Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Behawiorystyka zwierząt

to unikatowy kierunek w Polsce, który obejmuje kształcenie w zakresie etologii i dobrostanu zwierząt różnych gatunków, behawioru oraz optymalizacji warunków utrzymania i użytkowania zwierząt z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i planowanych zmian legislacyjnych.

FORMA STUDIÓW
Stacjonarne I i II stopnia
Niestacjonarne I i II stopnia
Wydział Nauk o Zwierzętach i Biogospodarki

Studia umożliwią poznanie:

  • mechanizmów odpowiedzialnych za występowanie określonego rodzaju zachowania;
  • związków między bodźcami a reakcjami na podstawie których można przewidywać zachowanie w określonych sytuacjach ze wskazaniem tych , które wywołały dane zachowanie w tym również niepożądane lub niebezpieczne z możliwością jego eliminacji;
  • powiązania warunków bytowania zwierząt (dobrostanu) różnych gatunków i grup użytkowych z ich potrzebami emocjonalnymi (psychicznymi) w aspekcie zachowań typowych dla gatunku.

Różnorodność przedmiotów zgrupowanych w moduły o charakterze ogólnym,  kierunkowym i specjalistycznym, doświadczenie kadry naukowej (kilkunastoletnia praca dydaktyczna z realizacją problematyki etologicznej, odbyte zagraniczne staże naukowe) gwarantują wysoki merytoryczny poziom kształcenia studentów.

Stały i bezpośredni kontakt z praktyką w tym zakresie, charakter prowadzonych zajęć w tym również terenowych umożliwi doskonalenie zawodowe. Problematyka interdyscyplinarna studiów pozwoli również na poznanie zagadnień związanych ze sferą psycho i neurofizjologiczną zwierząt, umożliwi podjęcie środków bezpieczeństwa i zapobieganie zjawiskom, czy reakcjom niepożądanym, nietypowym rzutującym na prawidłowe funkcjonowanie organizmów. Zagadnienia sfery psychicznej i emocjonalnej dotychczas traktowane były w sposób marginalny.

Różnorodność gatunków zwierząt będących przedmiotem studiów jest bogata, obejmuje  różne gatunki,  grupy użytkowe i rasy. Uwzględnia  również biologię tych  zwierząt również egzotycznych, które coraz częściej są przedmiotem zainteresowania człowieka.

W ofercie przedmiotów uwzględniono również aspekt prawny i etyczny samych zwierząt,  dobrostanu i ochrony z włączeniem zagadnień bioetycznych.

Problematyka behawioralna obejmuje przedmioty związane z biologicznymi mechanizmami zachowań, metodami oceny zachowania zwierząt, etologia stosowana dla omawianych grup i gatunków zwierząt, ekologia behawioralna, psychologia zwierząt, proces uczenia i trening zwierząt, modyfikacja zachowań, anomalie behawioralne zwierząt, neuroetologia, interacje człowiek – zwierzę, podstawy terapii z udziałem zwierząt, metodologia nauk behawioralnych, zasady postępowania ze zwierzętami i symptomatologia.

Przykłady przedmiotów:

biologia, chemia, anatomia, neuro-fizjologia, mikrobiologia, genetyka ogólna i behawioralna. biologia zwierząt wszystkich grup użytkowych, towarzyszących, wolnożyjących, gospodarskich, ptaków egzotycznych, ozdobnych, akwarystyka, terrastyka. biologiczne mechanizmy zachowania się zwierząt, interakcje człowiek - zwierzę, zwierzę - zwierzę, terapia i sporty z udziałem zwierząt, neurologia, symptomatologia i fizjoterapia zwierząt, metodologia badań behawioralnych.

Miejsce odbywania praktyk:

hodowle zamknięte, schroniska, zwierzętarnie, ogrody zoologiczne, hotele i pensjonaty dla zwierząt, fermy hodowlane, ośrodki szkolenia psów, hodowle terapeutyczne i rezerwaty.

Stawiamy na praktykę:

  •  zajęcia terenowe i praktyczne
  •  samodzielne przeprowadzanie badań w trakcie zajęć
  •  praktyki obowiązkowe i ponadprogramowe, staże i praktyki zagraniczne
  •  wymiana międzynarodowa w ramach programu Erasmus oraz krajowa poprzez program  MOSTAR
  •  wsparcie Biura Karier Studenckich
  •  lektoraty z języków obcych uwzględniają słownictwo specjalistyczne, typowe dla danego kierunku
  •  szereg kół naukowych i organizacji studenckich, w których można rozwijać swoje zainteresowania

Sylwetka absolwenta:

Absolwent jest przygotowany do pracy ze zwierzętami w oparciu o pogłębioną wiedzę z zakresu behawioru różnych gatunków zwierząt. Posiada kompetencje w zakresie oceny zachowania się zwierząt, diagnozowania i rozwiązywania problemów behawioralnych oraz optymalnych warunków utrzymania, szkolenia i użytkowania zwierząt z   uwzględnieniem ich dobrostanu. 

Kwalifikacje absolwenta umożliwiają podjęcie pracy w różnych ogrodach zoologicznych, schroniskach i zakładach opieki dla zwierząt, wyspecjalizowanych służbach nadzorujących oraz kontrolujących podmioty utrzymujące zwierzęta, a także prowadzenie doradztwa w zakresie wyboru zwierząt towarzyszących człowiekowi, kontrolowanej reprodukcji, zarządzania populacjami dziko żyjącymi i chronionymi oraz prowadzenie terapii z udziałem zwierząt.
 

Powiązane kierunki

Hipologia i jeździectwo

jest to pierwszy tego rodzaju kierunek studiów w Polsce. Hipologia obejmuje nauki o koniu. Powstanie kierunku umożliwiły nasze wieloletnie doświadczenia w prowadzeniu dotychczasowej specjalności o podobnym profilu, a także zainteresowanie kandydatów.

czytaj dalej

Enologia i cydrownictwo

W Polsce uprawa winorośli i przetwórstwo winogron mają coraz większe znaczenie gospodarcze, towarzyszy im duże zainteresowanie społeczne i szybki wzrost powierzchni upraw.

czytaj dalej

Biobezpieczeństwo i zarządzanie kryzysowe

unikatowy kierunek - jedyny taki w Polsce!

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane