Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Studia pedagogiczne

Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (wychowaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz kształcenia na przestrzeni całego życia człowieka.


Pedagogika i jej staropolska nazwa pochodzi od słowa greckiego (paidagogos – dosł. "prowadzący dziecko". Natomiast wpływ zachodniej filozofii ukształtował pojęcie rzymskie (łac. ars educandi) jako "sztuka wychowania".

Początków pedagogiki można doszukiwać się w nauczaniu starożytnych filozofów, takich jak Konfucjusz czy Platon.

Za sprawą J. A. Komeńskiego od XVII wieku, stała się odrębną i samodzielną dyscypliną naukową, jednak poglądy na wychowanie nawiązywały do filozoficznych i ideowych przesłanek swojej epoki t.j.: "dobrego wychowania" – etykiety, wychowania spartańskiego, rycerskiego czy kawaleryjskiego, w zależności od okresu historycznego.


Pedagogika jest nauką społeczną o profilu humanistycznym, obejmuje ona teorię i praktykę działalności opiekuńczo-wychowawczej dzieci i młodzieży oraz działalność edukacyjną ludzi dorosłych w różnym wieku edukacyjnym. Praktyczne postępowanie wychowawcze, nazywane jest pedagogią (gr. paidagogia).

Pedagogika odnosi się głównie do młodego pokolenia, które dzięki oddziaływaniom wychowawczym winno osiągnąć optymalny rozwój osobowości, ukształtować wiedzę o rzeczywistości, przygotować się do funkcjonowania w życiu społecznym. Na jej gruncie formułuje się istotę, cele, treści, metody, środki i formy organizacyjne procesów wychowawczych.

Do głównych ośrodków takiego wychowania i kształcenia zalicza się głównie rodzinę oraz grupę rówieśniczą i instytucjonalne jak przedszkole, szkołę elementarną i gimnazjum, kształcenie akademickie. Obecnie zakres zainteresowań pedagogiki jest o wiele szerszy i obejmuje: samowychowanie i samokształcenie młodzieży i dorosłych, oddziaływanie wychowawcze instytucji wychowania pozaszkolnego, głównie: środków masowej komunikacji, organizacji młodzieżowych, placówek kulturalnych (teatrów, klubów, muzeów i in.), instytucji wychowania religijnego itp.

Przedstawicielami pedagogiki jako nauki jest pedagog kod zawodu 244104 o odpowiedniej specjalności pedagogicznej po ukończonych studiach według standardów kształcenia dla kierunku: pedagogika.

Zadaniem pedagogiki jako nauki empirycznej jest wyposażenie pedagogów, którzy organizują procesy edukacyjne (proces wychowania i kształcenia) w wiedzę o skuteczności różnego rodzaju zabiegów edukacyjnych[6]. Towarzyszą temu celowi następujące zadania:

 • gromadzenie wiadomości o rzeczywistości wychowawczej;
 • analiza tej rzeczywistości, wykrywanie związków i zależności między elementami owej rzeczywistości i wyjaśnianie ich;
 • dostarczanie wiedzy potrzebnej do przekształcania rzeczywistości wychowawczej.

Przedmiotem badań empirycznych pedagogiki jest wszechstronny rozwój człowieka w ciągu całego jego życia. Do metod badań, którymi posługuje się pedagogika zalicza się m.in.: metoda eksperymentu, metoda badań terenowych, metody hermeneutyczne, metody porównawcze i metody historyczne.


Funkcje pedagogiki

 • diagnostyczna – zbieranie obiektywnych informacji o rzeczywistości
 • prognostyczna – określenie na podstawie zgromadzonej wiedzy prawidłowości odnoszących się do przyszłych zmian i przyszłego rozwoju rzeczywistości
 • instrumentalno – techniczna – opracowanie procedur, które mają umożliwić realizację założonych celów[8]
 • Podstawowe pojęcia pedagogiki
 • wychowanie, kształcenie,
 • edukacja – podejście systemowe,
 • nauczanie, nauczyciel;
 • opieka, opiekun;
 • świadomość, osobowość
 • środowisko, kultura – społeczna;
 • tradycja narodowa i regionalna, etyka, muzyka
 • sen, praca, czas wolny – wypoczynek;
 • pedagog- rodzic, wychowawca,
 • socjalizacja, resocjalizacja, osoba niedostosowana społecznie

Dyscypliny naukowe w pedagogice

 • pedagogika ogólna – (ujmuje człowieka jako funkcjonalną całość)
 • teoria wychowania – (moralnego, społecznego, fizycznego, estetycznego). Pierwotnie była to hodegetyka (od końca XIX w. do lat 50. XX wieku) jako nauka o metodach wychowania[14]
 • dydaktyka (ogólna i szczegółowa) – (teoria kształcenia)
 • pedagogika specjalna (surdopedagogika, tyflopedagogika, oligofrenopedagogika, pedagogika terapeutyczna, pedagogika resocjalizacyjna)
 • andragogika – (teoria oświaty dorosłych);
 • pedeutologia – (nauka dotycząca nauczyciela);
 • teoria systemów oświatowych
 • pedagogika porównawcza – (analiza systemów oświatowych różnych krajów w powiązaniu z ich społecznym i ekonomicznym rozwojem),
 • pedagogika społeczna – (zajmująca się problematyka środowiskowych uwarunkowań procesów wychowania)
 • pedagogika kształcenia zawodowego

Akademia Bialska Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II

logo-szkoly

Akademia Mazowiecka w Płocku

logo-szkoly

Akademia Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa

logo-szkoly

Akademia Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

 • Adres:ul. Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
 • Telefon:65 529 60 60, 65 525 01 12
 • Strona:http://ansleszno.pl
 • Rektor:dr Janusz Poła, prof. ANS
logo-szkoly

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

logo-szkoly

Akademia Nauk Stosowanych Stefana Batorego

 • Adres:ul. Batorego 64C; 96-100 Skierniewice
 • Telefon:46 834 40 02, 46 834 40 09
 • Email:bos@ansb.pl
 • Strona:http://www.ansb.pl
 • Rektor:prof. nadzw. dr Daniel Stos
logo-szkoly

Akademia Nauk Stosowanych w Raciborzu

logo-szkoly

Akademia Nauk Stosowanych w Wałczu

logo-szkoly

Akademia Pomorska w Słupsku

 • Adres:ul. Arciszewskiego 22a, 76-200 Słupsk
 • Telefon:(59) 84 05 327
 • Strona:http://www.apsl.edu.pl
 • Rektor:dr hab., prof. nadzw. Roman Drozd
logo-szkoly

Akademia Techniczno - Humanistyczna w Bielsku - Białej

 • Adres:ul. Willowa 2, 43-309 Bielsko-Biała
 • Telefon:+48 33 8279682
 • Strona:http://www.ath.bielsko.pl
 • Rektor:dr hab. inż. Jacek Nowakowski, prof. ATH
logo-szkoly

Akademia WSB

logo-szkoly

Dolnośląska Szkoła Wyższa

logo-szkoly

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II KUL

logo-szkoly

Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych

logo-szkoly

Menedżerska Akademia Nauk Stosowanych w Warszawie MANS

logo-szkoly

Państwowa Uczelnia Zawodowa we Włocławku

logo-szkoly

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Koszalinie

logo-szkoly

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Legnicy

logo-szkoly

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnobrzegu

logo-szkoly

Politechnika Koszalińska

logo-szkoly

Politechnika Śląska

logo-szkoly

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SGGW

logo-szkoly

Uczelnia Jana Wyżykowskiego

logo-szkoly

Uczelnia Korczaka

logo-szkoly

Uczelnia Państwowa im. Jana Grodka w Sanoku

logo-szkoly

Uniwersytet Ignatianum w Krakowie

logo-szkoly

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

logo-szkoly

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

 • Adres:ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz
 • Telefon:+48 52 389 28 11, 52 320 67 78
 • Strona:http://www.ukw.edu.pl
 • Rektor: prof. Janusz Ostoja-Zagórski
logo-szkoly

Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie

logo-szkoly

Uniwersytet Łódzki

logo-szkoly

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie UMCS

logo-szkoly

Uniwersytet Rzeszowski

logo-szkoly

Uniwersytet Śląski - Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji w Cieszynie

logo-szkoly

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu

logo-szkoly

Uniwersytet Warszawski

 • Adres:ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa
 • Telefon:(22) 552 00 00, 55 24 563
 • Strona:http://www.uw.edu.pl
logo-szkoly

Uniwersytet Wrocławski

logo-szkoly

Wyższa Szkoła Handlowa WSH w Radomiu

logo-szkoly

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane