Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Gospodarka i administracja publiczna - studia z oceną wyróżniającą PKA

Kształcimy ekonomistów dla sektora publicznego i jego otoczenia. Wiemy, że bez sprawnego sektora publicznego nie da się budować konkurencyjnej gospodarki. Dlatego nasz autorski, interdyscyplinarny program nauczania gwarantuje zdobycie wiedzy i kompetencji z zakresu administracji, ekonomii, prawa i zarządzania.

Studia stacjonarne I i II stopnia oraz niestacjonarne II stopnia
Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Jesteśmy przekonani, że kompetentny menedżer, niezależnie od miejsca, w którym pracuje (w urzędzie, prywatnej firmie czy organizacji pozarządowej), powinien znać i rozumieć reguły funkcjonowania nie tylko gospodarki rynkowej, ale również administracji publicznej – rządowej i samorządowej.

Jak możecie wykorzystać wiedzę w praktyce?

Kształcimy stosując nowoczesne formy dydaktyczne, tj.: wyjazdowe Sympozja Naukowe, debaty oksfordzkie, seminaria, projekty multimedialne, wykłady gościnne z praktykami. Proponujemy Wam współpracę przy realizowanych przez nas projektach. Oddajemy w Wasze ręce wiele inicjatyw, dzięki czemu możecie wykorzystać wiedzę w praktyce i zdobyć nowe doświadczenia, np.:

 • pisząc artykuły naukowe do Gazety Sympozjalnej,
 • publikując swoje artykuły w monografiach naukowych,
 • realizując reportaże filmowe,
 • organizując konferencje i seminaria naukowe.

Dzięki tym doświadczeniom zyskujecie cenione na rynku pracy kompetencje miękkie, tj. m.in.: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole, radzenia sobie ze stresem czy pracy pod presją czasu.

Współcześnie to właśnie umiejętności miękkie wysuwają się na pierwszy plan w procesie rekrutacji pracowników.

Co nas wyróżnia?

Kładziemy duży nacisk na integrację naszego środowiska, organizując szereg wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych, tj. koncerty, Wieczory Klubowe GAP, rajdy GAP, bale Karnawałowe GAP.

Co po GAP?

Najważniejszą cechą kierunku GAP jest to, że nie zamyka drogi do dalszego rozwoju.

Kładąc nacisk na zachowanie równowagi między wiedzą, umiejętnościami i kompetencjami społecznymi nasi absolwenci świetnie odnajdują się w tak różnorodnych środowiskach pracy jak administracja (co oczywiste), przemysł, usługi, organizacje pozarządowe.

O możliwościach zatrudnienia najlepiej świadczą nasi absolwenci.

Są wśród nich urzędnicy samorządowi i rządowi, politycy, działacze społeczni, przedsiębiorcy, analitycy, bankowcy, inwestorzy i doradcy inwestycyjni, dziennikarze, naukowcy, doradca Prezydenta RP, sekretarz gminy, ale i sekretarz stanu, radca w Stałym Przedstawicielstwie Rządu RP w Brukseli, prezes zarządu najwyższego budynku w Polsce, twórca huba startupowego, jeden perkusista, a nawet słynny bloger modowy.

GAP umożliwia rozwijanie pasji i zainteresowań – pomaga przekształcić je w karierę zawodową.

SPECJALIZACJE
STUDIA I STOPNIA

European Public Policy Analyst

Specjalizacja w języku angielskim przeznaczona dla studentów polskich i zagranicznych.

Tematyka zajęć związana jest z funkcjonowaniem instytucji publicznych w wymiarze międzynarodowym, ze szczególnym uwzględnieniem obszaru Europy. Realizowane kursy pozwalają na zdobycie gruntownej wiedzy o nowoczesnym podejściu do zarządzania instytucjami publicznymi, funkcjonowaniu organizacji międzynarodowych, umożliwiają rozwój umiejętności analizy polityk publicznych w kontekście międzynarodowym, poszerzają wiadomości o rozwoju lokalnym i regionalnym z perspektywy UE, a także pozwalają na zrozumienie istoty współczesnej międzynarodowej przestrzeni wymiany gospodarczej.

Zajęcia prowadzą osoby posiadające głęboką wiedzę o funkcjonowaniu obszaru polityk publicznych w kontekście międzynarodowym, działalności Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych – zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Zespół wykładowców UEK wspierany jest w tym zakresie przez osoby z innych instytucji, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?

Zajęcia przygotowują studentów do pracy w organizacjach sfery publicznej i jej otoczenia w różnych krajach, szczególnie europejskich oraz w instytucjach, w których język angielski używany jest jako istotny element komunikacji profesjonalnej, np. instytucje UE, OECD, Bank Światowy, EBI itp. Po zakończeniu tego programu absolwenci przygotowani są również do kontynuacji nauki na studiach II stopnia na kierunkach związanych z zarządzaniem, politykami publicznymi, polityką, finansami, gospodarką przestrzenną itp.

Istotnym elementem studiów są praktyki, które realizowane są w instytucjach zajmujących się na co dzień politykami publicznymi w wymiarze międzynarodowym, szczególnie europejskim. Praktyki takie mogą być realizowane zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Finanse i audyt

Cele specjalizacji jest przygotowanie studentów do analizowania zjawisk gospodarczych, finansowych, a także sytuacji ekonomiczno-finansowej jednostek gospodarczych. Pozwala na zdobycie wiedzy i umiejętności z zakresu analizy instrumentów finansowych oraz audytu finansowego jednostek sektora finansów publicznych.

Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?

 • jednostki sektora finansów publicznych,
 • działy finansowo-księgowe przedsiębiorstw,
 • biura rachunkowe,
 • firmy konsultingowe zajmujące się audytem i doradztwem podatkowym,
 • urzędy skarbowe i  izby kontroli skarbowej.

Dlaczego to ważne i atrakcyjne?

Specjaliści z zakresu finansów i audytu finansowego są potrzebni we wszystkich jednostkach gospodarki – administracji rządowej i samorządowej wszystkich szczebli, przedsiębiorstwach publicznych i prywatnych, organizacjach pozarządowych.

Menedżer w gospodarce publicznej

Celem specjalizacji jest zdobycie kompleksowej wiedzy dotyczącej organizacji i zarządzania współczesną, zmieniającą się gospodarką publiczną, w tym m.in.: metod organizacji, wytwarzania i finansowania usług publicznych, efektywnej alokacji istniejących zasobów w gospodarce, innowacyjnych rozwiązań związanych z gospodarką miejską.

Specjalizacja ma charakter praktyczny. Zajęcia są prowadzone w formie konwersatoriów, co pozwala na łączenie aspektów teoretycznych z praktycznymi. Nasza współpraca z podmiotami publicznymi będzie pomocna przy powstawaniu prac licencjackich, które będą dotyczyć konkretnych obszarów związanych z funkcjonowaniem tych podmiotów.

Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?

Absolwent specjalizacji będzie przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych i szeregowych w:

 • przedsiębiorstwach świadczących usługi publiczne,
 • firmach prywatnych i organizacjach społecznych realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego,
 • spółkach skarbu państwa,
 • spółkach miejskich i wojewódzkich,
 • administracji centralnej, szczególnie w komórkach planujących i wykorzystujących instrumenty wsparcia konkurencyjności przedsiębiorstw.

Dlaczego to ważne i atrakcyjne?

Zapewnienie społeczeństwu dostępu do wysokiej jakości usług publicznych to obecnie jeden z kluczowych aspektów aktywności państwa. W ostatnich latach sektor publiczny wydaje na inwestycje publiczne ponad 50 mld zł rocznie, co stanowi niespełna 20% wydatków budżetowych.

Dodatkowo, na świecie, a szczególnie w Europie kontynentalnej, obserwujemy odejście od dominacji neoliberalnego myślenia o sprawach gospodarczych. Coraz częściej podkreśla się konieczność reindustrializacji, a w Polsce również repolonizacji, dlatego znaczenie podmiotów publicznych w gospodarce będzie coraz większe.

W zglobalizowanej gospodarce konkurencja podmiotów nasila się. Aby jej sprostać, przedsiębiorstwa potrzebują sprawnych kadr realizujących politykę zorientowaną na zabezpieczenie interesów gospodarczych państwa i przyjaznego otoczenia instytucjonalnego obniżającego koszty transakcyjne.

Zarządzanie organizacjami sektora publicznego

Celem specjalizacji jest merytoryczne przygotowanie nowoczesnej kadry menedżerskiej dla organizacji sektora publicznego. W szczególności dotyczy to wyposażenia studentów w wiedzę i umiejętności niezbędne do profesjonalnego i innowacyjnego zarządzania nowoczesną organizacją sektora publicznego, w kluczowych obszarach dla rozwoju instytucjonalnego, tj.: zarządzanie zespołami pracowniczymi, motywowanie pracowników, komunikacja wewnątrz organizacji, przywództwo, analiza i diagnoza problemów organizacyjnych.

Wiąże się z tym konieczność sięgania po nowatorskie rozwiązania zarządcze, które są bardzo często będące doświadczeń sektora prywatnego, ale także i tych opracowywanych na potrzeby współczesnej, modernizującej się administracji publicznej.

Problematykę zarządzania będziemy rozpatrywać z punktu widzenia organizacji sektora publicznego: instytucji administracji samorządowej i państwowej, ale także innych podmiotów prowadzących działalność w sferze publicznej.

Zajęcia prowadzą pracownicy naukowo-dydaktyczni mający doświadczenie praktyczne i badawcze w różnych aspektach zarządzania organizacjami sektora publicznego.

Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?

Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach kierowniczych i do pełnienia funkcji wspomagających, doradczych i menedżerskich związanych ze sprawami organizacji, funkcjonowania i doskonalenia instytucjonalnego w:

 • urzędach administracji samorządowej i państwowej,
 • jednostkach organizacyjnych samorządu terytorialnego,
 • podmiotach świadczących usługi publiczne (spółki skarbu państwa, spółki miejskie i wojewódzkie),
 • firmach prywatnych i organizacjach pozarządowych realizujących zamówienia na rzecz sektora publicznego i społeczeństwa.

Dlaczego to ważne i atrakcyjne?   

Ze względu na złożoność otoczenia społeczno-gospodarczego oraz oczekiwań realizacji zadań publicznych w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy, współczesne organizacje sektora publicznego wymagają profesjonalnego, innowacyjnego, nowoczesnego i sprawnego zarządzania.

Kompetentna kadra menedżerska wyposażona w umiejętność pełnienia lidera zmian organizacyjno-instytucjonalnych i inicjatora działań modernizacyjnych jest niezbędna do wprowadzania rozwiązań doskonalących organizację i funkcjonowanie instytucji sektora publicznego, dla których wyzwaniem pozostaje projektowanie, organizacja i realizacja usług publicznych spełniających potrzeby współczesnego społeczeństwa.

SPECJALIZACJE 
STUDIA II STOPNIA

Expert in leadership and change management in public organizations

Specjalizacja w języku angielskim przeznaczona dla studentów polskich i zagranicznych.

Celem specjalizacji jest wyposażenie studentów w wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania, zarządzania zmianą, ekonomii i przywództwa w ujęciu osobistym i instytucjonalnym. Realizowane przedmioty pozwalają studentom na dogłębne zrozumienie zasadniczych wyzwań stojących przez liderami organizacji publicznych ze szczególnym uwzględnieniem kontekstów międzynarodowych.

Ważną część programu poświęcimy budowaniu kluczowych kompetencji niezbędnych do pracy w środowisku wielonarodowościowym i międzynarodowym, np. skutecznej komunikacji i znajomości uwarunkowań kulturowych oraz kwestiami zarządzania zmianą, wykorzystywaniem kreatywności i innowacyjnego podejścia do zarządzania organizacjami.

Zajęcia prowadzą osoby posiadające głęboką wiedzę o funkcjonowaniu obszaru polityk publicznych w kontekście międzynarodowym, działalności Unii Europejskiej, organizacji międzynarodowych – zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Zespół wykładowców UEK wspierany jest w tym zakresie przez osoby z innych instytucji, zarówno polskich, jak i zagranicznych.

Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?

Zajęcia przygotowują do pracy w organizacjach sfery publicznej i jej otoczenia w różnych krajach, szczególnie europejskich oraz w instytucjach, w których język angielski używany jest jako istotny element komunikacji profesjonalnej, np.

 • instytucje UE,
 • OECD,
 • Bank Światowy,
 • Europejski Bank Inwestycyjny.

Po zakończeniu tego programu absolwenci przygotowani będą również do kontynuacji nauki na studiach III stopnia na kierunkach związanych z zarządzaniem, politykami publicznymi, polityką, finansami, gospodarką przestrzenną itp.

Dlaczego to ważne i atrakcyjne?

We współczesnym zglobalizowanym świecie, gdzie jedyną stałą jest zmiana interkulturowe kompetencje z zakresu zarządzania i przywództwa odgrywają kluczową rolę w relacjach biznesowych.

Menedżer finansów publicznych

Zdobędziecie wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania gospodarką finansową podmiotów publicznych oraz organizacji pozarządowych. Na zajęciach będziemy poruszać zagadnienia w czterech obszarach gospodarki finansowej: planowanie finansowe, gromadzenie środków pieniężnych, wydatkowanie środków pieniężnych oraz kontrola finansowa.

Obejmiemy tematykę gospodarki finansowej podmiotów sektora rządowego i samorządowego oraz podmiotów od nich zależnych: spółek skarbu państwa, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, a także fundacji i stowarzyszeń.  Zajęcia poprowadzą pracownicy UEK oraz praktycy zajmujący się na co dzień zarządzaniem w obszarze finansów publicznych.

Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?

 • działy finansowe urzędów centralnych administracji rządowej,
 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółki skarbu państwa,
 • spółki komunalne, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe,
 • urzędy skarbowe, izby kontroli skarbowej.

Dlaczego to ważne i atrakcyjne?

Wydatki sektora publicznego w Polsce stanowią ponad 40% PKB. Wskaźnik ten wyraźnie pokazuje jak istotną kwestią jest sprawne zarządzanie finansami podmiotów publicznych. Z tego powodu sektor publiczny w Polsce nieustannie potrzebuje kompetentnych i etycznych pracowników.

Warto również zwrócić uwagę na sektor organizacji pozarządowych, których pozycja systematycznie rośnie i, które w coraz większym stopniu wyręczają instytucje publiczne w realizacji usług publicznych świadczonych na rzecz społeczeństwa. Wzrastająca liczba takich organizacji i silne zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu zarządzania finansami sprawia, że osoby posiadające takie kwalifikacje są poszukiwane na rynku pracy.

Menedżer samorządu terytorialnego

Celem specjalizacji jest wyposażenie studentów wiedzę na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem dużych miast, które silnie oddziaływają na przestrzeń wokół siebie. Studiowane przedmioty pozwolą Wam na przyswojenie wiedzy i opanowanie kompetencji pozwalających na profesjonalne wykonywanie zadań publicznych w każdym rodzaju podmiotu lokalnego oraz na uczynienie Was świadomymi swoich praw, aktywnymi obywatelami, dla których współpraca z samorządem nie będzie kryła żadnych tajemnic.

Profil został przygotowany z myślą o tych, którzy chcieliby zmieniać rzeczywistość wokół siebie, działać na rzecz swojej dzielnicy, wsi, gminy, miasta. w sferze publicznej lub sektorze pozarządowym i wiedzą, że chcą mieć wpływ na bieg spraw w swoim samorządzie.

Absolwent to ekonomista przygotowany do pracy  zespole jak i działań indywidualnych na rzecz społeczności lokalnej. Dobrze zorientowany w problematyce administracji samorządowej zarówno od strony teoretycznej (prawa, finansów, zarządzania), jak i realiów funkcjonowania JST (zadań samorządu, roli, zadań i obowiązków członków organów JST, tj. radnych (dzielnicowych, gminnych) i wójta, burmistrza, prezydenta).

Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółki komunalne,
 • rada dzielnicy/miasta,
 • organizacje pozarządowe (w roli lidera społeczności lokalnych, aktywisty).

Dlaczego to ważne i atrakcyjne?

Siłą samorządów jest profesjonalizm ich pracowników oraz świadomość i aktywność ich obywateli, których głos ma coraz większy wpływ na rozwój miast.

Menedżer samorządu terytorialnego

Celem specjalizacji jest wyposażenie studentów wiedzę na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego wszystkich szczebli, ze szczególnym uwzględnieniem dużych miast, które silnie oddziaływają na przestrzeń wokół siebie. Studiowane przedmioty pozwolą Wam na przyswojenie wiedzy i opanowanie kompetencji pozwalających na profesjonalne wykonywanie zadań publicznych w każdym rodzaju podmiotu lokalnego oraz na uczynienie Was świadomymi swoich praw, aktywnymi obywatelami, dla których współpraca z samorządem nie będzie kryła żadnych tajemnic.

Profil został przygotowany z myślą o tych, którzy chcieliby zmieniać rzeczywistość wokół siebie, działać na rzecz swojej dzielnicy, wsi, gminy, miasta. w sferze publicznej lub sektorze pozarządowym i wiedzą, że chcą mieć wpływ na bieg spraw w swoim samorządzie.

Absolwent to ekonomista przygotowany do pracy  zespole jak i działań indywidualnych na rzecz społeczności lokalnej. Dobrze zorientowany w problematyce administracji samorządowej zarówno od strony teoretycznej (prawa, finansów, zarządzania), jak i realiów funkcjonowania JST (zadań samorządu, roli, zadań i obowiązków członków organów JST, tj. radnych (dzielnicowych, gminnych) i wójta, burmistrza, prezydenta).

Gdzie mogę pracować po tej specjalizacji?

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • spółki komunalne,
 • rada dzielnicy/miasta,
 • organizacje pozarządowe (w roli lidera społeczności lokalnych, aktywisty).

Dlaczego to ważne i atrakcyjne?

Siłą samorządów jest profesjonalizm ich pracowników oraz świadomość i aktywność ich obywateli, których głos ma coraz większy wpływ na rozwój miast.

The Future of Global Business Services

Pierwszy taki program w Polsce  –  realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem ASPIRE zrzeszającym największe firmy z sektora zaawansowanych usług biznesowych, działające w Krakowie.

Współczesna gospodarka i współczesny biznes wymagają od nas nowego podejścia do kształcenia. Ten program to realna odpowiedź na zapotrzebowanie rynku pracy – w sektorze zaawansowanych usług biznesowych pracuje obecnie ok. 70 000 osób.

Kursy w ramach specjalizacji:

 • Global Business Services – Concept, Scope, Practical Implications (30 h),
 • The Future of Finance and Accounting (30 h),
 • Project Management in Transformative Organizations (15+15 h),
 • Successful Communication, Collaboration and Self-Development in Corporate World (30 h),
 • Evidence-Based Decision-Making Process in Business Organizations (30 h).

Zajęcia prowadzone są przez naszych wykładowców i pracowników firm – zarówno na kampusie UEK, jak i w poszczególnych firmach.

Współpracują z nami:

 • Abbvie,
 • Alexander Mann Solutions,
 • AMER Sports,
 • Aon,
 • Brown Brothers Harriman,
 • Ecolab,
 • Electrolux
 • Hitachi Vantara,
 • IG,
 • IBM,
 • State Street,
 • UPM. 

Powiązane kierunki

Studia miejskie

To nowoczesny kierunek łączący wiedzę i umiejętności z zakresu analizy funkcjonowania miast i opracowywania rozwiązań dla ich rozwoju. Studia integrują zagadnienia teoretyczne z dziedzin zajmujących się problematyką miasta, narzędzia analityczne oraz doświadczenia praktyczne w zakresie socjologii, gospodarki przestrzennej, polityk publicznych, zarządzania.

czytaj dalej

Gospodarka przestrzenna

To studia interdyscyplinarne – łączą wiedzę z zakresu ekonomii, architektury i urbanistyki, geografii, ekologii, geodezji i kartografii, inżynierii środowiska, socjologii, prawa, historii sztuki, zarządzania. Kształcimy na nich kadry ekonomiczne o specjalistycznym przygotowaniu do pracy w różnych dziedzinach gospodarki regionalnej i lokalnej.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane