Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Lubelska Akademia WSEI

Lubelska Akademia WSEI

Rok założenia: 2000 | Rektor: prof. dr hab. inż. Marek Opielak

przejdź do spisu treści

Lubelska Akademia WSEI to jeden z trzech największych ośrodków akademickich w Lublinie oraz  największa niepubliczna uczelnia we wschodniej Polsce. Oferuje najważniejsze elementy niezbędne  do osiągnięcia sukcesu w biznesie, przemyśle i na rynku pracy.  

Motto uczelni to synergia wiedzy i praktyki. Lubelska Akademia WSEI jest wiodącym ośrodkiem tak pod  względem ilości studentów, bazy dydaktycznej, jak i jakości kształcenia oraz nasycenia własną kadrą o  najwyższych kwalifikacjach.  

Oferta Uczelni obejmuje 28 kierunków, 53 specjalności oraz 7 kierunków w języku angielskim.  Ponadto Uczelnia oferuje Studia Doktorskie oraz MBA, a także możliwość poszerzenia kwalifikacji w  ramach Centrum Kształcenia Podyplomowego. Wyższe wykształcenie w murach Uczelni uzyskało już  ponad 40 tys. osób, a rekrutacja 2023 była kolejną rekordową, gdyż zamknęła się liczbą ponad 3 tys.  nowych studentów. Obecnie w murach Uczelni uczy się niemalże 8 tys. studentów.  

Profesjonalizm  
Wykładowcy Uczelni mają wysokie kwalifikacje naukowe, zawodowe i etyczne. Dostosowują poziom  kształcenia do indywidualnych możliwości studentów i wymagań współczesnego rynku pracy.  

Partnerstwo  
Jest stosowane w Akademii WSEI na co dzień. Studenci mają zapewnione przyjazne warunki  studiowania, uwzględniające ich indywidualne możliwości ekonomiczne, zainteresowania i potrzeby.  

Innowacyjność i przedsiębiorczość  
Pozwala naszym absolwentom nie tylko znaleźć atrakcyjną pracę, ale także zakładać własne, dobrze  prosperujące firmy lub rozwijać i unowocześniać już istniejące.  

Jedność procesu kształcenia  
Przygotowujemy studentów do podejmowania wyzwań współczesnej cywilizacji i gospodarki opartej  na wiedzy. Akademia WSEI prowadzi studia na kierunkach: Administracja, Bezpieczeństwo wewnętrzne,  Ekonomia, Zarządzanie, Logistyka, Finanse i Rachunkowość, Psychologia, Pedagogika, Transport,  Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Informatyka, Mechatronika i Pielęgniarstwo, Terapia  zajęciowa z rehabilitacja oraz Fizjoterapia, po których można uzyskać dyplom licencjata, inżyniera lub  magistra. 

Lubelska Akademia WSEI planuje również poszerzenie swojej oferty edukacyjnej na kolejną rekrutację: 

I. Na Wydziale Administracji i Nauk Społecznych
1. Zrównoważony rozwój w gospodarce, studia II stopnia, profil praktyczny, specjalności: 
a) Efektywność energetyczna w biznesie  
b) Zarządzanie miastem – smart city  
2. E-biznes: e-marketing & e-commerce, studia I stopnia, profil praktyczny (język polski i język  angielski) , specjalności:  
a) E-marketing i nowe media  
b) E-commerce i zarządzanie e-biznesem  

II. Na Wydziale Transportu i Informatyki  
1. Sztuczna inteligencja w logistyce i transporcie, studia I stopnia, profil praktyczny, kierunek  informatyczny.  

III. Na Wydziale Nauk o Człowieku
1. Sport , science and coaching, studia I stopnia, profil praktyczny (język polski i język angielski) 
2. Psychologia 5 letnia, specjalność; Psychoterapia 

Lubelska Akademia WSEI posiada uprawnienia do prowadzenia szkoły doktorskiej oraz nadawania  stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego w dyscyplinach Informatyka techniczna i  telekomunikacja oraz Ekonomia i Finanse. Akademia WSEI umożliwia kształcenie i przygotowanie  rozprawy doktorskiej w ramach studiów dziennych III stopnia, jak i seminariów doktorskich dla osób  pracujących zawodowo. W ofercie znajduje się również możliwość przygotowania doktoratu  wdrożeniowego, który pozwala połączyć pracę badawczą i zawodową. Proces kształcenia polega na  przekazywaniu doktorantom wszechstronnej wiedzy, rozwijaniu ich umiejętności i kompetencji  niezbędnych do przeprowadzenia badań realizowanych w ramach Indywidualnego Planu Badawczego  i przygotowania rozprawy doktorskiej. 

Uczelnia w zakresie oferty studiów podyplomowych oferuje również studia Master of Business and  Administration, w skrócie MBA. Program Master of Business Administration w Akademii WSEI został  przygotowany z myślą o menedżerach, kadrze kierowniczej wyższego szczebla, członków organów  statutowych spółek prawa handlowego i skarbu państwa, dyrektorów spółek handlowych, którzy  każdego dnia stają przed wyzwaniami ciągle zmieniającej się rzeczywistości. Przygotowując program  studiów, czerpano z doświadczenia od partnerów biznesowych Uczelni. Dzięki tej współpracy  uczestnicy zdobywają aktualną wiedzę na temat innowacji w obszarze zarządzania przedsiębiorstwami  z różnych branż. Celem studiów MBA jest wykształcenie kompetentnej i odpowiedzialnej kadry  zarządzającej podejmującej wyzwania przyszłości, a także przekazanie oraz usystematyzowanie wiedzy  niezbędnej w procesie skutecznego zarządzania. 

MBA to dedykowane trzysemestralne Studia podyplomowe w trzech specjalnościach: 

 • Studia MBA – MBA in Innovative Enterprise Management dla kadry menedżerskiej  przedsiębiorstw prywatnych i publicznych. 
 • Studia MBA – MBA in Public and Community Management dla obecnych i przyszłych  menedżerów przedsiębiorstw publicznych i samorządowych oraz innych jednostek i instytucji  sektora publicznego. 
 • Studia MBA – MBA in Healthcare Management dla kadry menedżerskiej sektora ochrony  zdrowia. 

Czy wiesz, że … 
Akademia WSEI to: 

 • 28 kierunków studiów (w tym na 7 w języku angielskim) licencjackich, inżynierskich i  magisterskim z 53 specjalnościami, 
 • Studia MBA, 
 • Szkoła Doktorska, 
 • Centrum Kształcenia Podyplomowego 
 • Filia w Warszawie, ul. Twarda 14/16, 
 • program studiów oparty na komponencie praktycznym, pozwalający studentom zetknąć się z  rzeczywistymi problemami, które czekają na nich w przyszły zawodzie. 
 • najnowocześniejsze i jedyne, we wschodniej Polsce, Laboratorium Cyberbezpieczeństwa,  którego gł. celem funkcjonowania jest przygotowywanie kadry specjalistów ds. cyberbezpieczeństwa oraz wsparcie przedsiębiorców i samorządów w zakresie  bezpieczeństwa w sieci,
 • nowoczesne Monoprofilowe Centrum Symulacji Medycznej, w którym przyszłe pielęgniarki i  pielęgniarze doskonalą swoje umiejętności w warunkach maksymalnie przybliżonych do  rzeczywistości (fantomy, stół operacyjny, itp.), 
 • wirtualne laboratoria dla kierunku Mechatronika i Bezpieczeństwo wewnętrzne, ∙ Akademickie Centrum Bezpieczeństwa Publicznego z autorskim programem profilaktycznym ∙ Dom Studenta o nowoczesnym designie z 94 urządzonymi i wyposażonymi apartamentami  dla 300 osób. 


Lubelska Akademia WSEI to również laureat rankingów i konkursów 

Orzeł Jakości 2023 
To przyznawana od 2017 roku statuetka oraz tytuł honorowy oraz wyróżnienie przyznawane  przedsiębiorstwom, organizacjom i jednostkom naukowo-badawczym, które przez lata  udowadniały, że jakość zarządzania jest kluczowa dla osiągania sukcesu w biznesie. Lubelska  Akademia WSEI została wyróżniona powyższym tytułem za rok 2023. 

Symbol nowoczesnego kształcenia 2023 
Akademia WSEI otrzymała prestiżowy tytuł Symbolu Nowoczesnego Kształcenia 2023. To  nagroda przyznawana przez redakcje „Monitora Biznesu” dodatku „Rzeczypospolitej” i  „Monitora Rynkowego” dodatku „Dziennika Gazety Prawnej”. Symbole są wyrazem docenienia dotychczasowych działań i osiągnięć. Laureaci Programu  Symbol to firmy i instytucje cechujące się innowacyjnością, silną pozycją na rynku i  przekształcające swoje środowisko za pomocą inteligentnych mechanizmów opartych na  wiedzy i kompetencji. Celem Programu jest także promocja laureatów na forum  ogólnopolskim. 

Ambasador Innowacyjności 2023 
Lubelska Akademia WSEI jednogłośną decyzją, Kapituły oraz Prezesa Zarządu Europejskiego  Ośrodka Rozwoju Gospodarki, została wybrana laureatem nagrody AMBASADOR  INNOWACYJNOŚCI w uznaniu za zasługi oraz wybitne zaangażowanie w liczne projekty, mające  na celu rozwój innowacji w Polsce, przyszłościowe, nieszablonowe myślenie oraz nowe  rozwiązania. Kierunki studiów 


Wydział Administracji i Nauk Społecznych

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • E - administracja 
 • Administracja publiczna

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie i prawo w administracji publicznej

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Kryminalistyka i kryminologia
 • Formacje policyjne
 • Zarządzanie kryzysowe

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Rynek pracy i polityka społeczna
 • Ekonomika przedsiębiorstw

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie
 • Zarzadzanie finansami i rachunkowość

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Analiza danych i big data i data science w finansach
 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
 • Zarządzanie podatkami

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
 • E-biznes i zarządzanie firmą

Wydział Nauk o Człowieku

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika małego dziecka
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacji

studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia w promocji zdrowia
 • Psychologia w reklamie i marketingu
 • Psychologia w resocjalizacji

studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychologia biznesu (psychologia organizacji i zarządzania)
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia kliniczna

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Psychologia biznesu
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia kliniczna

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży
 • Terapia zajęciowa dorosłych i osób starszych

studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne

 • Fizjoterapia w sporcie
 • Fizjoterapia w opiece geriatrycznej

Wydział Transportu i Informatyki

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Inżynieria transportu drogowego
 • Organizacja transportu kolejowego

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Budowa i eksploatacja pojazdów
 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Inżyniera oprogramowania i technologie mobilne 
 • Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo 
 • Programowanie i analiza danych
 • Technologie cyfrowe w biznesie

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Logistyka w e-commerce
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Automatyka i robotyka 
 • Mechanika i eksploatacja maszyn


Zapraszamy !


przejdź do spisu treści

ADMINISTRACJA


Studia na kierunku Administracja przygotowują do pracy w administracji rządowej i samorządowej, jak również w prywatnych przedsiębiorstwach na stanowiskach administracyjnych w różnych działach. Student w toku tych studiów uzyskuje cenną wiedzę administracyjną i prawniczą, którą można wykorzystać w wielu sferach życia publicznego-politycznego, gospodarczego. Ukończenie administracji daje absolwentowi znakomitą orientację w tych dziedzinach, a także wiedzę oraz umiejętności praktyczne umożliwiające pracę na rozmaitych stanowiskach wymagających znajomości regulacji prawnych i ich praktycznego zastosowania. Studenci poznają specyfikę pracy we współczesnej administracji publicznej, uczą się organizacji i zarządzania, interpretowania przepisów prawnych, redagowania dokumentów czy aktów administracyjnych.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy / 9 miesięcy
Tytuł zawodowy: Licencjat
Studia stacjonarne: pn.-pt. lub wt.-sob.
Profil: Praktyczny profil studiów

Poziom: Studia II stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata / 4 semestry
Praktyki: 3 miesiące
Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Ogólnoakademicki

Dlaczego warto studiować „Administrację” w WSEI?

 • możliwość zdobycia atrakcyjnego zawodu zarówno w dużych miastach jak i małych miejscowościach i lokalnych rynkach pracy m.in.: w administracji państwowej i samorządowej, firmach ubezpieczeniowych, bankach, urzędach i agencjach celnych, urzędach skarbowych itp.
 • ciekawe staże i praktyki w administracji publicznej, co pozwala poznać przyszły zawód na wczesnym etapie studiów
 • zdobędziesz przydatne umiejętności interpretowania przepisów prawnych
 • kierunek doskonale uzupełnia inne humanistyczne wykształcenie, co podnosi konkurencyjności na rynku pracy

STUDIA I STOPNIA
specjalności

Administracja publiczna

Absolwenci specjalności „Administracja publiczna” zdobywają poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje zakresie administracji ze szczególnym uwzględnieniem:

 • działania i współdziałania podmiotów administracji publicznej i samorządowej
 • potrafią rozwiązywać problemy związane z ustrojem i funkcjonowaniem jednostek administracji publicznej i jednostek samorządu terytorialnego również w aspekcie finansowym
 • Zdobywa umiejętności pozwalające swobodnie poruszać się w problematyce administracji publicznej i samorządowej, dzięki czemu jest wartościowym kandydatem na stanowiska w admin
E-administracja - NOWOĆ

Absolwenci specjalności „E-administracja” zdobywają wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie administracji ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zmian zachodzących w podmiotach administracji publicznej związanych z informatyzacją i wprowadzaniem nowoczesnych rozwiązań informatycznych
 • uwarunkowań prawnych i procedur wewnętrznych związanych z funkcjonowaniem narzędzi e-administracji
 • funkcjonowania narzędzi e-administracji w praktyce
 • portali internetowych służących jako narzędzia e-administracji i jako baza wiedzy dla urzędników, przedsiębiorców i innych osób zainteresowanych
 • elektronicznego podpisywania dokumentów
 • bezpieczeństwa informacji i ochrony danych osobowych

STUDIA II STOPNIA
specjalności

Zarządzanie i prawo w administracji publicznej -NOWOŚĆ

Absolwenci specjalności „Zarządzanie i prawo w administracji publicznej” zdobywają poszerzoną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie administracji ze szczególnym uwzględnieniem:

 • zaawansowanej wykładni i stosowania przepisów prawa regulujących funkcjonowanie administracji publicznej i administracyjnych aspektów funkcjonowania przedsiębiorstw
 • tworzenia profesjonalnych procedur wewnętrznych, w tym regulaminów, polityk i instrukcji potrzebnych do efektywnego funkcjonowania instytucji i przedsiębiorstw
 • narzędzi nowoczesnego zarządzania instytucjami publicznymi i firmami
 • audytów zewnętrznych i wewnętrznych oraz formułowania celów i ryzyk, jak również samooceny funkcjonowania instytucji lub firmy, ze szczególnym uwzględnieniem mechanizmów kontroli zarządczej w instytucjach publicznych
 • zaawansowanych procesów zarządzania zasobami ludzkimi i prowadzenia efektywnej polityki kadrowej ukierunkowanej na zwiększanie kompetencji pracowników
Administracja bezpieczeństwa publicznego

Absolwenci specjalności „Administracja bezpieczeństwa publicznego” zyskują wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie nauk o administracji, a przede wszystkim:

 • wykazują znajomość prawa oraz jego zastosowania w dziedzinie administracji i bezpieczeństwa
 • analizują zjawiska związane z bezpieczeństwem w skali lokalnej, regionalnej, państwowej i globalnej
 • posiadają wiedzę w zakresie konstytucyjnego systemu organów państwa oraz roli organów w organizacji państwa polskiego i krajów Unii Europejskiej
 • posiadaną wiedzę i umiejętności mogą wykorzystać w pracy w strukturach administracji publicznej jak i związanych z zapewnianiem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce oraz w krajach Unii Europejskiej

Zapraszamy !

przejdź do spisu treści

BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE


To kierunek dla osób, które chcą rozwijać swoje kompetencje w zakresie prawa, administracji i nauk o polityce, jak również poznać praktyczne uwarunkowania funkcjonowania służb mundurowych i innych podmiotów kształtujących bezpieczeństwo.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy
Tytuł zawodowy: Licencjat
Studia stacjonarne: pn.-pt. lub wt.-sob.
Profil: Praktyczny profil studiów

Szerokie możliwości zatrudnienia i zakres zdobytej wiedzy przemawiają zdecydowanie na korzyść podjęcia studiów na tym kierunku. Studia na kierunku Bezpieczeństwo wewnętrzne stały się popularne w odpowiedzi na złożoną sytuację polityczną i nowe wyzwania współczesnego świata oraz związaną z tymi uwarunkowaniami politykę państwa, w którym istotna stała się rola odpowiednio przygotowanej kadry administracji publicznej. Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie od wielu lat inwestuje w podniesienie jakości studiów na tym kierunku, czego potwierdzeniem jest podpisywanie umów o współpracy np. z Komendami Policji w Lublinie co przekłada się na jakość przekazywanej wiedzy praktycznej i kontakt ze specjalistami już od początku studiów. Profil praktyczny studiów oznacza, że jest to kierunek zarówno dla kandydatów niemających styczności z branżą bezpieczeństwa, jak również dla aktywnych pracowników m.in. służb mundurowych, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę i zdobyć nowe umiejętności.

Dlaczego warto studiować „Bezpieczeństwo wewnętrzne” w WSEI?

 • ciekawe specjalności
 • ukończone studia dają szansę na pracę na stanowiskach mających na celu utrzymanie bezpieczeństwa w kraju, co przekłada się na prestiż wykonywanego zawodu
 • zajęcia prowadzą doświadczeni specjaliści z zakresu kryminalistyki, kryminologii, prawa karnego, prawa policyjnego, obrony narodowej oraz nauk wojskowych itp.
 • kontakt i współpraca ze służbami mundurowymi, dająca pogląd na przyszłą pracę zawodową już na wczesnym etapie studiów
 • duża dawka praktycznych Informacji i umiejętności
 • szansa na stabilne i pewne zatrudnienie w służbach mundurowych

STUDIA I STOPNIA
specjalności

Formacje policyjne

Absolwenci specjalności „Formacje policyjne” zdobywają podstawową i praktyczną wiedzę, umiejętności i kompetencje w zakresie funkcjonowania najważniejszych formacji mundurowych.

 • Poznają zasady funkcjonowania służb specjalnych i służb realizujących zadania o charakterze policyjnym.
 • Potrafią rozwiązywać problemy z zakresu szeroko rozumianego bezpieczeństwa państwa, jego organów, urzędów i obywateli.
 • Przygotowują się do  pracy w  organach ścigania i służbach o charakterze prewencyjnym, czy też ochrony informacji niejawnych.
Zarządzanie kryzysowe

Absolwenci „Zarządzania kryzysowego” nabywają niezbędne umiejętności i kwalifikacje przydatne w pracy w administracji publicznej oraz instytucjach odpowiedzialnych za zapewnianie bezpieczeństwa, w szczególności w zespołach reagowania kryzysowego.

 • Sprawnie poruszają się w problematyce zarządzania kryzysowego, a także dostrzegają konieczność analizy jego uwarunkowań z uwzględnieniem wszystkich poziomów jego przejawiania się, w szczególności na poziomie społeczności lokalnych oraz współdziałania z instytucjami międzynarodowymi w sytuacjach jego zagrożenia.
 • Posiadają wiedzę i kompetencje w zakresie znajomości i stosowania zasad prawnych oraz procedur zarządzania kryzysowego.
Kryminalistyka i kryminologia

Kryminologia i kryminalistyka to idealna specjalność dla osób zainteresowanych nauką o przestępstwach, uwarunkowaniami działań przestępczych, charakterystyką ofiary i sprawcy, a także technicznymi sposobach zbierania dowodów popełniania przestępstw. Podczas studiów zdobędziesz wiedzę praktyczną oraz teoretyczną o przestępstwach, poznasz techniki śledcze, zgłębisz metodykę kryminalistyczną oraz szeroko pojęte środki prewencji, czyli zdobędziesz doskonałe przygotowanie potrzebne do dalszej pracy i rozwijania się w tym obszarze.

ZAGADNIENIA PORUSZANE NA STUDIACH

 • techniki śledcze
 • taktyki kryminalistyczne
 • dokumentacja czynności kryminalistycznych
 • Taktyka i technika zwalczania przestępczości
 • zasady działania i współpracy organów ścigania oraz wymiaru sprawiedliwości
 • wiedza z zakresu procedury karnej, prawa karnego i prawa policyjnego

Praca dla ciebie:

 • policjant, pracownik Żandarmerii Wojskowej, pracownik służb mundurowych
 • pracownik instytucji samorządowej
 • detektyw
 • pracownik administracji publicznej
 • pracownik personelu pomocniczego prokuratura, kurator sądowy (po uzyskaniu tytułu magistra).

WSEI w Lublinie  zawarła porozumienie z Komendantem Głównym Policji w Lublinie oraz Komendantem Miejskiej Policji w Lublinie w sprawie realizacji wybranych treści kształcenia m.in. na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne.


Zapraszamy !


przejdź do spisu treści

EKONOMIA


Studia ekonomiczne to idealne rozwiązanie dla osób, które mają zacięcie do przedmiotów ścisłych i ciekawi ich świat finansów oraz gospodarki. Wśród obowiązkowych przedmiotów na studiach ekonomicznych znajdują się również zagadnienia z obszaru prawa oraz psychologii, dlatego jest to kierunek, na którym nauczysz się nie tylko świata finansów i przedmiotów związanych ściśle z ekonomią. Żeby stać się dobrym ekonomistą potrzebna będzie również ciekawość świata, chęć dokształcania się i bieżącej obserwacji zmian na rynku. Nagrodą za ten trud jest ciekawa praca i dobre perspektywy zawodowe po ukończeniu studiów.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy
Tytuł zawodowy: Licencjat
Profil: Praktyczny profil studiów
Możliwość kontynuacji nauki na studiach II stopnia

Poziom: Studia II stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 2 lata / 4 semestry
Praktyki: 3 miesiące
Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Ogólnoakademicki

Dlaczego warto studiować Ekonomię w WSEI?

 • ekonomiści są zatrudniani w różnych sektorach gospodarki
 • studia ekonomiczne dają inną perspektywę w patrzeniu na gospodarkę
 • absolwenci ekonomii są zatrudniani na stanowiska kierownicze najwyższego szczebla: prezesów i dyrektorów firm, głównych księgowych itp.
 • programy studiów są dostosowywane do zmieniających się warunków na rynku pracy
 • ekonomia w WSEI to kierunek z 20letnią tradycją

STUDIA I STOPNIA
specjalności

Ekonomika przedsiębiorstw

Absolwenci specjalności „Ekonomika przedsiębiorstw” posiadają ogólne kompetencje ekonomiczne oraz wiele kompetencji specjalistycznych, w tym w szczególności:

 • znają i rozumieją oraz są zdolni do poszerzenia wiedzy w zakresie mechanizmów ekonomicznych leżących u podstaw zawodu, zachowań pracowniczych, organizowania pracy, zarządzania zespołami pracowniczymi, prowadzenia szkoleń i analiz dotyczących zarządzania produkcją i przedsiębiorstwem;
 • potrafią wykorzystywać posiadaną wiedzę do planowania rozwoju nowych przedsiębiorstw, analizowania potencjałów konkurencyjności już istniejących firm, formułowania zaleceń sprzyjających rozwojowi istniejących podmiotów gospodarczych;
Rynek pracy i polityka społeczna

Absolwent tej specjalności:

 • potrafi formułować i rozwiązywać złożone i nietypowe problemy o charakterze praktycznym z zakresu ekonomii i rynku pracy, a w szczególności wykonywać zadania takie jak:
 • opisywać procesy i zjawiska ekonomiczno-społeczne,
 • interpretować zjawiska społeczne, a także wskazać główne gospodarcze oraz społeczno-demograficzne uwarunkowania problemów społecznych.
 • prowadzanie badań społecznych
 • planować karierę zawodową
 • poszukiwanie optymalnych rozwiązań na rynku pracy,
 • ocenianie racjonalności wyborów ekonomicznych dokonywanych przez konsumentów, podmioty gospodarcze i państwo,
 • wykorzystywanie nowoczesnych metod analitycznych oraz systemów IT,
 • potrafi kierować pracą zespołu i współdziałać w zespole.

Osoba posiadająca ww. kwalifikację jest przygotowana do pracy  jako specjalista w urzędach pracy, w urzędach administracji państwowej i samorządowej, w fundacjach i stowarzyszeniach, w agencjach pośrednictwa pracy, ośrodkach opinii publicznej, działach HR, jako doradca zawodowy.


STUDIA II STOPNIA
specjalności

Przedsiębiorczość i Innowacje w biznesie

Program specjalności –  Przedsiębiorczość i Innowacje w biznesie pozwala pozyskać wiedzę i umiejętności z zakresu zarządzania i marketingu, finansów i rachunkowości, technologii informacyjnych i prawa, które są fundamentem prowadzenia działalności biznesowej związanej z innowacjami. Studia mają na celu wykształcenie specjalistów poszukiwanych przez sektory tworzące innowacyjne produkty i wykorzystujące nowoczesne technologie, korporacje oraz start-upy. Studenci zdobywają szeroką wiedzę z zakresu innowacyjności i przedsiębiorczości.

Postęp technologii, wprowadzanie innowacji jest nieodłącznym elementem rozwoju społeczeństwa, tym samym gospodarki kraju, a także całej cywilizacji. Program na specjalności Przedsiębiorczość i Innowacje kładzie nacisk na komercjalizację wyników badań naukowych, transfer technologii, politykę i instrumenty wsparcia rozwoju firm, wykorzystywanie nowoczesnych technologii informacyjnych i narzędzi informatycznych w prowadzeniu biznesu, analizę opłacalności realizacji przedsięwzięć, szacowanie ryzyka, analizę rynku, projektowanie przedsięwzięć proinnowacyjnych czy zarządzanie projektami innowacyjnymi. Absolwent zdobędzie wiedzę o ekosystemie biznesu, parkach technologicznych, inkubatorach przedsiębiorczości, funduszach pożyczkowych i poręczeniowych oraz wiedzę na temat instytucji tworzących politykę innowacyjną i promujących przedsiębiorczość.

Specjalizacyjne treści kształcenia dotyczą przede wszystkim:

 • kształtowania innowacyjnych, przedsiębiorczych oraz kreatywnych postaw i zachowań,
 • wykształcenia umiejętności niezbędnych do przygotowywania i wdrażania projektów, ze szczególnym uwzględnieniem projektów wysoko innowacyjnych,
 • nauki sporządzania analiz, biznes planów i strategii,
 • dostarczenia wiedzy na temat możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój firmy, w tym pochodzących z funduszy Unii Europejskiej i funduszy venture capital.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Innowacje w rozwoju biznesu
 • Finansowanie innowacji
 • Przedsiębiorczość w internecie
 • Biznes plan
 • Przygotowanie projektów i zarządzanie projektami innowacyjnymi

Perspektywy zawodowe:

Po ukończeniu studiów absolwenci mogą świadczyć specjalistyczne usługi konsultingowe i doradcze w ośrodkach innowacji i przedsiębiorczości wspierających rozwój i funkcjonowanie przedsiębiorstw. Kierunek dostarcza wszechstronną wiedzę niezbędną do prowadzenia działalności gospodarczej. Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach operacyjnych, analitycznych i menedżerskich średniego szczebla zarządzania: w przedsiębiorstwach (w szczególności funkcjonujących na rynku międzynarodowym w innowacyjnych branżach), w instytucjach otoczenia biznesu (jak: parki technologiczne, inkubatory przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, itp.) przede wszystkim w zakresie:  współpracy podmiotów gospodarczych z otoczeniem, sporządzania analiz, strategii i biznes planów,  wdrażania innowacyjnych projektów, pozyskiwania środków zewnętrznych na rozwój firmy oraz do prowadzenia własnej międzynarodowej działalności gospodarczej. Absolwent umie pracować w międzynarodowym zespole projektowym.

Zarządzanie finansami i rachunkowość

Aktywność gospodarcza przedsiębiorstw jest fundamentem rozwoju gospodarki. Dla oceny ich działalności i dla uzyskania podstawy do podejmowania decyzji istotne znaczenie ma wiedza finansowa. Studia na tej specjalności są kontynuacją studiów I stopnia, prowadzonych na kierunkach Ekonomia oraz Finanse i Rachunkowość.

Ukończenie studiów II stopnia daje przygotowanie do wykonywania zawodu specjalisty w zakresie finansów, rachunkowości i podatków w podmiotach gospodarczych i w sferze finansowej, w sektorze prywatnym i publicznym. Absolwent uzyskuje wiedzę finansową i przygotowanie do diagnozy sytuacji finansowej wybranych obszarów działalności spółek a także ich syntetycznej oceny. Studia na specjalności Zarządzanie Finansami i Rachunkowość dostarczają wiedzy w zakresie nauki o zarządzaniu i jakości oraz o dyscyplinach uzupełniających takich jak: ekonomia i finanse oraz nauki prawne. Celem studiów jest także przekazanie wiedzy o podstawowych zasadach tworzenia i rozwoju różnych form przedsiębiorczości.

Zasadnicze treści kształcenia:

Zaawansowana wiedza dotycząca syntetycznej i całościowej oceny spółek oraz dotycząca znaczenia poszczególnych czynników wpływających na tę ocenę. Gruntowna wiedza o problematyce kluczowych i aktualnych problemów w obszarze rachunkowości i opodatkowania podmiotów gospodarczych. Prawidłowa diagnoza i percepcja czynników zewnętrznych wpływających na sytuację finansową przedsiębiorstw.

Przedmioty specjalizacyjne:

 • Komputerowe wspomaganie rachunkowości
 • Sprawozdawczość i analiza sprawozdań finansowych
 • Zarządzanie płynnością finansową
 • Rachunkowość zarządcza
 • Rachunkowość podatkowa

Sylwetka absolwenta:

Ukończenie studiów II stopnia daje przygotowanie do pracy na różnych stanowiskach w obszarze finansów podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym i publicznym, w tym przede wszystkim w spółkach kapitałowych oraz w firmach konsultingowych z obszaru zarządzania finansami, księgowości, pozyskiwania kapitału, doradztwa podatkowego. Ułatwia świadome prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

Absolwenci tej specjalności studiów posiadają umiejętności pozwalające im:

 • na samodzielne prowadzenie ksiąg rachunkowych we własnej firmie oraz na zlecenie innych przedsiębiorstw;
 • na opracowywanie sprawozdań finansowych i dokonywania ich analizy;
 • na współpracę z osobami wprowadzającymi i eksploatującymi w przedsiębiorstwach informatyczne systemy wspomagania rachunkowości i finansów;
 • na współpracę z kadrą inżynierską przedsiębiorstwa w celu finansowej optymalizacji procesu produkcyjnego;
 • na finansową analizę procesu inwestycyjnego, w tym na przygotowanie prognoz ekonomiczno-finansowych planowanych przedsięwzięć gospodarczych.

Specjalność przygotowuje przede wszystkim do wykonywania pracy jako:

 • księgowy,
 • analityk bankowy,
 • analityk ubezpieczeniowy,
 • analityk rynkowy,
 • analityk finansowy, itp.

Po ukończeniu studiów II stopnia i zdaniu odpowiednich egzaminów państwowych lub międzynarodowych oraz odbyciu odpowiedniej praktyki absolwent ma możliwość wykonywania zawodów licencjonowanych, takich jak: makler giełdowy, doradca inwestycyjny lub broker ubezpieczeniowy.

Zapraszamy !


przejdź do spisu treści

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ


Poznawanie praw rządzących finansami to cenna wiedza przydatna każdemu z nas. Jeżeli ciekawi Cię świat finansów, posiadasz umiejętności planowania, z przyjemnością i ciekawością chłoniesz wiedzę branżową ze świata finansowego to idealny kierunek dla ciebie.

Studiując kierunek Finanse i Rachunkowość zyskujesz profesjonalną wiedzę z zakresu finansów, która otwiera drogę do kariery w branży finansowej i bankowości. 

Oprócz nabywania umiejętności zarządzania finansami przedsiębiorstw, nauczysz się planować przychody, kontrolować koszty przedsiębiorstwa i dbać o jego płynność finansową. Możesz również założyć własną działalność gospodarczą na własny rachunek. Studia dają także dobre podstawy teoretyczne i metodyczne do podejmowania studiów drugiego stopnia.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3 lata / 6 semestrów
Praktyki: 6 miesięcy / 9 miesięcy
Tytuł zawodowy: Licencjat
Profil: Praktyczny profil studiów

Dlaczego warto studiować „Finanse i Rachunkowość” w WSEI?

 • wykładowcy pracujący, na co dzień w bankach i instytucjach finansowych
 • szeroki wachlarz możliwości rozwoju zawodowego
 • poznanie rzetelnej wiedzy nie tylko dotyczącej finansów
 • absolwenci są przygotowani do podejmowania decyzji o charakterze finansowym, prowadzenia działalności gospodarczej lub doradczej w tym zakresie.
 • kształcenie zorientowane na praktykę. Współpracujemy z wieloma bankami i znaczącymi firmami w regionie, co bezpośrednio wpływa na jakość i aktualność przekazywanej wiedzy

STUDIA I STOPNIA
specjalności

Zarządzanie podatkami 

Program specjalności pozwala na zdobycie dwojakiego rodzaju umiejętności i kompetencji – finansowych i zarządczych. Współczesny system podatkowy jest bardzo skomplikowany i wymaga specjalistycznej wiedzy oraz umiejętności. Powoduje to duże zapotrzebowanie na specjalistów swobodnie poruszających się w świecie podatków, ale także rachunkowości podatkowej i zarządczej. Sprawna i efektywna optymalizacja podatkowa – wzmocniona wiedzą z zakresu rachunkowości – prowadząca do minimalizacji obciążeń oraz ograniczenia ryzyka, przynosi realne korzyści każdemu przedsiębiorstwu. Zarządzanie podatkami, zwane często optymalizacją podatkową jest świadomym i zgodnym z prawem zachowaniem, którego celem jest minimalizacja obciążeń podatkowych oraz ograniczenie ryzyka podatkowego. Można przyjąć, że zarządzanie podatkami polega na podejmowaniu działań zmierzających do zapewnienia prawidłowej realizacji obowiązków podatkowych, rachunkowych i sprawozdawczych z uwzględnieniem strategicznych celów przedsiębiorstwa w zakresie kontynuacji działalności, kształtowania reputacji, oraz minimalizacji obciążeń podatkowych. Coraz częściej przedsiębiorcy oczekują jednak od księgowych, że będą jednocześnie w stanie doradzić im np. w zakresie optymalizacji podatkowej.

Program studiów przygotowuje do przystąpienia do egzaminu umożliwiającego uzyskanie uprawnień doradcy podatkowego.

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia o specjalności Zarządzanie podatkami będzie przygotowany do pracy na różnych stanowiskach w obszarze rachunkowości i zarządzania podatkami, w tym szczególnie jako: • księgowy ds. podatków; • doradca podatkowy; • specjalista ds. controllingu; • specjalista ds. audytu.

Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych

Specjalność ma na celu kształcenie osób z rozległą i głęboką wiedzą odnoszącą się do systemu finansowo-księgowego przedsiębiorstwa oraz posiadających umiejętności i kompetencje pozwalające na wykorzystanie tej wiedzy w praktyce. Na wyborze tej specjalności zaważyło przekonanie o kluczowej roli zagadnień finansowo-księgowych w ekonomice przedsiębiorstwa, zwłaszcza dziś, kiedy dyrektora finansowego uważa się za drugą pod względem rangi osobę w przedsiębiorstwie. Sprawy finansowe są tak naprawdę uniwersalne: bez względu na charakter prowadzonej działalności (produkcja, usługi, handel), zawsze ma ona wymiar finansowy. Oznacza to, że popyt na specjalistów w dziedzinie finansów i rachunkowości na rynku pracy nie ma koniunkturalnego charakteru, lecz jest zjawiskiem trwałym. Pomimo wyraźnego sprofilowania, program specjalności „Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych”– jak i całego kierunku „Finanse i rachunkowość” – został opracowany tak, by w jak największym stopniu uczynić go interdyscyplinarnym. Ma to kluczowe znaczenie z punktu widzenia zróżnicowanych wymagań, jakie stawia się dziś przed specjalistami w zakresie finansów przedsiębiorstw. Oznacza to, że oprócz wiedzy, umiejętności i kompetencji standardowo przekazywanych w ramach studiów zorientowanych finansowo (np. wycena instrumentów finansowych, pozyskiwanie kapitału, ocena opłacalności projektów inwestycyjnych), absolwent kierunku „Finanse i rachunkowość” w WSEI będzie sprawnie łączył je z podstawową wiedzą, umiejętnościami oraz kompetencjami z dziedzin pokrewnych (np. relacje inwestorskie, projektowanie systemów pomiaru wyników działalności przedsiębiorstwa, konstruowanie programów motywacyjnego wynagradzania).

Analiza danych i big data i data science w finansach 

Program specjalności pozwala na zdobycie wiedzy o rynkach finansowych, metodach ilościowych, modelowaniu, a także z zakresu operowania na dużych zbiorach informacji – Big Data, z zakresu prognozowania rzeczywistości gospodarczej (np. cykli koniunkturalnych, giełdowych kursów akcji i instrumentów pochodnych) dzięki zaawansowanym metodom rachunku prawdopodobieństwa oraz prognozowania sytuacji przedsiębiorstwa w zmieniających się uwarunkowaniach w oparciu o modele matematyczne.

W dzisiejszych czasach umiejętność analizy danych o dużym wolumenie jest nieoceniona i nieustannie poszukiwana przez pracodawców. Liczba danych rośnie, a razem z nimi ich dynamika i złożoność. W niedalekiej przyszłości możemy spodziewać się deficytu analityków ze względu na tak szybko rozwijający się rynek w tej dziedzinie. Każda duża firma potrzebuje pracownika, który umiejętnie sortuje i segreguje zebrane dane.

Absolwent po ukończeniu studiów I stopnia o specjalności Analiza danych i big data i data science w finansach będzie przygotowany do pracy w dziedzinie analizy danych w finansach, w tym szczególnie jako: • specjalista zaawansowanej analizy danych; • pracownik centrum badawczego wyspecjalizowanego w analizie danych; • pracownik firm ubezpieczeniowych, banków czy przedsiębiorstw.


Zapraszamy !


przejdź do spisu treści

INFORMATYKA


Informatyka to jedna z najszybciej zmieniających się branż. Razem z dynamizmem wzrasta również zapotrzebowanie na specjalistów z tej dziedziny. Rosną również ich zarobki. Informatyka to nauka, która ma charakter zarówno techniczny, jak i ścisły. Warto dodać, że jest to już od wielu lat najpopularniejszy kierunek studiów w grupie nauk technicznych. Powodem tego jest oprócz wysokich zarobków już podczas studiów możliwość realizowania własnych projektów i rozwijaniu się na wielu płaszczyznach z dziedziny informatyki. Jeżeli pasjonujesz się komputerami, technologią, programowaniem, kariera w IT to dobry pomysł na Twoją zawodową przyszłość.

Poziom: Studia I stopnia
Tryb: Stacjonarne / Niestacjonarne
Czas trwania: 3,5 roku / 7 semestrów
Praktyki: 9 miesięcy
Tytuł zawodowy: Inżynier
Profil: Praktyczny profil studiów

Poziom: Studia II stopnia
Tryb: Stacjonarne
Czas trwania:  2 lata / 4 semestry
Praktyki: 6 miesięcy
Tytuł zawodowy: Magister
Profil: Praktyczny profil studiów

Dlaczego warto studiować „Informatykę” w WSEI?

 • zdobywasz tytuł inżyniera
 • znajdujesz się w gronie ludzi, którzy mają podobne pasje, zdobywasz cenne kontakty już na etapie studiowania
 • ciekawe specjalności 
 • nowoczesne pracownie komputerowe, dostęp do najnowszych technologii oraz doskonałej jakości sprzętu i oprogramowania.
 • dzięki współpracy z dużymi firmami związanymi z branżą IT, np. Asseco Data Systems studenci mają szansę na ciekawe praktyki i staże
 • możliwość kontynuowania nauki na studiach II stopnia

STUDIA I STOPNIA
specjalności

Inżynieria oprogramowania i technologie mobilne 

W ramach specjalności Inżynieria oprogramowania i technologie mobilne zostaje przekazana wiedza z zakresu tworzenia oprogramowania, różnych paradygmatów i języków programowania, a także testowania aplikacji. Absolwent tej specjalności, znając zasady projektowania i programowania systemów informatycznych jest gotów do:

 • praktycznego wykorzystania języków programowania w tworzeniu różnych typów aplikacji,
 • projektowania oraz testowania systemów informatycznych,
 • aktywnej pracy w zespole programistów,
 • posługiwania się językiem obcym w praktyce zawodowej,
 • do skutecznego wykorzystania nowoczesnych technologii zgodnie ze standardami Unii Europejskiej.

Studia na tej  specjalności przygotowują absolwentów do projektowania systemów informatycznych. Oprócz aplikacji typu stand-alone absolwenci przygotowani są do programowania aplikacji rozproszonych, a w szczególności aplikacji WWW. Absolwent tej specjalności posiada wiedzę niezbędną do tworzenia w pełni funkcjonalnego serwisu WWW począwszy od języka XHTML i grafiki komputerowej, a skończywszy na zaawansowanych technikach wielowarstwowych wykorzystujących platformy takie jak Java Enterprise Edition (JEE) i Microsoft .NET. Potrafi projektować bazy danych oraz zna techniki odwzorowań relacyjno-obiektowych (ORM).

Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe

Kształcenie na specjalności Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe umożliwi studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. informatyki, teleinformatyki, programowania.  Są one niezbędne do nabycia specjalistycznych kompetencji pozwalających na zapewnianie funkcjonowania systemów IT zarówno w aspekcie zarządczym (administrowanie, zapewnianie ciągłości działania, usuwanie awarii) jak i bezpieczeństwa informacji (umiejętność monitorowania i analizowania zdarzeń). Kompetencje techniczne są uzupełniane o wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień nietechnicznych np. socjotechniki w atakach hackerskich, co wraz z pogłębionymi w procesie kształcenia umiejętnościami interpersonalnymi przygotowuje absolwenta do efektywnego współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za funkcjonowanie obszaru IT dużych instytucjach.

Absolwent potrafi:

 • Monitorować zdarzenia zachodzące w infrastrukturze IT organizacji i analizować je w kierunku bezpieczeństwa informacji.
 • Agregować informacje pochodzące z różnych źródeł do identyfikowania i analizowania zagrożeń dla systemów IT i danych przetwarzanych przez te systemy.
 • Planować i wdrażać infrastrukturę IT służącą zapewnieniu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.
 • Prawidłowo identyfikować zagrożenia i incydenty bezpieczeństwa.
 • Funkcjonować w organizacji posiadającej wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji.
 • Projektować i wdrażać zaawansowaną infrastrukturę IT (sieci, oprogramowanie, zabezpieczenia).

STUDIA II STOPNIA
specjalności

Cyberbezpieczeństwo

Kształcenie na specjalności Cyberbezpieczeństwo umożliwi studentowi zdobycie wiedzy i umiejętności m.in. informatyki, teleinformatyki, programowania. Są one niezbędne do nabycia specjalistycznych kompetencji pozwalających na zapewnianie bezpieczeństwa systemów komputerowych i sieci teleinformatycznych w warunkach różnego typu zagrożeń, których skala rośnie wraz z intensywnym rozwojem usług opartych o technologie sieciowe. Kompetencje techniczne są uzupełniane o wiedzę i umiejętności z zakresu zagadnień nietechnicznych np. zarządzania bezpieczeństwem informacji, co wraz z pogłębionymi w procesie kształcenia umiejętnościami interpersonalnymi przygotowuje absolwenta do efektywnego współdziałania z osobami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo funkcjonowania dużych instytucji i organizacji oraz infrastruktury krytycznej państwa.

Umiejętności jakie nabędziesz:

 • Monitorować zdarzenia zachodzące w infrastrukturze IT organizacji i analizować je w kierunku bezpieczeństwa informacji.
 • Agregować informacje pochodzące z różnych źródeł do identyfikowania i analizowania zagrożeń dla systemów IT i danych przetwarzanych przez te systemy.
 • Planować i wdrażać infrastrukturę IT służącą zapewnieniu bezpieczeństwa systemów i sieci teleinformatycznych.
 • Prawidłowo identyfikować zagrożenia i incydenty bezpieczeństwa łącznie z reagowaniem na nie.
 • Funkcjonować w organizacji posiadającej wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem informacji sposób minimalizujący skutki tych incydentów.
 • Funkcjonować w zespołach CSIRT lub SOC.
Programowanie i analiza danych

Absolwenci tej specjalności będą posiadać wiedzę i umiejętności: projektowania, programowania i wdrażania oprogramowania dla firm ze szczególnym uwzględnieniem znajomości jego cyklu produkcji i utrzymania. Studia przygotowują absolwentów do projektowania systemów informatycznych, programowania aplikacji rozproszonych, a w szczególności aplikacji WWW, programów mobilnych (na urządzenia przenośne, w tym smartfony i tablety).

Absolwent tej specjalności posiada wiedzę niezbędną do tworzenia w pełni funkcjonalnego systemu za pomocą zaawansowanych technik wielowarstwowych. Będą potrafić budować funkcjonalności zintegrowanych systemów zarządzania, systemów B2B, B2C oraz Business Intelligence. Analizować i przetwarzać wykorzystując zaawansowane rozwiązania baz danych, metody sztucznej inteligencji i uczenia maszynowego z wykorzystaniem Python. Specjalność odpowiada na ogromne zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie programowania, przetwarzania danych, baz relacyjnych jak i nierelacyjnych, hurtowni danych i Big Data. Absolwent poznaje cały proces od analizy funkcjonalnej, przez projektowanie, programowanie, wdrażanie, testowanie i utrzymanie systemu informatycznego, w tym przetwarzania danych, analizowania i odkrywania z nich nowej wiedzy.

Umiejętności

Absolwent studiów wyższych z zakresu informatyki o tej specjalności charakteryzuje się wiedzą, umiejętnościami i postawami dotyczącymi zagadnień informatycznych w zakresie projektowania, wdrażania i tworzenia oprogramowania, programowania aplikacji bazodanowych, webowych i mobilnych. Posiada wiedzę i umiejętności w zakresie konfiguracji systemów biznesowych i procesów biznesowych, potrafi projektować oprogramowania na potrzeby klientów. Potrafi zarządzać danymi, analizować je oraz wydobywać z nich wiedzę przy użyciu uczenia maszynowego i algorytmów opartych na sztucznej inteligencji. Posiada umiejętności projektowania, konstruowania i uruchamiania systemów przechowywania i przetwarzania danych oraz projektowania systemów złożonych.

Technologie cyfrowe w biznesie

Cyfryzacja w przedsiębiorstwach to jeden z najbardziej dynamicznych procesów we współczesnych realiach biznesowych. Automatyzacja i robotyzacja oraz inteligentne systemy, zarodki sztucznej inteligencji stałe wpisały się w nasze codzienne życie. Wychodząc naprzeciw nowoczesnym trendom WSEI w Lublinie zaproponowała studentom tej specjalności program dzięki któremu zdobędą szeroką wiedzę z zakresu zastosowania nowoczesnych systemów w środowisku biznesowym. Uzyskane kwalifikacje pozwolą na zdobycie zatrudnienia w najnowocześniejszych branżach gospodarki.

Absolwent potrafi:

 • Korzystać z współtworzyć systemy zarządzania relacjami z klientem (CRM).
 • Planować i wdrażać systemy klasy ERP.
 • Poruszać się po skomplikowanych środowiskach chmur obliczeniowych.
 • Posługiwać się narzędziami do wirtualizacji.
 • Korzystać z technologii elektronicznych z biznesie.
 • W pełni wykorzystać narzędzia e-marketingu i social media
 • Poruszać się w obszarze rozwiązań przemysłu 4.0 i IoT.
 • Stosować zasady i praktyki bezpieczeństwa informacji.

Zapraszamy !


przejdź do spisu treści

Studia podyplomowe

 
 • Zarządzanie projektami europejskimi
 • Europejski menedżer jakości
 • Zarządzanie przedsiębiorstwem na rynku europejskim
 • Zarządzanie finansami firm
 • Handel zagraniczny dla małych i średnich przedsiębiorstw
 • Akademia trenera biznesu
 • Nowoczesne zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Ochrona powietrza i zarządzanie środowiskiem - aspekty prawne i praktyczne
 • Zarządzanie produkcją
 • Zarządzanie procesami logistyki
 • Zarządzanie dla kadry kierowniczej administracji publiczne
 • Zarządzanie procesami logistyki
 • Organizacja transportu kolejowego
 • Zarządzanie ekoinnowacjami i wdrożeniem technologii przyjaznych dla środowiska naturalnego w logistyce oraz ekologiczne rozwiązania w przemyśle
 • Systemy zarządzania środowiskowego w przedsiębiorstwie z wykorzystaniem wspomagających systemów informatycznych
 • Zarządzanie bezpieczeństwem i projektowanie inteligentnych systemów informatycznych dla wspomagania technologii produkcji i racjonalizacji wykorzystania odnawialnych źródeł energii
 • Koordynator kontroli zarządczej w administracji publicznej
 • Zarządzanie ryzykiem w organizacji
 • Bezpieczeństwo narodowe i zarządzanie kryzysowe
 • Eksploatacja infrastruktury drogowej
 • Rachunkowość i finanse przedsiębiorstw
 • Rachunkowość budżetowa
 • Audyt wewnętrzny w administracji i gospodarce
 • Bankowość hipoteczna i rynek nieruchomości
 • Europejski doradca bankowy
 • Doradca podatkowy
 • Kontroler wewnętrzny
 • Biegły do spraw zapobiegania i wykrywania przestępstw gospodarczych i korupcji
 • Wycena nieruchomości
 • Zarządzanie nieruchomościami
 • Pośrednictwo w obrocie nieruchomościami
 • Dyplomowany administrator nieruchomości
 • Zamówienia publiczne
 • Zarządzanie w służbie zdrowia
 • Audiologia praktyczna
 • Dokumentacja i statystyka medyczna z rozliczaniem świadczeń zdrowotnych
 • Polityka i administracja ochrony zdrowia w Jednostkach Samorządu Terytorialnego
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Kompetencje zawodowe w transporcie drogowym
 • Psychologia transportu
 • Doradztwo zawodowe - dwusemestralne studia podyplomowe
 • Doradztwo zawodowe - dwuletnie studia podyplomowe
 • Konsultant rozwoju społecznego
 • Mediacje cywilne i karne
 • Studia podyplomowe z socjoterapii
 • Pośrednictwo pracy
 • Komunikacja społeczna, public relations i kreowanie wizerunku publicznego
 • Profesjonalna profilaktyka w szkole
 • Psychologia biznesu dla menedżerów
 • Psychologia komunikacji społecznej - NOWOŚĆ!
 • Edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu (ASD)
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i innymi zaburzeniami rozwojowymi
 • Asystent osoby niepełnosprawnej i starszej
 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej - zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych - studia kwalifikacyjne
 • Studia pedagogiczne - studia kwalifikacyjne
 • Wiedza o kulturze - studia kwalifikacyjne
 • Edukacja medialna - studia doskonalące
 • Edukacja przedszkolna- studia kwalifikacyjne
 • Edukacja wczesnoszkolna- studia kwalifikacyjne
 • Edukacja dla bezpieczeństwa - studia kwalifikacyjne
 • Terapia pedagogiczna - studia kwalifikacyjne
 • Zarządzanie w oświacie - studia kwalifikacyjne
 • Asystent rodziny - studia kwalifikacyjne
 • Oligofrenopedagogika - studia kwalifikacyjne
 • Przygotowanie do życia w rodzinie i edukacja seksualna - studia kwalifikacyjne
 • Organizacja i zarządzanie placówkami pomocy społecznej – zakładanie i prowadzenie przedsiębiorstw społecznych
 • Przedsiębiorczość dla nauczycieli
 • Bezpieczeństwo systemów informatycznych
 • Grafika komputerowa
 • Administrowanie sieciami komputerowymi
 • Systemy baz danych
 • Audyt systemów informatycznych
 

Szczegółowe informacje dot. rekrutacji: www.wsei.lublin.pl


Zapraszamy!

 


Wydział Administracji i Nauk Społecznych

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • E - administracja 
 • Administracja publiczna

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Administracja bezpieczeństwa publicznego
 • Zarządzanie i prawo w administracji publicznej

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Kryminalistyka i kryminologia
 • Formacje policyjne
 • Zarządzanie kryzysowe

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Rynek pracy i polityka społeczna
 • Ekonomika przedsiębiorstw

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Przedsiębiorczość i innowacje w biznesie
 • Zarzadzanie finansami i rachunkowość

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Analiza danych i big data i data science w finansach
 • Rachunkowość i finanse podmiotów gospodarczych
 • Zarządzanie podatkami

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Zarządzanie w biznesie
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Marketing i zarządzanie sprzedażą
 • Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym
 • E-biznes i zarządzanie firmą

Wydział Nauk o Człowieku

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika opiekuńcza i terapeutyczna
 • Profilaktyka społeczna i resocjalizacja

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Pedagogika małego dziecka
 • Terapia pedagogiczna z wczesnym wspomaganiem rozwoju
 • Pedagogika resocjalizacyjna i mediacji

studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychologia w biznesie
 • Psychologia w promocji zdrowia
 • Psychologia w reklamie i marketingu
 • Psychologia w resocjalizacji

studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Psychologia biznesu (psychologia organizacji i zarządzania)
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia kliniczna

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Psychologia biznesu
 • Psychologia sądowa i penitencjarna
 • Psychoprofilaktyka i pomoc psychologiczna
 • Psychologia kliniczna

studia I i II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Terapia zajęciowa dzieci i młodzieży
 • Terapia zajęciowa dorosłych i osób starszych

studia jednolite magisterskie
stacjonarne i niestacjonarne

 • Fizjoterapia w sporcie
 • Fizjoterapia w opiece geriatrycznej

Wydział Transportu i Informatyki

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Inżynieria transportu drogowego
 • Organizacja transportu kolejowego

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Budowa i eksploatacja pojazdów
 • Systemy logistyczne i zarządzanie w transporcie

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Inżyniera oprogramowania i technologie mobilne 
 • Cyberbezpieczeństwo i technologie sieciowe

studia II stopnia
stacjonarne i niestacjonarne

 • Cyberbezpieczeństwo 
 • Programowanie i analiza danych
 • Technologie cyfrowe w biznesie

studia I stopnia
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności:

 • Logistyka w e-commerce
 • Logistyka i zarządzanie łańcuchem dostaw

studia inżynierskie
stacjonarne i niestacjonarne
specjalności 

 • Automatyka i robotyka 
 • Mechanika i eksploatacja maszyn

Kierunki wykładane na uczelni:

administracja I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
ekonomia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
finanse i rachunkowość I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka i cyberbezpieczeństwo Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
logistyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
mechatronika Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna Magister Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny   |   I stopnia Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
terapia zajęciowa I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
transport Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
zarządzanie I stopnia Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


 

Biuro Obsługi Studenta / Rekrutacja
Akademia WSEI, I piętro, sektor A, ul. Projektowa 4, Lublin 
tel.: +48 81 749 17 77, e-mail: bos@wsei.lublin.pl

Główny adres uczelni
Lubelska Akademia WSEI
ul. Projektowa 4, 20-209 Lublin
Telefon: 81 749 17 77
Fax: 81 749 17 70
Email: kancelaria@wsei.lublin.pl
Strona: http://www.wsei.lublin.pl

Jak do nas trafić

Powiązane kierunki

Cyberbezpieczeństwo

WSEI w Lublinie otworzyła interdyscyplinarny kierunek Informatyka II stopnia ze specjalnością cyberbezpieczeństwo, jako pierwsza tego typu uczelnia wyższa w południowo-wschodniej Polsce.

czytaj dalej

E-biznes & zarządzanie firmą

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie otworzyła nowy kierunek studiów Zarządzanie II stopnia ze specjalnościami: Zarządzanie w sektorze publicznym i pozarządowym i E-biznes & zarządzanie firmą

czytaj dalej

Mechatronika- kolejna nowość w WSEI

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie w czerwcu br. otrzymała zgodę Państwowej Komisji Akredytacyjnej na nowy kierunek studiów inżynierskich Mechatronika

czytaj dalej

Powiązane artykuły

Lubelska Akademia WSEI

zaprasza na: Studia Executive Master of Business Administration (MBA)

czytaj dalej

Studiuj PIELĘGNIARSTWO w Filii WSEI w Warszawie

Rozpoczęcie zajęć 3.11.2022r

czytaj dalej

FIZJOTERAPIA – NOWY KIERUNEK STUDIÓW!

Studiuj FIZJOTERAPIĘ w Wyższej Szkole Ekonomii i Innowacji w Lublinie!

czytaj dalej

MIĘDZYNARODOWA UCZELNIA

WSEI współpracuje z jednostkami naukowymi i biznesowymi na całym świecie

czytaj dalej

WSEI W LUBLINIE W CZOŁÓWCE

NAJCZĘŚCIEJ WYBIERANYCH NIEPUBLICZNYCH UCZELNI W KRAJU!

czytaj dalej

Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie

prowadzi rekrutację na uzupełniające studia magisterskie na semestr letni w roku akademickim 2019/2020

czytaj dalej

Nowość na WSEI w Lublinie

bezpłatny kierunek "Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna"

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane