Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Marzysz, aby refleksyjnie i mądrze podchodzić do życia, ale nie wiesz jak?

Zapraszamy Cię na hybrydowe studia magisterskie "Filozofia jako droga do zintegrowanego samorozwoju"

Forma studiów: Stacjonarne
Poziom kształcenia: drugiego stopnia
Profil studiów: ogólnoakademicki
Języki wykładowe: polski
Czas trwania:  4 semestry
Wymagany dokument: Wykształcenie wyższe

Studia możesz połączyć z pracą zawodową i innymi obowiązkami

Wykłady, konwersatoria i seminaria on-line, a dodatkowo zjazdy, na których ćwiczymy warsztatowo niezwykle przydatne dziś umiejętności praktyczne mocno związane z mądrością filozoficzną i życiową, np.: 

 • mindfulness w procesie rozwoju osobowego
 • komunikacja interpersonalna
 • coaching kognitywny, life coaching i coaching kariery
 • sztuka debatowania i public speaking
 • argumentowanie i trafny krytycyzm 

Zajęcia będą odbywać się w formie hybrydowej, tzn. część zajęć będzie realizowana zdalnie (74% punktów ECTS), a część stacjonarnie w siedzibie Uczelni (trzy wybrane soboty w semestrze). Zajęcia w formie zdalnej będą odbywały się za pośrednictwem platformy MS Teams w dni od poniedziałku do piątku w godzinach wieczornych.Opis kierunku


Teoretycznym założeniem kierunku jest koncepcja filozofii rozumianej jako poszukiwanie egzystencjalnego sensu i mądrości, stąd kierunek można nazwać: „Filozofia jako droga do zintegrowanego samorozwoju”. Taka wizja filozofii jest z jednej strony głęboko zakorzeniona w historii dyscypliny (m. in. w jej starożytnych źródłach – filozofia jako ćwiczenie duchowe), a z drugiej strony harmonijnie wpisuje się w kulturowo-społeczny kontekst współczesny określany jako VUCA World. Jest to też koncepcja filozofii otwartej na interdyscyplinarną współpracę z współczesnymi naukami przyrodniczymi, społecznymi i humanistycznymi które dostarczają narzędzi do zintegrowanego samorozwoju jednostki, m.in. w kontekście relacji interpersonalnych o charakterze prywatnym i zawodowym.


Sylwetka absolwenta


Absolwenci kierunku filozofia drugiego stopnia w UIK są przygotowani do kreatywnego funkcjonowania w kontekście współczesnej kultury określanej jako VUCA World (świat cechujący się zmiennością, niepewnością, złożonością i niejednoznacznością), w którym aktywnie i umiejętnie posługują się tzw. kompetencjami 4K (krytyczne myślenie, kreatywność, komunikacja i kooperacja). W trakcie studiów absolwenci przyswoili sobie zdolność do uprawiania filozofii jako rozumnego poszukiwania egzystencjalnej mądrości. Stąd ich wiedza i umiejętności są z jednej strony zakorzenione w historii dyscypliny (m. in. w jej starożytnych, klasycznych źródłach), a z drugiej strony - harmonijnie wpisują się we współczesny kulturowo-społeczny kontekst studiów wskazany wyżej. Dzięki temu absolwenci są także otwarci na interdyscyplinarną współpracę z przedstawicielami współczesnych nauk pozafilozoficznych, które dostarczają narzędzi do zintegrowanego samorozwoju, m.in w kontekście relacji interpersonalnych o charakterze prywatnym i zawodowym.

Absolwenci kierunku filozofia drugiego stopnia posiadają zaawansowaną i pogłębioną wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne z obszaru mądrościowo rozumianej filozofii, ze szczególnym uwzględnieniem klasycznej filozofii, zwłaszcza antropologii, a także filozofii współczesnej, szczególnie egzystencjalizmu i filozofii dialogu, fenomenologii świadomości oraz współczesnej etyki. Zdobyli wiedzę na temat różnych nurtów etyki, filozoficznych koncepcji sensu życia i najważniejszych koncepcji samorozwoju. Zaznajomili się z zasadami krytycznego i kreatywnego myślenia, sposobami analizy wiarygodności i rzetelności pozyskiwanych informacji, poprawnymi rodzajami argumentowania i uzasadniania swoich przekonań, jak również nabyli wiedzę na temat zniekształceń i błędów poznawczych, różnych typów heurystyk oraz umiejętności potrzebne do ich rozpoznawania i zmieniania.

Absolwenci zdobyli wiedzę dotyczącą współczesnego obrazu świata oraz zachodzących w nim przemian i nowych możliwości rozwojowych. Opanowali także wiedzę, umiejętności i kompetencje potrzebne do integralnego rozwoju osobistego, które odwołują się do narzędzi psychologii, kognitywistyki, teorii komunikacji, coachingu oraz praktyk uważnościowo-medytacyjnych czy praktyki komunikacji bez przemocy. Absolwenci pozyskali wiedzę o różnych stylach komunikacji, uwzględniającej relacje interpersonalne i świat cyberprzestrzeni.

Ponadto zdobyli umiejętności z zakresu technik mindfulness i pracy nad własnymi myślami i emocjami. Poznali narzędzia coachingu kognitywnego, life coachingu, coachingu kariery, służących rozwojowi osobistemu i funkcjonowaniu w grupie, zwłaszcza narzędzia wspierające motywację, umiejętności wyznaczania celów związanych z wyborami indywidualnymi i ścieżką zawodową, pracą w grupie, ewaluacją zamierzonych celów egzystencjalnych i zawodowych. Dzięki temu absolwenci kierunku filozofia nabyli wiele ważnych kompetencji miękkich, zwłaszcza z zakresu 4K, przydatnych do ciągłego rozwoju osobistego i zawodowego w kontekście VUCA World.

Absolwenci rozwinęli umiejętności umożliwiające planowanie własnego rozwoju, tworzenie hierarchii priorytetów i celów życiowych opartych na preferowanych wartościach. Potrafią zadbać o rozwój kreatywnego myślenia, są zdolni do podjęcia głębszego wglądu w aktualną sytuację życiową i posiadają narzędzia potrzebne do rozumnego poszukiwania sensu egzystencji. Cechują się dużym dostępem kognitywnym do własnych przekonań i uczuć, potrafią wykorzystywać narzędzia technik poznawczych i coachingowych, dzięki czemu są zdolni analizować swoje zasoby, jak również zasoby innych, z którymi wchodzą w różnego rodzaju relacje interpersonalne. Posiadają także umiejętność podejmowania samodzielnie uzasadnionych decyzji etycznych.

Zdobyta wiedza, umiejętności oraz kompetencje społeczne wspierają zintegrowany rozwój osobowy absolwentów przez całe życie. Umożliwiają adaptację do aktualnych realiów społeczno-kulturowych, które wymagają krytycznego myślenia, elastyczności, tolerancji i poszanowania przekonań i odczuć innych osób tworzących lokalną wspólnotę w szybko globalizującym się świecie. Nabyte umiejętności pomagają w uprawianiu tzw. wolnych zwodów np. doradcy filozoficznego, terapeuty, coacha, czyli w tych szeroko rozumianych obszarach pomocowych, w których bardzo ważną rolę odgrywa empatia na potrzeby drugiego człowieka, otwartość w bezprzemocowej komunikacji swoich emocji i potrzeb, uważność na komunikaty społeczne lub kulturowe. Kierunek przygotowuje do pracy w zespołach, w których liczy się krytyczna analiza danych i kreatywność oparta na skutecznej współpracy, rozwija kompetencje przydatne w podejmowaniu samodzielnych działań przedsiębiorczych. Wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne zdobywane na studiach filozoficznych drugiego stopnia przygotowują również do samodzielnego prowadzenia badań naukowych z zakresu filozofii w środowisku akademickim, zwłaszcza w szkole doktorskiej.


Możliwa kariera zawodowa


Absolwenci drugiego stopnia studiów filozoficznych są przygotowani do pełnienia odpowiedzianych i rozwojowych ról w różnego typu organizacjach pozarządowych. Posiadają wysokie umiejętności komunikacyjne, analityczne, kooperatywne.

Możliwe stanowiska:

 • Team leader w zespołach
 • Koordynator ds. planowania i strategii, np. w dziale reklamy i promocji
 • Specjalista do spraw rozwoju osobistego
 • Strateg w dziale reklamy i promocji
 • Starszy specjalista do spraw komunikacji i mediacji
 • Wolne zwody np. dziennikarz, doradca filozoficzny, terapeuta, coach

Absolwenci są dobrze przygotowani do elastycznego kształtowania swojej kariery zawodowej w organizacjach i instytucjach społecznych, kulturalnych oraz firmach, które poszukują osób o dużych zdolnościach komunikacyjnych i analitycznych. Potrafią także twórczo zastosować zdobytą wiedzę i umiejętności w zaangażowaniu dla dobra innych osób oraz otoczenia kulturalno-społecznego.


Więcej informacji:
https://usos-irk.ignatianum.edu.pl/pl/offer/B_1_1_1/programme/FIL-SM/?from=field:FIL 

Więcej o Instytucie Filozofii UIK dowiesz się tutaj:
https://ignatianum.edu.pl/instytut-filozofii6
 

Powiązane kierunki

Kognitywistyka informatyczna

Zadaniem studiów na kierunku Kognitywistyka informatyczna w Uniwersytecie Ignatianum w Krakowie jest przekazanie Absolwentom interdyscyplinarnej wiedzy, umiejętności i kompetencji z zakresu psychologii, informatyki i filozofii w celu rozumienia zasad funkcjonowania oraz posługiwania się systemami sztucznej inteligencji.

czytaj dalej

Prawo i doradztwo w bizesie

Kierunek oferuje wysokiej jakości edukację łączącą głęboką wiedzę prawniczą z umiejętnościami menedżerskimi.

czytaj dalej

ARTETERAPIA - STUDIA II STOPNIA W KRAKOWIE

Studia dedykowane są osobom, które, dostrzegają terapeutyczny wymiar sztuki, są aktywne na polu społecznym, artystycznym i chcą łączyć swoją działalność w tym zakresie z działalnością pedagogiczną (wspomagającą rozwój człowieka, profilaktyczną, resocjalizacyjną itp.).

czytaj dalej

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dziennikarstwo i komunikacja społeczna w Akademii Ignatianum w Krakowie, to studia o profilu praktycznym ukierunkowane humanistycznie, w których akcent został położony na wypracowanie profesjonalnego warsztatu dziennikarskiego.

czytaj dalej

Pedagogika

Absolwent dysponuje podstawowymi wiadomościami w zakresie wiedzy ogólnopedagogicznej, historyczno-filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej niezbędnymi do rozumienia społeczno-kulturowego kontekstu procesu wychowania i kształtowania własnego rozwoju zawodowego.

czytaj dalej

Filozofia

Absolwent studiów I stopnia nabywa wiedzę w zakresie przedmiotów stanowiących podstawy wykształcenia filozoficznego: historii i metodologii filozofii, logiki, metafizyki, teologii naturalnej, ontologii, epistemologii, filozofii przyrody, etyki, filozofii kultury, filozofii społecznej, filozofii religii, antropologii filozoficznej oraz innych dyscyplin filozoficznych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane