Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Kredyty i pożyczki studenckie

Informacja o kredytach studenckich w roku akademickim 2018/2019

W okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. studenci oraz doktoranci uczelni i jednostek naukowych, a także osoby ubiegające się o przyjęcie na studia, mogą składać w bankach wnioski o udzielenie niskooprocentowanych kredytów studenckich.

Kredyty studenckie z dopłatą do oprocentowania z budżetu państwa zostały wprowadzone w 1998 roku jako element rozszerzenia dostępu do szkolnictwa wyższego. Kredyty te są udzielane przez banki komercyjne, z wykorzystaniem ich kapitału, co pozwala na efektywniejsze zwiększenie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów.

Osoby uprawnione do kredytu

Prawo do otrzymania kredytów mają studenci i doktoranci, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842, z późn. zm.), będący osobami cywilnymi, pod warunkiem, że rozpoczęli studia wyższe przed ukończeniem 25 roku życia. O kredyt mogą ubiegać się również kandydaci na studia, z tym że aby podpisać umowę kredytową muszą potwierdzić w banku status studenta lub doktoranta.

Składanie wniosku o kredyt

Wniosek o przyznanie kredytu składa się w okresie od 15 lipca do 20 października 2018 r. w jednym z następujących banków:

 • PKO Bank Polski S.A.,
 • Bank PEKAO S.A.,
 • Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi),
 • SGB-Bank S.A. (wraz ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi).

Do wniosku dołącza się zaświadczenie z uczelni lub jednostki naukowej prowadzącej studia doktoranckie o odbywaniu studiów (w przypadku studenta lub doktoranta) albo dokument potwierdzający udział w rekrutacji na studia albo studia doktoranckie (w przypadku osoby ubiegającej się o przyjęcie na studia albo studia doktoranckie).

W banku należy przedstawić również dokumenty wymagane do celów poręczenia kredytu, a także oświadczenie o aktualnej liczbie członków rodziny oraz oświadczenia lub zaświadczenia o uzyskanych dochodach z poprzedniego roku.

Formularz wniosku o kredyt oraz wzory oświadczeń o dochodach członków rodziny będzie można uzyskać w oddziałach ww. banków.

W roku akademickim 2018/2019 miesięczna rata kredytu studenckiego wynosi:

 • 600 zł – rata podstawowa,
 • 800 zł albo 1000 zł – rata podwyższona,
 • 400 zł – rata obniżona.

We wniosku o kredyt należy wskazać wnioskowaną kwotę kredytu.

Zawarcie umowy o kredyt

Podstawowym warunkiem zawarcia umowy kredytu jest spełnienie kryterium dochodowego. W roku akademickim 2018/2019 maksymalny dochód na osobę w rodzinie uprawniający do otrzymania kredytu został ustalony w wysokości 2.500 zł (kwota netto).

Umowy kredytu mogą być zawierane do dnia 31 grudnia 2018 r. Zanim bank podpisze ze studentem lub doktorantem umowę kredytu, musi dokonać oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wybranej raty kredytu (400, 600, 800 lub 1000 zł). W okresie od daty złożenia wniosku najpóźniej do 20 listopada 2018 r. bank dokona oceny zabezpieczenia spłaty kredytu dla wskazanej raty i w przypadku oceny pozytywnej – zaproponuje podpisanie umowy kredytu. Jedynie w przypadku, gdy ocena dla wnioskowanej kwoty będzie negatywna, bank dokona oceny dla niższych rat. Wnioskodawca, który nie spełni warunku odpowiedniego zabezpieczenia dla każdej z możliwych rat, będzie mógł złożyć wniosek w innym z ww. banków do 30 listopada 2018 r.

Poręczenia spłaty kredytu

W przypadku braku możliwości sprostania wymogom banków w zakresie zabezpieczenia spłaty kredytu, przy ubieganiu się o kredyt student może się starać o poręczenie Banku Gospodarstwa Krajowego oraz o poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

W roku akademickim 2018/2019 Bank Gospodarstwa Krajowego może poręczyć kredyt w wysokości:

 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, którzy zostali pozbawieni całkowicie opieki rodzicielskiej lub jako pozbawieni częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej umieszczeni byli w rodzinie zastępczej, placówce opiekuńczo-wychowawczej rodzinnej, socjalizacyjnej albo resocjalizacyjnej, z wyłączeniem placówek resocjalizacyjnych prowadzących działalność w formie całodobowej turnusowej lub okresowej – bez względu na dochód, nieprzekraczający jednak kwoty dochodu ogłoszonej przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego, uprawniającej do otrzymania kredytu w danym roku akademickim,
 • 100% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 1500 zł,
 • 90% wykorzystanej kwoty kredytu (bez odsetek oraz innych kosztów związanych z udzielonym kredytem) dla studentów, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty 2000 zł.

Szczegółowych informacji na temat ww. poręczeń udzielają wszystkie banki kredytujące.

O poręczenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa mogą ubiegać się studenci zamieszkujący na obszarze wiejskim. Agencja może poręczać do 80% lub do 100% wykorzystanej kwoty kredytu w zależności od wysokości dochodu na osobę w rodzinie studenta. Poręczenie Agencji w wysokości 100% mogą uzyskać studenci, których dochód na osobę w rodzinie, ustalony zgodnie z zasadami określonymi w przepisach o pożyczkach i kredytach studenckich, nie przekracza 1000 zł. O poręczenia Agencji można ubiegać się w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. oraz w SGB-Banku S.A.

Okres i warunki wypłacania kredytu

Kredyt studencki jest udzielany na okres studiów i wypłacany maksymalnie przez okres 6 lat, a w przypadku studiów doktoranckich – przez okres 4 lat. Transze kredytu wypłacane są przez okres 10 miesięcy w roku akademickim. Warunkiem otrzymywania kredytu jest posiadanie statusu studenta lub doktoranta potwierdzone ważną legitymacją studencką lub doktorancką.

W trakcie trwania umowy kredytobiorca może złożyć w banku wniosek o zmianę wysokości miesięcznej raty kredytu.

Obowiązki kredytobiorcy

Do czasu ukończenia studiów kredytobiorca będący studentem jest zobowiązany do przedstawiania w banku w terminach do dnia 31 października i 31 marca ważnej legitymacji studenckiej, a w przypadku gdy przebywa za granicą – zaświadczenia o odbywaniu studiów. Kredytobiorca będący doktorantem przedstawia ważną legitymację doktoranta raz w roku – do 31 października.

Kredytobiorca musi również powiadomić bank o każdym zdarzeniu powodującym wydłużenie okresu, na jaki został udzielony kredyt, np. o niezaliczeniu semestru lub roku studiów, o udzielonym urlopie, czy też o zawieszeniu w prawach studenta lub doktoranta. W tym przypadku kredytobiorca ma prawo do złożenia w banku wniosku o wydłużenie okresu kredytowania. Po podpisaniu aneksu do umowy termin rozpoczęcia spłaty może wówczas ulec zmianie.

Należy również powiadomić bank o utracie statusu studenta lub doktoranta (skreśleniu z listy studentów lub doktorantów), jak również o ukończeniu studiów, tj. złożeniu egzaminu dyplomowego (potwierdzonego dyplomem) lub – w przypadku doktorantów – uzyskaniu stopnia naukowego doktora (również potwierdzonego dyplomem).

Okres i warunki spłaty kredytu

Spłata kredytu rozpoczyna się po upływie dwóch lat od terminu ukończenia studiów albo terminu, w którym zgodnie z ostatnim przedstawionym zaświadczeniem o odbywaniu studiów kredytobiorca powinien ukończyć studia – w zależności od tego, który termin nastąpił wcześniej. Liczba rat spłaty kredytu stanowi dwukrotność liczby wypłaconych rat kredytu.

W okresie pobierania kredytu oraz w trakcie okresu karencji odsetki od kredytu są spłacane w całości przez budżet państwa.

W okresie spłaty kredytu odsetki spłacane przez kredytobiorcę są naliczane w wysokości połowy stopy redyskontowej weksli Narodowego Banku Polskiego. Stopa ta wynosi obecnie 1,75% (lipiec 2018 r.). Pozostałą część odsetek pokrywa budżet państwa.

Zmniejszenie wysokości raty spłaty kredytu

W przypadku przejściowych trudności w spłacie kredytu, bank – na wniosek kredytobiorcy – może zmniejszyć na okres pół roku wysokość raty spłaty kredytu do 20% przeciętnego miesięcznego dochodu kredytobiorcy z ostatnich trzech miesięcy.

Zawieszenie spłaty kredytu

W przypadku trudnej sytuacji życiowej lub utraty stałego źródła dochodu kredytobiorca może wystąpić do banku z wnioskiem o zawieszenie spłaty kredytu wraz z odsetkami na okres maksymalnie 12 miesięcy.

Umorzenie spłaty kredytu

Na wniosek kredytobiorcy kredyt jest umarzany przez bank:

 • w 50% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie do 1%,
 • w 35% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 1,01% do 5%,
 • w 20% – w przypadku gdy kredytobiorca ukończył studia wyższe albo studia doktoranckie w grupie od 5,01% do 10%

– najlepszych absolwentów studiów pierwszego stopnia albo studiów drugiego stopnia, albo jednolitych studiów magisterskich, albo studiów doktoranckich, w danym roku akademickim.

Wniosek w tej sprawie należy złożyć we właściwym banku wraz z zaświadczeniem rektora uczelni albo dyrektora jednostki naukowej, potwierdzającym znalezienie się kredytobiorcy w określonej grupie najlepszych absolwentów studiów (przykład zaświadczenia poniżej). Umorzeniu podlega pozostała do spłaty na dzień dostarczenia do banku wniosku, kwota kredytu wypłaconego w okresie studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia, jednolitych studiów magisterskich lub studiów doktoranckich.

Ww. progi wysokości umorzenia dotyczą kredytobiorców, którzy ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w roku akademickim 2016/2017 i w latach późniejszych. W przypadku wniosków dotyczących kredytobiorców, którzy ukończyli studia wyższe albo studia doktoranckie w roku akademickim 2015/2016 lub w latach wcześniejszych, umorzenie będzie przysługiwało kredytobiorcom, którzy znaleźli się w grupie 5% najlepszych absolwentów uczelni – w wysokości 20%.

Kredyt może być również umorzony częściowo lub w całości z uwagi na trudną sytuację życiową lub trwałą utratę zdolności do spłaty zobowiązań. Umorzeń dokonuje minister właściwy do spraw szkolnictwa wyższego na wniosek kredytobiorcy.

Więcej informacji na temat umorzeń.
https://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/umorzenia-kredytow-studenckich-zasady_20171025.html

Przepisy

Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kryteriów udzielania, spłacania oraz umarzania pożyczek i kredytów studenckich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1905)

Pliki do pobrania

https://www.nauka.gov.pl/kredyty-studenckie/informacja-o-kredytach-studenckich-w-roku-akademickim-2018-2019.html 

Yes School of English

logo-szkoly

„Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Katowicach

 • Adres:ul. Słowackiego 41, I piętro, 40-093 Katowice
 • Telefon:+48 32 205 13 25, 534 082 592
 • Strona:http://apeiron.edu.pl
logo-szkoly

„Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego w Krakowie

logo-szkoly

„Apeiron” – Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego we Wrocławiu

logo-szkoly

ABRYS Autorskie Studium Dizajnu i Fotografii

logo-szkoly

Academy of New York

logo-szkoly

AFA Wrocławska Szkoła Fotografii

logo-szkoly

Akademia Ekonomiczno-Humanistyczna w Warszawie

logo-szkoly

Akademia Filmu i Telewizji w Warszawie

logo-szkoly

Akademia Finansów i Biznesu Vistula

logo-szkoly

Akademia Fotografii

logo-szkoly

Akademia Fotografii

logo-szkoly

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie

logo-szkoly

Akademia Górnośląska im. Wojciecha Korfantego w Katowicach AG

logo-szkoly

Akademia Leona Koźmińskiego

logo-szkoly

Akademia Makijażu Mokotowska

logo-szkoly

Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we Wrocławiu

logo-szkoly

Akademia Muzyczna w Katowicach

logo-szkoly

Akademia Muzyczna w Krakowie

logo-szkoly

Akademia NBP

logo-szkoly

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej

logo-szkoly

Akademia Pożarnicza

logo-szkoly

Akademia Śląska

logo-szkoly

Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu

logo-szkoly

Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie

logo-szkoly

Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach

logo-szkoly

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

logo-szkoly

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie

 • Adres:ul. Straszewskiego 21-22, 31-109 Kraków
 • Telefon:12 422 18 55, 12 422 57 01
 • Strona:http://www.ast.krakow.pl
 • Rektor:prof. Dorota Segda
logo-szkoly

Akademia Sztuk Teatralnych im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie Filia we Wrocławiu

logo-szkoly

Akademia Sztuki Wojennej

logo-szkoly

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie

 • Adres:ul. Miodowa 22/24, 00-246 Warszawa
 • Telefon:22 831 02 16
 • Strona:http://www.at.edu.pl
 • Rektor:prof. dr hab. Wojciech Malajkat
logo-szkoly

Akademia WIT w Warszawie

logo-szkoly

Akademia Wizażu

logo-szkoly

Akademia Wojsk Lądowych im. generała Tadeusza Kościuszki AWL

logo-szkoly

Akademia WSB - Wydział Zamiejscowy w Krakowie

logo-szkoly

Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha w Krakowie

 • Adres:al. Jana Pwała II 78, 31-571 Kraków
 • Telefon:12 683 11 32
 • Strona:http://www.awf.krakow.pl
 • Rektor:prof. dr hab. Aleksander Tyka
logo-szkoly

Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach

logo-szkoly

Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie

logo-szkoly

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu

logo-szkoly

Aktywne Studium Plastyczne Technik Teatralno-Filmowych

logo-szkoly

Alliance Francaise Katowice

logo-szkoly

Alliance Francaise Wrocław

logo-szkoly

AMA Film Academy

logo-szkoly

AMA Film Academy Warszawa

logo-szkoly

Archibald - Centrum Języków Obcych

logo-szkoly

Artystyczna Alternatywa - Szkoła Stylizacji i Wizażu

logo-szkoly

ATRIUS - Centrum Językowe dla Dorosłych

logo-szkoly

Atut Szkoła Policealna

logo-szkoly

Atut Szkoła Policealna

logo-szkoly

Azjatyckie Centrum Językowe

logo-szkoly

Azjatyckie Centrum Językowe

logo-szkoly

Berlitz Wrocław

logo-szkoly

British Language Centre - Szkoła Języka Angielskiego

 • Adres:ul. Kamieńskiego 134-136, 51-124 Wrocław
 • Telefon:(71) 372-76-84, (71) 352 83 80
 • Strona:http://blc.pl
logo-szkoly

British School - Katowice

logo-szkoly

British school - Warszawa Bemowo

logo-szkoly

British School - Warszawa Białołęka

logo-szkoly

British School - Warszawa Wola - Centrum

logo-szkoly

BUKI Korepetycje w Polsce

logo-szkoly

Callan Szkoła Języka Angielskiego

logo-szkoly

Cambridge School - Centrum Językowe

logo-szkoly

Centrum Edukacji Renoma

logo-szkoly

Centrum Europy - Szkoła Języków Niezwykłych

logo-szkoly

Centrum Języków Obcych SATISFACTION

logo-szkoly

Centrum Języków Orientalnych GAKKO

logo-szkoly

Centrum Językowe 5Oclock

logo-szkoly

Centrum Kształcenia Ustawicznego Nr 1 w Warszawie

logo-szkoly

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly

Centrum Nauki i Biznesu „ŻAK”

logo-szkoly

Centrum Nauki Języków SŁOWIANKA

logo-szkoly

Centrum Pielęgnacji i Wizażu

logo-szkoly

CERAMIQ - Niepubliczna Artystyczna Policealna Szkoła Ceramiki w Warszawie

logo-szkoly

Chatschool - Szkoła Językowa

logo-szkoly

Collegium Bobolanum Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie

logo-szkoly

Collegium Civitas

logo-szkoly

Collegium Humanum

logo-szkoly

Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

logo-szkoly

Copacabana Szkoła Fryzjerska

logo-szkoly

Cosinus - Bezpłatne Szkoły dla dorosłych

logo-szkoly

Cosinus - Bezpłatne Szkoły dla dorosłych

logo-szkoly

Cosinus - Bezpłatne Szkoły dla dorosłych

logo-szkoly

Cosmopolitan Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly

Coventry University Wrocław

logo-szkoly

Deutsches Zentrum

logo-szkoly

Direct School Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly

Dolnośląska Szkoła Wyższa

logo-szkoly

Edukacja 4U Policealna Szkoła w Krakowie

logo-szkoly

Elab Education Laboratory

logo-szkoly

English For You

logo-szkoly

English Line

logo-szkoly

Europejska Uczelnia Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie

logo-szkoly

Fluentbe.com

logo-szkoly

Francuska Szkoła Wizażu - Stylizacji & Charakteryzacji

logo-szkoly

Galileusz - Kursy Maturalne, Korepetycje

logo-szkoly

GERelis The Language School of Wrocław

logo-szkoly

Gloker Szkoły Policealne

logo-szkoly

ICHIGO Japońskie Centrum Kultury i Biznesu

logo-szkoly

Indeks w Kieszeni - Przygotowanie do Olimpiad, Kursy Maturalne

logo-szkoly

Instytut Filologii Germańskiej

logo-szkoly

Instytut Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych

logo-szkoly

Instytut Psychologii Stosowanej

logo-szkoly

Instytut Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Jagiellońskiego

logo-szkoly

International House Wrocław

logo-szkoly

JOOBLE

KamArti Szkoła Rzemiosł Artystycznych

logo-szkoly

KATIUSZA Szkoła Języka Rosyjskiego

logo-szkoly

Kierunek Wschód - Centrum Językowe

logo-szkoly

Kolegium Pracowników Służb Społecznych

 • Adres:ul. Obrońców 31, 03-933 Warszawa
 • Telefon:22 617 80 01
logo-szkoly

KOTONOHA kursy języka japońskiego

logo-szkoly

Krajowa Szkoła Administracji Publicznej im. Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego

logo-szkoly

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego

logo-szkoly

Krakowska Szkoła Filmowa im. Wojciecha Jerzego Hasa

logo-szkoly

Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia

 • Adres:ul. Krowoderska 73, 31-158 Kraków
 • Telefon:(12) 423 38 40, (12) 631 54 40
 • Email:info@kwspz.pl
 • Strona:http://www.kwspz.pl
 • Rektor:Prof. dr hab. n. med. Wiesława Tracz
logo-szkoly

Krakowskie Szkoły Artystyczne

logo-szkoly

Lang LTC - Szkoła Językowa

logo-szkoly

Language Courses

logo-szkoly

Lart studiO

logo-szkoly

LEXIS Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly

Lincoln – Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly

Lincoln – Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly

Lingua TUA - Szkoła Języka Włoskiego

logo-szkoly

Lingwistyczna Szkoła Wyższa w Warszawie

logo-szkoly

Małopolska Policealna Szkoła Masażu Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Krakowie

logo-szkoly

Manhattan English Academy - Szkoła Angielskiego dla Dorosłych

logo-szkoly

Medyczna Szkoła Policealna Nr 3 im. dr Andrzeja Krocina w Warszawie

logo-szkoly

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie MANS

logo-szkoly

Międzynarodowa Szkoła Kostiumografii i Projektowania Ubioru

logo-szkoly

Międzynarodowa Wyższa Szkoła Logistyki i Transportu we Wrocławiu

logo-szkoly

Międzynarodowe Studium Dziewulskich - Policealna Szkoła Charakteryzacji, Efektów Specjalnych F/X, Protetyki, Wizażu i Stylizacji

logo-szkoly

Niepubliczna Policealna Szkoła Plastyczna Charakteryzacji i Stylizacji In Art

logo-szkoly

Niepubliczna Wyższa Szkoła Medyczna we Wrocławiu

logo-szkoly

NIHAO szkoła języka chińskiego

logo-szkoly

NOVA Centrum Edukacyjne

logo-szkoly

NOVA Centrum Edukacyjne

logo-szkoly

NOVA Centrum Edukacyjne

logo-szkoly

Olympus Szkoła Wyższa im. Romualda Kudlińskiego

 • Adres:ul. Wolności 2a, 01-018 Warszawa
 • Telefon:(22) 636 90 00, 636 90 01
 • Rektor:prof. dr hab. Jerzy Kleer
logo-szkoly

Oświata Wrocław - Studium Policealne, Kursy

logo-szkoly

Oxford House of English

logo-szkoly

Oxford Learning Centre

logo-szkoly

Papieski Wydział Teologiczny w Warszawie

logo-szkoly

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu

logo-szkoly

PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie

logo-szkoly

Policealna Szkoła Wizażu i Charakteryzacji MAKE UP STAR

logo-szkoly

Policealna Szkoła Aktorstwa i Musicalu we Wrocławiu

logo-szkoly

Policealna Szkoła Optyczna Teresa Piotrowska

logo-szkoly

Policealna Szkoła Ratownictwa Medycznego LifeMed

 • Adres:pl. Orląt Lwowskich 20b, 53-605 Wrocław
 • Telefon:71 794 02 42
logo-szkoly

Policealne Studium Animatorów Kultury „SKiBA” we Wrocławiu

logo-szkoly

Policealne Studium Medycyny Sportu

logo-szkoly

Policealne Studium Plastyczne COLLAGE

logo-szkoly

Policealne Studium Wizażu i Charakteryzacji

logo-szkoly

Policealne Studium Zawodowe Plastyczne STUDIO SZTUKI

logo-szkoly

Poliglota - Szkoła Językowa

logo-szkoly

POLIGLOTA Szkoła Języków Kraków

logo-szkoly

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

logo-szkoly

Politechnika Warszawska

logo-szkoly

Politechnika Wrocławska

logo-szkoly

Polski Ośrodek ASSITEJ

logo-szkoly

Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych

logo-szkoly

Praca.pl

logo-szkoly

Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie

logo-szkoly

ProEdukacja-Zespół Szkół dla Dorosłych w Katowicach

logo-szkoly

ProfiLingua Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly

ProfiLingua Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly

ProfiLingua Szkoła Języków Obcych

logo-szkoly

ProfiMatura Kursy maturalne

logo-szkoly

Publishing School - Placówka Kształcenia Ustawicznego

logo-szkoly

Queens School of English

logo-szkoly

RakuGaku Szkoła Języków Orientalnych

logo-szkoly

Samowar - szkoła języka rosyjskiego

logo-szkoly

School of English

logo-szkoly

School of Form Warszawa

logo-szkoly

SealArt Szkoła Rysunku

logo-szkoly

Skyeng - Akademia Języka Angielskiego

logo-szkoly

Śląska Wyższa Szkoła Medyczna w Katowicach

logo-szkoly

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach SUM

logo-szkoly

Speak up

logo-szkoly

Speak up

 • Adres:ul. Słowackiego 64 (II piętro), 30-004 Kraków
 • Telefon:(12) 633 00 46, 609 742 529
 • Strona:http://www.speak-up.pl
logo-szkoly

Speak up

logo-szkoly

Speak up

logo-szkoly

Speak up

logo-szkoly

Speak up Warszawa Centrum

logo-szkoly

Speak up Warszawa Mokotów

logo-szkoly

Speak up Warszawa Ochota

logo-szkoly

Speak up Warszawa Ursynów

logo-szkoly

Speak Up Warszawa Waszyngtona

logo-szkoly

Społeczna Akademia Nauk w Warszawie SAN

logo-szkoly

Studium Jezyków Obcych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

logo-szkoly

Studium Pracowników Medycznych i Społecznych

logo-szkoly

Szkoła Aktorska Machulskich

logo-szkoly

Szkoła Aktorska Teatru Śląskiego

logo-szkoly

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

logo-szkoly

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego

logo-szkoly

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

logo-szkoly

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

logo-szkoly

Szkoła Główna Mikołaja Kopernika

logo-szkoly

Szkoła Główna Turystyki i Hotelarstwa Vistula

logo-szkoly

Szkoła Języka Angielskiego Speed

logo-szkoly

Szkoła Języka Japońskiego - Fundacja Sakura

logo-szkoly

Szkoła języka japońskiego w Warszawie AKARI

logo-szkoly

Szkoła Języków Antycznych i Orientalnych Uniwersytetu Wrocławskiego

logo-szkoly

Szkoła Języków Obcych „Widnokrąg”

logo-szkoly

Szkoła Języków Obcych Barbados

logo-szkoly

Szkoła Języków Obcych Germanica

logo-szkoly

Szkoła Języków Obcych INFINITY

logo-szkoly

Szkoła Języków Obcych LEKTOR

logo-szkoly

Szkoła Językowa Uniwersytetu SWPS

logo-szkoly

Szkoła Makijażu FACE ART MAKE-UP SCHOOL

logo-szkoly

Szkoła Policealna GoWork.pl

logo-szkoly

Szkoła Policealna GoWork.pl

logo-szkoly

Szkoła Policealna GoWork.pl

logo-szkoly

Szkoła Policealna Medyczna im. Marii Skłodowskiej - Curie

logo-szkoly

Szkoła Policji w Katowicach

logo-szkoly

SZKOŁA RYSUNKU LABIRYNT

logo-szkoly

Szkoła Ventzi - Rysunek Malarstwo Architektura

logo-szkoly

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego

logo-szkoly

Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego Wydział Zamiejscowy w Krakowie

logo-szkoly

Szkoła Wyższa Przymierza Rodzin

logo-szkoly

Szkoła Wyższa Rzemiosł Artystycznych i Zarządzania we Wrocławiu

logo-szkoly

Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości SWWS

logo-szkoly

Szkoła Zawodów Filmowych

logo-szkoly

Szkoły Beaty Mydłowskiej

logo-szkoly

Szkoły Policealne TEB Edukacja w Katowicach

logo-szkoly

Szkoły Policealne TEB Edukacja w Krakowie

logo-szkoly

Szkoły Policealne TEB Edukacja we Wrocławiu

logo-szkoly

Szybki Angielski

logo-szkoly

TFLS - Testing & Foreing, Language Services

logo-szkoly

Time2Talk

logo-szkoly

Towarzystwo Edukacyjne SOKRATES

logo-szkoly

Uczelnia Korczaka

logo-szkoly

Uczelnia Łazarskiego

logo-szkoly

Uczelnia Medyczna im. Marii Skłodowskiej-Curie

logo-szkoly

Uczelnia Społeczno-Medyczna w Warszawie

logo-szkoly

Uczelnia Techniczno - Handlowa im. Heleny Chodkowskiej UTH

logo-szkoly

Uczelnia WSB Merito Warszawa

logo-szkoly

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

 • Adres:ul. 1 Maja 50, 40-287 Katowice
 • Telefon:+48 32 257 70 00
 • Strona:http://www.ue.katowice.pl
 • Rektor:prof. dr hab. inż. Celina M. Olszak
logo-szkoly

Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

logo-szkoly

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

logo-szkoly

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

logo-szkoly

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie UJ

 • Adres:ul. Gołębia 24, 31-007 Kraków
 • Telefon:(12) 422 10 33 w. 1134, 1135
 • Strona:http://www.uj.edu.pl
logo-szkoly

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

logo-szkoly

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie UKEN

logo-szkoly

Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

logo-szkoly

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie

logo-szkoly

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie

logo-szkoly

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

logo-szkoly

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie URK

logo-szkoly

Uniwersytet Śląski w Katowicach

logo-szkoly

UNIWERSYTET SWPS

logo-szkoly

UNIWERSYTET SWPS - Wydział Zamiejscowy w Katowicach

logo-szkoly

Uniwersytet SWPS - Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu

logo-szkoly

Uniwersytet Warszawski

 • Adres:ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 • Telefon:(22) 552 00 00, 55 24 563
 • Strona:http://www.uw.edu.pl
logo-szkoly

Uniwersytet Wrocławski

logo-szkoly

VIAMODA Szkoła Wyższa w Warszawie

logo-szkoly

WAJDA SCHOOL

logo-szkoly

Warsaw School of Languages

logo-szkoly

Warsaw Study Centre

logo-szkoly

Warszawska Akademia Medyczna Nauk Stosowanych

logo-szkoly

Warszawska Szkoła Filmowa

logo-szkoly

Warszawska Szkoła Języka Japońskiego

logo-szkoly

Warszawska Szkoła Reklamy WSR

logo-szkoly

Warszawska Szkoła Zarządzania - Szkoła Wyższa

logo-szkoly

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka WUMed

logo-szkoly

Warszawska Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Bolesława Prusa

logo-szkoly

Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki WWSI

logo-szkoly

Warszawski Uniwersytet Medyczny

logo-szkoly

Warszawskie Studium Aktorskie WSA

logo-szkoly

Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego WAT

logo-szkoly

Worldwide School

logo-szkoly

Wrocławska Akademia Biznesu w Naukach Stosowanych

logo-szkoly

Wrocławska Szkoła Filmowa Mastershot

logo-szkoly

Wrocławska Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej HORYZONT WWSIS

logo-szkoly

Wszechnica Polska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie - Warsaw School of Arts

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa i Ochrony im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie

 • Adres:ul. Jagiellońska 88, 00-992 Warszawa
 • Telefon:22 300 53 02, 22 300 53 01
 • Strona:http://www.ews.edu.pl
 • Rektor:prof. WSEWS dr Jacek Dembiński
logo-szkoly

Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania w Warszawie

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus we Wrocławiu

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Inżynierii i Zdrowia w Warszawie

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego (WSKZ)

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Pedagogiczna ZNP

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Prawa we Wrocławiu

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Rehabilitacji w Warszawie

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Sportu we Wrocławiu

 • Adres:Stadion Wrocław, Aleja Śląska 1, 54-118 Wrocław
 • Telefon:502 468 724
 • Strona:http://www.wszic.pl
logo-szkoly

Wyższa Szkoła Stosunków Międzynarodowych i Amerykanistyki

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Techniczno - Ekonomiczna w Warszawie FUTURUS

 • Adres:ul. Hafciarska 11, 04-704 Warszawa
 • Telefon:22 517 34 50
 • Email:rektorat@wste.pl
 • Rektor:prof. dr hab. inż. Jerzy Kisilowski
logo-szkoly

Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych w Katowicach

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Teologiczno-Społeczna w Warszawie

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Zarządzania / The Polish Open University

 • Adres:ul. Domaniewska 37 a, 02-672 Warszawa
 • Rektor:prof. dr hab. Jerzy Kalisiak
logo-szkoly

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach

 • Adres:ul. Bankowa 8, 40-007 Katowice
 • Telefon:(32) 355-97-71; (32) 355-97-73 ; (32) 355-97-81
 • Strona:http://www.wszop.edu.pl
logo-szkoly

Wyższa Szkoła Zarządzania Personelem

logo-szkoly

Zespół Jednostek Edukacyjnych Województwa Małopolskiego w Krakowie

logo-szkoly

Zespół Szkół Odzieżowych, Fryzjerskich i Kosmetycznych nr 22

logo-szkoly

Zespół Szkół Stenotypii i Języków Obcych

logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane