Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

ENERGETYKA - studia I stopnia

Celem kierunku jest wykształcenie inżynierów, którzy będą przygotowani w obszarach systemów energetycznych do pracy w zakładach związanych z wytwarzaniem, przetwarzaniem, przesyłaniem i dystrybucją energii, inżynierów posiadających kompetencje pozwalające na podjęcie pracy w różnych segmentach gospodarki, zarówno w charakterze pracownika etatowego jak i przedsiębiorcy podejmującego ryzyko prowadzenia działalności gospodarczej w swoim imieniu.

Studia pierwszego stopnia
Dyplom inżyniera
Czas trwania: 7 semestrów
Forma stacjonarna (studia dzienne) i niestacjonarna (studia zaoczne)
WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH  

Studia na kierunku ENERGETYKA we WSZOP pozwalają na  zdobycie wiedzy z obszaru zagadnień technicznych i regulacji prawnych oraz ekonomicznych.   

WSZOP kształci fachowców - student Energetyki Kolegium Nauk Technicznych będzie posiadał wiedzę inżynierską w zakresie interdyscyplinarnych zadań, zorientowanych na zagadnienia z zakresu zarządzania energią, wykorzystania energii odnawialnej, technologii energooszczędnych oraz materiałooszczędnych.

Program kształcenia obejmuje takie przedmioty jak m.in. ogrzewnictwo, wentylację i klimatyzację, gospodarkę energetyczną i zasady funkcjonowania rynku energii.

Atutem kierunku są laboratoria naukowo-badawcze, w których studenci nabywają umiejętności praktyczne.

Czego się nauczysz?

 • uregulowań prawnych i wymagań dotyczących dokumentacji technicznej
 • budowy, działania i eksploatacji systemów i urządzeń energetycznych
 • alternatywnych źródeł energii tj. energii biomasy, energii wiatru, energii słonecznej, hydroenergii, energii geotermalnej, energii jądrowej
 • gospodarki energetycznej w skali przedsiębiorstwa, kraju, Unii Europejskiej i globalnej

Co po studiach?

Absolwenci kierunku Energetyka w zależności od wybranej specjalności, mogą ubiegać się o zatrudnienie w:

 • jednostkach samorządowych jako specjaliści w zakresie problemów energetyki
 • elektrowniach
 • elektrociepłowniach
 • zakładach związanych z energetyką
 • małych i średnich firmach działających w obszarze innowacji energetycznych

Specjalności w ramach kierunku:

Absolwenci tej specjalności uzyskają szeroką wiedzę w zakresie bezpiecznej i racjonalnej eksploatacji instalacji i urządzeń energetycznych. Będą przygotowani do podjęcia pracy zarówno przy eksploatacji urządzeń energetycznych, jak i na stanowiskach dozoru nad eksploatacją tych urządzeń. Będą mogli funkcjonować w zakładowych strukturach służb BHP w obszarze specyfiki wszelkich zagrożeń związanych z eksploatacją urządzeń elektrycznych, cieplnych i gazowych. Poznają uregulowania prawne i wymagania dotyczące dokumentacji technicznej. Będą także przygotowani do prowadzenia szkoleń z zakresu bezpiecznej eksploatacji urządzeń.

Program studiów I stopnia inżynierskich
Kierunek: Energetyka
Specjalność: Dozór i eksploatacja instalacji energetycznych

Przedmioty kierunkowe

 • Odnawialne źródła energii
 • Termodynamika techniczna
 • Elektrotechnika + maszyny elektryczne
 • Metrologia
 • Nauka o materiałach
 • Mechanika techniczna
 • Przepływ ciepła
 • Maszyny energetyczne
 • Podstawy automatyki
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Rachunek ekonomiczny dla inżynierów
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Mechanika płynów
 • Gospodarka energetyczna
 • Spalanie paliw
 • BHP w energetyce

Przedmioty specjalizacyjne

 • Budowa i eksploatacja maszyn i urządzeń
 • Ciepłownictwo, sieci cieplne
 • Prawne aspekty energetyki
 • Gazownictwo, sieci gazowe
 • BHP (II)
 • Zarządzenie energią w obiektach przemyslowych i budowlanych
 • Dokumentacja techniczna
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe

Absolwenci tej specjalności uzyskają wiedzę w zakresie efektywności energetycznej i będą mogli realizować zadania związane z identyfikacją strat energii w procesach, identyfikacją potencjału energii odpadowej i opracowywaniem koncepcji jego zagospodarowania. Będą mogli uczestniczyć w procesie przeprowadzania audytów wewnętrznych oraz opracowywaniu celów strategii energetycznej i pomiarów ich realizacji.  Będą przygotowani do prowadzania szkoleń  dotyczących projektowania i funkcjonowania systemu zarządzania energią w zakładzie, jak również w zakresie poprawy efektywności energetycznej. 

Program studiów I stopnia inżynierskich
Kierunek: Energetyka
Specjalność: Zarządzanie energią w zakładzie przemysłowym

Przedmioty kierunkowe

 • Odnawialne źródła energii
 • Termodynamika techniczna
 • Elektrotechnika + maszyny elektryczne
 • Metrologia
 • Nauka o materiałach
 • Mechanika techniczna
 • Przepływ ciepła
 • Maszyny energetyczne
 • Podstawy automatyki
 • Ogrzewnictwo, wentylacja i klimatyzacja
 • Rachunek ekonomiczny dla inżynierów
 • Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich
 • Mechanika płynów
 • Gospodarka energetyczna
 • Spalanie paliw
 • BHP w energetyce

Przedmioty specjalizacyjne

 • Organizacja i nadzór nad procesem produkcji
 • Zintegrowane systemy zarzdzania jakością, środowiskiem i energią
 • Efektywe wykorzystanie energii
 • Rynek energii - wybrane aspekty
 • Auditing energetyczny
 • Przepisy prawne w energetyce
 • Inżynieria finansowa
 • Praktyka zawodowa
 • Seminarium dyplomowe 

Powiązane kierunki

Detektywistyka i kryminalistyka

Program specjalności Detektywistyka i kryminalistyka na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne jest tak skonstruowany, aby absolwenci zostali wyposażeni w gruntowną wiedzę pozwalającą na wykonywanie obowiązków zawodowych w organizacjach zajmujących się zwalczaniem przestępczości.

czytaj dalej

Bezpieczeństwo i higiena pracy - studia I stopnia w Katowicach

Studia zapewniają uzyskanie wiedzy podstawowej i specjalistycznej niezbędnej do wykonywania zawodu w służbach BHP. Standardy europejskie wymagają od służb BHP wysokich kwalifikacji technicznych i najnowszej wiedzy specjalistycznej związanej ze stosowaniem norm w zakresie bezpieczeństwa pracy

czytaj dalej

Psychokryminalistyka studia licencjackie we WSZOP

Studia z zakresu psychokryminalistyki mają charakter interdyscyplinarny. Na program składają się m.in. zagadnienia z takich obszarów kształcenia jak prawo karne, kryminalistyka, socjologia oraz psychologia zapewniające zdobycie wiedzy niezbędnej do pracy w Policji, sądach, ośrodkach edukacyjno-wychowawczych, służbach interwencyjnych oraz w służbie więziennej.

czytaj dalej

Migracje w aspekcie bezpieczeństwa - studia II stopnia

Celem studiów II stopnia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne – Migracje w aspekcie bezpieczeństwa jest praktyczne przygotowanie wysokokwalifikowanych absolwentów do pracy w służbach ochrony bezpieczeństwa państwa (Policji, Straży Granicznej, ABW), w sztabach zarządzania kryzysowego oraz w służbach ratowniczych.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane