Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gospodarka przestrzenna

To studia interdyscyplinarne – łączą wiedzę z zakresu ekonomii, architektury i urbanistyki, geografii, ekologii, geodezji i kartografii, inżynierii środowiska, socjologii, prawa, historii sztuki, zarządzania. Kształcimy na nich kadry ekonomiczne o specjalistycznym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki regionalnej i lokalnej.

Studia stacjonarne i niestacjonarne
I stopnia inżynierskie
II stopnia

Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Specyfika kierunku

 • studia łączą teorię z praktyką – oprócz słuchania wykładów będziesz opracowywał(a) własne projekty, prowadził(a) własne badania naukowe, będziesz wyjeżdżać w teren, zapoznasz się z praktyką wykonywania zawodów związanych z kierunkiem studiów,

 • w trakcie studiów możesz włączyć się w działalność Koła Naukowego Polityki Regionalnej, co da Ci możliwość poznania ludzi o podobnych pasjach i rozwijania Twoich zainteresowań w gronie przyjaciół, łącząc aspekty towarzyskie z naukowymi.

Wybrane przedmioty

Na I stopniu:

 • Planowanie przestrzenne
 • Projektowanie urbanistyczne
 • Strategie rozwoju regionalnego i lokalnego
 • Samorząd terytorialny • Ekonomika miast i regionów
 • Architektura krajobrazu
 • Finanse sektora publicznego

Na II stopniu:

 • Zarządzanie strategiczne regionem
 • Projektowanie przestrzeni publicznej
 • Polityka regionalna
 • Metody wspomagania decyzji planistycznych
 • Gospodarka i administracja publiczna 
 • Marketing terytorialny  

Po studiach będziesz przygotowany m.in. do:

 • udziału w zespołach opracowujących plany zagospodarowania terenu i plany miejscowe,
 • opracowywania specjalistycznych analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych, z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania,
 • opracowywania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego,
 • udziału w zespołach planujących rozwój systemów infrastruktury technicznej.

Po studiach inżynierskich Gospodarka przestrzenna uzyskasz dodatkowo wiedzę, a przede wszystkim umiejętności  w zakresie planowania i projektowania urbanistycznego oraz inżynierskiego urządzania terenów.

Gdzie pracują nasi absolwenci?

 • Administracja rządowa i samorządowa
 • Biura urbanistyczno-planistyczne
 • Pracownie projektowe
 • Agencje rozwoju i promocji
 • Przedsiębiorstwa związane z gospodarką przestrzenną, w tym w dziedzinie inwestycji i nieruchomości
 • Firmy konsultingowe
 • Firmy otoczenia biznesu
 • Instytucje zajmujące się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej
 • Uczelnie wyższe, instytucje badawcze i badawczo-rozwojowe
 • Organizacje pozarządowe
 • Własna działalność gospodarcza
Specjalność
 • Planowanie i inżynieria przestrzenna

Różnorodność przedmiotów pozwala na kształcenie specjalistów zajmujących się różnymi aspektami urbanistyki i planowania przestrzennego, a także zarządzania w organach i instytucjach samorządowych, w szczególności w wydziałach planowania przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, urbanistyki i architektury, ochrony środowiska przyrodniczego, biurach rozwoju i promocji, jednostkach administracji samorządowej i prywatnej przedsiębiorczości. Absolwent studiów inżynierskich jest dodatkowo przygotowany do:

 • współdziałania w opracowywaniu planów zagospodarowania terenu i planów miejscowych,
 • opracowywania specjalistycznych inżynierskich analiz, planów i projektów transformacji przestrzennych z uwzględnieniem technicznych wymagań poszczególnych form zagospodarowania,
 • sporządzania studiów i analiz zagospodarowania przestrzennego,
 • przygotowywania ofert inwestycyjnych,
 • planowania rozwoju systemów infrastruktury technicznej,
 • planowania systemów transportowych i związanych z nimi obiektów obsługi transportu obszarów zurbanizowanych,
 • współpracy przy opracowywaniu planów regionalnych i planów euroregionów,
 • współpracy w opracowywaniu planów rewitalizacji obszarów zurbanizowanych oraz stosowania podstawowych narzędzi programów systemu informacji przestrzennej (geograficznej) w analizach przestrzennych, procesie planowania i zarządzania przestrzenią,
 • pracy w pracowniach projektowych.

Absolwenci specjalności uzyskują dyplom inżyniera.

Studia magisterskie 3-semestralne

Zaprojektowaliśmy je z myślą o osobach, które ukończyły Gospodarkę przestrzenną na studiach inżynierskich pierwszego stopnia oraz kierunków i specjalności pokrewnych, np. Urbanistyka, Architektura, Budownictwo, Ochrona środowiska, Inżynieria środowiska, Zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.

Przygotowujemy specjalistów, którzy będą kształtowali przestrzenną organizację rozwoju społeczno-gospodarczego. Będą się zajmowali szczególnie: projektowanie przestrzeni publicznych, programowania rozwoju w układach terytorialnych, gospodarowania zasobami potencjału wytwórczego z  zachowaniem rozwoju zrównoważonego. W sylwetce absolwenta studiów magisterskich ważne są również elementy wiedzy ogólnoteoretycznej, m.in.: filozofia, socjologia, pogłębiona wiedza z teorii ekonomii, finanse, prawo.

Kadra wykładowców liczy kilkudziesięciu pracowników naukowo-dydaktycznych, specjalistów oraz praktyków w zakresie ekonomii, architektury, urbanistyki, geografii, planowania przestrzennego, programowania rozwoju lokalnego i regionalnego, ekologii, geodezji, kartografii, socjologii, inżynierii środowiska, budownictwa, transport, infrastruktury technicznej oraz informatyki i geoinformatyki (oprogramowanie GIS, LIS, AutoCAD, EWMAPA, Surfer i inne).
 

Powiązane kierunki

Gospodarka i administracja publiczna - studia z oceną wyróżniającą PKA

Kształcimy ekonomistów dla sektora publicznego i jego otoczenia. Wiemy, że bez sprawnego sektora publicznego nie da się budować konkurencyjnej gospodarki. Dlatego nasz autorski, interdyscyplinarny program nauczania gwarantuje zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu administracji, ekonomii, prawa i zarządzania.

czytaj dalej

Studia miejskie

To nowoczesny kierunek łączący wiedzę i umiejętności z zakresu analizy funkcjonowania miast i opracowywania rozwiązań dla ich rozwoju. Studia integrują zagadnienia teoretyczne z dziedzin zajmujących się problematyką miasta, narzędzia analityczne oraz doświadczenia praktyczne w zakresie socjologii, gospodarki przestrzennej, polityk publicznych, zarządzania.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane