Informator o Szkołach Wyższych, Policealnych i Językowych

Informatyka w WIT- studia inżynierskie i magisterskie w Warszawie

Zawodowe studia inżynierskie mają za zadanie wykształcenie inżyniera informatyka mogącego bez długich dodatkowych szkoleń wykonywać samodzielne prace. Mają one także wyposażyć absolwenta w mocne podstawy teoretyczne pozwalające na samodzielne dokształcanie się w przyszłości.

Studia I -szego stopnia 
stacjonarne (dzienne) 7 semestrów, 
niestacjonarne (zaoczne) 8 semestrów,
uzyskany tytuł inżynier
Zajęcia na studiach stacjonarnych odbywają się od poniedziałku do piątku.
Zajęcia na studiach niestacjonarnych odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00).
Akademia WIT w Warszawie

Po ukończeniu studiów pierwszego stopnia absolwenci mogą kontynuować naukę w WSISiZ na 2-letnch uzupełniających studiach II stopnia na kierunku Informatyka bądź w każdej uczelni która ma uprawnienia  do prowadzenia studiów magisterskich na kierunku informatyka.

Program studiów inżynierskich jest pomyślany w taki sposób, aby po każdym roku student uzyskiwał określone kompetencje, pozwalające mu na prowadzenie coraz bardziej złożonych prac o charakterze informatycznym. Pierwszy rok studiów poświęcony jest głównie opanowaniu niezbędnych podstaw matematycznych oraz podstaw budowy komputera (organizacja i architektura komputerów, podstawy układów logicznych). Student uzyskuje również wiedzę o ekonomicznych i prawnych podstawach działalności firm, a także wiedzę z dziedziny filozofii. Przede wszystkim otrzymuje jednak podstawowe wykształcenie i umiejętności w zakresie programowania w języku C oraz znajomość aplikacji z pakietu MS Office, łącznie z umiejętnością programowania w VBA. Drugi rok studiów obejmuje uzupełnienie wykształcenia matematycznego oraz podstawowego wykształcenia informatycznego, w tym dobrą znajomość baz danych i systemów operacyjnych oraz umiejętność zaawansowanego programowania i podstawy programowania w Internecie. Na trzecim roku student zapoznaje się z problematyką sieci komputerowych, w tym z bezpieczeństwem i programowaniem w sieciach, a także rozszerza wiedzę w wybranej specjalności. Czwarty rok studiów inżynierskich, który w systemie studiów stacjonarnych (dziennych) obejmuje już tylko jeden semestr, jest przeznaczony na uzupełnienie wiedzy w wybranych specjalistycznych dziedzinach oraz zapoznanie się z podstawowymi zagadnieniami sztucznej inteligencji; student przygotowuje pracę dyplomową.


SPECJALNOŚCI


Wyboru specjalności studenci dokonują po ukończeniu 4 semestrów studiów.

Inżynieria oprogramowania

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • algorytmów i struktur danych stosowanych w różnych dziedzinach zastosowań informatyki
 • programowania strukturalnego i obiektowego w obecnie najpopularniejszych językach
 • programowania w różnych środowiskach informatycznych, programowania systemowego, skryptowego i w językach sprzętu cyfrowego
 • zintegrowanego projektowania oprogramowania
 • projektowania aplikacji w środowiskach graficznych oraz aplikacji systemowych i sieciowych
 • modelowania i produkcji oprogramowania
 • modeli projektowych dużych i sieciowych aplikacji
 • zarządzania projektami informatycznymi
 • wstecznej inżynierii oprogramowania
 • systemów kryptograficznych.

Absolwenci są przygotowani do twórczej pracy inżynierskiej na stanowiskach projektantów oprogramowania, inżynierów oprogramowania, analityków systemów, programistów aplikacji i programistów systemowych, członków i liderów zespołów programistycznych w różnych dziedzinach produkcji oprogramowania.

Technologia chmury obliczeniowej

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • administrowania środowiskiem serwerowym Windows
 • instalowania i konfigurowania systemów klienckich Microsoft
 • implementacji systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi
 • implementacji rozwiązań chmury obliczeniowej w Microsoft Azure
 • konfigurowania i utrzymywania usług Office 365
 • konfigurowania i zastosowania usług w chmurze przy tworzeniu środowisk jednorodnych i hybrydowych
 • wspierania użytkowników w środowiskach korporacyjnych
 • automatyzacji zadań w środowisku PowerShell
 • implementacji zabezpieczeń w środowiskach klienckich i serwerowych
 • analizy i wdrażania rekomendacji bezpieczeństwa dla systemów Windows
 • zarządzania tożsamościami w środowisku Active Directory

Kursy z przedmiotów specjalnościowych prowadzone są przez autoryzowanych trenerów i certyfikowanych inżynierów Microsoft a ich zaliczenie uprawnia do przystępowania do egzaminów certyfikacyjnych. Absolwenci specjalności mogą wejść na rynek pracy z kwalifikacjami zawodo­wymi udokumentowanymi międzynarodowymi certyfikatami. Są przygotowani do pracy na stanowiskach specjalistów w zakresie rozwiązań opartych na technologii chmury obliczeniowej: konsultantów Microsoft Azure, konsultantów w zespołach bezpieczeństwa technologii Microsoft, administratorów środowisk Windows, usług Office 365, systemów zarządzania urządzeniami mobilnymi oraz inżynierów wsparcia w zakresie technologii Microsoft i inżynierów usług Active Directory.

Przetwarzanie danych

PRZEDMIOTY KLUCZOWE DLA SPECJALNOŚCI NA III I IV ROKU STUDIÓW

 • Język Transact-SQL
 • Administrowanie MS Windows Server
 • Administrowanie MS SQL Server
 • Hurtownie danych
 • Pocesy ETL
 • Raportowanie danych
 • Bezpieczeństwo baz danych
 • Strojenie i optymalizacja baz danych
 • Budowanie aplikacji internetowych
Studia magisterskie
niestacjonarne (zaoczne)
trwają 4 semestry i kończą się uzyskaniem tytułu magistra inżyniera informatyki.
zajęcia odbywają się w soboty i niedziele co 2 tygodnie (w przedziale godzin 8:15–19:00).
Akademia WIT w Warszawie

Studia magisterskie mają za zadanie przygotować absolwenta do pracy badawczo-rozwojowej lub naukowej w obszarze informatyki stosowanej. W związku z tym pierwszy semestr uzupełniających studiów II stopnia ugruntowuje i rozszerza wiedzę matematyczną studenta oraz jego znajomość teoretycznych podstaw informatyki. 

Na studiach magisterskich wszystkie specjalności mają charakter wyraźnie autorski, ściśle powiązany z pracami prowadzonymi w Instytucie Badań Systemowych PAN oraz z szybko rozwijającymi się kierunkami informatyki stosowanej.


SPECJALNOŚCI


Architektura i bezpieczeństwo chmury obliczeniowej

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • projektowania i implementowania infrastruktury IT w chmurze obliczeniowej
 • projektowania i implementowania środowiska Office 365
 • automatyzacji utrzymania usług scentralizowanych w chmurze
 • projektowania i zarządzania tożsamościami w chmurze
 • projektowania i implementowania środowisk hybrydowych
 • ochrony danych i zapewnienia ciągłości działania infrastruktury
 • projektowania i zarządzania urządzaniami w chmurze
 • projektowania i utrzymania aplikacji chmurowych
 • zarządzanie zgodnością w usługach chmurowych
 • monitorowania platformy chmury obliczeniowej
 • implementowania i zarządzania usługami Microsoft 365
 • architektury środowisk chmury obliczeniowej
 • projektowania i implementowania zabezpieczeń na platformie chmury obliczeniowej

Dodatkowo w ramach studiów WIT gwarantuje przygotowanie do następujących certyfikacji zawodowych Microsoft 

 • Microsoft Certified: Azure Administrator Associate
 • Microsoft Certified: Azure Developer Associate
 • Microsoft 365 Certified: Security Administrator Associate
 • Microsoft Azure Architect Technologies
 • Microsoft Azure Security Technologies

Przedmioty specjalnościowe prowadzone są przez autoryzowanych trenerów i certyfikowanych inżynierów Microsoft a ich zaliczenie uprawnia do przystępowania do egzaminów certyfikacyjnych. Absolwenci specjalności mogą zatem wejść na rynek pracy z kwalifikacjami zawodowymi udokumentowanymi międzynarodowymi certyfikatami. Absolwenci są przygotowani do pracy na stanowiskach architektów oraz specjalistów bezpieczeństwa w zakresie rozwiązań opartych na technologii chmury obliczeniowej Microsoft.

Inżynieria programowo-sprzętowa

Absolwenci uzyskują specjalistyczną wiedzę i umiejętności w zakresie:

 • technik algorytmicznych stosowanych w obliczeniach numerycznych, optymalizacji, analizie statystycznej i inteligencji komputerowej
 • metod i narzędzi rozwiązywania problemów o charakterze rozproszonym lub złożonych obliczeniowo z wykorzystaniem technik programowania równoległego i podejścia heurystycznego
 • projektowania systemów wieloagentowych oraz systemów uczących się w oparciu o sieć neuronową,
 • metod i narzędzi programowania zespołowego
 • systemów komputerowych specjalnego przeznaczenia wbudowanych w sprzęt i działających w czasie rzeczywistym
 • przetwarzania i transmisji dźwięku i obrazu w postaci cyfrowej.

Absolwenci są przygotowani do pracy w zespołach badawczych, rozwojowych i projektowych zajmujących się oprogramowaniem nowoczesnych systemów komputerowych, które ma spełnić szczególne wymagania wynikające z ich złożoności, rozproszonej struktury lub ścisłego powiązania ze sprzętem, także w obszarze systemów teleinformatycznych.

więcej...


Dnia 16 marca 2016 roku w ramach Ogólnopolskiego Programu Akredytacyjnego Studia z Przyszłością, organizowanego wspólnie przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC kierunek Informatyka - studia I stopnia otrzymał Certyfikat Studia z przyszłością.

Znakiem jakości - Studia z Przyszłością organizatorzy uhonorowali kierunek Informatyka za to, że realizowany jest według nowoczesnych i innowacyjnych programów kształcenia, dobrze odpowiadających na potrzeby rynku pracy, zgodne z oczekiwaniami otoczenia społeczno-gospodarczego.

Wysokie zarobki

Poniższe wyniki pokazują bardzo dobrą pozycję zawodową Absolwentów kierunku Informatyka WIT.
 

Powiązane kierunki

INFORMATYCZNE TECHNIKI ZARZĄDZANIA - unikatowy kierunek studiów w WIT

Współczesny świat zmierza w kierunku gospodarki elektronicznej i społeczeństwa informacyjnego. Już dzisiaj, największe szanse na zatrudnienie mają osoby potrafiące skutecznie wykorzystać narzędzia współczesnej informatyki dla rozwoju firm. Sama znajomość informatyki nie wystarcza. Rynek pracy w sektorze IT coraz bardziej ceni specjalistów, którzy znajomość metod i narzędzi informatyki łączą z umiejętnością praktycznego ich wykorzystania w biznesie.

czytaj dalej

Polecane Uczelnie

Najczęściej Oglądane