Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Informatyka

NA WYDZIALE CYBERNETYKI WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ WAT

Kierunek studiów technicznych, w ramach, którego prowadzone są studia stacjonarne i niestacjonarne I stopnia (inżynierskie) i II stopnia (magisterskie) w niżej wymienionych specjalnościach:

Absolwenci uzyskują dyplom ukończenia studiów wyższych na kierunku „informatyka” w zakresie wybranej specjalności i tytuł zawodowy inżyniera (po studiach I stopnia) lub magistra inżyniera (po studiach II stopnia).


Specjalności


Bezpieczeństwo systemów teleinformatycznych

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu bezpieczeństwa sieci i systemów teleinformatycznych, nowoczesnych rozwiązań w zakresie architektury sprzętu i oprogramowania systemów teleinformatycznych oraz kierunków rozwoju technologii komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem wirtualizacji systemów IT i przetwarzania w chmurze. Zna zabezpieczenia i metody ochrony informacji w systemach komputerowych i teleinformatycznych oraz systemowe podejście do projektowania zabezpieczeń i zarządzania bezpieczeństwem. Umie projektować systemy zabezpieczeń oraz identyfikować potrzeby użytkownika w tym zakresie. Posiada umiejętność: dokumentowania systemu bezpieczeństwa, analizowania wymagań w przedsięwzięciach audytu, budowy lub modernizacji systemów bezpieczeństwa, planowania i prowadzenia audytu bezpieczeństwa. Umie administrować systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi (w tym administrować usługami), dokonywać pomiarów i przeprowadzać zaawansowaną diagnostykę sieci. Ma możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy.


Internetowe technologie multimedialne

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sieci komputerowych i szeroko rozumianych multimedialnych technik komputerowych. Posiada umiejętność administrowania systemami operacyjnymi i sieciami komputerowymi, zna metody ochrony informacji w systemach komputerowych, mechanizmy zabezpieczeń, metody doboru systemowych składników zabezpieczeń i oceny ich efektywności, umie: programować aplikacje, portale i serwisy internetowe, projektować i programować stacjonarne i mobilne systemy multimedialne. Posiada praktyczną umiejętność cyfrowego przetwarzania i kodowania sygnałów. Zna: nowoczesne rozwiązania w zakresie architektury sprzętu i oprogramowania systemów multimedialnych oraz technologii wytwarzania szeroko rozumianej grafiki komputerowej z metodami i narzędziami wizualizacji oraz tworzenia rzeczywistości wirtualnej.


Inżynieria systemów

Absolwent tej specjalności jest specjalistą z zakresu szeroko pojętej inżynierii systemów informatycznych. W ramach specjalności będzie studiował przedmioty z grupy wspólnych modułów kształcenia oraz grup modułów obieralnych. Specjalizację może uzyskać poprzez cztery różne ścieżki kształcenia: analiza danych, informatyczne systemy zarządzania, modelowanie i symulacja, systemy informatyczne.

Grupa wspólnych modułów kształcenia koncentruje się na następujących umiejętnościach: projektowanie nowoczesnych systemów informatycznych, biegłe programowanie w językach strukturalnych i obiektowych, modelowanie struktur danych, funkcji i procesów w systemach informatycznych, analiza i ocena bezpieczeństwa systemów informatycznych. Kształcenie w ramach tej specjalności realizowane jest w ramach następujących ścieżek kształcenia:

  • Analiza danych - wiąże się z zagadnieniami przetwarzania dużych wolumenów danych (tzw. Big Data). W ramach tej ścieżki absolwent pozna technologie związane z pozyskiwaniem, składowaniem i wstępnym przetwarzaniem dużych wolumenów danych (hurtownie danych, bazy NoSQL, rozproszone przetwarzanie danych) oraz aspekty analityczne związane z szeroko pojętą analityką tych danych (m.in. metody uczenia maszynowego, metody eksploracji danych, analiza i wizualizacja danych oraz przetwarzanie języka naturalnego).

  • Informatyczne systemy zarządzania - wiąże się z analizą, projektowaniem i administrowaniem informatycznych systemów biznesowych. W ramach tej ścieżki absolwent poznaje w praktyce specjalistyczne systemy zarządzania takich firm, jak: Oracle, IFS, SAS Institute oraz teorię systemów i zarządzania. Będzie potrafił budować hurtownie danych w specjalizowanych środowiskach projektowych. Zdobędzie szeroką wiedzę na temat zarządzania kosztami i efektywnością systemów.

  • Modelowanie i symulacja - wiąże się z zagadnieniami modeli, metod i narzędzi na potrzeby informatycznego wspomagania decyzji oraz symulacji komputerowej. W ramach tej ścieżki absolwent pozna m.in. podstawy badań operacyjnych, metody prognozowania, systemy rzeczywistości rozszerzonej i symulacji wirtualnej.

  • Systemy informatyczne - wiąże się ze szczegółowymi zagadnieniami projektowania, wytwarzania i eksploatacji systemów informatycznych. W ramach tej ścieżki absolwent zapoznaje się m.in. z komputerowym wsparciem wytwarzania oprogramowania, technologiami aplikacji internetowych i systemów webowych, projektowaniem bezpiecznego oprogramowania, oceną efektywności systemów informatycznych, pracą w zespołach projektowych według nowoczesnych metodyk (m.in. AGILE, SCRUM, RUP, UP).


Mobilne systemy komputerowe

Absolwent jest specjalistą z zakresu programowania, analizy i projektowania mobilnych systemów komputerowych. Potrafi zaprojektować i zbudować: aplikację desktopową, aplikację internetową, aplikację dla urządzenia mobilnego, jak również sterownik urządzenia. Umie posługiwać się zarówno wysokopoziomowymi językami programowania (C, C++, C#, JAVA), jak i językami niskiego poziomu (asembler) dla mikroprocesorów rodziny x86 oraz mikrokontrolerów. Zna metody symulacyjne, wspomagające proces wytwarzania oprogramowania i testowania systemów komputerowych. Posługuje się narzędziami do komputerowego wspomagania wytwarzania systemów komputerowych (CAD). Ma szeroką wiedzę w zakresie rozwoju technologii komputerowych, wirtualizacji systemów IT i protokołów wymiany danych. Potrafi projektować i wytwarzać oprogramowanie dla systemów scentralizowanych i rozproszonych (wielo-mikrokomputerowych). Poznaje techniki zapewniania bezpieczeństwa w systemach komputerowych, sieciach przemysłowych i sieciach teleinformatycznych. Ma możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy.


Sieci teleinformatyczne

Absolwent posiada gruntowną wiedzę z zakresu sieci komputerowych, ze szczególnym uwzględnieniem sieci teleinformatycznych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi urządzeń sieciowych, administrowania systemami operacyjnymi Windows i Linux, projektowania i zarządzania w zakresie sieci bezprzewodowych i VoIP. Ponadto studenci uzyskują umiejętności w zakresie projektowania i implementacji oprogramowania systemów rozproszonych, z zastosowaniem współcześnie stosowanych technologii. Wiedza i umiejętności studentów obejmują również zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa sieci komputerowych i aplikacji internetowych. Przedsięwzięciami służącymi ułatwieniu absolwentom startu zawodowego jest możliwość udziału w programach: Microsoft IT Academy oraz CISCO Networking Academy.
 

Powiązane kierunki

Inżynieria Kosmiczna i Satelitarna

to nowy kierunek studiów pierwszego stopnia w Wojskowej Akademii Technicznej przygotowujący absolwentów do pracy w dziedzinie innowacyjnych technik kosmicznych i satelitarnych. Specjaliści z różnych dziedzin zapewniają wysoki poziom nauki oraz ciekawie prowadzone zajęcia w oparciu o nowocześnie wyposażone laboratoria.

czytaj dalej

GEODEZJA I KATASTER

Studenci zdobywają wiedzę i umiejętności z zakresu współczesnych metod badania i modelowania kształtu i własności fizycznych Ziemi, obserwacji ich zmian w czasie i w przestrzeni oraz numerycznego opracowywania i prezentacji wyników pomiarów geodezyjnych, teledetekcyjnych, fotogrametrycznych i satelitarnych.

czytaj dalej

Optoelektronika

Kierunek „Optoelektronika” stanowi nową, atrakcyjną ofertę kształcenia w Wojskowej Akademii Technicznej, w zakresie najnowszych osiągnięć naukowych i technologicznych w optoelektronice.

czytaj dalej

Inżynieria systemów bezzałogowych

Absolwenci kierunku Inżynieria systemów bezzałogowych są przygotowani do pracy w interdyscyplinarnych zespołach rozwiązujących problemy z zakresu: programowania systemów sterowania robotów, autonomicznych pojazdów i platform latających, projektowania i programowania interfejsów HMI, modelowania i prowadzenia symulacji komputerowych poprawności działania układów automatycznych i zrobotyzowanych

czytaj dalej

Kryptologia i cyberbezpieczeństwo

przygotowują specjalistów w zakresie bezpieczeństwa informacji, przygotowanych do samodzielnego rozwiązywania problemów z zakresu projektowania, organizacji i eksploatacji systemów bezpieczeństwa informacji oraz bezpieczeństwa systemów informatycznych, działających w różnych środowiskach.

czytaj dalej

LOGISTYKA EKONOMICZNA

jednolite studia magisterskie w Wojskowej Akademii Technicznej WAT

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane