Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kynologia

studia inżynierskie i magisterskie na Wydziale Biotechnologii i Hodowli Zwierząt Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie

Są to studia pierwszego stopnia o profilu praktycznym – w czasie ich trwania studenci odbywają zajęcia między innymi w kennelach krajowych i zagranicznych; w Szczecińskim Oddziale ZKwP, biorą udział w wystawach psów rasowych w charakterze sekretarzy i gospodarzy ringów; zapoznają się ze sposobami produkcji karm. Praktyki obejmują również lecznice oraz gabinety weterynaryjne i rehabilitacyjne, salony groomerskie, a także ośrodki szkolenia psów.

To pierwszy tego typu kierunek w Polsce, skierowany do osób zainteresowanych chowem, hodowlą i użytkowaniem psów, a absolwent po ukończeniu studiów uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera.


Program studiów

Studia na kierunku kynologia (zarówno stacjonarne jak i niestacjonarne) trwają 7 semestrów i kończą się obroną pracy dyplomowej i egzaminem inżynierskim. Kierunek posiada profil praktyczny.

Poniżej przedmioty realizowane w trakcie trwania studiów (w kolejności alfabetycznej): 

Przedmioty kształcenia ogólnego 
 • Język obcy do wyboru (angielski lub niemiecki)
 • Podstawy ekonomii i zarządzania
 • Prawo pracy
 • Przedmioty humanistyczne do wyboru (filozofia, socjologia, etyka lub psychologia)
 • Wychowanie fizyczne
Przedmioty podstawowe 
 • Anatomia zwierząt
 • Biochemia
 • Biofizyka
 • Biologia ogólna
 • Chemia
 • Diagnostyka laboratoryjna
 • Dobrostan zwierząt
 • Ekologia
 • Endokrynologia
 • Fizjologia zwierząt
 • Genetyka ogólna
 • Immunologia i immunoprofilaktyka weterynaryjna
 • Informatyka
 • Mikrobiologia
 • Ochrona własności intelektualnej
 • Parazytologia weterynaryjna
 • Podstawy biologii rozrodu i rozwoju zwierząt
 • Profilaktyka chorób środowiskowych i odzwierzęcych
 • Psychologia zwierząt
 • Statystyka matematyczna
 • Tworzenie grafiki prezentacyjnej i stron WWW
 • Zoologia
Przedmioty kierunkowe
 • Agresja u psów 
 • Diagnostyka ultrasonograficzna psów
 • Dogoterapia
 • Etologia i behawior
 • Genetyka psów
 • Grzybice psów
 • Higiena i profilaktyka w chowie i hodowli psów
 • Kierowanie rozrodem, diagnostyka andrologiczna i ginekologiczna psów
 • Mutacje genetyczne u psów
 • Najczęstsze zatrucia u psów
 • Nowotwory u psów
 • Organizacje i związki kynologiczne
 • Pies w sporcie i rekreacji
 • Podstawy biochemii klinicznej psów
 • Podstawy szkolenia psów
 • Położnictwo psów
 • Profilaktyka i patologia w rozrodzie psów
 • Psy rasowe
 • Rehabilitacja psów
 • Szkolenie psów przewodników osób niewidomych
 • Szkolenie psów ratowniczych
 • Szkolenie psów stróżujących i obronnych
 • Szkolenie szczeniąt i psów młodych
 • Układanie psów myśliwskich
 • Układanie psów pasterskich
 • Użytkowanie psów
 • Wykorzystanie diagnostyki molekularnej w chowie i hodowli psów
 • Żywienie psów
Przedmioty do wyboru 

Blok 1: 

 • pakiety oprogramowania biurowego,
 • tworzenie i zarządzaniem serwisem internetowym,
 • podstawy grafiki komputerowej i multimediów,

Blok 2:  

 • socjalizacja zwierząt,
 • wybrane zaburzenia zachowania psów,
 • organizacja socjalna psów,
 • pies w środowisku wiejskim i miejskim

Blok 3: 

 • organizacja wystaw i pokazów,
 • handling i junior handling,
 • konkursy i próby pracy psów użytkowych,

Blok 4: 

 • hodowla owadów użytkowych,
 • podstawy chowu i hodowli świń,
 • użytkowanie koni i kuców,
 • chów ptaków użytkowych i ozdobnych,

Blok 5

 • chów bydła,
 • fermowy chów jeleniowatych,
 • chów alpak, lam, bawołów i wielbłądów,
 • chów owiec i kóz,

Blok 6: 

 • ksenobiotyki w karmach dla psów,
 • podstawy toksykologii weterynaryjnej,
 • profilaktyka żywieniowa i dietetyka,
 • diagnostyka substancji antyodżywczych w karmach dla psów,
 • alternatywne metody żywienia psów.

Blok 7: 

 • zioła w działaniu przeciwpasożytniczym,
 • ziołolecznictwo w weterynarii,
 • medycyna alternatywna psów,

Blok 8: 

 • środowiskowe przyczyny chorób psów,
 • wybrane choroby wirusowe i bakteryjne psów,
 • wybrane choroby psów,
 • profilaktyka aparatu ruchu u psów,
 • fizjologia wysiłku fizycznego i bezczynności ruchowej,

Blok 9: 

 • cytogenetyka psów,
 • markery genetyczne w hodowli zwierząt,
 • badania molekularne w diagnostyce weterynaryjnej – aspekty praktyczne,
 • proteomika,

Blok 10: 

 • wymagania oraz uwarunkowania prawne dotyczące schronisk dla zwierząt,
 • projektowanie schronisk i przytulisk dla zwierząt,
 • pet sitting i hotele dla zwierząt,
 • zapobieganie bezdomności,
 • etyczne i prawne aspekty chowu i hodowli psów,
 • opieka nad zwierzętami w ośrodkach ratujących dzikie zwierzęta.

Blok 11: 

 • pierwsza pomoc w nagłych zachorowaniach i wypadkach,
 • odchów szczeniąt w aspekcie prawidłowego i zaburzonego rozwoju,
 • inżynieria embrionalna psów,
 • embriologia i zaburzenia rozwojowe psów.

Blok 12: 

 • bezpieczeństwo i higiena produkcji karm,
 • mikrobiologia karm,
 • surowce do produkcji karm,
 • technologia produkcji karm przemysłowych dla psów,
 • dodatki w żywieniu zwierząt domowych,

Blok 13: 

 • terapie z udziałem zwierząt,
 • hipoterapia,
 • wykorzystanie zwierząt w służbach mundurowych i ratunkowych.

Blok 14: 

 • genomika psowatych,
 • epigenetyka i nutrigenomika psów i innych zwierząt udomowionych,
 • filogenetyka i ewolucja psa

Blok 15: 

 • chów i hodowla zwierząt amatorskich,
 • amatorski chów zwierząt egzotycznych,
 • chów i hodowla kotów.

Sylwetka absolwenta

Absolwent kierunku kynologia posiada wiedzę z zakresu nauk podstawowych, tj. anatomii, biochemii, fizjologii, mikrobiologii, genetyki zwierząt oraz rozumie ich rolę i znaczenie w procesie poznania budowy i funkcji życiowych zwierząt ze szczególnym uwzględnieniem psowatych. Posiada poszerzoną wiedzę z zakresu dobrostanu, żywienia, rozrodu, higieny oraz etologii i behawioru psów.

Zna metody hodowlane stosowane w amatorskiej hodowli psów rasowych, zasady profilaktyki weterynaryjnej, udzielania pierwszej pomocy, podstawy rehabilitacji psów oraz regulacje prawne w chowie i hodowli psów. Zna objawy najważniejszych chorób, w tym zakaźnych i pasożytniczych oraz wad genetycznych i wrodzonych. Posiada podstawy psychologii psa, w tym organizacji socjalnej psów, zna przyczyny i rodzaje agresji psów. Zna zasady zapobiegania bezdomności psów.

Absolwent kierunku zna organizacje i związki kynologiczne, potrafi zinterpretować przepisy i wzorce ras, zna i rozumie zasady organizacji wystaw i pokazów, regulaminy hodowli psów rasowych, regulaminy prób pracy i zawodów sportowych. Zna typy użytkowe psów oraz podstawy ich szkolenia oraz ekonomiczne aspekty amatorskiej hodowli psów rasowych. Posługuje się językiem obcym na poziomie B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy, umożliwiającym korzystanie z literatury fachowej oraz nawiązywanie bezpośrednich kontaktów zawodowych.

Potrafi wykonać podstawowe zabiegi pielęgnacyjne, w tym groomerskie oraz zaprezentować psa na wystawie i pokazie. Potrafi nauczyć psa podstawowych elementów z zakresu użytkowości oraz rozwiązać problemy wychowawcze. Posiada umiejętność udzielenia pierwszej pomocy w nagłych zachorowaniach i wypadkach, podczas krycia, ciąży i porodu. Potrafi zastosować podstawowe narzędzia marketingowe, w tym stworzyć stronę WWW. Posiada wiedzę i umiejętności niezbędne do otwarcia lub pracy w hotelu, ośrodka szkolenia  dla psów oraz salonu groomerskiego. Zna i rozumie etyczne aspekty chowu i hodowli psów rasowych. Absolwent posiada podstawy znajomości chowu i hodowli innych zwierząt udomowionych.


Możliwości zatrudnienia

 • Nasz absolwent znajdzie zatrudnienie: 
 • jako specjalista kynolog w służbach mundurowych - policja, areszt śledczy, służba więzienna, straż graniczna, straż pożarna, itp.
 • w ośrodkach szkolenia psów sportowych
 • w lecznicy weterynaryjnej (jako recepcjonista, konsultant ds. żywienia, użytkowania, hodowli lub pielęgnacji psa)
 • jako konsultant lub przedstawiciel handlowy producentów karmy, akcesoriów, kosmetyków dla psów 
 • jako zoopsycholog w terapii psów z problemami behawioralnymi
 • w organizacjach i związkach kynologicznych (ZkwP, ZPR, KPR)
 • w ośrodkach zajmujących się zapobieganiem bezdomności (TOZ, schroniska, przytuliska)
 • może założyć własną działalność gospodarczą 

Powiązane kierunki

Budowa jachtów

to oferta skierowana do osób pragnących nabyć, uzupełnić lub rozwinąć wiedzę i umiejętności związane z projektowaniem i budową jachtów i jednostek sportowych.

czytaj dalej

Uprawa winorośli i winiarstwo

jedyny taki kierunek inżynierski w Polsce na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane