: pokój 110
tel. 22-234-74-25
e-mail: dziekanat@is.pw.edu.pl
http://www.is.pw.edu.pl

Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa
dziekanat: pokój 178
tel. 22-234-64-53
e-mail: dziekanat@ichip.pw.edu.pl
http://www.ichip.pw.edu.pl

 Wydział Inżynierii Lądowej
ul. Armii Ludowej 16, 00-637 Warszawa
dziekanat: pokój 114
tel. 22-234-65-21
e-mail: stacjonarny@il.pw.edu.pl 
http://www.il.pw.edu.pl

Wydział Inżynierii Materiałowej
ul. Wołoska 141, 02-507 Warszawa
dziekanat: pokój 204
tel. 22-849-99-35, 22-234-84-51
e-mail: dziekanat@inmat.pw.edu.pl 
http://www.inmat.pw.edu.pl 

Wydział Inżynierii Produkcji
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
dziekanat: pokój 116
tel. 22-234-84-31
e-mail: dziekanat@wip.pw.edu.pl 
http://www.wip.pw.edu.pl

Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
(Gmach Matematyki)
dziekanat: pokój 27
tel. kierunek Informatyka i systemy informacyjne 22-234-79-69
tel. kierunek Matematyka 22-234-59-22
e-mail: dziekanat@mini.pw.edu.pl 
http://www.mini.pw.edu.pl 

Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa
ul. Nowowiejska 24, 00-665 Warszawa
Gmach Lotniczy
dziekanat: pokój 126
tel. 22-234-57-79
e-mail: dziekanat@meil.pw.edu.pl 
http://www.meil.pw.edu.pl

 Wydział Mechatroniki
ul. św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
dziekanat: pokój 122
tel. 22-849-07-11
22-234-84-56
e-mail: dziekanat@mchtr.pw.edu.pl
http://www.mchtr.pw.edu.pl

 Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych
ul. Narbutta 84, 02-524 Warszawa
dziekanat: pokój 06
tel. 22-849-05-34, 22-234-84-35
e-mail: dziekanat@simr.pw.edu.pl
http://www.simr.pw.edu.pl 

 Wydział Transportu
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa
(Gmach Nowej Kreślarni)
dziekanat: pokój 112
tel. 22-234-71-88, 22-234-71-97
e-mail: dziekanat@wt.pw.edu.pl
http://www.wt.pw.edu.pl

Wydział Zarządzania
ul. Narbutta 85, 02-524 Warszawa
Biuro obsługi kandydatów na studia: pokój 43
tel. 22-234-86-94, 22-234-86-95
e-mail: kandydat@wz.pw.edu.pl
http://www.wz.pw.edu.pl 

 Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii
PW Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
dziekanat: pokój 215
tel. 24-367-21-54
e-mail: dziekanatwbmp@pw.edu.pl

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna, pokój 18
tel. 24-367-21-13
e-mail: rekrutacja.wbmp@pw.edu.pl
http://www.pw.plock.pl

 Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych 
PW Filia w Płocku
ul. Łukasiewicza 17, 09-400 Płock
dziekanat: pokój 103
tel. 24-262-90-08, 24-367-21-26
e-mail:dziekanat.knes@pw.edu.pl
http://www.pw.plock.pl/Kolegium-NEiS


Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Elektromobilność

na Politechnice Warszawskiej, studia I stopnia (inżynierskie)

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Teatralno-filmowa realizacja BURZY Williama Szekspira

W najbliższy weekend 23-25 kwietnia filmowo-teatralną realizację BURZY Szekspira Teatru Politechniki Warszawskiej będzie można obejrzeć w mediach społecznościowych teatru.

czytaj dalej

Monitoring Karier Zawodowych Absolwentów Politechniki Warszawskiej

Znamy wyniki najnowszego raportu.

czytaj dalej

Historia Politechniki Warszawskiej

największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane