Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

RYBACTWO - studia I i II stopnia

Student kierunku rybactwo zna zasady chowu i hodowli ryb oraz sterowania procesami ich reprodukcji. Potrafi ocenić stan zdrowotny organizmów wodnych, zna metody i efekty stosowania zabiegów pielęgnacyjnych i intensyfikacyjnych. Zna technikę i technologię połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia złowionych ryb, a także podstawy technologii ich przetwórstwa.

RYBACTWO
studia I stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Forma studiów: inżynierskie; 7 semestrów
Zakres: rybactwo; ichtiologia stosowana ( oferta w języku angielskim)

Jesteśmy unikatowym w Polsce i jednym z nielicznych w Europie, a także jedynym w kraju wydziałem kształcącym na kierunku rybactwo, wyróżnionym przez Polską Komisję Akredytacyjną oceną wyróżniającą.

Na kierunku rybactwo realizowane są studia pierwszego i drugiego stopnia w języku polskim i w języku angielskim. Studia pierwszego stopnia trwają 3,5 roku (7 semestrów) i kończą się egzaminem dyplomowym inżynierskim (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy inżyniera). Umożliwiają one dalsze kształcenie na studiach drugiego stopnia, które trwają 1,5 roku (3 semestry) i kończą się egzaminem dyplomowym magisterskim  (absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera). Kształcenie na kierunku rybactwo realizowane jest w formie studiów stacjonarnych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia otrzymują dyplom inżyniera rybactwa. Po ukończeniu studiów absolwent posiada wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku wodnym, oraz o organizmach roślinnych i zwierzęcych występujących w ekosystemach wodnych i wodno-lądowych. Zna zasady chowu i hodowli ryb oraz sterowania procesami ich reprodukcji. Potrafi ocenić stan zdrowotny organizmów wodnych, zna metody i efekty stosowania zabiegów pielęgnacyjnych i intensyfikacyjnych.

Zna technikę i technologię połowów i transportu ryb, sposoby zabezpieczenia złowionych ryb, a także podstawy technologii ich przetwórstwa. Posiada wiedzę z zakresu prawnych i ekonomicznych aspektów gospodarki rybackiej oraz zna zasady ochrony środowiska i zasobów naturalnych. Posiada podstawowe umiejętności oceny jakości środowiska wodnego. Potrafi kierować zespołami ludzkimi oraz posługiwać się fachową literaturą z zakresu problematyki rybackiej. Potrafi posługiwać się językiem obcym z zakresu problematyki rybackiej (na poziomie biegłości B2) i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia. Absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy jako: właściciel gospodarstwa rybackiego (jeziorowe, stawowe, pstrągowe, wylęgarnia oraz wędkarskie łowisko specjalne); ichtiolog nadzorujący pracę farm, ośrodków zarybieniowych i wylęgarni, kierujący gospodarką na jeziorach, zbiornikach zaporowych i rzekach w kraju i UE; przedstawiciel firm produkujących i sprzedających pasze, sprzęt do odłowów i przerobu ryb, przedsiębiorstw importujących i eksportujących ryby; specjalista w zakresie produkcji i obrotu rybami akwariowymi; ichtiolog w parkach narodowych i rezerwatach przyrody; specjalista w laboratoriach oraz ośrodkach doradztwa, inspektor ds. gospodarki rybackiej w jednostkach administracji państwowej i samorządowej.

studia drugiego stopnia
Tryb studiów: stacjonarne
Forma studiów: magisterskie; 3 semestry
Zakres: akwakultura i akwarystyka; akwakultura i rybactwo (oferta w języku angielskim)

Studia drugiego stopnia obejmują kształcenie specjalistyczne w zakresie: akwakultury i akwarystyki lub aquaculture and fisheries.

Po ukończeniu studiów absolwent posiada zaawansowaną - w stosunku do studiów pierwszego stopnia - wiedzę z zakresu technik, technologii i urządzeń stosowanych w akwakulturze ryb oraz bezkręgowców wodnych słodkowodnych i morskich. Zna zasady zrównoważonej eksploatacji naturalnych populacji ryb, stosowania czynnych i biernych metod ochrony ichtiofauny. Potrafi wybrać model zagospodarowania danego akwenu (z dominacją połowów gospodarczych, wędkarskich lub model mieszany) i sporządzić fachowy operat rybacki. Ma pogłębioną wiedzę na temat ekonomiki przemysłowych metod chowu i eksploatacji ryb z zachowaniem poszanowania prawa wodnego, rybackiego i ochrony środowiska, ze szczególnych uwzględnieniem przepisów prawnych Unii Europejskiej. Posiada poszerzoną znajomość języka obcego, zwłaszcza w zakresie słownictwa fachowego oraz doskonalszą znajomość technik komputerowych, stosowanych w praktyce i nauce rybackiej. Jest wszechstronnie przygotowany do planowania, projektowania i kontroli procesów technologicznych, nadzoru oraz eksploatacji maszyn i urządzeń, wykorzystywanych w gospodarce rybackiej. Potrafi ocenić wpływ rybactwa na środowisko i rozwiązywać problemy gospodarki rybackiej. Zna wszechstronnie funkcje i zakres obowiązków ichtiologa w gospodarstwach rybackich o zróżnicowanym profilu produkcyjnym. Zna podstawy metodologii badań naukowych i jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich i/lub pracy w jednostkach badawczo-rozwojowych.

Studia kształcą wysokiej klasy fachowców w zakresie akwakultury i akwarystyki, którzy potrafią prowadzić działalność produkcyjną, z poszanowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, przepisów prawnych w zakresie rybactwa i ochrony środowiska. Absolwenci są w stanie zaplanować, nadzorować i zrealizować produkcję rybacką w warunkach kontrolowanych, są przygotowani do pełnienia funkcji kierowniczych w specjalistycznych gospodarstwach na wszystkich etapach produkcji. Absolwenci znajdują zatrudnienie jako ichtiolodzy w gospodarstwach produkcyjnych stawowych, ośrodkach zarybieniowych oraz Polskim Związku Wędkarskim, ale także jako inspektorzy nadzoru rybackiego w jednostkach administracji państwowej i samorządowej; instytucjach zajmujących się pozyskiwaniem środków z UE, ośrodkach doradztwa rolniczego oraz placówkach badawczo-rozwojowych. Mogą prowadzić specjalistyczne hodowle ryb egzotycznych i akwariowych, prowadzić handel detaliczny i hurtowy rybami ozdobnymi.


Wydział Bioinżynierii Zwierząt
wbz@uwm.edu.pl
89 523 34 05
www.uwm.edu.pl/wbz
 

Powiązane kierunki

ZWIERZĘTA W REKREACJI, EDUKACJI I TERAPII

Studenci zapoznają się z typowymi metodami edukacji, wychowania i terapii ludzi oraz ich wspomagania zajęciami z udziałem zwierząt

czytaj dalej

GASTRONOMIA – SZTUKA KULINARNA studia I i II stopnia

Absolwent kierunku gastronomia – sztuka kulinarna jest specjalistą w zakresie przetwarzania żywności i zasad prawidłowego żywienia. Jest przygotowany do pracy na stanowiskach kierowniczych w zakładach gastronomicznych typu zamkniętego i otwartego oraz zakładach przemysłowej produkcji potraw.

czytaj dalej

ANALIZA i KREOWANIE TRENDÓW studia I i II stopnia

Głównym celem jest kształcenie pracowników potrafiących trafnie diagnozować długoterminowe zjawiska oraz tłumaczyć je na język indywidualnych i społecznych potrzeb.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane