Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu


przejdź do spisu treści

Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu to nowoczesna uczelnia, która powstała w 2004 roku. W wyniku dynamicznego rozwoju Uczelnia może poszczycić się dziesięcioma kierunkami studiów. Kształcimy kilka tysięcy studentów na studiach I i II stopnia oraz podyplomowych. Zajęcia odbywają się w formie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.


POPULARNOŚĆ DZIĘKI CODZIENNEJ PRACY DLA STUDENTA

Uczelnia cieszy się wyjątkowa popularnością wśród młodzieży. Wysokie notowania Uczelni są rezultatem zatrudnienia wybitnych nauczycieli akademickich oraz specjalistów w zakresie zajęć praktycznych a także indywidualnego podejścia do studenta, wdrożenia programu stypendialnego oraz wielu zajęc dodatkowych. Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu zyskała uznanie w gronie rzeczoznawców, otrzymując certyfikaty: „Najwyższa Jakość w Edukacji”, „Uczelnia walcząca z plagiatami”.


KARIERA

W Uczelni działa Biuro Karier, które dzięki współpracy z licznymi instytucjami zewnętrznymi z powodzeniem pomaga studentom w zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych.


UCZELNIA PRZYJAZNA SPORTOWCOM

Studenci ANSM mogą doskonalić sprawność sportową w sekcjach działąjacych w ramach Uczelnianego AZS. Nasi Studenci uczestniczą w licznych imprezach sportowych organizowanych przez ANSM oraz inne ośrodki w kraju i za granica. Z powodzeniem sięgają po najwyższe laury.


PROGRAM NAUCZANIA REALIZOWANY JEST PRZY POMOCY DOSKONAŁEGO WYPOSAŻENIA

PRACOWNIE SPECJALISTYCZNE ZNAJDUJĄCE SIĘ W UCZELNI PRZY UL. BUŁGARSKIEJ 55 I ŚWIERZAWSKIEJ 18 W POZNANIU:

 • anatomii
 • kosmetologii
 • wizażu
 • masażu leczniczego
 • ratownictwa medycznego i medycznych czynności ratunkowych
 • pielęgniarstwa
 • kinezyterapii
 • biofizyki, biologii i mikrobiologii
 • biochemii
 • fizjologii i patofizjologii
 • fizykoterapii, terapii manualnej
 • wysiłku fizycznego
 • pierwszej pomocy
 • hydroterapii i SPA
 • terapii pedagogicznej i sensomotoryki
 • komputerowe

WYDAWNICTWO NAUKOWE

Wraz z rozpoczęciem działalności Uczelni zostało powołane do życia Wydawnictwo Naukowe. Stawia sobie ono za cel publikowanie dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników naukowych ANSM. Wydawnictwo Naukowe ANSM we współpracy ze studentami publikuje także studencki kwartalnik – „Puls Uczelni”.


NIE TYLKO W POZNANIU

W 2006 r. Uczelnia uruchomiła Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu, który jest jedna z ważniejszych instytucji edukacyjnych w tym regionie. Obecnie w Wydziale Zamiejscowym kształci się wielu studentów na dwóch kierunkach: Pedagogika i Administracja. Wydział Zamiejscowy w Nowym Tomyślu prowadzi rekrutacje na wszystkie kierunki, jakie znajdują się w ofercie Uczelni.

W roku 2017 zostały nadane Wydziałowi Zamiejscowemu w Wągrowcu Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu uprawnienia do prowadzenia studiów pierwszego stopnia o profilu praktycznym na kierunku "Administracja”.

Zgodnie z decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 21 września 2017 roku Wydział Zamiejscowy w Warszawie uzyskał uprawnienia do prowadzenia studiów I stopnia o profilu praktycznym na kierunku Zarządzanie.


STUDIA ZA GRANICĄ

W celu międzynarodowej wymiany studentów Uczelnia opracowała program współpracy między uczelniami ERASMUS+, który zapewnia studentom możliwość zdobywania wiedzy w wielu krajach uczestniczących w programie.


BIBLIOTEKA

Nowoczesna i zinformatyzowana biblioteka wraz z czytelnia zapewnią studentom bogata ofertę książek i czasopism, jak również materiały w formie elektronicznej. Student ma możliwość korzystania z Wirtualnej Biblioteki Nauki oraz prawniczej bazy LEX SIGMA.


KARIERA

W Uczelni działa Biuro Karier, które dzięki współpracy z licznymi instytucjami zewnętrznymi z powodzeniem pomaga studentom w zdobyciu pierwszych doświadczeń zawodowych.


UCZELNIA W SIECI

Pragnąc zapewnić studentom stały dostęp do najnowszych informacji z Uczelni, na stronie internetowej stworzono „strefę studenta”, w której można m.in. sprawdzić dostępność szukanych pozycji w bibliotece, przeczytać aktualne komunikaty Samorządu Studenckiego, a także przejrzeć oferty pracy lub praktyk studenckich publikowanych przez Biuro Karier ANSM. W ramach „wirtualnego dziekanatu” publikowane są bieżace komunikaty dla studentów, takie jak aktualne informacje o stypendiach, plany zajęć, czy też wyniki egzaminów.


Kierunki studiów

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite magisterskie

Studia podyplomowe


 

przejdź do spisu treści

Studia I stopnia


Pedagogika

Kształcenie na kierunku Pedagogika – studia I stopnia profil praktyczny trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Absolwent kierunku Pedagogika dysponuje wiedzą z zakresu przedmiotów ogólnopedagogicznych, socjologii, psychologii oraz filozofii, które są niezbędne do funkcjonowania w obszarze tzw. społeczeństwa wiedzy. Rozumie społeczno-kulturowy kontekst edukacji, potrafi projektować działania opiekuńcze i wychowawcze w zakresie skutecznego wspierania zarówno jednostek, jak i grup społecznych, a także posiada kompetencje społeczne pozwalające na prawidłowe i skuteczne funkcjonowanie na rynku pracy. Ze względu na praktyczny profil kształcenia obowiązuje 600 godzin praktyk zawodowych.

SPECJALNOŚCI:

PEDAGOGIKA RESOCJALIZACYJNA I PENITENCJARNA Z SOCJOTERAPIĄ 
Absolwent będzie przygotowany do projektowania praktycznych działań mających na celu pomoc i wsparcie w resocjalizacji osób nieprzystosowanych do życia w społeczeństwie oraz objętych oddziaływaniem systemów penitencjarnych. Potrafi tworzyć i prowadzić działania terapeutyczne w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i osób dorosłych zagrożonych wykluczeniem społecznym.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCA Z ANIMACJĄ CZASU WOLNEGO
Absolwent nabędzie umiejętności zarówno diagnozowania psychopedagogicznego jednostek, jak i projektowania programów profilaktyczno-kompensacyjnych.  Potrafi tworzyć i prowadzić działania z zakresu organizacji czasu wolnego dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.

PEDAGOGIKA OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZA Z TERAPIĄ PEDAGOGICZNĄ
Absolwent nabędzie umiejętności zarówno diagnozowania psychopedagogicznego jednostek, jak i projektowania programów profilaktyczno-kompensacyjnych.  Potrafi tworzyć i prowadzić działania terapeutyczne w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii osób (dzieci, młodzieży, dorosłych) o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Perspektywy zawodowe:

Absolwent posiada umiejętność prowadzenia działań doradczych i terapeutycznych, a także planowania i realizacji programów profilaktyczno-edukacyjnych, resocjalizacji, animacji czasu wolnego. Jest przygotowany – w zależności od wybranej specjalności – do podjęcia pracy w: placówkach opiekuńczo-wychowawczych, instytucjach profilaktyki, interwencji i pomocy społecznej, instytucjach kulturalno-oświatowych oraz organizacjach rządowych i pozarządowych (stowarzyszeniach, fundacjach). Absolwenci mogą również realizować własne, nowatorskie pomysły, zakładając prywatną działalność gospodarczą w sektorze szeroko rozumianych usług społecznych.

Absolwenci studiów pierwszego stopnia mają możliwość podjęcia uzupełniających studiów magisterskich, a także studiów podyplomowych.


Filologia

Kształcenie na kierunku Filologia – studia I stopnia trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Kierunek obejmuje dwie specjalności: Filologia Angielska oraz Filologia Germańska. Absolwenci studiów filologicznych będą legitymowali się zbliżoną do rodzimej znajomością języka specjalności na poziomie co najmniej C1 (wg ESOKJ). Biegła znajomość języka będzie uzupełniona wiedzą o uczeniu się i nauczaniu języka obcego, a także znajomością literatury, historii i kultury kraju języka specjalności.

FILOLOGIA ANGIELSKA/GERMAŃSKA Z MODUŁEM PRAWNO-BIZNESOWYM
Absolwent zyskuje wiedzę i kompetencje przydatne w środowisku biznesowym, gdzie komunikacja w języku obcym odgrywa dużą rolę. Jest zaznajomiony z zasadami funkcjonowania przedsiębiorstwa i z wiedzą z podstawowych dyscyplin prawa. Studenci realizują moduł przedmiotów prawnych oraz rozwijają w sposób szczególnie intensywny kompetencje komunikacyjne w zakresie języka biznesowego (zarówno z języka podstawowego, jak i dodatkowego). Umiejętności praktyczne doskonalą podczas praktyk odbywanych w kancelariach prawniczych, firmach lub instytucjach o zasięgu międzynarodowym.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Zdobyta wiedza i interdyscyplinarne umiejętności pozwolą absolwentom studiów na podjęcie pracy w szeroko pojętym sektorze prawno-biznesowym na stanowiskach, które wymagają komunikacji w języku specjalistycznym, w tym kompetencji interkulturowych oraz podstawowej wiedzy.

FILOLOGIA ANGIELSKA/GERMAŃSKA Z KWALIFIKACJAMI NAUCZYCIELSKIMI
Absolwent jest merytorycznie i praktycznie przygotowany do prowadzenia zajęć z języka specjalności jako lektor lub nauczyciel. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela z dnia 17 stycznia 2012 r. może realizować działania opiekuńcze i wychowawcze oraz posiada uprawnienia do nauczania języka obcego w przedszkolu i szkole podstawowej. Studenci realizują moduł przedmiotów pedagogiczno-psychologicznych oraz dydaktycznych. Specyfikę zawodu nauczyciela poznają podczas praktyk odbywanych w przedszkolach i szkołach pod opieką swoich nauczycieli prowadzących oraz pod nadzorem doświadczonych metodyków i dydaktyków z ramienia WSPiA.
PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Po trzyletnich studiach I stopnia absolwenci będą przygotowani do pracy w charakterze nauczyciela języka obcego w przedszkolu i w szkole podstawowej, a także lektora języka obcego w niepublicznych szkołach językowych.


Administracja

Kształcenie na kierunku Administracja – studia I stopnia trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) oraz egzaminem dyplomowym. Absolwent studiów na kierunku Administracja uzyska wiedzę z zakresu administrowania różnymi strukturami rządowymi, samorządowymi, zawodowymi oraz instytucjami non profit w różnych sferach działania tych podmiotów. Realizowane programy nauczania przygotują także studentów do podejmowania samodzielnej działalności gospodarczej.

SPECJALNOŚCI:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA
Specjalność ta przygotowuje do pracy w strukturach administracji publicznej.

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
Jest to wyzwanie dla osób odpowiedzialnych, rozumiejących istotę szeroko pojętego bezpieczeństwa państwa. Ukończenie specjalności pozwoli na swobodne funkcjonowanie w sytuacjach mających wpływ na stan bezpieczeństwa osób i mienia.

ADMINISTRACJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI
Specjalność umożliwia uzupełnienie wiedzy pracownikom sądu i prokuratury, jak i przygotowuje do pracy w wymiarze sprawiedliwości.

ZARZĄDZANIE W HOTELARSTWIE

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci będą mogli ubiegać się o pracę między innymi w administracji rządowej i samorządowej, sądach i prokuraturze, urzędach skarbowych, policji, straży granicznej, straży pożarnej, żandarmerii wojskowej, straży ochrony kolei, służbie celnej, straży gminnej (miejskiej), agencjach detektywistycznych, agencjach ochrony osób i mienia, fundacjach, stowarzyszeniach i instytucjach Unii Europejskiej.


Bezpieczeństwo Wewnętrzne

Kształcenie na kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne trwa sześć semestrów (trzy lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (licencjackiej) i egzaminem dyplomowym. Kierunek ten przygotowuje specjalistów z zakresu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i przeznaczony jest dla osób, które chcą swoją przyszłość związać z pracą w strukturach i instytucjach mających wpływ na szeroko pojęte bezpieczeństwo.

SPECJALNOŚCI:

SŁUŻBY OCHRONY PORZĄDKU PUBLICZNEGO
Student zapozna się z aspektami negocjacji i mediacji w sytuacjach zagrożeń bezpieczeństwa wewnętrznego, w tym ze zjawiskami współczesnego terroryzmu.

ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE
Podczas studiów student zapozna się z rodzajami zagrożeń i sposobami ich identyfikowania. Pozna funkcjonowanie i organizację centrum zarządzania kryzysowego oraz system ochrony i ratownictwa ludności.

SPECJALNOŚĆ POLICYJNA
Absolwent będzie przygotowany do policyjnego egzaminu sprawności fizycznej. Ponadto celem studiów jest pomoc w przygotowaniu psychologicznym, która może ułatwić przejście przez trudne procedury rekrutacyjne studentom aplikującym do pracy w Policji.

BEZPIECZEŃSTWO I OBSŁUGA PASAŻERÓW W TRANSPORCIE LOTNICZYM
Specjalność umożliwia uzyskanie praktycznych umiejętności i poznanie nowoczesnych metod związanych z bezpieczeństwem i obsługą pasażerów w transporcie lotniczym.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent studiów I stopnia kierunku Bezpieczeństwo Wewnętrzne będzie mógł ubiegać się o pracę między innymi w administracji rządowej i samorządowej, sądach, prokuraturze, policji, w służbach obsługi pasażerów w transporcie lotniczym, jak i firmach ubezpieczeniowych.


Ratownictwo medyczne

Studia I stopnia na kierunku ratownictwo medyczne trwają 3 lata (6 semestrów), w trakcie których student zyskuje fachową wiedzę z zakresu budowy i funkcjonowania ludzkiego organizmu, umiejętności oceny pacjenta i rozpoznawania stanów nagłych oraz podejmowania niezbędnych interwencji medycznych z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu. Absolwent kierunku jest również przygotowany do realizacji działań z zakresu dydaktyki ratownictwa medycznego, zdrowia publicznego i organizacji systemu ochrony zdrowia. Znaczna część kształcenia prowadzona jest w formie zajęć praktycznych odbywających się w specjalistycznych, dobrze wyposażonych pracowniach oraz przy łóżku pacjenta, w placówkach klinicznych.

Ratownik medyczny jest samodzielnym pracownikiem ochrony zdrowia wyspecjalizowanym w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w stanach nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Jest często pierwszą osobą udzielającą profesjonalnej pomocy medycznej ofiarom wypadków i nagłych, ciężkich zachorowań. Do zadań ratownika medycznego należy m.in. zabezpieczenie osób znajdujących się w miejscu zdarzenia, podjęcie niezbędnych medycznych czynności ratunkowych oraz bezpieczny transport pacjenta do oddziałów ratunkowych lub wyspecjalizowanych jednostek leczniczych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent kierunku Ratownictwo Medyczne jest przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej, szpitalnych oddziałach ratunkowych, zespołach ratownictwa medycznego, specjalistycznych służbach ratowniczych, działających w systemie Państwowego Ratownictwa Medycznego, Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Centrach Zarządzania Kryzysowego, jednostkach Państwowej Straży Pożarnej, Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji i pozostałych służb mundurowych; w charakterze instruktora pierwszej pomocy w: szkołach, jednostkach współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego i zakładach pracy o dużym ryzyku wypadkowości, służbach zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy; w charakterze koordynatora medycznego przy zabezpieczeniu imprez masowych.

Informacja dla studentów Ratownictwa Medycznego
Zgodnie z art. 10 oraz art. 10a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 r., studenci, którzy zaczęli z dniem 1 października 2016 r. studia, są zobowiązani do podjęcia 6 - miesięcznej praktyki oraz objęci są Państwowym Egzaminem z Ratownictwa Medycznego.

Zawód ratownika medycznego może wykonywać osoba, która rozpoczęła po dniu 30 września 2016 r. studia wyższe na kierunku studiów związanym z kształceniem w zakresie ratownictwa medycznego, obejmujące co najmniej 2455 godzin kształcenia i co najmniej 80 punktów ECTS w zakresie ratownictwa medycznego i uzyskała tytuł zawodowy licencjata oraz odbyła sześciomiesięczną praktykę w podmiotach określonych w art. 10a ust. 9, zwaną dalej „praktyką”, oraz złożyła z wynikiem pozytywnym Państwowy Egzamin z Ratownictwa Medycznego, zwany dalej „PERM”.


Kosmetologia

Studia I stopnia na kierunku Kosmetologia trwają 3 lata (6 semestrów). Łączą w sobie elementy nauk medycznych (dermatologia, alergologia, immunologia, onkologia, endokrynologia, itp.) z praktycznym kształceniem w zakresie wykonywania zabiegów upiększających, technologii sporządzania kosmetyków, diagnostyki i leczenia niektórych chorób skóry. W trakcie studiów absolwent zapoznaje się również z tematyką z zakresu psychologii, higieny, zdrowia publicznego, oraz zyskuje wiedzę pozwalającą na prowadzenie własnej działalności gospodarczej.

SPECJALNOŚCI:

KOSMETOLOGIA STOSOWANA I LECZNICZA
Student nabędzie wiedzę w zakresie m.in. kosmetologii leczniczej, medycyny estetycznej, podologii, wizażu i stylizacji, odnowy biologicznej.

CHARAKTERYZACJA TELEWIZYJNA I TEATRALNA
Student nabędzie wiedzę w zakresie m.in. wizażu i stylizacji, zdobienia ciała, makijażu korekcyjnego, kreacji wizerunku, historii mody, stylizacji ubioru.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci kierunku Kosmetologia są cenionymi pracownikami gabinetów kosmetycznych, SPA i centrów odnowy biologicznej. Znajdują zatrudnienie w firmach zajmujących się produkcją i dystrybucją kosmetyków


Pielęgniarstwo

Kształcenie odbywa się na studiach pierwszego stopnia trwających 3 lata (6 semestrów). W trakcie nauki studenci zdobywają gruntowną wiedzę w zakresie anatomii i fizjologii człowieka oraz przekroju przedmiotów klinicznych. Umiejętności praktyczne nabywają w trakcie intensywnego szkolenia prowadzonego w specjalistycznych pracowniach oraz w trakcie zajęć klinicznych i praktyk zawodowych odbywających się w oddziałach szpitalnych. Po ukończeniu studiów licencjackich pielęgniarki posiadają szerokie możliwości rozwoju zawodowego. Specjalizacje pielęgniarskie i kursy kwalifikacyjne pozwalają na zdobywanie dodatkowych umiejętności i kompetencji. Studia magisterskie i bogata oferta studiów podyplomowych umożliwiają pielęgniarkom rozpoczęcie działalności naukowo-dydaktycznej oraz podjęcie pracy związanej z organizacją systemu ochrony zdrowia.

Pielęgniarka jest pracownikiem ochrony zdrowia, którego zadaniem jest sprawowanie opieki medycznej nad pacjentem oraz asystowanie lekarzowi w zabiegach diagnostycznych, leczniczych i rehabilitacyjnych. Przedstawiciele zawodu przyjmują także na stanowiska związane ze zdrowiem publicznym oraz zarządzaniem systemem ochrony zdrowia.

Uczelnia zapewnia dostosowanie procesu nauczania do aktualnych potrzeb rynku pracy oraz wymogów zgodnych ze standardami przyjętymi w Unii Europejskiej dotyczących kształcenia na kierunku Pielęgniarstwo, także w oparciu o specjalistyczne słownictwo w języku angielskim i niemieckim.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent będzie przygotowany do pracy w publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej: szpitalach, zakładach podstawowej opieki zdrowotnej, zakładach pielęgnacyjno-opiekuńczych, domach opieki społecznej, a także ośrodkach opieki paliatywno-hospicyjnej.


Wychowanie fizyczne

Studia I stopnia na kierunku Wychowanie Fizyczne trwają 3 lata (6 semestrów), w trakcie których student uzyskuje fachową wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych, społecznych i nauk o kulturze fizycznej oraz kwalifikacje umożliwiające kompetentne oddziaływanie środkami fizycznymi na organizm, a także środkami społecznymi na osobowość wychowanków. Absolwent, oprócz praktycznych umiejętności niezbędnych do realizowania programu wychowania fizycznego, uzyskuje odpowiedni poziom sprawności fizycznej i przygotowanie do uczestnictwa w kulturze fizycznej przez całe życie. Jest kreatywny i skłonny do ciągłego doskonalenia swoich umiejętności.

SPECJALNOŚCI:

WYCHOWANIE FIZYCZNE Z GIMNASTYKĄ KOREKCYJNO-KOMPENSACYJNĄ
Student będzie dysponować poszerzona wiedzą i umiejętnościami z zakresu techniki i metodyki prowadzenia ćwiczeń korekcyjno-kompensacyjnych. Absolwenci tej specjalności będą mogli prowadzić zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej m.in. w przedszkolach czy szkołach podstawowych.

WYCHOWANIE FIZYCZNE Z ODNOWĄ BIOLOGICZNĄ
Student nabędzie wiedzę w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii w sporcie, tapingu w sporcie i wielu innych. Posiądzie wiedzę na temat najczęściej spotykanych kontuzji. Absolwenci tej specjalności będą mogli świadczyć usługi w zakresie odnowy biologicznej w gabinetach odnowy biologicznej, w instytucjach kultury fizycznej, w sanatoriach, hotelach, ośrodkach szkoleniowo-sportowych i ośrodkach SPA.

Wiedza i umiejętności zdobyte w ramach specjalności oraz specjalizacji znacznie poszerzają warsztat pracy nauczyciela wychowania fizycznego

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent może podjąć prace jako nauczyciel wychowania fizycznego w przedszkolach i szkołach podstawowych. W ramach dodatkowych specjalności może prowadzić zajęcia z gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej lub świadczyć usługi w zakresie odnowy biologicznej w gabinetach odnowy biologicznej, w instytucjach kultury fizycznej, w sanatoriach, hotelach, ośrodkach szkoleniowo-sportowych i ośrodkach SPA. Może również pełnić role instruktora w klubach i ośrodkach sportowych oraz rekreacyjnych, wychowawcy w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży. Absolwent kierunku Wychowanie Fizyczne posiada przygotowanie do zakładania, organizowania i prowadzenia Uczniowskich Klubów Sportowych, w których może pełnić funkcje instruktora, opiekuna, organizatora i działacza.


przejdź do spisu treści

Studia II stopnia


Administracja

Kształcenie na kierunku Administracja – studia II stopnia trwa cztery semestry (dwa lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz egzaminem dyplomowym. Są to studia dla absolwentów kierunku Administracja wszystkich specjalności oraz dla absolwentów innych kierunków z koniecznością wyrównania kierunkowego. Absolwenci mogą kontynuować naukę na studiach III stopnia – doktoranckich.

SPECJALNOŚCI:

ADMINISTRACJA PUBLICZNA W SYSTEMIE ORGANÓW OCHRONY PRAWNEJ
W ramach tej specjalności student pozna system służby cywilnej, kształtowanie wizerunku urzędnika, prawo unijne oraz zasady współpracy organów wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych. Studia kształcą wysoko wykwalifikowaną kadrę urzędniczą do realizacji zadań z zakresu administracji państwowej i samorządowej.

BEZPIECZEŃSTWO I PORZĄDEK PUBLICZNY
W ramach tej specjalności studenci zapoznają się z systemem bezpieczeństwa i porządku publicznego w Polsce oraz w Unii Europejskiej. Student jest przygotowany do pracy w strukturach zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego.

ADMINISTRACJA W WYMIARZE SPRAWIEDLIWOŚCI
Kształcenie na tej specjalności przeznaczone jest dla osób pracujących w administracji wymiaru sprawiedliwości  bądź pretendujących do pracy w tej sferze.

AUDYT WEWNĘTRZNY
Specjalność skierowana jest do osób zainteresowanych pracą w charakterze specjalistów działów audytu wewnętrznego funkcjonujących w organach administracji publicznej, organach podatkowych, ZUS, w jednostkach budżetowych, uczelniach publicznych, Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej i innych jednostkach. Specjalność przygotowuje do ubiegania się o uprawnienia audytora wewnętrznego.

ZARZĄDZANIE KADRAMI W ADMINISTRACJI
Specjalność ta zainteresuje osoby pragnące wzbogacić swoje umiejętności o kompetencje w zakresie doboru zasobów ludzkich, które mogą być wykorzystane w działach kadr szeroko pojętej administracji.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent będzie mógł ubiegać się o pracę w administracji rządowej i samorządowej, sądach, prokuraturze, kancelariach adwokackich, radcowskich, notarialnych, komorniczych, strukturach zaangażowanych w zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego, organach podatkowych, ZUS, jednostkach budżetowych, uczelniach publicznych, Samodzielnych Publicznych Zakładach Opieki Zdrowotnej oraz firmach ubezpieczeniowych.


Fizjoterapia

Kształcenie na kierunku Fizjoterapia – studia II stopnia trwa cztery semestry (dwa lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz egzaminem dyplomowym. Absolwenci studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia będą mogli samodzielnie pracować z osobami chorymi oraz niepełnosprawnymi, przede wszystkim w zakresie stosowania czynników naturalnych w profilaktyce i w celach leczniczych. Uzyskają wiadomości i umiejętności niezbędne do wykonywania badan z zakresu diagnostyki funkcjonalnej, planowania i kontrolowania efektywności procesu rehabilitacji medycznej, kierowania zespołem terapeutycznym, zarządzania placówkami prowadzącymi działalność fizjoterapeutyczna, szkolenia i ich organizacji zawodowego w zakresie podstawowych procedur fizjoterapeutycznych i nauczania przedmiotów zawodowych.

SPECJALNOŚCI:

FIZJOTERAPIA OSÓB W WIEKU PODESZŁYM
Student będzie dysponować poszerzoną wiedzą w obszarach: gerontologii, chorób wieku podeszłego, rehabilitacji geriatrycznej, aktywności fizycznej, pielęgniarstwa geriatrycznego, psychologii, sprzętu medycznego. Pozna także problemy z którymi borykają się osoby w wieku podeszłym. Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach i klinikach na oddziałach geriatrycznych, w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, domach pomocy społecznej, a także będą przygotowani na otwarcie własnej działalności rehabilitacyjnej.

FIZJOTERAPIA Z ELEMENTAMI ODNOWY BIOLOGICZNEJ
Student nabędzie umiejętności w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii w sporcie, tapingu w sporcie i wielu innych. Posiądzie wiedzę na temat najczęściej spotykanych kontuzji oraz ich kompleksowej rehabilitacji, ponadto zapozna się z szerokim wachlarzem metod stosowanych w odnowie biologicznej wśród sportowców.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie w oddziałach szpitalnych, w placówkach służby zdrowia zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, ośrodkach sportowych, w poradniach rehabilitacyjnych, w jednostkach badawczych, gabinetach zabiegowych lub zająć się działalnością naukową i dydaktyczną w ramach uczelni wyższych.


Pedagogika

Kształcenie na kierunku Pedagogika – studia drugiego stopnia, profil praktyczny trwa cztery semestry (dwa lata) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz egzaminem dyplomowym. Pedagogika to kierunek interdyscyplinarny, dający absolwentom wszechstronne możliwości zatrudnienia oraz szanse dalszego rozwoju zawodowego, np. na studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich) i studiach podyplomowych. Proponowane studia przeznaczone są dla absolwentów kierunku Pedagogika wszystkich specjalności oraz dla absolwentów innych kierunków z koniecznością zaliczenia, tzw. wyrównania kierunkowego według wymogów ustawowych. Ze względu na praktyczny profil kształcenia obowiązuje 300 godzin praktyk zawodowych.

Specjalności:

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia działań edukacyjnych i wychowawczych w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studia pozwolą na pogłębienie wiedzy pedagogiczno-psychologicznej i rozwinięcie warsztatu pracy nauczyciela.  
Studia adresowane do osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z KWALIFIKACJAMI NAUCZYCIELSKIMI
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia działań edukacyjnych i wychowawczych w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Studia pozwolą na zdobycie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji koniecznych do projektowania pracy nauczyciela w przedszkolu i klasach I-III.  
Studia adresowane do osób nie posiadających kwalifikacji nauczycielskich.

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA Z WCZESNYM WSPOMAGANIEM ROZWOJU*
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia działań edukacyjnych i wychowawczych w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Ponadto studia pozwolą na zdobycie wiedzy oraz umiejętności w zakresie rozpoznawania nieprawidłowości w rozwoju dziecka oraz wspierania obszarów wymagających podjęcia działań kompensujących dysfunkcje i deficyty
 Studia adresowane do osób posiadających kwalifikacje nauczycielskie.

* Kształcenie na tej specjalności mogą podjąć wyłącznie absolwenci studiów pierwszego stopnia kierunku Pedagogika specjalności związanych z edukacją elementarną.

ZARZĄDZANIE OŚWIATĄ
Absolwent będzie przygotowany do zarządzania placówkami oświatowymi oraz kompleksowego wdrażania strategii podnoszenia ich jakości. Zdobędzie uprawnienia do zajmowania stanowisk kierowniczych we wszystkich typach szkół i placówek oświatowo-wychowawczych oraz w organach prowadzących i nadzorujących działalność oświatową. 

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA I RESOCJALIZACJA
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie profesjonalnych działań w zakresie profilaktyki, diagnozy, kompensacji oraz resocjalizacji wobec jednostki i grupy społecznej. Jest także przygotowany do podejmowania szeroko pojętych działań z zakresu profilaktyki i terapii osób niedostosowanych społecznie oraz do pracy z nieletnimi i dorosłymi zagrożonymi wykluczeniem społecznym i marginalizacją.

PEDAGOGIKA SPOŁECZNA I GERONTOLOGIA SPOŁECZNA
Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności pozwalające na podejmowanie profesjonalnych działań w zakresie profilaktyki, diagnozy, kompensacji wobec jednostki i grupy społecznej. Absolwent będzie przygotowany do rozwiązywania problemów masowej profilaktyki chorób wieku podeszłego, pomocy w wyborze sposobu życia i rodzaju aktywności oraz zapobiegania społecznej alienacji osób starszych.

DORADZTWO SZKOLNE I ZAWODOWE Z COACHINGIEM
Absolwent będzie przygotowany do pracy indywidualnej i grupowej z osobami wkraczającymi na rynek pracy, projektującymi ścieżkę edukacyjno-zawodową, zmianę zatrudnienia i rozwój zawodowy. Nabywa wiedzę i umiejętności niezbędne do bycia trenerem, trenerem wewnętrznym, konsultantem firm doradczych z obszaru HR i doradztwa organizacyjnego.

PEDAGOGIKA MEDIALNA
Absolwent będzie przygotowany do pracy z dziećmi i młodzieżą poprzez wykorzystanie różnych mediów. Oprócz wiedzy ogólnopedagogicznej, filozoficznej, socjologicznej i psychologicznej zna edukację medialną i komputerową. Posiada niezbędne do pracy umiejętności komunikacyjne, techniczne, informatyczne i projektowe, potrzebne do sprawnego poruszania się w środowisku sieci, mediów, multimediów i platform cyfrowych. Potrafi tworzyć komunikaty medialne, oceniać je i interpretować. Warto przy tym dodać, że im bardziej kompetentny medialnie nauczyciel będzie prowadził przedmiot, tym kompetencje, w jakie wyposaży swych uczniów będą większe.

PEDAGOGIKA ZDROWIA I SPORTU
Absolwent będzie przygotowany do pracy z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi mającą na celu zwiększenie kontroli nad uwarunkowaniami zdrowia, poprawy stanu zdrowia, oraz rozwijaniu zdrowego stylu życia, a także kształtowaniu innych środowiskowych i osobniczych czynników prowadzących do zdrowia.

Perspektywy zawodowe:
Absolwent kierunku Pedagogika studia II stopnia - posiada wiedzę, umiejętności oraz kompetencje – w zależności od ukończonej specjalności – do prowadzenia własnej działalności w zakresie opieki przedszkolnej, przygotowania do prowadzenia nauczania przedmiotu „edukacja i profilaktyka zdrowia”, zyskuje możliwość zatrudnienia w placówkach wspierających, opiekuńczych, interwencyjnych, socjalizacyjnych, socjalnych i hospicjach, ma szanse podjąć pracę w Centrach Informacji i Planowania Kariery Zawodowej, Urzędach Pracy, Agencjach Zatrudnienia, Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach pozarządowych realizujących projekty aktywizacji zawodowej, działach HR przedsiębiorstw.


przejdź do spisu treści

Studia jednolite magisterskie


Prawo

Kształcenie na kierunku Prawo – studia jednolite magisterskie trwa dziesięć semestrów (piec lat)i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) i egzaminem dyplomowym. Absolwent otrzymuje przygotowanie i kwalifikacje niezbędne do pracy w organach sprawiedliwości, policji, instytucjach publicznych, w administracji rządowej i samorządowej, jak również w instytucjach Unii Europejskiej. Absolwenci są przygotowani do pracy w placówkach dyplomatycznych i konsularnych.

Realizowany program studiów przygotowuje studenta do podjęcia wszystkich rodzajów aplikacji koniecznych do wykonywania zawodów prawniczych (sadowej, prokuratorskiej, adwokackiej, radcowskiej, notarialnej, komorniczej, referendarskiej). Absolwent tego kierunku uzyskuje tytuł magistra w dziedzinie prawa. Wydział Nauk Prawnych i Społecznych organizuje kursy przygotowujące absolwentów do egzaminów na aplikacje!

Student kierunku Prawo ma możliwość dodatkowego pogłębienia wiedzy już podczas studiów i wyspecjalizowania się w zakresie prawa europejskiego, prawa procesowego oraz prawa gospodarczego, dzięki specjalnie przygotowanym modułom dotyczącym wyżej wymienionych dziedzin prawa.

Zajęcia prowadzą wybitni przedstawiciele nauki i praktycy. Zdobyta na zajęciach wiedzę teoretyczną studenci pogłębiają poprzez realizacje studenckich praktyk zawodowych miedzy innymi w organach administracji rządowej i samorządowej, jednostkach organizacyjnych wymiaru sprawiedliwości, kancelariach adwokackich, radcowskich, komorniczych i notarialnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent jest przygotowany do pracy na stanowiskach wyższego szczebla w przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych. Może ubiegać się o przyjęcie na aplikacje prawnicze.


Psychologia

Kształcenie na kierunku Psychologia (studia jednolite magisterskie) trwa dziesięć semestrów (pięć lat) i kończy się napisaniem pracy dyplomowej (magisterskiej) oraz egzaminem dyplomowym. Psychologia to kierunek interdyscyplinarny, dający absolwentom wszechstronne możliwości zatrudnienia oraz szanse dalszego rozwoju zawodowego, np. na studiach trzeciego stopnia (studiach doktoranckich).

Wiedza i umiejętności zdobyte podczas studiów na kierunku Psychologia są przydatne w wielu obszarach, m.in.: pomocy medycznej, mediów, rekrutacji kadr, zarządzania, szkoleń, badania rynku, psychoedukacji i psychoprofilaktyki, pracy socjalnej, mediacji, pracy na rzecz wymiaru sprawiedliwości, policji i więziennictwa, oświaty i wychowania. Studia psychologiczne pozwalają nie tylko nabyć kompetencje zawodowe, lecz również przyczynić się do rozwoju osobistego. Student kierunku Psychologia może wybrać począwszy od czwartego roku następujące moduły specjalnościowe:

PSYCHOLOGIA KLINICZNA:
W ramach specjalności student nabywa gruntowną wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania jednostki w różnych środowiskach i grupach społecznych. Umie korzystać z narzędzi diagnostycznych stosowanych w diagnozie neuropsychologicznej oraz potrafi właściwie zinterpretować uzyskane wyniki. Absolwent potrafi zaprojektować i zrealizować działania w zakresie profilaktyki, diagnozy i terapii osób w różnym wieku oraz z różnymi dysfunkcjami.

PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA:
W ramach specjalności student nabywa wszechstronną, pogłębiona wiedzę z zakresu psychologii rozwoju jednostki oraz sposobów jej funkcjonowania w różnych środowiskach i grupach społecznych. Student potrafi zaprojektować i zrealizować działania w zakresie pracy indywidualnej oraz pracy z/i w grupie. Zna i umie wykorzystywać psychologiczne narzędzia diagnostyczne oraz prowadzi działania psychoterapeutyczne w zakresie wsparcia jednostki, w tym jednostki o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwent jest przygotowany do samodzielnej praktyki psychologicznej i współpracy w ramach zespołów interdyscyplinarnych. Zatrudnienie znajdzie, m.in. w poradniach psychologiczno-pedagogicznych i oświacie (po uzyskaniu kwalifikacji), placówkach opiekuńczo-wychowawczych, szpitalach, ośrodkach realizujących poradnictwo indywidualne i rodzinne, ośrodkach pracy z osobami starszymi, itp.


Fizjoterapia

Absolwent kierunku fizjoterapia posiada rozszerzoną wiedzę i umiejętności niezbędne do wykonywania badań z zakresu diagnostyki funkcjonalnej oraz planowania, realizowania i kontrolowania procesu fizjoterapii, dzięki czemu jest w pełni przygotowany do dalszego rozwoju naukowego, oraz po zdaniu egzaminu państwowego jest przygotowany do wykonywania zawodu fizjoterapeuty jak również prowadzenia własnego gabinetu fizjoterapeutycznego.

FIZJOTERAPIA OSÓB W WIEKU PODESZŁYM:
Student będzie dysponować poszerzoną wiedzą w obszarach: gerontologii, chorób wieku podeszłego, rehabilitacji geriatrycznej, aktywności fizycznej, pielęgniarstwa geriatrycznego, psychologii, sprzętu medycznego. Uzyska wiedzę na temat problemów, z którymi borykają się osoby w wieku podeszłym. Absolwenci tej specjalności będą mogli znaleźć zatrudnienie w szpitalach i klinikach na oddziałach geriatrycznych, w ośrodkach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla osób starszych, domach pomocy społecznej, a także będą przygotowani na otwarcie własnej działalności rehabilitacyjnej.

FIZJOTERAPIA W SPORCIE Z ELEMENTAMI ODNOWY BIOLOGICZNEJ:
Student nabędzie wiedzę w zakresie kinezyterapii, fizykoterapii i hydroterapii w sporcie, tapingu w sporcie i wielu innych. Posiądzie wiedzę na temat najczęściej spotykanych kontuzji oraz ich kompleksowej rehabilitacji, ponadto zapozna się z szerokim wachlarzem metod stosowanych w odnowie biologicznej wśród sportowców. Zajęcia praktyczne odbywają się w specjalistycznych pracowniach natomiast zajęcia kliniczne w wyspecjalizowanych placówkach klinicznych.

Zgodnie z USTAWĄ z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty oraz Rozporządzeniem Ministra Nauki i szkolnictwa Wyższego z dnia 26 września 2016 r. w sprawie warunków prowadzenia studiów, od roku akademickiego 2017/2018 będziemy prowadzić rekrutację na studia jednolite magisterskie na kierunku fizjoterapia. Studia jednolite magisterskie, będą trwały 5-lat (10 semestrów) wraz z praktyką zawodową traktowaną jako integralny element programu studiów. Absolwent uzyskuje tytuł magistra bez prawa wykonywania zawodu. Ukończenie studiów upoważnia absolwenta do przystąpienia do Państwowego Egzaminu Fizjoterapeutycznego (PEF), po zdaniu którego uzyskuje prawo wykonywania zawodu.

PERSPEKTYWY ZAWODOWE:
Absolwenci będą mogli podjąć zatrudnienie w oddziałach szpitalnych, w placówkach służby zdrowia zajmujących się osobami niepełnosprawnymi, ośrodkach sportowych, w poradniach rehabilitacyjnych, w jednostkach badawczych, prywatnych gabinetach zabiegowych lub w związku z działalnością naukową i dydaktyczną w ramach uczelni wyższych. Ukończenie kierunku Fizjoterapia otwiera rozległe możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą. Umożliwia kontynuowanie działalności naukowej i dydaktycznej. Stwarza możliwość podjęcia studiów III stopnia.


Pedagogika

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA
Absolwent będzie przygotowany do podjęcia działań edukacyjnych i wychowawczych w zakresie pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz żłobku. Może zostać zatrudniony różnego rodzaju placówkach oświatowych i edukacyjnych: żłobkach, klubach malucha, przedszkolach i szkołach podstawowych (klasy I-III).  


 

Studia I stopnia

Studia II stopnia

Studia jednolite magisterskie

Studia podyplomowe


Kierunki wykładane na uczelni:

administracja Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
bezpieczeństwo wewnętrzne Licencjat Stacjonarny
edukacja techniczno-informatyczna Inżynier Stacjonarny Niestacjonarny
filologia angielska Licencjat Stacjonarny
filologia germańska Licencjat Stacjonarny
fizjoterapia Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny
kosmetologia Licencjat Stacjonarny
pedagogika Licencjat Stacjonarny   |   Magister Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
pielęgniarstwo Licencjat Stacjonarny   |   II stopnia Stacjonarny
prawo Magister Stacjonarny Niestacjonarny
psychologia Magister Stacjonarny
ratownictwo medyczne Licencjat Stacjonarny
wychowanie fizyczne Licencjat Stacjonarny

Kursy na uczelni:

przedłużanie rzęs metodą 1:1
manicure hybrydowy
makijażu

Główny adres uczelni

 • Akademia Nauk Stosowanych im. Księcia Mieszka I w Poznaniu
  ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań
 •  
 • Telefon: 61 832 11 79
 • Email: rekrutacja@ansm.pl
 • Strona: http://ansm.pl

BIURO REKRUTACJI
Adres: ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań
tel. 61 832 11 79
e-mail: rekrutacja@ansm.pl
Godziny pracy:
PONIEDZIAŁEK: 9.00 - 17.00
WTOREK - PIĄTEK: 7.30 - 17.00
SOBOTA: 7.30 - 17.00
NIEDZIELA: 7.30 - 15.00

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W WĄGROWCU
Dziekan i Prodziekani:
tel. 67 350 53 60
Dziekanat:
tel. 67 350 53 60
ul. Kościuszki 49, II piętro, pokój 204
62-100 Wągrowiec

WYDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W WARSZAWIE
Dziekan i prodziekani:
tel. 22 622 01 90
tel. komórkowy 516 088 042
ul. Poznańska 6/8, pokój 12, 00-680 Warszawa
Specjalista ds współpracy ze studentami z zagranicy:
tel. 22 620 06 33
ul. Marszałkowska 115, 01-102 Warszawa 

BIURO KARIER
Adres:
ul. Bułgarska 55, 60-320 Poznań
tel. 61 646 03 80
e-mail: biurokarier@ansm.pl
Godziny pracy:
WTOREK - SOBOTA: 8:00-15:00

Jak do nas trafić

Powiązane artykuły

Rekrutacja w WSPiA trwa!

Przekonaj się, że to właśnie Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu otworzy Ci nowe ścieżki rozwoju!

czytaj dalej

Centrum Medycyny Estetycznej

W lutym 2017 roku uchwałą Senatu Wyższej Szkoły Pedagogii i Administracji zostało powołane Centrum Medycyny Estetycznej.

czytaj dalej

Najniższe czesne w Poznaniu

Wyższa Szkoła Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu ZAPRASZA

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane