Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Lotnictwo i kosmonautyka - studia I i II stopnia

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka mają przygotować specjalistów o wykształceniu odpowiadającym potrzebom nowoczesnego przemysłu lotniczego oraz gałęzi pokrewnych.

studia stacjonarne 
I i II stopnia
Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa
Politechnika Rzeszowska

Zakres programowy kształcenia absolwentów spełnia kryteria standardów kształcenia, międzynarodowych organizacji lotnictwa cywilnego ICAO i EASA oraz organizacji inżynierskiej FEANI. Jest on zróżnicowany pod względem treści przekazywanej wiedzy i nabytych umiejętności w zależności od specjalności kształcenia, przy czym można wyróżnić dwie grupy: specjalności płatowce, silniki lotnicze i awionika przygotowujące przede wszystkim konstruktorów oraz specjalność pilotaż – przygotowującą inżynierów pilotów.

Absolwenci studiów I-go stopnia uzyskują tytuł inżyniera kierunku lotnictwo i kosmonautyka. Posiadają oni gruntowną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie analizy, projektowania i konstrukcji urządzeń awionicznych, samolotów i silników lotniczych, zaś studenci specjalności pilotaż dodatkowo wiedzę i umiejętności z zakresu pilotażu statków powietrznych. Dzięki tej wiedzy  posiadają umiejętności predysponujące ich do pracy zarówno w jednostkach projektowych pod kierunkiem doświadczonych menadżerów jak również przy obsłudze i nadzorze produkcji. Absolwenci uzyskują przygotowanie do pracy inżynierskiej związanej z wybraną specjalnością w zakresie:

  • awioniki,
  • płatowców,
  • silników lotniczych,
  • pilotażu.

Absolwenci specjalności płatowce zdobywają te umiejętności dzięki wprowadzeniu przedmiotów specjalnościowych takich jak: metoda elementów skończonych, technologia samolotu, projektowanie i konstrukcja samolotów, badania konstrukcji lotniczych, mechanika lotu, śmigła, obejmujących zarówno wykłady jak również laboratoria, projekty i ćwiczenia w wymiarze ok. 55% wszystkich godzin dydaktycznych. Predysponuje ich to do pracy w nadzorze technologicznym, projektowaniu samolotów oraz nadzorze nad ich eksploatacją.

Absolwenci specjalności awionika zdobywają niezbędne umiejętności dzięki prowadzeniu przedmiotów specjalistycznych: pokładowe systemy sterowania, przyrządy pokładowe, sterowanie zespołami napędowymi, urządzenia radiowe, instalacje pokładowe czy lotnicze układy pomiarowe, przekazywane przede wszystkim w formie ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych (55% zajęć). Przygotowani są oni do projektowania, eksploatacji i obsługi urządzeń awionicznych samolotu i infrastruktury naziemnej.

Absolwenci specjalności silniki lotnicze  stosowną wiedzę i umiejętności zdobywają dzięki słuchaniu wykładów, wykonywaniu ćwiczeń laboratoryjnych i projektowych z przedmiotów : materiałoznawstwo lotnicze, MES, konstrukcja silników i przekładni lotniczych, teoria maszyn wirnikowych, projektowanie i badania silników lotniczych oraz ich technologia, dynamika gazów. Warto tu również zwrócić uwagę na szerokie wykorzystywanie technik komputerowych w projektowaniu i wizualizacji pracy silników. Aplikacja tej wiedzy pozwala absolwentom na rozwijanie swoich umiejętności w zakresie projektowania elementów silników lotniczych.

Na szczególną uwagę zasługują absolwenci specjalności pilotaż. Są oni przygotowani przede wszystkim do zawodu pilota cywilnego, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz wymaganiami EASA. Posiadają również wiedzę ogólną oraz wiedzę kierunkową stosowną do stopnia ukończenia studiów jak również umiejętności pilotażowe odpowiadające kwalifikacjom  pilota zawodowego – licencja CPL(A).

Magister inżynier

Studia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka mają przygotować specjalistów o wykształceniu odpowiadającym potrzebom nowoczesnego przemysłu lotniczego oraz gałęzi pokrewnych. Zakres programowy kształcenia absolwentów spełnia kryteria standardów kształcenia, międzynarodowych organizacji lotnictwa cywilnego ICAO      i EASA oraz organizacji inżynierskiej FEANI. Jest on zróżnicowany pod względem treści przekazywanej wiedzy i nabytych umiejętności w zależności od specjalności kształcenia, przy czym można wyróżnić dwie grupy: specjalności płatowce, silniki lotnicze i awionika przygotowujące przede wszystkim konstruktorów oraz specjalność pilotaż – przygotowującą inżynierów lub magistrów inżynierów pilotów.

Program studiów II-go stopnia na kierunku lotnictwo i kosmonautyka został zaprojektowany w oparciu o zamierzone do uzyskania efekty kształcenia, a w ślad za tym odpowiednią wiedzę, umiejętności i kompetencje jakie wymagane są od magistra inżyniera danego kierunku. Efekty te uzyskano poprzez wprowadzenie w programie zarówno modułów z nauk podstawowych jak również technicznych i społecznych. Realizacja postawionych celów będzie możliwa poprzez strukturę programu studiów, gdzie ok. 58% zajęć stanowią wykłady, zaś pozostałą część inne formy kształcenia   ( ćwiczenia, laboratoria, projekty), które umożliwiają studentom  rozwój umiejętności aplikacyjnych i kompetencji do wykonywania zawodu magistra inżyniera.

Absolwenci studiów II-go stopnia uzyskują zaawansowaną wiedzę teoretyczną  

i praktyczną z zakresu związanego z konstrukcjami lotniczymi i kosmicznymi, przekazywaną w następujących przedmiotach: matematyka, fizyka współczesna, metody numeryczne stosowane w projektowaniu konstrukcji lotniczych, mechanika lotu statków kosmicznych, technologia kosmiczna jak również zarządzanie eksploatacją statków latających.

Podstawowym założeniem studiów II-go stopnia jest osiągnięcie przez absolwenta takiego poziomu wiedzy i umiejętności, by mógł samodzielnie prowadzić projekty konstrukcyjne, kierować zespołami ludzkimi oraz prowadzić twórcze i weryfikacyjne prace eksperymentalne. Występujące na kierunku specjalności różnicują obszar szczegółowej wiedzy i umiejętności absolwenta, predysponując go do zajmowania się poszczególnymi zespołami statku powietrznego.

Absolwent specjalności płatowce poprzez przedmioty specjalnościowe ukierunkowany jest na zagadnienia związane z budową płatowca. Absolwent specjalności silniki lotnicze przygotowany jest do rozwiązywania problemów związanych z zespołem napędowym samolotu, zaś absolwent awioniki posiada wiedzę i umiejętności związane z elektronicznymi systemami pokładowymi i naziemnymi. Jednakże wiedza i umiejętności ogólno-lotnicze pozwalają mu również na całościowy pogląd na statek powietrzny jako złożony system. Możliwości rozwijania swoich zainteresowań oraz umacniania swojej pozycji zawodowej absolwenci studiów II-go stopnia mają również dzięki wprowadzeniu na tych studiach przedmiotu angielska terminologia lotnicza (90 godzin), który to język jest szczególnie preferowany w przemyśle lotniczym.

Na szczególną uwagę zasługują absolwenci specjalności pilotaż. Są oni przygotowani przede wszystkim do zawodu pilota cywilnego, zgodnie ze standardami Międzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO) oraz wymaganiami EASA. Posiadają również wiedzę ogólną oraz wiedzę kierunkową stosowną do stopnia ukończenia studiów.

Przy tworzeniu planów studiów, szczególnie w zakresie przedmiotów obieralnych, powadzono konsultacje z czołowymi firmami lotniczymi w kraju, między innymi z firmą Genaral Electric Company Polska i Instytutem Lotnictwa podczas corocznych spotkań Polsko-Amerykańskiej Grupy Roboczej  oraz  Wytwórnią Sprzętu Komunikacyjnego w Rzeszowie czy Polskimi Zakładami Lotniczymi w Mielcu.

ZOBACZ: Warunki i tryb kwalifikacji studentów kierunku lotnictwo i kosmonautyka na specjalność Pilotaż
 

Powiązane kierunki

Inżynieria farmaceutyczna

Inżynieria farmaceutyczna to kierunek, który jest odpowiedzią na wzrastające zapotrzebowanie na ekspertów z zakresu inżynierii procesów wytwarzania wyrobów farmaceutycznych, parafarmaceutyków, suplementów diety, produktów weterynaryjnych i kosmetyków.

czytaj dalej

Transport - I stopnia i II stopnia

Absolwenci tego kierunku są przygotowani do samodzielnej pracy twórczej i menedżerskiej, zarówno w dużych, jak i małych przedsiębiorstwach transportowych. Są przygotowani do pracy w jednostkach eksploatacyjnych transportu, zakładach obsługowo-naprawczych technicznych środków transportu, jednostkach organizacyjnych służb ruchu drogowego, szynowego i lotniczego oraz zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach spedycyjnych, a także w szeroko rozumianej strukturze zaplecza handlowo-obsługowo-naprawczego pracującego na rzecz komunikacji i transportu.

czytaj dalej

Inżynieria medyczna

Inżynieria medyczna jest kierunkiem studiów, łączącym w sobie wiedzę i doświadczenie niezbędne do tworzenia nowych technologii inżynierskich oraz ich zastosowania w praktyce medycznej. Studia te stanowią uzupełnienie kierunków lekarskich o dyscypliny naukowe związane z nowoczesną działalnością inżynierską w medycynie.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane