Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka WUMed

Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka WUMed

Rok założenia: 1991 | Rektor: dr Waldemar Dębski - prof. PWSBiA

przejdź do spisu treści

Misją Warszawskiej Uczelni Medycznej jest wykształcenie profesjonalnej kadry medycznej w zawodach: pielęgniarki i położne, fizjoterapeuci, dietetycy, kosmetolodzy, informatycy wyspecjalizowani w procesach informatycznych ochrony zdrowia, specjaliści administracji ochrony zdrowia. Profil uczelni jest odpowiedzią na potrzeby zmieniającego się rynku pracy systemu ochrony zdrowia i nauk pokrewnych w Polsce.  Naszym priorytetem jest zapewnienie studentom wysokiego poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych zgodnie z kierunkowymi standardami kształcenia oraz potrzebami polskiego i europejskiego rynku pracy.

Założona w 1991 roku Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (dawniej Prywatna Wyższa Szkoła Businessu i Administracji - PWSBiA) jest pierwszą niepubliczną uczelnią wyższą w Polsce.

Uczelnia pełni swoją misją, prowadząc studia licencjackie i magisterskie na kierunkach: pielęgniarstwo, kosmetologia, dietetyka, jednolite studia magisterskie na kierunku fizjoterapia, studia inżynierskie na kierunku informatyka i studia licencjackie na kierunku Administracja. Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym.

W procesie dydaktycznym WUMed nacisk położony jest nie tylko na teorię w przedmiotach kierunkowych oraz specjalizacyjnych ale także dopełnienie treści wszystkich wykładanych przedmiotów, praktyką zawodową. Uczelnia współpracuje z renomowanymi placówkami ochrony zdrowia, w których studenci odbywają praktyki zawodowe. Portfel instytucji współpracujących jest systematycznie rozszerzany.

Warszawska Uczelnia Medyczna gotowa do rekrutacji na nowy rok akademicki. 
Najstarsza niepubliczna uczelnia w Polsce nie rezygnuje z planów dynamicznego rozwoju.

Kształcimy specjalistów zawodów medycznych. Tu praktyka jest niezbędna. Zapewniam, że pomimo niełatwej sytuacji epidemiologicznej zajęcia praktyczne wciąż są, i będą realizowane, oczywiście w wymaganym rygorze sanitarnym. Nie zwalniamy tempa prac nad rozszerzeniem oferty edukacyjnej dla przyszłych medyków. W bliskich planach jest uruchomienie kolejnych kierunków medycznych: położnictwa i ratownictwa medycznego.- mówi dr Waldemar Dębski, rektor Warszawskiej Uczelni Medycznej. 

Uruchomiona zostanie także nowa specjalność na kierunku Administracja – Administracja w sytuacji masowych zagrożeń zdrowia, podczas której szczególny nacisk położony zostanie na sprawne i efektywne zarządzanie kryzysowe.

Nasze pracownie wciąż są unowocześniane. Zależy nam, aby studenci mogli w jednym miejscu, na terenie kampusu zdobyć umiejętności praktyczne, które potem wykorzystają w pracy medyka. Studenci przygotowywani są również do pracy w warunkach ekstremalnych np. masowego zagrożenia epidemiologicznego. To niezbędne, szczególnie w przypadku studentów kierunku Pielęgniarstwo.- informuje rektor WUMed.

W zeszłym roku uruchomiliśmy kierunek – Fizjoterapia. Zainteresowanie kierunkiem potwierdziło słuszność naszej decyzji. Jesteśmy przekonani, że jest to profesja medyczna przyszłości. Zapewnia nie tylko pewne zatrudnienie ale i dużą dawkę satysfakcji w pracy z pacjentem. Praktyki zawodu, uczą w WUMed doświadczeni specjaliści. Stale wzmacniamy zasoby kadrowe uczelni. Zatrudniamy wykładowców legitymujących się znaczącym dorobkiem naukowym oraz praktycznym. Zamierzamy intensywniej włączać ekspertów zewnętrznych, w szczególności z obszaru nauk o zdrowiu i nauk technicznych powiązanych interdyscyplinarnie z systemem ochrony zdrowia.  - uzupełnia dr Dębski.

Warszawska Uczelnia Medyczna stale rozwija współpracę z renomowanymi jednostkami ochrony zdrowia na terenie Warszawy i okolic. W roku akademickim 2021/22  zaplanowano również rozszerzenie kooperatywy z  dostawcami interdyscyplinarnych usług medycznych jak systemy e - zdrowia, systemy IT, systemy administrowania zdrowiem, etc. 

Jesteśmy gotowi do rekrutacji na nowy rok akademicki. Już od 4 maja zapraszamy chętnych do zapisywania się na prowadzone przez nas studia na kierunkach: Fizjoterapia, Pielęgniarstwo, Kosmetologia, Dietetyka, Informatyka i Administracja. Szczegółowe informacje będą na bieżąco publikowane na naszej stronie internetowej.- informuje rektor Dębski.

OFERTA EDUKACYJNA

STUDIA I I II STOPNIA

ADMINISTRACJA

licencjackie stacjonarne
licencjackie niestacjonarne

Studia I stopnia na kierunku Administracja przygotowują studentów do pracy w administracji rządowej i samorządowej, w instytucjach krajowych oraz organizacjach międzynarodowych, szczególnie w Unii Europejskiej.

Absolwenci kierunku Administracja mają ogólną wiedzą z zakresu, m.in.: nauk społecznych, nauk o prawie i administracji, polityki społeczno - gospodarczej oraz psychologii społecznej.

W trakcie studiów wybierają specjalizację:

 • Administracja publiczna – przygotowuje do pracy w instytucjach naczelnej i terenowej administracji rządowej i samorządu terytorialnego
 • Administracja w instytucjach medycznych i placówkach służby zdrowia - przygotowuje do pracy w instytucjach medycznych, w charakterze   specjalistów administracji wspomagających pracę personelu medycznego
 • Administracja bezpieczeństwa i porządku publicznego -  przygotowuje do pracy w jednostkach administracji różnego szczebla zajmujących się bezpieczeństwem  publicznym, polityką obronną, zarządzaniem kryzysowym

Program studiów na kierunku Administracja obejmuje studia stacjonarne i niestacjonarne I-go stopnia, które trwają 6 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego licencjata.

Studenci mają możliwość odbycia praktyk w urzędach administracji publicznej, samorządowej i rządowej, w tym w Urzędzie m.st. Warszawy oraz w wybranych resortach i NFZ, a także w wiodących placówkach służby zdrowia.

Absolwenci są w pełni przygotowani do kontynuowania nauki na studiach magisterskich.

więcej...

DIETETYKA

licencjackie stacjonarne
licencjackie niestacjonarne
magisterskie stacjonarne
magisterskie niestacjonarne

Dietetyka zapewnia pełne, wszechstronne przygotowanie absolwentów do skutecznego działania w aspekcie ciągle wzrastających wyzwań cywilizacyjnych. Program realizowany na tym kierunku realizuje misję kształcenia studentów w oparciu o wiedzę i najnowsze badania w obszarze nauk medycznych, nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej.

Kierunek dietetyka wykazuje ścisłe powiązanie z takimi kierunkami kształcenia jak: kierunek lekarski i zdrowie publiczne, z którymi łączy je zarówno program nauczania, jak i sylwetka absolwenta przygotowanego do prowadzenia działań z zakresu profilaktyki i leczenia chorób żywieniowo-zależnych, zapobiegania niedożywieniu związanemu z chorobą i prowadzenia oświaty zdrowotnej promującej prawidłowe odżywianie będące ważnym elementem zdrowia publicznego.

Nasza Uczelnia, jako członek wspierajacy nawiązała współpracę z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych "Polska Ekologia".

więcej...

FIZJOTERAPIA

magisterskie stacjonarne
magisterskie niestacjonarne

Fizjoterapia to jedna z najbardziej rozwijających się dziedzin opieki zdrowotnej.

To ważna i coraz bardziej doceniana część nauk medycznych.

Celem studiów w Warszawskiej Uczelni Medycznej, na kierunku Fizjoterapia jest przygotowanie wysoce wykwalifikowanych specjalistów tej dziedziny.

Według definicji Światowej Konfederacji Fizjoterapii, „Fizjoterapia to świadczenie usług wobec jednostek lub populacji osób, mających na celu rozwijanie, utrzymywanie i przywracanie maksymalnych zdolności ruchowych i funkcjonalnych”.

Wszystkie działania fizjoterapeutyczne mają zapewnić pełen dobrostan pacjenta. Fizjoterapia to wachlarz metod leczenia środkami naturalnymi.

Aby poprawić jakość życia pacjentów terapeuci wykorzystują: metody manualne np. masaż, ruch, fizykoterapię w tym elektroterapię, laseroterapię i inne. Ważną metodą fizjoterapii jest również hydroterapia czyli popularne wodolecznictwo.

Priorytetem Fizjoterapii jest poprawa jakości życia człowieka, jego sprawności i dobrej kondycji psychomotorycznej. Fizjoterapia wspomaga także zwalczanie bólu, zapobiega nawrotom niedyspozycji ze strony narządów ruchu.

CELE KSZTAŁCENIA

 • Wykształcenie specjalistów Fizjoterapii przygotowanych do samodzielnej pracy z pacjentami, w tym z osobami niepełnosprawnymi,
 • Wyposażenie absolwentów w umiejętności wykorzystania czynników naturalnych w profilaktyce chorób, ich leczeniu, zapobieganiu ich nawrotom,
 • Przygotowanie przyszłych fizjoterapeutów do samodzielnego wykonywania badań z obszaru diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności rehabilitacji,
 • Profesjonalne przygotowanie do wykonywania wszystkich zabiegów fizjoterapeutycznych
 • Przekazanie wiedzy i umiejętności do formowania, utrzymania i poprawy sprawności osób w każdym przedziale wiekowym z uwzględnieniem potrzeb, możliwości i wskazań medycznych,
 • wykształcenie umiejętności zarządzania zespołem terapeutów, placówka terapeutyczną.

CZAS TRWANIA I FORMA STUDIÓW

 • jednolite studia magisterskie,
 • studia stacjonarne i niestacjonarne,
 • studia trwają 5 lat (10 semestrów).

więcej...

INFORMATYKA

inżynierskie stacjonarne
inżynierskie niestacjonarne

Studia inżynierskie na kierunku informatyka trwają 7 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera. Plan studiów stacjonarnych obejmuje 2340 godzin zajęć dydaktycznych w tym co najmniej 50% form niewykładowych (ćwiczenia, laboratoria, seminaria). Plan studiów niestacjonarnych przewiduje łącznie 1360 godzin zajęć.

Oferujemy szeroki zakres zajęć praktycznych w laboratoriach fizyki, teorii sygnałów, programowania i zarządzania sieciami.

Przyszłym i obecnym studentom oferujemy płatne staże i praktyki w firmie IMMUSEC zajmujęcej się bezpieczeństwem systemów informatycznych.

W ramach studiów informatycznych zawarta jest znacznie większa niż w innych uczelniach liczba godzin nauki języka angielskiego.

Od lat przestrzegamy zasady aby zajęcia odbywały się jedynie od poniedziałku do czwartku oferując w ten sposób przedłużony weekend w każdym tygodniu roku akademickiego. To czas na Bibliotekę, aktywność w kołach naukowych, odpoczynek i bogate życie studenckie. Doskonałe warunki studiowania zapewnia najpiękniejszy w Polsce campus akademicki.

więcej...

KOSMETOLOGIA 

licencjackie stacjonarne
licencjackie niestacjonarne
magisterskie stacjonarne
magisterskie niestacjonarne

Kosmetologia zajmuje się utrzymywaniem oraz przywracaniem urody twarzy i ciała.

Jest w ostatnich latach niezwykle prężnie rozwijającym się działem nauki, korzystającym z dorobku nauk przyrodniczych i nauk o zdrowiu, takich jak: biologia, genetyka, biofizyka, biochemia czy też anatomia, fizjologia i farmakologia.

Efektem myśli naukowej jest dynamiczny rozwój produkcji kosmetyków, mający zarówno w Europie, jak i w Polsce stale tendencję rosnącą. Część z produktów kosmetycznych, oprócz działania stricte kosmetycznego wykazuje również działanie lecznicze lub wspomagające leczenie, stąd duża rola w programie kształcenia wybranych nauk o zdrowiu.

więcej...

PIELĘGNIARSTWO 

licencjackie stacjonarne
magisterskie stacjonarne
magisterskie niestacjonarne

Pielęgniarstwo to więcej niż zawód. Misja służenia chorym i cierpiącym, to więcej niż powołanie.

Współczesne pielęgniarstwo to aktywne uczestniczenie w procesie dochodzenia do zdrowia, poprawy kondycji i dobrostanu człowieka zarówno zdrowego jak i chorego, nauczanie o prawidłowej pielęgnacji człowieka od urodzenia do śmierci.

Studia na kierunku Pielęgniarstwo przygotowują absolwentów do samodzielnej pracy z pacjentem w zakresie pielęgnacji osób zdrowych, chorych i obłożnie chorych, profesjonalnego asystowania w diagnozowaniu i leczeniu, wdrażania i doradztwa profilaktyki zdrowotnej.

Studiowanie pielęgniarstwa to także rozwijanie w sobie tak pozytywnych cech jak cierpliwość, empatia, wrażliwość na potrzeby drugiego człowieka.

Studia pielęgniarskie w Warszawskiej Uczelni Medycznej, to nie tylko teoria w sali wykładowej. To także gwarancja odbycia  praktyk w renomowanych w szpitalach, szpitalach klinicznych i placówkach podstawowej opieki zdrowotnej.

więcej...

INSTYTUT KSZTAŁCENIA PODYPLOMOWEGO KADR MEDYCZNYCH

Instytut Kształcenia Podyplomowego Kadr Medycznych jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną koordynującą nauczanie podyplomowe w WUMed. Koordynacja ta obejmuje studia podyplomowe, kursy i szkolenia specjalizacyjne dla absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia nauczania.

Corocznie przyjmujemy zgłoszenia powstających studiów podyplomowych, kursów i szkoleń specjalizacyjnych. W celu realizacji swoich zadań, współpracujemy z Naszą Uczelnią i Uczelniami Partnerskimi w kraju i za granicą. Współpracujemy także z instytucjami zewnętrznymi, zajmującymi się podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników branży medycznej. Współdziałamy z Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, Okręgową Izbą Lekarską, Okręgową Izbą Pielęgniarek i Położnych, Okręgową Izbą Aptekarską oraz Krajową Izbą Diagnostów Laboratoryjnych. Nasza Oferta:

 • Kursy kwalifikacyjne, specjalistyczne, szkolenia specjalizacyjne dla pielęgniarek i położnych
 • Kursy i szkolenia dla ratowników medycznych.
 • Kursy i szkolenia specjalistyczne dla fizjoterapeutów

więcej...

KURSY SPECJALISTYCZNE

 • Suplementy diety, nutrikosmetyki i kosmetyki ekologiczne
 • Szkolenie dla samorządowców
 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych jako narzędzie bezpieczeństwa informacji w nowoczesnym przedsiębiorstwie
 • ​Wywiad gospodarczy w zarządzaniu współczesnym przedsiębiorstwem
 • ​Kurs dla kierowników i pracowników kancelarii tajnych
 • ​Kurs dla pełnomocników do spraw ochrony informacji niejawnych
 • ​Bezpieczeństwo teleinformatyczne
 • ​Bezpieczeństwo przemysłowe

więcej...

KURSY JĘZYKOWE

Świadczeniem usług językowych zajmujemy się od 19 lat. W tym czasie stworzyliśmy stabilny i kompetentny zespół lektorów, legitymujących się nie tylko dyplomami filologów, ale również doświadczeniem metodycznym, uprawnieniami egzaminatorów, a także specjalizacjami w określonych dziedzinach. Uczymy języków obcych na kursach dostosowanych do oczekiwań i profilu zawodowego uczestników.

PROPONUJEMY SZEROKĄ GAMĘ USŁUG JĘZYKOWYCH, DO KTÓRYCH NALEŻĄ:

 • audyt potrzeb firmy w zakresie kompetencji językowych;
 • organizacja szkoleń językowych w firmach i instytucjach na terenie Warszawy;
 • kursy w naszej siedzibie przy ul. Bobrowieckiej 9;
 • wyjazdowe kursy w kraju i za granicą (również w ramach wyjazdów integracyjnych)
 • tłumaczenia pisemne (przysięgłe i zwykłe).

PROWADZIMY NAUKĘ NASTĘPUJĄCYCH JĘZYKÓW

 • angielskiego,
 • francuskiego,
 • niemieckiego,
 • włoskiego,
 • rosyjskiego,
 • japońskiego, 
 • chińskiego.

więcej...

KURSY INFORMATYCZNE

 • KURS HTML5 CSS JAVASCRIPT

więcej...


przejdź do spisu treści

Opłaty 2021/2022

ADMINISTRACJA

DIETETYKA 

INFORMATYKA

 

KOSMETOLOGIA

PIELĘGNIARSTWO

* - jednorazowa opłata kwalifikacyjna wnoszona przez Kandydata na konto bankowe Uczelni; zawiera koszt wystawienia indeksu i legitymacji studenckiej.
** - czesne wg. powyżej zamieszczonych tabel - wpłata wyłącznie na konto bankowe Uczelni
*** - przy wpłacie czesnego za cały rok z góry (opcja "x1") obowiązuje 5% zniżki. Jednorazowa opłata kwalifikacyjna pozostaje bez zmian.
**** - opłata za semest nauki


Tylko 4 kroki, aby zostać studentem WUMed

 1. Wybierz kierunek i tryb studiów
  Możesz studiować stacjonarnie i niestacjonarnie
 2. Wypełnij ankietę zgłoszeniową
  Skontaktujemy się z Tobą w celu potwierdzenia zgłoszenia
 3. Złóż wymagane dokumenty i opłać wpisowe
  Dostarcz nam oryginał lub odpis świadectwa dojrzałości, 2 kolorowe fotografie  w formie papierowej (jak do dowodu osobistego) oraz w wersji elektronicznej - wymiary 20 x 25mm; rozdzielczośc 300dpi, kserokopię dowodu osobistego oraz potwierdzenie przelewu opłaty kwalifikacyjnej
 4. Odbierz indeks
  Indeks otrzymasz podczas uroczystej inauguracji roku akademickiego

ADMINISTRACJA
LICENCJACKIE STACJONARNE
LICENCJACKIE NIESTACJONARNE

DIETETYKA
LICENCJACKIE STACJONARNE
LICENCJACKIE NIESTACJONARNE
MAGISTERSKIE STACJONARNE
MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

FIZJOTERAPIA
MAGISTERSKIE STACJONARNE
MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

INFORMATYKA
INŻYNIERSKIE STACJONARNE
INŻYNIERSKIE NIESTACJONARNE

KOSMETOLOGIA
LICENCJACKIE STACJONARNE
LICENCJACKIE NIESTACJONARNE
MAGISTERSKIE STACJONARNE
MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE

PIELĘGNIARSTWO
LICENCJACKIE STACJONARNE
MAGISTERSKIE STACJONARNE
MAGISTERSKIE NIESTACJONARNE


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny
dietetyka Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
fizjoterapia Magister Stacjonarny Niestacjonarny
informatyka Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny Niestacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny Niestacjonarny

Główny adres uczelni


Zapisy na studia - Biuro Rekrutacji

Budynek A, I piętro, pok. Ap-110

Studia stacjonarne i niestacjonarne:
T: 22 559 21 05,
T: 22 559 21 06,
T: 22 559 22 39.
E: rekrutacja@wumed.edu.pl

Studia podyplomowe:
T: 22 559 22 39
E: podyplomowe@wumed.edu.pl

Godziny pracy biura:

poniedziałki - czwartki: 9:00 - 15:00
soboty zjazdowe (sprawdź w kalendarium): 8:00 - 13:00
niedziele zajdowe (sprawdź w kalendarium): 9:00 - 12:00

Dziekanat

Budynek A, I piętro, pok. Ap-110

T: 22 559 21 05, 22 559 21 06, 22 559 22 72
E: akossowska@wumed.edu.pl
E: beatapalewska@wumed.edu.pl
E: ibogacka@wumed.edu.pl

Dziekanat czynny:
poniedziałki - czwartki: 9:00 - 15:00
soboty zjazdowe (sprawdź w kalendarium): 8:00 - 13:00
niedziele zajdowe (sprawdź w kalendarium): 9:00 - 12:00

Referat Spraw Studenckich

Budynek A, I piętro, pok. ABL-12

T: 22 559 22 35
E: dozimek@wumed.edu.pl

Godziny pracy Referatu Spraw Studenckich:
poniedziałki - czwartki: 9:00 - 16:00
I sobota zjazdowa w miesiącu studiów niestacjonarnych (sprawdź w kalendarium): 9:00 - 12:00


Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

NOWOŚCI w ofercie edukacyjnej WUMed

Od nowego roku akademickiego w najstarszej niepublicznej uczelni w Polsce ruszają Studia licencjackie pomostowe dla pielęgniarek i pielęgniarzy oraz studia podyplomowe Administracja w sytuacji masowych zagrożeń zdrowia.

czytaj dalej

Studenci pielęgniarstwa wspierają medyków w walce z Covid-19

Po raz kolejny grupa studentów Warszawskiej Uczelni Medycznej pomaga personelowi szpitala w opiece nad zarażonymi pacjentami.

czytaj dalej

Zawód pielęgniarki to nie tylko misja

Rozmowa z dr hab. Joanna Jasińską, prorektor ds. dydaktyki i rozwoju Warszawskiej Uczelni Medycznej WUMed

czytaj dalej

Wyjątkowa wystawa plenerowa już otwarta!

Wzdłuż Bobrowieckiej 9 zawisły wielkoformatowe tablice opowiadające historię pierwszej niepublicznej uczelni w Polsce.

czytaj dalej

Numer pierwszy ma 30 lat!

26 września odbyła się uroczysta inauguracja 30 roku akademickiego w historii najstarszej niepublicznej uczelni w Polsce, i pierwszego pod szyldem Warszawskiej Uczelni Medycznej.

czytaj dalej

COMARCH Healthcare SA partnerem Warszawskiej Uczelni Medycznej

Lider rozwiązań informatycznych i najstarsza niepubliczna uczelnia w Polsce rozpoczęły współpracę naukową i edukacyjną.

czytaj dalej

21 listopada 2020 I Ogólnopolska Konferencja Warszawskiej Uczelni Medycznej

Tematem wydarzenia - Współczesna pielęgniarka i położna w dobie aktualnych potrzeb zdrowotnych i zagrożeń.

czytaj dalej

Pierwsza niepubliczna polska uczelnia skoncentruje się na kształceniu kadr medycznych

Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych (PWSBiA) zmienia nazwę na Warszawska Uczelnia Medyczna im. Tadeusza Koźluka (WUMed)

czytaj dalej

Studenci Warszawskiej Uczelni Medycznej pomagają walczyć z COVID – 19

15 wolontariuszy z WUMed wsparło szpitale w stolicy

czytaj dalej

Warszawska Uczelnia Medyczna rozpoczyna nabór na studia magisterskie na kierunku Pielęgniarstwo

Podejmując naukę w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/21 będziecie Państwo mogli skorzystać z bezpłatnych kursów specjalistycznych zakończonych egzaminem.

czytaj dalej

Od października 2020 roku startujemy z nowym kierunkiem! FIZJOTERAPIA

ZAPRASZAMY na jednolite studia magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne w Warszawskiej Uczelni Medycznej WUMed

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane

Polecane Uczelnie